X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33045
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program autorski z zakresu rozwijania twórczości poprzez różne formy muzyczne i plastyczne

„Rozwijnie inwencji twórczej poprzez wykorzystanie różnorodnych form muzycznych i plastycznych”
Program autorski z zakresu edukacji muzycznej i plastycznej.

Opracowała Agata Bartuzi-Król

I .Wstęp - ogólne informacje o programie.
II. Założenia dotyczące realizacji programu
III. Cele ogólne.
IV. Cele szczegółowe.
V. Cele operacyjne.
VI. Metody, formy i środki dydaktyczne potrzebne do realizacji programu.
VII. Przewidywane efekty.
VIII. Ewaluacja programu.
IX. Załączniki - propozycje scenariuszy zajęć
X. Literatura

Wstęp

Dziecko przedszkolne wykazuje naturalną dla swojego wieku
i etapu rozwoju, potrzebę ekspresji twórczej. Dzieci są kreatywne
z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować
i rozwijać. „Bogate środowisko edukacyjne powinno uwzględniać różnorodność talentów i uzdolnień. Wykorzystanie naturalnego potencjału dzieci wymaga bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego, które wyzwala aktywność, samodzielność i autonomię.”- jak przekonuje neuropedagog Marzena Żylińska.
Według E. Nęcki, twórczość jest pojęciem wieloznacznym, gdyż używamy go w różnych sytuacjach. Autor wyróżnia dwa sposoby definiowania twórczości. Pierwszy z nich to definicja tego pojęcia jako wytworu. Autor przedstawia definicje Steina „twórczość to proces prowadzący do nowego wytworu, który jest akceptowany jako użyteczny lub do przyjęcia dla pewnej grupy w pewnym okresie” (Nęcka, 2001, s, 11). W myśl powyższej definicji, wytwór zostaje w danym okresie historycznym uznany przez grupę społeczną za nowy i wartościowy, a autor jako twórca. W innym okresie historycznym jego nowość i wartość może w ogólne nie zostać doceniona. Drugie znaczenie twórczości, to twórczość jako cecha osoby. Jest ona wtedy uznana jako zdolność osoby do produkowania wytworów, charakteryzujących się koniunkcją dwóch cech: nowości i wartości. Aby uniknąć nieporozumień związanych z wieloznacznością słowa „twórczość” coraz częściej używa się w tym wypadku terminu „kreatywność” (Nęcka, 2001, s. 19). Z kolei kreatywność przejawia się w formie obserwowalnego zachowania, które polega na produkcji nowych i wartościowych wytworów. Nęcka prezentuje dwa podejścia do twórczości jako cechy. Pierwsze z nich, podejście elitarne zakłada, że o twórczości mówimy w odniesieniu do osób wnoszących coś istotnego do rozwoju kultury, nauki, sztuki. Przedstawiciele drugiego podejścia - egalitarnego sądzą, że „każdy człowiek jest twórczy, choć nie każdy w jednakowym stopniu. Twórczość to cecha jak każda inna.” (Nęcka, 2001, s. 19).
Wg. Bogdana Suchodolskiego twórczość to pewna postawa wobec życia, mająca swój wyraz w umiejętności samodzielnego myślenia
i rozwiązywania nieznanych problemów i zadań: występuje tam, gdzie powstają nowe jakości i wartości będące wynikiem osobistych działań
i poszukiwań.
Twórczość przejawia się w każdej dziedzinie działalności ludzkiej – artystycznej, naukowej, wychowawczej. Jest bardzo ważna w kształtowaniu osobowości dziecka. Rozbudzanie twórczego myślenia u dzieci rozwija ich wyobraźnie, i zdolności do ekspresji twórczej, zachęca do oryginalnego i nowatorskiego myślenia, a także ułatwia dostosowanie się do zachodzących zmian.
Wg. Edwarda Nęcki ludzie twórczy:
- są otwarci na informacje dwuznaczne, niepewne i sprzeczne;
- mają dużą potrzebę różnorodności, nowości i zmiany, a małą odporność na nudę;
- są dociekliwi i wytrwali w oczekiwaniu na rezultat;
- łatwo wychwytują potrzebne informacje i nie lekceważą bodźców ubocznych i przypadkowych
- ryzykują intelektualnie – zgadują, spekulują, wychodzą poza schematy
i konstrukcje teoretyczne, lubią przewidywać i rozważać sytuacje hipotetyczne, nie boja się błędu
- mają szacunek i zaufanie do siebie, znają swoją wartość
- biorą odpowiedzialność za swoją twórczość
- są wytrwali i elastyczni, bywają pochłonięci pasją i mają okresy bezczynności
- cenią wartość swojej pracy.
Celem tego programu jest sworzenie możliwości rozwoju inwencji twórczej po przez wprowadzenie dziecka w świat muzyki i plastyki. Obie te formy twórczości tak często wykorzystywane w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym są nieodłącznym elementem rozwoju dziecka, jak
i pozwalają na rozwój zdolności, kreatywności, a także twórczości rozumianej jako podejmowanie problemów i pomysłowe, nowatorskie, odważne rozwiązywanie ich.
Z kilkuletniej praktyki pedagogicznej wiem, że wszelkie zajęcia
o charakterze twórczym – plastyka, taniec, muzyka zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Aktywne uczestnictwo w tych zajęciach jest dla każdego dziecka wspaniałą zabawą, daje zadowolenie, radość i satysfakcję. Poza tym pomaga w budowaniu pozytywnego obrazu – własnego „Ja”, dziecko poznaje samego siebie, oswaja się z innymi, nabiera zaufania do siebie i własnych możliwości. To sprawia,
że jest w stanie sprostać dużym wymaganiom, nawet wtedy, gdy pochodzi z zaniedbanych środowisk.
Muzyka najpełniej ze wszystkich sztuk wspomaga prawidłowy rozwój społeczny dzieci choćby poprzez zespołowe działanie.
Dzieci lubią śpiewać i tańczyć, a zachęcane do takiej aktywności artystycznej rozwijają swoją wrażliwość artystyczną, jak również kształcą wyobraźnię. Muzyka uczy skupienia i pomaga w odpoczynku, a taniec i rytmiczny ruch rozładowuje napięcia, których jest sporo w życiu małego człowieka (choćby rozstanie z mamą) wkraczającego w przedszkolne życie.
Aby zachęcić dzieci do słuchania muzyki poważnej, otwożyć ich na trudną dla małego dziecka muzykę klasyczną, będę wykorzystywała
w różnoronych zabawach elementy metody Batti Strauss - aktywne słuchanie muzyki . Program przewiduje zastosowanie elementów metody Batii Strauss — jako inspiracji dziecięcych zabaw. Wykorzystane będą instrumenty perkusyjne (także wykonane przez dzieci). Stosując aktywne słuchanie muzyki chciałabym dać dzieciom okazję uczestniczenia
w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby się mogło wydawać, tylko artystom. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności.
Wychowanie plastyczne jest jedną z form wychowania estetycznego, które wiąże się z pierwszym tworzeniem i pierwszym przeżywaniem sztuki, a także z zaspokojeniem potrzeby estetycznej u dzieci. Wychowanie plastyczne w przedszkolu odgrywa szczególną rolę, gdyż rozwija i wzbogaca możliwości artystyczne dziecka.
Aktywność plastyczna rozwija również poczucie estetyki, zwłaszcza wtedy gdy pozwala się korzystać dzieciom z różnorodnych materiałów, tworzyw, środków wyrazu: wycinanek, plasteliny, gliny, farb, kredek, flamastrów, kartonów, resztek tkanin itd. W ten sposób rozwijają one swoją wyobraźnię twórczą, ale również odtwórczą, jeżeli ich zadaniem jest przerysowanie jakiegoś przedmiotu czy postaci. Rozwijają się także takie funkcje poznawcze, jak uwaga, pamięć i myślenie konkretno-obrazowe.
Zgodnie z podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest między innymi wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji oraz wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
W proponowanych zajęciach pragnę zastosować różnorodne sposoby pobudzania aktywności twórczej dzieci, wyobraźni i umiejętności poszukiwania oryginalnych pomysłów.
Program będzie realizowany w roku szkolnym 2015/2016.
Założenia dotyczące realizacji programu:
⦁ program wychodzi po za ramy Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
⦁ program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym
⦁ program realizowany będzie od wrześnie 2015r. do czerwca 2016r.
⦁ w zajęciach będą uczestniczyć dzieci 3, 4 i 5 letnie, uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 194 w Warszawie.
Cel gówny programu"
⦁ Rozwijanie wrodzonych możliwości twórczych dzieci i zainteresowań artystycznych w toku różnorodnych działań plastycznych i muzycznych.

