X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33026
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELE KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Wajs Placówka oświatowa: Przedszkole 395 w Warszawie Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (1.09.2014- 31.05.2017) Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Karolina Sąntolak

§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w zewnętrznym i wewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
- uczestniczenie w różnych formach kształcenia zawodowego - udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych - udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli - korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli - studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej

Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola.
- analiza dokumentacji przedszkolnej: Statut Przedszkola, Plan Rozwoju Przedszkola, Regulaminy - aktywne uczestniczenia w modyfikacji i konstruowaniu nowej dokumentacji placówki

Uaktualnianie i poszerzanie wiedzy z zakresu nauczania i wychowania oraz z zakresu awansu zawodowego.
- tworzenie biblioteczki materiałów poszerzających warsztat pracy nauczyciela i tekstów aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego - systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym

Uczestniczenie w pracach organów placówki związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
- uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej - udział w pracach zespołów ewaluacyjnych

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
- prowadzenie szkoleniowych RP - prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców - prowadzenie zajęć koleżeńskich - organizowanie uroczystości, wycieczek, spotkań - praca w zespołach opracowujących dokumentacje

Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań.
- doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć - udział w zajęciach otwartych - prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora, innych nauczycieli oraz omówienie, wnioski i ocena dokonań

Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności w zakresie wytyczanych sobie celów oraz ocena własnych możliwości i umiejętności w trakcie realizowanych zadań.
- ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć - analiza arkuszy samooceny

Systematyczne planowanie pracy wychowawczodydaktycznej.
- opracowywanie planów miesięcznych i planów pracy indywidualnej - przygotowywanie kalendarza uroczystości

Tworzenie własnego warsztatu pracy.
- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali

Wprowadzenie innowacji i rozwiązań w ramach własnej pracy dydaktycznej.
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu, wykorzystanie komputera podczas zajęć edukacyjnych - wprowadzenie nauki czytania metodą I. Majchrzak

§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
- zebrania z rodzicami - zajęcia otwarte dla rodziców - spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb - obserwacja - przeprowadzenie ankiet

Rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci.
- systematyczna praca indywidualna z dziećmi - współpraca z rodzicami - współpraca z logopedą, psychologiem przedszkolnym

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
- obserwacja - rozmowy z rodzicami i dziećmi - organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy - organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów - organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy

Organizowanie i przygotowanie imprez przedszkolnych.
- praca z dziećmi - opracowywanie scenariuszy, materiałów do imprez, dekoracji

Udział dzieci w konkursach i przeglądach organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje.
- przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień - praca z dziećmi zdolnymi

Aktywna współpraca z rodzicami i dziadkami dzieci.
- zachęcanie rodziców do współorganizowania uroczystości, spotkań okolicznościowych, wycieczek; obecności na zajęciach z cyklu "Mamo, Tato, pobaw się ze mną" - zachęcanie rodziców i dziadków do włączenia się w akcję: "Cała Polska czyta dzieciom" i zbierania nakrętek - przygotowanie przedstawienia z udziałem rodziców pt. "Kopciuszek", zorganizowanie kostiumów i scenografii

Nawiązanie kontaktu z osobami i instytucjami mogącymi wzmocnić oddziaływania wychowawczodydaktyczne.
- spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej, Policji, stomatologiem - wyjścia do biblioteki, NOK-u, kina

Promowanie zdrowego stylu życia.
- zorganizowanie spotkań z: lekarzem pediatrą, pielęgniarką, stomatologiem, farmaceut?

§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
- opracowywanie przy pomocy komputera dokumentacji nauczycielskiej: planów pracy, planów współpracy, scenariuszy oraz pomocy dydaktycznych, elementów dekoracji, itp.

Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej podczas zajęć edukacyjnych.
- korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych: telewizora, komputera, płyt CD i DVD

Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela.
- korzystanie z portali internetowych dla nauczycieli

Publikacje w Internecie.
- umieszczanie w internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju zawodowego - umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy

Opieka nad stroną internetową przedszkola.
- znajdowanie w Internecie różnych grafik związanych z porami roku i świętami; pomoc w zamieszczaniu obrazków na stronie internetowej przedszkola - zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola w zakładce grupowej informacji dla rodziców i zdjęć z wycieczek, uroczystości

Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu.
- wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego - śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela - korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż - dokumentowanie przebiegu stażu

§ 7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Rozwijanie kompetencji pedagogicznychaktywne samokształcenie.
- studiowanie literatury tematu - uczestniczenie w szkoleniach, kursach - wymiana doświadczeń z nauczycielami i specjalistami - korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do realizowania zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- obserwacja dzieci, praca indywidualna - współpraca z rodzicami i specjalistami

Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
- integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji poprzez stosowanie metod aktywizujących i relaksujących

Współpraca z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną.
- podjęcie współpracy z psychologiem w celu prowadzenia prelekcji dla rodziców na temat rozwoju dziecka i pojawiających się trudności

§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Studiowanie dokumentacji przedszkolnej.
- dokładna analiza dokumentów przedszkola- statutu, programów planów i regulaminów

Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
- analiza Karty Nauczyciala, rozporządzeń MENiS oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach -udział w konferencjach o systemie oświaty - udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących w/w temat

Stworzenie biblioteczki dokumentów dotyczących prawa oświatowego i dokumentów placówki.
- gromadzenie dokumentów

Uczestniczenie w tworzeniu dokumentów prawnych przedszkola.
- opracowywanie planów, programów przedszkola i innych dokumentów

Wykazywanie się znajomością przepisów.
- organizowanie wyjść poza teren przedzkola, wycieczek z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.