X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32766
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program teatralny

WARUNKI ORGANIZACYJNE:

• Prowadzenie zajęć teatralnych raz w tygodniu- 45 minut.
• Zajęcia teatralne będą trwały w okresie od 1października do 31 maja, ponieważ wrzesień będzie miesiącem, w którym prowadzone będą: obserwacje dzieci (ich uzdolnień i upodobań) oraz rozmowy z rodzicami. Natomiast w czerwcu zajęcia dodatkowe nie odbywają się, ze względu na dużą liczbę wycieczek i wyjazdów (w tym Zielone Przedszkole).
• Gromadzenie rekwizytów tj.: kostiumów, czapek, opasek, sukienek, różnych butów, opasek, wykonanie elementów scenografii itp.
• Przygotowanie przedstawienia teatralnego i przedstawienie go przed rodzicami
i koleżankami/ kolegami z przedszkola.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Opracowany program „Zabawa w teatr” zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój osobowości, aktywności i twórczości. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Główną ideą programu jest uczynienie przedszkolaka „małym aktorem” tj. wrażliwym, twórczym, myślącym i otwartym człowiekiem wyposażonym w umiejętności i wiedzę przydatną podczas podejmowania aktywności teatralnej.
Dzięki realizacji programu dzieci będą rozwijać mowę i twórcze myślenie, poznawać utwory literatury dziecięcej, wzbogacać swoją wiedzę o świecie teatru, wyrażać postawę twórczą w różnych formach ekspresji.
Zajęcia teatralne to także sposób na spędzanie wolnego czasu przeznaczonego na swobodną zabawę. Dzieci spontanicznie i z radością oddawać się będą tworzeniu.
Jako uatrakcyjnienie zajęć program „Zabawa w teatr” został połączony z programem zajęć plastycznych „Strefa wyobraźni”. Dzięki tej korelacji dzieci uczęszczające jednocześnie na w.w. zajęcia dodatkowe, będą rozwijały również zdolności plastyczne, wykonując m.in. elementy dekoracji, maski itp.
Program nie zawiera szczegółowych informacji dotyczących: współpracy z wybranymi instytucjami, harmonogramu i tematyki przedstawień, treści programowych, a także technik pacy wykorzystywanych w toku zajęć, ponieważ będą one bezpośrednio dobierane i aktualizowane na bieżąco, by były zgodne z Planem Rozwoju Placówki w danym roku szkolnym. Wszystkie szczegółowe informacje zostaną zawarte w corocznym sprawozdaniu i przekazane p. Dyrektor na koniec czerwca.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:
• Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych.
• Wzbogacenie słownictwa dzieci i uściślenie pojęć związanych z działalnością teatralną.
• Rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą: gestu, mimiki i ruchu.
• Kształtowanie postawy odwagi i pokonywania nieśmiałości w obliczu występów przed publicznością.
• Udostępnianie sztuki dzieciom.
• Udział w grach i zabawach parateatralnych wyzwalających aktywność ruchow?

i pantomimiczną dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

DZIECKO:
• kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą w różnych formach aktywności,
• potrafi współdziałać w zespole,
• posiada podstawową wiedzę o teatrze,
• wyzwala w sobie motywację do pokonywania trudności w kontaktach z ludźmi,
• przedstawia poznane utwory za pomocą: gestu, mimiki i ruchu,
• operuje głosem pod względem intonacyjnym.

METODY PRACY Z DZIEĆMI

Metody czynne:
• Metoda samodzielnych doświadczeń.
• Metoda zadań stawianych dzieciom do wykonania.
Metody percepcyjne:
• Metoda obserwacji i pokazu.
Metody słowne:
• Swobodna rozmowa,
• Dialog,
• Opis,
• Pogadanka,
• Słuchanie czytanych baśni, legend, bajek,
• Opowiadanie treści utworów.
Metody aktywizujące:
• Drama,
• Pantomima,
• Gry i zabawy integracyjne,
• Aktywność ruchowa- opowieść ruchowa.

Stosowanie powyższych metod pozwoli na :
• Wyposażenie dziecka w wiedzę o teatrze,
• Rozbudzenie jego ciekawości na temat różnych form teatralnych,
• Przełamanie nieśmiałości podczas wyrażania własnych sądów i opinii,
• Chętne podejmowanie dodatkowych działań,
• Zgodną współpracę w grupie,
• Dziecko stanie się bardziej otwarte, radosne, rozśpiewane, odporne na niepowodzenia.