Cele szczegółowe.
⦁ Rozwianie twórczej postawy oraz ekspresji muzycznej i plastycznej dziecka.
⦁ Wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka.
⦁ Uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych.
⦁ Dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze.
⦁ Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi.
⦁ Rudzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy.
⦁ Rozwijanie umiejętności odbioru i przeżywania muzyki poważnej.
⦁ Rozbudzanie wrażliwości muzycznej.
⦁ Stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni muzycznej, w połączeniu ze słowem i ruchem.
⦁ Rozwijanie umiejętności słuchania muzyki klasycznej.
⦁ Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki za pomocą elementów nowatorskiej metody Batti Strauss.
⦁ Roznawanie struktury utworu muzycznego, rozpoznawanie zmian w muzyce.
⦁ Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania instrumentów muzycznych.
⦁ Kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej podczas ruchowej i instrumentalnej inscenizacji do melodii.
⦁ Poznawanie utworów muzyki klasycznej
⦁ Rozwijanie umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych słuchaną muzyk?

Cele operacyjne:
⦁ umie dostrzegać walory estetyczne przedmiotów, zjawisk w przyrodzie, różnorodność barw i form;
⦁ posługuje się plamą, linią, szeroką paletą barw, poznaje i nazywa odcienie kolorów;
⦁ potrafi ukazać za pomocą działań plastycznych swoje spostrzeżenia i przeżycia o otaczającym świecie;
⦁ zna różnorodne techniki plastyczne oraz posługuje się nimi w praktyce;
⦁ sprawnie posługuje się narzędziami i wykorzystuje różnorodne materiały;
⦁ samodzielnie wykonuje proste instrumenty perkusyjne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, np. puszek, pudełek, kapsli, koralików, fasoli itp.,
⦁ estetycznie porusza się przy różnego rodzaju marszach, biegach, skokach, cwałach itp.
⦁ szybko i prawidłowo reaguje na różne sygnały hamowaniem i pobudzaniem ruchu oraz ustawianiem się w sali z zachowaniem równych odległości,
⦁ sprawnie posługuje się rekwizytami w zabawach,
⦁ zna krok podstawowy i proste figury kilku tańców,
⦁ doskonali technikę gry na instrumentach perkusyjnych,
⦁ potrafi grać w orkiestrze perkusyjnej z dyrygentem,

Metody, formy i środki dydaktyczne do realizacji programu.

METODY PRACY
⦁ metody aktywizujące- odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie i działanie,
⦁ metody słowne- rozmowa, objaśnianie, opowiadanie, instrukcja słowna,
⦁ metody oglądowe- pokaz, wzór, przykład
⦁ metoda Batti Strauss — aktywne słuchanie
⦁ metody odtwórcze (słuchanie płyt, )
⦁ metody twórcze
FORMY PRACY
⦁ indywidualna
⦁ grupowa
⦁ zbiorowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Twórczość plastyczna:

1.Wrzesień - "Wspomnienia z wakacji"
3- latki: rysunek konturowy statku, farby plakatowe, pędzle;
4- latki: wzór statku złożnego metodą origami ,kartki kolorowe ksero format A4, dowolne elementy dekoracyjne np. naklejki, flamastry, elementy z dziurkaczy ozdobnych, wykałaczki, klej;
5- latki: kolorowy piasek, klej, kredki pastele, kartki formatu A3, arkusze szarego papieru, makaron muszelki, klej wikol;

2. Październik- "Kolory jesieni"
3 - latki: kartki formatu A4 z bloku technicznego, farby plakatowe, pastele;
4 - latki: liście różnych gatunków drzew, kartki białe formatu A4, kredki świecowe;
5-latki: blok techniczny format A4, skrawki materiałów w różnych kolorach, klej wikol;

