X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32984
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Daria Woś
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Samorządowe "Akademia Pana Kleksa" w Osiecznej
ul. Mikołaja Kopernika 1
64-113 Osieczna
Dyrektor: Edyta Pietek
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2016r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2017r.

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omówienie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnym oraz w ramach samokształcenia).
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
tj. Karta Nauczyciela, Ustawa
o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
- gromadzenie informacji
z internetu i prasy poświęconej oświacie
- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego - krótkie notatki z analizy przepisów
- napisanie planu rozwoju
zawodowego wrzesień 2016

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
- określenie formy współpracy,
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych.
- współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej
współpracy
- potwierdzony przez dyrektora
planu rozwoju zawodowego - zatwierdzony plan rozwoju
zawodowego
- scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu. Opiekun stażu przez cały okres stażu jedno zajęcie pokazowe i jedno obserwowane w ciągu miesiąca

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji
przedszkola:
* Statut Przedszkola
* Roczny plan pracy
dydaktyczno- wychowawczej
- prowadzenie dzienników
i konspektów
- udział w zebraniach Rad
Pedagogicznych
- sporządzenie dokumentacji
przedszkola
- czynny udział w zebraniach Rady
Pedagogicznej
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- protokół z Rady Pedagogicznej
- zapisy w dzienniku
- konspekty i scenariusze Od września do maja

Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce - poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
-poznanie programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego na rok szkolny 2016/2017 "Kocham Przedszkole
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu

opiekun stażu wrzesień 2016

Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola - analiza regulaminu BHP i p/poż - poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola - zapis w dokumentacji przebiegu stażu

wrzesień 2016

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji

- zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
- opracowywanie planów miesięcznych
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie konspektów zajęć
- analiza protokołów posiedzeń rady pedagogicznej
-analiza protokołów zebrań z rodzicami
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce
-pedagogizacja dla rodziców - sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, planów miesięcznych, protokołów

Cały okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
- zgromadzenie potrzebnej dokumentacji

- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.

Cały okres stażu

Przygotowanie projektu sprawozdania
- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie z realizacji planu - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu czerwiec 2016

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści
i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej
w Programie Wychowania przedszkolnego i w planie rocznym
- tworzenie miesięcznych planów dydaktyczno- wychowawczych - plan pracy zatwierdzony do realizacji
Okres stażu

Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć

- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu - prawidłowe pisanie scenariuszy - zgromadzone scenariusze
Opiekun stażu Systematycznie przez cały rok

Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach - zdobycie nowych doświadczeń
i pomysłów
- poszerzenie własnego warsztatu pracy
- zaświadczenia o ukończonych kursach Okres stażu

Uczestnictwo w wewnątrz
przedszkolnych formach doskonalenia
- hospitowanie zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych
- dzielenie się z nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach
- wzbogacanie własnych pomysłów i warsztatu pracy - zeszyt hospitacji
- referat Okres stażu

Dzielenie się posiadaną wiedz?

z innymi nauczycielami
- publikacja plany rozwoju zawodowego w Internecie
- umiejętność dzielenia się
z innymi - portale internetowe
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Współpraca z rodzicami - rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami
i zajęcia otwarte
- spotkania okolicznościowe - poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
- ofiarowanie pomocy ze strony rodziców
- wgląd w dokumenty opiekuna stażu jako wychowawcy opiekun stażu Od września do maja

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci

- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodzin?

- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka - prowadzony arkusz obserwacji dziecka
- zaświadczenia o ukończonych kursach - notatki
- arkusze obserwacji
- zaświadczenia Okres stażu
Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych - włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu
-udział w wycieczkach przedszkolnych
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów - zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi nauczycielami, - potwierdzenie n-la współpracującego
- zdjęcia
- prasa, media Okres stażu
§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora - przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omówienie zajęcia - zrealizowanie zamierzonych celów
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form
- pokorne przyjmowanie uwag - scenariusze zajęć Opiekun stażu Przez cały rok

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
- obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia - zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć
- notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji Okres stażu

.....................................
( podpis stażysty)

.....................................
( podpis opiekuna stażu)
Osieczna, dn.6.09.20016r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.