FORMY PRACY:

Główną formą stosowaną podczas zajęć koła teatralnego będzie praca w zespole.
Osiąganiu założonych celów posłużą też inne, bardziej szczegółowe formy, takie jak:
• Zabawy naśladowcze,
• Zabawy tematyczne,
• Zabawy z elementem dramy i pantomimy,
• Inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek, bajek, opowiadań, baśni.
• Udział dzieci w przedstawieniach.

REALIZACJA TREŚCI
W profesjonalnym teatrze najważniejsze jest przedstawienie, czyli końcowy efekt pracy. Podczas przedszkolnych zajęć teatralnych równie ważne jest wszystko to, co prowadzi do rezultatu: ćwiczenie poprawnej wymowy, budowanie zespołu, ćwiczenie pamięci i koncentracji, poznanie i zrozumienie tekstu, podział ról, nauka piosenek, próby, przygotowania dekoracji i kostiumów. Dzięki tym działaniom dzieci zdobywają rozmaite wiadomości, umiejętności i doświadczenia.
Organizując zajęcia teatralne, pracując nad przedstawieniem należy uwzględnić poniższe kwestie. To one bowiem składają się na to, jak przedszkolak- aktor odnajdywać się będzie w roli aktora i czy stanie się nim poprzez uzyskane umiejętności.
1. WSPÓLPRACA W ZESPOLE
Bardzo istotne jest stworzenie więzi między uczestnikami zajęć oraz budowanie wzajemnego zaufania, zrozumienia i sympatii. Tylko w takich warunkach dzieci otworzą się na działanie i współpracę.
2. ĆWICZENIA W MÓWIENIU
Aby usprawnić mowę „małych aktorów” należy pracować nad ich prawidłową dykcją i artykulacją oraz prawidłowym oddychaniem. Celem ćwiczeń i zabaw jest eliminowanie trudności w wymowie, uruchomienie wszystkich narządów mowy, dokładne artykułowanie wyrazów.
3. ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI TWÓRCZYCH
Każde dziecko wyposażone jest w pewien potencjał twórczy. Od poziomu zewnętrznej stymulacji zależy to, jak ukształtuje się poziom rozwoju twórczego dziecka.
Myślenie twórcze stanowi siłę sprawczą działalności twórczej. Przejawem myślenia twórczego jest aktywność muzyczna, wokalna, plastyczna, ruchowa czyli twórcza postawa wobec wszelkiego rodzaju działalności.
Stosowanie w zabawie z dziećmi różnorodnych ćwiczeń i technik stymulujących twórcze myślenie przyczynia się do kształtowania kreatywnych, pomysłowych i twórczych uczestników zabawy w teatr.
4. ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI TEATRALNEJ I ZAINTERESOWAŃ TEATREM
Udział w warsztatach teatralnych zorganizowanych w wybranym Teatrze. Dzięki nim dzieci m.in. poznają „teatr od kuchni”, zostaną zapoznane z podstawowymi pojęciami dotyczącymi teatru.

BIBLIOGRAFIA

1. „Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym”- B. Stankiewicz, WS i P, Warszawa 1979 r.
5. „Zabawy w teatr” – poradnik klubowy opracowany przez B. Polchowską, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Ostrołęce 1988 r.
6. „Domowe zabawy teatralne”– S. Słysz, WS i P, Warszawa 1977 r.
9. „Drama- zabawa i myślenie” –K. Pankowska, COK, Warszawa 1991 r.
10. „Mój mały świat”- J. M. Śnieciński
11. „Inscenizacje zabaw na podstawie literatury dziecięcej”– J. Cybulska, J. Dudzińska, S. Lipina, E. Lipska, WS i P, Warszawa 1991 r.
12. „Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne”- H. Jurkowski, H. Ryl, A. Stanowska, COK, Warszawa 1980 r.
20. Program wychowania przedszkolnego „Moje przedszkole” MAC Edukacja S.A., Kielce Poland 2003.
25. „Dziecięce teatrzyki” – K. Komińska – Bayer, A. Wacławski, Wyd. AKORD, Poznań 2005.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.