3. Listopad - "W deszczu krolach"
3-latki: rysunek konturowy parasola, klej, skrawki krepiny;
4-latki: rysunek konturowy parasola, plastelina
5-latki: wycięte z kolorowego papieru sylwety "kropli deszczu", klej, kartki formatu A4;

4. Grudzień - "Aniołki"
3-latki: kartki formatu A4, klej, koła origami, białe ozdobne podkładki pod ciasto, brokat
4-latki: kartki formatu A4, tekturowe talerze jednorazowe, koła origami, flamastry, klej;
5-latki: białe stożki zwinięte z brystolu, koraliki, tasiemki, klej wikol, brokat, kartki;

5. Styczeń - "Bałwanki"
3-latki: konturowy rysunek bałwana, klej, wiórki kokosowe, gotowe elementy: oczy, miotły, kapelusze, nosy przygotowane z kartonu
4-latki: masa solna, kolorowe wstążki, pieprz ziarnisty, marchewki z plasteliny;
5-latki: białe plastikowe butelki po jogurtach, małe dziecięce skarpety, ozdobne samoprzylepne wstążki, flamastry;

6. Luty - "Karmniki dla ptaków"
3-latki: kartki formatu A4, klej, gotowe paski papieru, sylwety ptaków;
4-latki: rolki po papierze toaletowym, farby plakatowe, paski papieru szerokość 4 cm i długość 15 cm, klej, nasiona zbóż;
5-latki: tektura szara, tektura falista, plastelina, słomki plastikowe;

7. Marzec - "Zwiastuny wiosny"
3-latki: gotowe elementy: papierowe sylwety wazonów przygotowane przez nauczyciela, samodzielnie według własnej inwencji ozdobione przez dzieci, karki formatu A4, plastelina, kredki pastelowe;
4-latki: wata kosmetyczna, papier formatu A4, klej, nożyczki, kartki w kolorach: szary, czarny, brązowy; samodzielnie wycięte przez dzieci sylwety wazonów;
5-latki: rysunek konturowy krokusów, przebiśniegów; patyczki kosmetyczne, farby plakatowe w kolorach: białym, zielonym, fioletowym, żółtym;

8. Kwiecień - "Kwitnący sad"
3-latki: rolki po papierze toaletowym, farby w kolorze brązowym, wycięty kontur korony drzewa z zielonego brystolu, białe i różowe kuleczki z krepiny, klej;
4-latki: kartki formatu A4, pastele, farby w kolorach białym i różowym, gąbki do stęplowania;
5-latki: kartki formatu A4, pastele, płatki kosmetyczne, krepina różowa i zielona, farby plakatowe w kolorze różowym, klej;

9. Maj - "Na majowej łące"
3-latki: "Ślimaki" - plastelina
4-latki: płaskie kamienie, farby palkatowe
5-latki: rolki po papierze toaletowym, uformowane stożki z czerwonego brystolu, drut, kolorowe pompony, papier kolorowy czarny i żółty, klej;

10. Czerwiec- "Wakacyjny kuferek wsponień"
3-latki: niewielkie pudełka po butach, farby, klej, dowolne elementy dekoracyjne: naklejki, plastelina, kolorowe karki itp. nożyczki
4-latki: j.w
5-latki: j.w

Twórczość muzyczna:
Utwory muzyczne nagrane na płycie

1. Wrzesień: Contry Dance- J.F.Haendel
2. Pażdziernik: Fiesta Aymara- mel. ludowa-Argentyna
3. Listopad: Galop D. Kabalewski
4. Grudzień: Taniec węgierski- J. Brahms
5. Styczeń: Polka Italiano- S.Rachmaninow
6. Luty: Le Basque- ar. J Galway
7. Marzec: Pizzicato- L. Delibes
8. Kwiecień: Marsz turecki- L. van Beethoven
9. Maj: Marsz Radeckiego- J. Strauss
10. Czerwiec: Moment Musicale- Fr. Schubert

Scenariusze zajęć plastycznych:

Wrzesień:

Temat: "Wakcyjne wspomnienia"

3-latki

CEL OGÓLNY: starannie zapełnia rysek farbą utrzymując się w konturze
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko
⦁ dokładnie wypełnia kontur za pomomocą pędzla
⦁ chętnie opowiada o swoich wakacyjnych przygodach
POMOCE: rysunek konturowy statku, farby plakatowe, pędzle

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Pogadanka na temat morza.
Dzieci z nauczycielem siadają w kręgu i rozmawiają na tematy związane z morzem:
- jaka jest woda w morzu, jaki ma smak, kolor,
- z czym kojarzy się dzieciom morze,
- jakie dźwięki możemy usłyszeć nad morzem – szum fal, odgłosy mew, plusk wody itp.,
- oglądanie muszli, słuchanie "szumu fal"
2. Oglądanie ilustracji statków, odwołanie się do doświadczeń dzieci
3. Przygotowanie stanowisk pracy, założenie ubrań ochronych
4. Wykonanie pracy: kolorowanie farbami rysunku konturowego statku.

4-latki
CEL OGÓLNY: zapoznanie z nową techniką plastyczną ORIGAMI
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko
⦁ potrafi w skupieniu powtórzyć ruchy składania papieru,
⦁ sprawnie posługuje się nożyczkami
⦁ zachowuje porządek na stanowisku pracy
POMOCE: wzór statku złożnego metodą origami, kartki kolorowe ksero format A4, dowolne elementy dekoracyjne np. naklejki, flamastry, elementy z dziurkaczy ozdobnych, wykałaczki, klej;

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.Rozmowa na podstawie własnych doświadczeń dzieci oraz ilustracji przedstawiających morze, statki
2. Przygotowanie miejsc pracy
3. Dzieci według dokładnej instrukcji nauczyciela składają statek metodą ORIGAMI, ozdabianie według własnego pomysłu, wycinanie żagli i umieszczanie ich na wykałaczce
4. "Wyścigi statków" - nauczyciel przygotowuje miskę z wodą, dzieci ustawiają się parami i za pomocą dmuchnięć ustami przesuwają swoje statki.

