X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32942
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr ......
Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 13
Dyrektor placówki: mgr
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (06.09.2016 r. – 05.06.2019 r.)
Opiekun stażu: mgr Renata Kwiecień

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2016r poz. 1379 z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Rozwijanie umiejętności organizacji i doskonalenie warsztatu pracy.
• Podnoszenie jakości pracy Przedszkola i wychowania przedszkolnego.
• Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Posługiwanie się w pracy technologią informacyjną i komunikacyjną.
• Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania przedszkola.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
§ 7 ust. 1, pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Zadania do wykonania Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym i dyrekcją.

2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych: Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego.

3. Współpraca z rodzicami.

4. Sprawowanie opieki na wycieczkach poza terenem przedszkola. Cały okres stażu Potwierdzenie obecności

Scenariusze uroczystości

Listy obecności na zebraniu, zeszyt rozmów indywidualnych
Karty wycieczki
§ 7 ust. 1, pkt 2
Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Zadania do wykonania Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Udział w konkursach, formach doskonalenia zawodowego.

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym
doskonaleniu.

3. Wzbogacenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez:
• gromadzenie materiałów dydaktycznych;
• studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, nowości wydawniczych;
• odwiedzanie stron internetowych.

4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dziennik zajęć, arkusze obserwacji, miesięczne plany pracy, arkusze diagnostyczne. Cały okres stażu Zaświadczenia, notatki własne

Potwierdzenie obecności, zaświadczenia, notatki własne

Zbiór pomocy dydaktycznych,
rejestr biblioteczny, notatki

Wpisy do dzienników, uzupełnione dokumenty

§ 7 ust. 1, pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
Zadania do wykonania Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2. Analiza przepisów oświatowych:
• Karta Nauczyciela;
• Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Rozporządzenie MEN dotyczące podstawy programowej;
• Rozporządzenie MEN dotyczące programów nauczania;
• Konwencja o Prawach Dziecka;
• Rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

3. Poznanie dokumentacji placówki:
• Statut Przedszkola;
• roczny plan pracy przedszkola;
• plan pracy dydaktyczno – wychowawczej przedszkola;
• dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć)
• programy autorskie dopuszczone do użytku;
• inne opinie i uchwały Rady Pedagogicznej
• zarządzenia dyrektora.

4. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Notatki własne

Notatki własne

Notatki własne

Zbiór dokumentów prawnych, notatki własne

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Śledzenie strony internetowej MEN. Wrzesień 2016
Cały okres stażu Kserokopie aktów prawnych
Wydruki istotnych informacji ze stron internetowych.
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu. Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2016 Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego
3. Współpraca z opiekunem stażu. Ustalenie zasad współpracy.

Analiza planu rozwoju zawodowego.

Ustalenie zasad współpracy.

Analiza planu rozwoju zawodowego.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Cały okres stażu (według harmonogramu) Kontrakt i harmonogram współpracy

Plan rozwoju zawodowego
Harmonogram i arkusze hospitacji

Scenariusze prowadzonych zajęć
4. Aktywne uczestnictwo w WDN. Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego, zajęciach otwartych innych nauczycieli, radach pedagogicznych.
Cały okres stażu Notatki z form doskonalenia zawodowego, otrzymane materiały zaświadczenia.
5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje. Cały okres stażu Zaświadczenia, notatki, otrzymane materiały.
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy. Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych.

Czytanie literatury pedagogicznej.

Stosowanie w procesie
dydaktycznym aktywnych metod nauczania. Cały okres stażu. Materiały oraz pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć,
kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych

Wykaz przeczytanych lektur
7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. Wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji, plan współpracy z rodzicami. Cały okres stażu. Dziennik
Arkusze obserwacji
Zeszyt współpracy z rodzicami
8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja. Maj 2019 Teczka zawierająca zebrane dokumenty

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Współpraca z rodzicami. Prowadzenie zebrań grupowych z rodzicami.

Konsultacje indywidualne
z rodzicami.

Zajęcia otwarte dla rodziców.

Włączenie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
Pedagogizacja rodziców. Cały okres stażu. Lista obecności, protokoły zebrań

Zeszyt rozmów indywidualnych
z rodzicami

Scenariusze zajęć

Zdjęcia

Notatki własne

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Obserwacja dzieci na tle grupy. Rozmowy z dziećmi i rodzicami.

Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci.
Cały okres stażu. Arkusze obserwacji

Scenariusze zajęć

3. Praca z dziećmi z trudnościami.
Opieka nad dziećmi zdolnymi. Prowadzenie zajęć indywidualnych wspomagających rozwój dzieci.
Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Cały okres stażu. Scenariusze
Wpisy do dziennika

Scenariusze, wpisy do dziennika
4. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych: Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka. Udział dzieci w konkursach. Opracowywanie scenariuszy, materiałów. Przygotowywanie dyplomów, podziękowań.

Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych. Wg harmonogramu
Na bieżąco Scenariusze
Zdjęcia, regulaminy, protokoły
Zaświadczenia i dyplomy
5. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Organizowanie wycieczek do Biblioteki, Muzeum Wsi Radomskiej, Teatru, na koncerty Radomskiej Orkiestry Kameralnej.

Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Radomiu.

Współpraca z radomskimi Przedszkolami.

Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej i Schroniskiem dla zwierząt.

Udział w konkursach i festynach organizowanych przez środowisko lokalne. Cały okres stażu. Adnotacje w dzienniku

Zdjęcia

Dyplomy

Dyplomy, zdjęcia

Podziękowania

Dyplomy, zdjęcia

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: arkusze obserwacji, miesięczne plany pracy.

Komputerowe opracowywanie:
• Scenariuszy i konspektów zajęć;
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, ankiety, dyplomy).

Wykorzystanie Internetu
i programów komputerowych do redagowania i projektowania zaproszeń, dyplomów.

Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu. Cały okres stażu.

Na bieżąco. Arkusze obserwacji
Miesięczne plany pracy

Scenariusze, konspekty zajęć

Obrazki, karty pracy, ankiety, dyplomy

Zaproszenia, dyplomy

Wykaz stron internetowych

2. Publikacje w Internecie. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.

Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową. Październik 2016.

Cały okres stażu. Zaświadczenie

Notatki
3. Wykorzystanie programów wspomagających pracę nauczyciela. Gromadzenie filmów i programów edukacyjnych wspierających dzieci w wieku przedszkolnym. Cały okres stażu. Spis programów, filmów
4. Komunikacja pomiędzy nauczycielami i dyrekcją. Wymiana doświadczeń, scenariuszy, pomocy dydaktycznych, informacji za pomocą poczty internetowej. Cały okres stażu. Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki.

Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Cały okres stażu. Zaświadczenia

Wykaz książek i czasopism

Spis stron internetowych
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów. Integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji poprzez wprowadzenie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
Na bieżąco. Wpisy do dziennika, notatki
3. Zgłębianie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku. Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Współpraca z Logopedą ze Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
z Wadą Słuchu ul. Wjazdowa 4.

Opracowanie i wdrożenie Programu Profilaktycznego z Logopedii. Cały okres stażu.

Rok 2016/2017

Rok 2016/2017 Notatki

Opinia logopedy dotycząca programu profilaktycznego

Program profilaktyki logopedycznej

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego. Analiza dokumentacji:
• Karta Nauczyciela;
• Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Rozporządzenie MEN dotyczące podstawy programowej;
• Rozporządzenie MEN dotyczące programów nauczania;
• Konwencja o Prawach Dziecka.

Udział w konferencjach.

Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych podejmujących w/w temat.

Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. Cały okres stażu. Akty prawne, notatki

Zaświadczenia

Notatki

Notatki
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczo-opiekuńczych wychowanków. Udział w pracach Rady Pedagogicznej Przedszkola.

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
Wg harmonogramu.

Cały okres stażu. Notatki

Zeszyt rozmów indywidualnych
z rodzicami
3. Zapoznanie się z dokumentacją przedszkola. Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Przedszkola:
• Statut Przedszkola;
• Koncepcja Pracy Przedszkola;
• Obowiązujące procedury.

Udział w Radach Pedagogicznych;

Udział w pracach zespołów zadaniowych.

Opracowanie i modyfikacja dokumentacji przedszkola.
Cały okres stażu. Notatki własne

Notatki własne

Opracowana dokumentacja w zależności od przynależności do zespołu

Sporządzona dokumentacja

Opracowała:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.