5-latki

CEL OGÓLNY: zapoznanie z techniką wykonywania prac plastycznych: kolorowy piasek
CELE SZCZEGÓŁOWE:
⦁ umie współpracować w grupie
⦁ pracę wykonuje staranie z zainteresowaniem obserwując wzór
⦁ rozwija sprawność manualną rąk
POMOCE: kolorowy piasek, klej, kredki pastele, kartki formatu A3, arkusze szarego papieru, makaron muszelki, klej wikol;

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Zabawa ruchowa "Pociąg nad morze" - przy zanj piosence dzieciecej "Jedzie pociąg"- pociąg zatrzymuje się przy ilustracjach przedstawiających plaże, morze, muszle,;
2. Rozmowa na temat własnych doświadczeń dzieci związanych z pobytem na plaży, z pejzażami z nad morza
3. Podział dzieci na 4 grupy: dzieci losują sylwety muszli w czterech kolorach
4. Zaprezentowanie sposobu wykonania pracy: nanoszenie kleju na arkusze szarego paieru, posypywanie kolorowym piaskiem, rysowanie małych elementów kredkami pastelowymi, naklejanie makaronowych muszlek
5. Prezentacja wykonanych prac przez grupy, porządkowanie stanowisk pracy

Październik:

Temat: "Kolory jesieni"

3-latki

CEL OGÓNY: zapoznaoe z nową techniką malowania rękami
CELE SZCZEGÓŁOWE:
⦁ zna zasady pracy techniką malowania całymi dłońmi;
⦁ wykazuje inwencję twórczą przy wykonywaniu pracy;
⦁ chętnie pracuje wykorzystując dostępne środki dydaktyczne;
⦁ odpowiednio dobiera barwy,

POMOCE: kartki formatu A4 z bloku technicznego, farby plakatowe w kolorach: żółty, zielony, brązowy, pomarańczowy, czerwony, pastele;
PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Wprowadzenie do tematu. Zapoznanie z budową liścia, oglądanie zdjęć drzew, liści i owoców danego gatunku drzewa

2. Zabawa ruchowa "Liście na wietrze"
3. Dzieci otrzymują kartki formatu A4 z konturem pnia drzewa, kolorują go kredkami,
4. Przygptowanie stanowisk pracy, założenie ubrń ochronnych,
5. Nauczyciel demonstruje sposób wykonania pracy: zanurzamy rękę w farbie następnie odbijamy ją nad konurem pnia drzewa, tak aby powtała korona drzewa w jesiennych barwach.
6. Wykonanie wystawy prac

4-latki

CEL OGÓLNY: Wykonanie pracy techniką fortaż.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
• naciska odpowiednio kredkę podczas wykonania pracy
• pracę wykonuje starannie, z zainteresowaniem obserwuje ukazujący się wzór
POMOCE: liście różnych gatunków drzew, białe kartki z bloku, kredki świecowe (może być grafit lub pastele)

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Wprowadzenie do tematu. Zapoznanie z budową liścia, oglądanie zdjęć drzew, liści i owoców danego gatunku drzewa

2. Zajęcie miejsc przy stolikach. Każde dziecko wybiera dowolny liść

3. Liść nakrywa kartką z bloku, następnie pociera kredką świecową.

4. Wykonane prace można wyciąć i przykleić na kolorowe kartki bloku technicznego.

5-latki

CEL OGÓLNY: wykonanie pracy nową techniką: wykorzystanie skrawków materiałów
CELE SZCZEGÓŁOWE:
⦁ tworzy kompozycję plastyczną z „nieużytków”, zręcznie posługuje się nożyczkami,
⦁ dobiera kolorystycznie skrawki materiału
POMOCE: blok techniczny format A4, skrawki materiałów w różnych kolorach, klej wikol;

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Słuchanie wiersza J. Czechowicza pt. „Jesień”.
2. Analiza pozawerbalna wiersza – dzieci wybierają kolorowe kartki przedstawiające kolory jesieni.
3. Taniec integracyjny „Kasztanki”.
4. Dzieci otrzymują kartki z bloku technicznego z wcześniej przygotowanymi konturami pnia drzewa i konarów
5. Samodzielne wycinanie kształtu liści, można wcześniej przygotować szablony aby dzieci mogły je obrysować, naklejanie na kartkę wyciętych kształtów

Listopad:

Temat: "W deszczu kroplach"

3-latki

CEL OGÓLNY: Doskonalenie sprawności palców i dłoni poprzez wypełnianie konturu skrawkami kolorowej krepiny.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
• starannie wypełnia kontury
• dobiera kolorystycznie krepinę
• potrafi powiedzieć co przedstawia jego praca
• przy pomocy pędzla nanosi klej i rozprowadza po powierzchni
POMOCE: rysunek konturowy parasola, klej, skrawki krepiny;

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Na wcześniejszych zajęciach nauczycielka wydziera z różno kolorowej krepiny paski o szerokości około 1 cm. Dzieci dzielą je na mniejsze elementy.

2. Przygotowanie warsztatu pracy.
3. Rozmowa na temat jesiennej pogody, oraz na temat potrzeby zakładania odzieży przeciwdeszczowej
4. Dzieci nanoszą pędzlem klej na części parasola i naklejają na nie starannie skrawki kolorowej krepiny

4-latki

CEL OGÓLNY: Zapoznanie ze sposobem rozcierania plasteliny na wyznaczonej powierzchni.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
• rozwija sprawność manualną rąk
• potrafi starannie wykonać pracę plastyczn?

POMOCE: rysunek konturowy parasola, plastelina
PRZEBIEG ZAJĘCIA:

Uwaga: Dla małego dziecka rozcieranie plasteliny na powierzchni kartki w wyznaczonym konturze jest zadaniem trudnym, wymagającym wielu wcześniejszych ćwiczeń. Zatem przed przystąpieniem do zaplanowanej pracy przeznaczamy kilka zajęć na zabawę plasteliną.

1. Każde dziecko siedzące przy stoliku dostaje podkładkę i plastelinę

2. Dzieci "wyrabiają" plastelinę - musi być dostatecznie miękka (czynność ta powinna być już dobrze znana dzieciom).

3. Nauczycielka rozdaje kartki z narysowanym konturem parasolai demonstruje rozcieranie plasteliny (nakładanie małych kawałeczków plasteliny, rozcieranie palcem na cienką warstwę).
Staramy się, nauczyć dziecko, aby wypełniało dokładnie wnętrze nie wychodząc poza wyznaczony kontur obrazka.

5-latki

CEL OGÓLNY:
⦁ rozwijanie wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego
CEL SZCZEGÓŁOWY:
Dziecko
⦁ rozwija sprawności maualną rąk
⦁ rozbudza swoją kreatywność i inwencję twórcz?

⦁ wie co przedstawia jego rysunek
POMOCE:wycięte z kolorowego papieru sylwety "kropli deszczu", klej, kartki formatu A4;
PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. Rozmowa na temat jesiennej szarugi, oglądanie encyklopedii i albumów na temat różnego rodzaju chmur, przeprowadzenie eksperymentu pedagogicznego "Jak powstaje deszcz"- (czajnik elektryczny, talerz)
2. Każde dziecko otrzymuje kartkę z brystolu, klej i dowolną ilość przygotowanych sylwet "kropli" deszczu
3. Dzieci przyklejają krople w dowolny sposób tak żeby powstała kompozycja abstrakcyjna bądź realna
4. Omówienie powstałych kompozycji

Grudzień

Temat: "Aniołki"
3-latki

CELE OGÓLNE:
⦁ doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem
⦁ Dostarczenie wiedzy dotyczącej tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko
⦁ zna zwyczaje związne ze strojeniem choinki
⦁ dba o porządek w miejscu pracy
⦁ rozwija inwencję twórczą i sprawność manualn?

POMOCE: kartki formatu A4, klej, koła origami, białe ozdobne podkładki pod ciasto, brokat

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Zabawa ruchowa do piosenki "Nie miały aniłki choinki na święta"
1.Nie miały aniołki choinki na święta,
o choince dla nich nikt tam ni pamiętał.
Popatrzyły się na siebie,
wywierciły dziurę w niebie

Refren:
O, ho, ho!
O, ho, ho!
O, ho, ho!

2.Złapały za czubek największą choinkę,
przywiązały do niej bardzo dużą linkę
i wciągnęły ją na górę
przez tę dziurę, w niebie dziurę

Refren:
O, ho, ho!
O, ho, ho!
O, ho, ho!

3.Stanęła choinka w samym środku nieba,
orzekły aniołki że ją ubrać trzeba,
więc skoczyły przez tę dziurę
po orzech do wiewiórek

Refren:
O, ho, ho!
O, ho, ho!
O, ho, ho!

4.Chciały pozapalać świeczki choinkowe,
święty Florian - strażak złapał się za głowę:
"Matko Boża! Matko Boża!
Chcą mi w niebie zrobić pożar".

Refren:
O, ho, ho!
O, ho, ho!
O, ho, ho!

5.Spojrzał na choinkę święty Florian - strażak
zamiast świeczek gwiazdy pozapalać kazał.
I zaśpiewał święty Florian
z aniołkami "Gloria! Gloria!Glorija!Glo..Glo.Glo

Refren:
O, ho, ho!
O, ho, ho!
O, ho, ho!
2. Rozmowa na podstawie ilustracji "Dekoracje świąteczne"
3. Przygotowanie stanowisk pracy
4. Demonstracja sposobu wykonania pracy "Aniołki": nauczyciel przygotowuje wcześniej serwetki pod ciasto, zaginając je na pół, a następnie zagina rogi; tak przygotowane serwetki dzieci przyklejają na papier, na górze naklejają koło(głowa aniołka), ozdabiają brokatem, kredkami, koralikami według własnego pomysłu i możliwość manualnych

4-latki

CELE OGÓLNE:

⦁ doskonalenie umiejętność łączenia różnorodnych materiałów w całość
⦁ Dostarczenie wiedzy dotyczącej tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko
⦁ zna zwyczaje związne ze strojeniem choinki
⦁ dba o porządek w miejscu pracy
⦁ rozwija inwencję twórczą i sprawność manualn?

POMOCE: kartki formatu A4, tekturowe talerze jednorazowe, koła origami, flamastry, klej

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Zaprezentowanie różnorodnych figurek, zdjęć, ilustracji Aniołów przyniesionych do przedszkola przez dzieci
2. Zabawa ruchowa do piosenki "Nie miały aniołki choinki na święta" tekst j.w
3. Przygotowanie stanowisk pracy
4. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy; dzieci otrzymują tekturowy talerz jednorazowy - zginają go na pół, naklejają na środku złożone na pół koła origami, ozdabiaja "Aniołka" według własnego pomysłu, używając brokatów, flamastrów
5. Wystawa wykonanych prac

5-latki

CELE OGÓLNE
⦁ tworzenie różnych przestrzennych kompozycji
⦁ dostarczenie wiedzy dotyczącej tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
⦁ odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Dziecko
⦁ wykonuje pracę plastyczną wykorzystując różnorodny materiał plastyczny, dekoracyjny
⦁ potrafi wykonać dekorację świąteczn?

⦁ włąściwie posługuje się klejem
POMOCE: białe stożki zwinięte z brystolu, koraliki, tasiemki, klej wikol, brokat, kartki;

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Wysłuchanie wiersza:
Hanna Niewiadomska

Aniołki

Gdzieś daleko w niebie,
Za firanką chmurką,
Mieszkają aniołki,
Leciutkie jak piórko.

Jak puszyste ptaszki
Po niebie fruwają,
Przez obłok z koronki
Na dół spoglądają.

Przykleiły noski
Do okienka nieba,
Pilnują czy czegoś
Dzieciom nie potrzeba.

Jak mówi modlitwa:
– Anioł w dzień i w nocy,
Na wezwanie dziecka,
Leci ku pomocy.

Przytuli je mocno,
Gdy mama daleko,
Sprowadzi do domu,
Gdy zbłądzi nad rzeką.

Gdy chce coś źle zrobić
Myśli w lot zatrzyma,
A przy tym tak śmiesznie
Policzki wydyma.

Cały lśni w słoneczku,
śmieje mu się minka,
Może to być chłopiec,
Może być dziewczynka.

2. Rozmowa na temat wiersza, odwołanie się do wyobraźni dzieci "Jak mogą wyglądać Aniły?"
3. Przygotowanie stanowisk pracy
4. Wykonanie pracy: każde dziecko otarzymuje stożek z białego brystolu, nakleja samodzielnie wycięte koło - głowa, skrzydła, ozdabia wykorzystując dostępny materiał dekoracyjny

Styczeń

Temat: "Bałwanki"

3-latki

CELE OGÓLNE
⦁ pogłębianie wiadomości o charakterystycznych cechach pory roku-zimy
⦁ uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody
⦁ doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu oraz poleceń
⦁ wzbogacenie doświadczeń plastycznych u dzieci
⦁ rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji dziec
CELE SZCZEGÓŁOWE
⦁ zna charakterystyczne cechy zimy
⦁ wypowiada się na temat zimy
⦁ potrafi uważnie słuchać czytany tekst
⦁ doskonali sprawność manualn?

POMOCE: konturowy rysunek bałwana, klej, wiórki kokosowe, gotowe elementy: kapeluszy, mioteł, oczu, guzików, nosy

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Prezentacja fragmentu wiersza „Śniegowy bałwanek”.

Za domem, przy płocie stoi gruby pan
Zimy się nie boi, bo ze śniegu sam.
W oczach węgielki, z marchwi nos wielki,
Na śniegu stoi sam, słońca się nie boi
Radość w domu dziś od rana
Ulepimy dziś.....
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wiersza, określenie pory roku i cech charakterystycznych dla zimy.
2. Zabawa z kawałkiem białego materiału
3. Przygotowanie miejsc pracy
4. Dzieci otrzymują rysunek konturowy "Bałwana", nanoszą klej i posypują wiórkami kokosowymi, doklejają pozostałe elementy ozdobne.

4-latki

CEL OGÓLNY: zapoznanie z nową techniką plastyczną - praca przestrzenna z masy solnej

CELE SZCZEGÓŁOWE
⦁ zna charakterystyczne oznaki zimy
⦁ wspólnie śpiewa piosenkę
⦁ przestrzega ustalonych reguł zabawy
⦁ samodzielnie formuje kulę z masy solnej
POMOCE: : masa solna, kolorowe wstążki, pieprz ziarnisty, marchewki z plasteliny;

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wysłuchanie piosenki "Bałwanki"
2. Zabawa ruchowa "Kule śniegowe"
3. Przygotowanie stanowisk pracy
4.Dzieci mają przygotowane kule z masy solnej, ziarna pieprzu i marchewki na stole. Zadaniem dzieci jest ulepić, uformować bałwana z masy solnej i ozdobić przygotowanym materiałem. Wykonane prace zostają ustawione na wystawie.

5-latki
CEL OGÓLNY: poznanie możliwości wykorzystania materiałów odpadowych w pracach plastycznych
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko
⦁ zana pojęcie "recykling"
⦁ rozwija wyobraźnię przestrzenn?

⦁ słucha poleceń nauczyciela
POMOCE: białe plastikowe butelki po jogurtach, małe dziecięce skarpety, ozdobne samoprzylepne wstążki, flamastry;

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Rozmowa na temat znaczenia słowa "recykling"
2. Zabawa ruchowa z piosenką "Bałwanek"
3. Przygotowanie stanowisk pracy
4. Dzieci otrzymują plastikowe butelki po jogurtach i małe bawełniane skarpetki dziecięce (dzieci zgromadziły te przedmioty na prośbę nauczyciela), zakładaja skarpetki na wierzch butelki - tak powstanie czapka "Bałwanka", następnie ozdabiają według własnego pomysłu
5. Prezentacja prac w szatni
Marzec:

Temat: "Zwiastuny wiosny"

3-latki

CEL OGÓLNY: Umiejętność łączenia elementów w całość poprzez naklejanie na kartkę.
CEL SZCZEGÓŁOWY:
⦁ formuje małe kulki z plasteliny
⦁ staranie przykleja elementy
⦁ według własnej inwencji twórczej ozdabia sylwetę wazonu
POMOCE: gotowe elementy: papierowe sylwety wazonów przygotowane przez nauczyciela, samodzielnie według własnej inwencji ozdobione przez dzieci, karki formatu A4, plastelinA, kredki pastelowe;

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Przygotowanie wspólnie z dziećmi stanowisk pracy.
2. Na wcześniejszych zajęciach dzieci razem z nauczycielem ozdabiają sylwety wazonów i naklejają na kolorowe kartki,
3. Rozmowa na temat Co to są bazie w oparciu o ilustrację i wiersz
J. Kulmowej "Kotki marcowe."

Na wierzbie
nad samym rowem -
srebrne kotki marcowe.
Na deszczu i na słocie
srebrnieją im futra kocie.
Plucha
i zawierucha.
Nie ma mamy,
co wyliże brzuch do sucha.
Ale kotki marcowe nie piszczą,
huśtają się na gałązkach.
Mruczą:
- Nareszcie wiosna!
I sierść mają coraz bardziej srebrzystą.

4. Umieszczenie na tablicy kolorowej kartki z szablonem gałązek wierzbowych. Zaprezentowanie sposobu formowania kulek z plasteliny
i nanoszenia ich na karton. Zwrócenie uwagi na odpowiedni dobór kolorów.
5. Wykonanie prac

4-latki

CEL OGÓLNY: doskonalenie umiejętność posługiwania się nożyczkami
CELE SZCZEGÓŁOWE:
⦁ dobiera kolorystycznie papier
⦁ potrafi powiedzieć co przedstawia jego praca
⦁ przy pomocy pędzla nanosi klej i rozprowadza po powierzchni
POMOCE: wata kosmetyczna, papier formatu A4, klej, nożyczki, kartki w kolorach: szary, czarny, brązowy; samodzielnie wycięte przez dzieci sylwety wazonów; ozdobne elementy z dziurkaczy dekoracyjnych

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Przygotowanie wspólnie z dziećmi stanowisk pracy.
2. Na wcześniejszych zajęciach dzieci samodzielnie wycinają szablony wazonów, ozdabiają sylwety wazonów i naklejają na kolorowe kartki,
3. Rozmowa na temat "Co to są bazie?" w oparciu o ilustrację i wiersz
J. Kulmowej "Kotki marcowe."

Na wierzbie
nad samym rowem -
srebrne kotki marcowe.
Na deszczu i na słocie
srebrnieją im futra kocie.
Plucha
i zawierucha.
Nie ma mamy,
co wyliże brzuch do sucha.
Ale kotki marcowe nie piszczą,
huśtają się na gałązkach.
Mruczą:
- Nareszcie wiosna!
I sierść mają coraz bardziej srebrzystą.
4. Zaprezentowanie sposobu naklejania papierowych "gałązek"
w wazonie, formowanie kulek z waty, naklejanie na kartkę
5. Właściywy tok pracy

5-latki

CELE OGÓLNE:
• poznanie nowej techniki plastycznej
• Wypełnianie konturu krokusa, przebiśniegów farbą plakatową przy pomocy patyczków kosmetycznych.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
• rozpoznaje kolory krokusów, przebiśniegów
• wypełnia kontur farbą przy pomocy patyczka kosmetycznego
• wie, że krokusy, przebiśniegi to kwiaty, które pojawiają się wczesną wiosn?

POMOCE: farby plakatowe, kartki z konturem krokusa,przebiśniegów, patyczki kosmetyczne

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

Nauczycielka wcześniej przygotowuje warsztat pracy (obrusy, farby, korki, kartki z szablonami krokusa).

1. Rozmowa z dziećmi na temat pierwszych oznak wiosny. Umieszczenie na tablicy zdjęcia, ilustracji przedstawiających krokusy, przebiśniegi.
2. Wyszukiwanie przedmiotów w sali w kolorze żółtym.

3. Omówienie sposobu wykonania pracy:
• demonstracja sposobu przenoszenia farby przy pomocy patyczka kosmetycznego
• wypełnianie wnętrza konturu
• wypełnianie płatków kolorem żółtym oraz fioletowym, liści zielonym

4. Założenie ubrań ochronnych, zajęcie miejsc przy stolikach, wykonanie prac.

5. Zabawa ruchowa "Kolorowe obręcze".

Maj

TEMAT: "Na majowej łące"-

3-latki "Ślimaki"

CEL OGÓLNY: Zapoznanie ze sposobem wałkowania plasteliny w "wałeczki"
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
• rozwija sprawność manualną rąk
• potrafi starannie wykonać pracę plastyczn?

POMOCE: plastikowe podkładki, kolorowa plastelina;

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Każde dziecko siedzące przy stoliku dostaje podkładkę i dowolny kolor plasteliny

2. Dzieci "wyrabiają" plastelinę - musi być dostatecznie miękka (czynność ta powinna być już dobrze znana dzieciom).

3. Dzieci formują - zwijają "ślimaki", doczepiają różki i oczy

4-latki

CEL OGÓLNY: Poznanie możliwości wykorzystania materiału przyrodniczego w pracach.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
• pokrywa starannie kamień farbą plakatow?

• podczas malowania stara się zachować symetrię kropek
• odpowiada na pytania dotyczące wyglądu i zwyczajów biedronek
POMOCE: kamienie rzeczne o opływowych kształtach, czerwona farba plakatowa;

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Przygotowanie stanowisk pracy. Dzieci zakładają ochronne ubrania.

2. Pokrywają kamienie czerwoną farbą plakatową.

3. Po wyschnięciu malują czarną farbą przez środek czarną farbą linię i symetryczne kropki

4. Przyklejają czułki i oczy.

5. Umieszczenie "Biedronek" w kąciku przyrodniczym

5-latki

CELE OGÓLNE: Rozwijanie sprawności palców i dłoni, łączenie różnych materiałów plastycznych.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
• wie jak wygląda pszczoła, biedronka
• zna zwyczaje pszczoły, biedronki
• tworzy całość z różnych materiałów plastycznych

POMOCE: rolki po papierze toaletowym, uformowane stożki z czerwonego brystolu, drut, kolorowe pompony, papier kolorowy czarny i żółty, klej;

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Rozmowa na temat wyglądu i zwyczajów pszczół i biedrinek na podstawie własnych doświadczeń dzieci i z pomocą encyklopedii i albumów przyrodniczych

2. Zabawa ruchowa Dzieci i pszczoły według K. Wlaźnik.

3. Omówienie sposobu wykonania pracy - zastosowania poszczególnych materiałów.

4. Zajęcie miejsc przy stolikach. Każde dziecko wybiera materiały potrzebne do wykonania pszczoły bądź biedronki, klej
5. Właściwy tok pracy.

Czerwiec

TEMAT: "Wakacyjny kuferek wsponień"
3-latki
4-latki
5-latki

CEL OGÓLNY: Rozwijanie sprawności manualnych.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
• starannie wykonuje pracę
• w ciekawy sposób ozdabia swoje pudełko
POMOCE: niewielkie pudełka po butach, farby, klej, dowolne elementy dekoracyjne: naklejki, plastelina, kolorowe kartki itp. nożyczki

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Na stolikach rozłożone materiały: farby plakatowe,papier kolorowy, pędzle, koraliki, kolorowe nici, muszle.

2. Każde dziecko wybiera dowolny materiał i ozdabia swoje pudełko. Pudełka dzieci zabierają do domu.

3. W holu przedszkola umieszczamy informację Zbieramy skarby podczas wakacji (kamienie, pióra ptaków, liście, kwiaty do zielnika, muszle, suszone bukiety, zdjęcia ptaków i zwierząt). Po wakacjach każdy przedstawi co zgromadził w swoim pudełku. We wrześniu przygotujemy wystawę, która wzbogaci naszą wiedzę o otaczającym świecie. Zaprosimy na nią rodziców oraz dzieci z innych grup.

Zamierzone efekty:

Dzięki realizacji treści przedstawionych w programie rozwijającym twórczość dziecko:
⦁ odkrywa własne możliwości i uzdolnienia,
⦁ zdobywa umiejętność wyrażania swoich odczuć poprzez działalność plastyczną i muzyczną,
⦁ kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą w różnych formach aktywności,
⦁ potrafi przezwyciężyć obawy związane z publicznymi występami,
⦁ potrafi współdziałać w zespole,
⦁ dostrzega piękno sztuki,
⦁ odczuwa radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań.

Ewaluacja:

Dokonywana będzie na bieżąco podczas organizowanych zajęć i zabaw oraz działań podejmowanych spontanicznie.
Będzie polegała na:
⦁ obserwacji dzieci podczas zajęć plastycznych i zabaw przy muzyce ( skupienie, aktywność dzieci, zaangażowanie, chęć uczestniczenia w zajęciach ),
⦁ zbieraniu opinii dzieci,
⦁ ankiet dla nauczycieli.
Bieżące obserwacje oraz opinie dzieci będą miały wpływ na wprowadzanie ewentualnych zmian tak, by polepszyć jakość następnych zajęć, a także zwiększyć atrakcyjność oraz skuteczność oddziaływań.
Pod koniec roku szkolnego przeprowadzona zostanie ankieta ewaluacyjna wśród nauczycieli w celu poznania ich opinii na temat programu.
Ostateczne wyniki ewaluacji pozwolą na określenie przydatności programu, jego mocnych i słabych stron oraz dadzą wskazówki do ewentualnego uzupełnienia lub zmodyfikowania.

Załączniki:
czwartek, 19 czerwca 2014 16:58
Zabawa rozluźniająca całe ciało: „Pękające sznureczki”
Dzieci stoją w rozkroku na obwodzie koła, ciała maja naprężone, ręce uniesione do góry, jakby związane niewidzialnymi sznureczkami, nauczycielka objaśnia, że będzie grała cicho i spokojnie na trójkącie, ale od czasu do czasu zagra głośno i mocno, a wtedy jeden sznureczek pęknie, najpierw opadną ręce w przegubach dłoni, potem w łokciach, następnie całe ręce, potem głowa, skłon w talii, skłon z ugięciem kolan, miękkie opadnięcie na podłogę.

Rytmiczne snucie opowieści, przy utworze Le Basque Marais’a:
Idzie kaczka, pierwsza kaczka, pierwsza kaczka – plusk!
Idzie kaczka, druga kaczka, druga kaczka – plusk!
Idzie kaczka, trzecia kaczka, trzecia kaczka – plusk!
Idzie kaczka, czwarta kaczka, czwarta kaczka – plusk!
Teraz płynie w jedną stronę, jedną stronę już.
Teraz płynie w drugą stronę, w drugą stronę już.

Kolorowa karuzela (podkład muzyczny „Wyspa”)
Dzieci trzymają naprężoną chustę i w rytm muzyki przesuwają chustę w prawą stronę.
Na przerwie w muzyce dzieci podają nazwę rzeczy , która jest w tym kolorze, za który właśnie trzymają ( np. zielony: trawa, żółty: słońce)

„Budzimy zwierzątka z zimowego snu”
(Stuknij – podaj)
Dzieci wystukują rytm drewnianym patyczkiem i podają go koledze podczas recytacji rymowanki.

Zabawa ,, Deszczyk” - wg Bati Strauss- rytmizacja gestykularna przy muzyce
Dzieci rytmicznie powtarzają słowa i wykonują odpowiednie ruchy.
Ustawienie po obwodzie koła (rozsypka): Wiosną a zwłaszcza w marcu pogoda jest bardzo zmienna - dzieci określają cechy pogody. A teraz wiosennie zabawimy się:
„Pada deszczyk / x2 ( naśladowanie gestem opadu deszczu)
wieje, wieje wiatr 2x ( naśladowanie gestem wiejącego wiatru)
I błyskawica grzmot, i błyskawica grzmot, na niebie kolorowa tęcza” / x2.
(Klaśnięcie tupnięcie nogą, uderzenie w udo, zatoczenie kręgu rękami.)

Zabawa ruchowa: „Bravado – Idziemy na spacerek” – wg Bati Strauss - ilustrowanie ruchem treści zabawy
Dzieci maszerują po kole parami w prawą i lewą stronę, poruszają się cwałem bocznym po obwodzie koła w prawą i lewą stronę,
Tworzą koła współśrodkowe( wewnętrzne i zewnętrzne) w prawo i lewo.
I. Idziemy na spacerek 3x II. Płyniemy teraz łódką III. Idziemy teraz sami 3x
Zatrzymujemy się Zatrzymujemy się Zatrzymujemy się
Wracamy ze spacerku 3x Płyniemy ze spacerku 3x Wracamy znowu sami 3x
Zatrzymujemy się Zatrzymujemy się. I spotykamy się.
Ref.: Uuu, Uuu, raz, dwa, trzy
I kręcimy 3x
Uuu, Uuu, raz, dwa, trzy
W drugą stronę też kręcimy się. 3x
X. Literatura:
Czerwosz Z. (1986) Dzieci lubią rysować, Warszawa, Nasza Księgarnia
Foltys M. i A. (1967) Sztuka plastyczna w wychowaniu przedszkolnym, Warszawa, PZWS,
Gloton R., Cletro C. (1985) Twórcza aktywność dziecka, Warszawa, WSiP
Lewicka J. (1967) Sto technik plastycznych, Warszawa, Nasza Księgarnia,
Limont W., Cieślikowska J. (2004) Czy potrzebna jest pedagogika zdolności? (w): red. Limont W.(2004) Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. Kraków, Impuls
Misiurska A.(1993) Kalendarz plastyczny w przedszkolu, Warszawa, WSip
Mönks F. J. (2004) Zdolności a twórczość (w): red. Limont W.(2004) Teoria
i praktyka edukacji uczniów zdolnych. Kraków, Impuls
Natorrf A., Wasiluk K. (1990) Wychowanie plastyczne w przedszkolu, Warszawa, WsiP
Nęcka E. (2001) Psychologia twórczości. Gdańsk, GWP
Partyka M.(2000) Dzieci zdolne. Warszawa, CMPPP MEN
Pietrasiński Z. (1969) Myślenie twórcze. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Popek S. (1988) Zdolności i uzdolnienia twórcze- podstawy teoretyczne( w):
red. Popek S. Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, Warszawa, WSiP
Tarczyński J. (2000) Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss,
(w): Wychowanie Muzyczne w Szkole, 2000/ nr 2 - 3

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.