X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32755
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na listopad grupa wiekowa 5-latki

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LISTOPAD 2016 r. DLA GR. III „JEŻYKI”
Nauczycielki: Magdalena Dzienniak, Mariola Otta
I. Blok tematyczny: Domy w mojej okolicy

Obszar 1: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)
Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej
1. Ćwiczenia poranne – zestaw 9. Z przewodnika metodycznego „Kraina przedszkolaka- 5latki”

2. Cwiczenia gimnastyczne zestaw nr 5 – przewoznik metodyczny „Kraina przedszkolaka 5latki nr 2” str nr 12.

3.Zabawa orientacyjno-porządkowa Samochody do garażu – sprawne reagowanie na sygnał wzrokowy.
Dzieci biegają w jednym kierunku bez potrąceń. Gdy N. uniesie zielony krążek, sa¬mochody jadą, gdy czerwony – wjeżdżają do garażu (wybierają dowolne miejsce na obrzeżu dywanu).
4. Zabawa na dworzu: Zabawa w parach Jechał, jechał wóz.
Dzieci dobierają się parami, stają jedno za drugim i chwytają się za ręce. Jedno z dzie¬ci jest koniem, drugie woźnicą. N. nuci znaną dzieciom piosenkę, dzieci biegają w pa¬rach. Na przerwę w piosence dzieci zamieniają się rolami. 1.Domy wokół nas – wycieczka w okolice przedszkola. Zwracanie uwagi na architekturę. Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.
2. Domek dla krasnala – słuchanie opowiadania B. Szurowskiej. Rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.-
ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej, poznanie wieloznaczności słowa: dom; przybliżanie tematu bezdomności,

3. Ćwiczenia słownikowe Co lubię robić w swoim domu? Wymienianie przez dzieci czynności, które najchętniej wykonują w domu, stosowanie czasowników z rzeczownikiem.

4. Wspólna budowla – zajęcia matematyczno-konstrukcyjne. Poznanie znaczenia słowa: fundament, i wieloznaczności słowa: budować. Kształtowanie pojęć matematycznych-
utrwalenie położenia przedmiotów w prze¬strzeni oraz znajomości kolorów podstawowych, przeliczanie
1. Okno z witrażem – zajęcia plastyczne-
poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez zastosowanie nowej techniki pla¬stycznej.

2. Projektowanie pocztówki Mój wymarzony domek – rozwijanie pomysłowości. 1.Zajęcia umuzykalnia-jące – zabawa integracyjna z zagadkami Muzyka w każdym domu, omówienie i nauka piosenki Rozśpiewany blok, zabawa twórcza Dom pełen muzyki – tworzenie efektów dźwiękowych do piosenki-
rozwijanie poczucia rytmu, słuchu, wyobraźni i inwencji twórczej,
2. Zajęcia umuzykalniają¬ce – aktywne słuchanie Tańca węgierskiego g-moll nr 5 Johannesa Brahmsa w zabawie integracyjnej Domek krasnala Radusia i jego przyjaciół, zabawa Huragan z elementa¬mi ćwiczeń oddechowych, utrwalenie piosenki Rozśpiewany blok, w trakcie zabawy twórczej Dom pełen muzyki-
rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki klasycznej oraz uwrażliwienie na zmiany tempa w obrębie jednego utworu.

Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:

Efekty edukacyjne: Dziecko -
Dziecko:

• stosuje się do ustalonych zasad podczas wycieczki,
• zwraca uwagę na różnorodność zabudowy w okolicy przedszkola, dostrzega różnice i podobieństwa w wyglądzie domów,
• przelicza domy w dostępnym dla siebie zakresie,
• powtarza rytmy oraz rozpoznaje, tworzy i naśladuje dźwięki otoczenia,
• wyraża spostrzeżenia w rysunku i słowami.
• odnajduje kształt figur geometrycznych w rysunku domów,
• rozpoznaje i nazywa figury – kwadrat, trójkąt, prostokąt, koło,
• układa domy z figur według instrukcji i własnego pomysłu,
• przelicza elementy, porównuje je, stosuje określania: tyle samo, mniej, więcej,
• koloruje rysunek zgodnie z kodem.
• z uwagą słucha tekstu literackiego, analizuje, wyciąga wnioski,
• dorysowuje brakujące elementy, maluje zgodnie ze wzorem,
• wyjaśnia znaczenie słów: dom oraz bezdomny,
• buduje dłuższe wypowiedzi na temat ilustracji, opowiada o swoim domu rodzinnym,
• rysuje koła, kreski i zygzaki zgodnie z tempem muzyki, a także porusza się zgodnie ze zmieniającym się tempem utworu.
• układa obrazki według podanej kolejności,
• rysuje zbiory z taką samą liczbą elementów,
• wie, co to jest witraż, i samodzielnie go wykonuje.

II. Blok tematyczny: Przedszkole naszym drugim domem

Obszar 1: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
Obszar nr 8: Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec – w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej, tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem; dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub tańcząc.

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)
Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej
1. Ćwiczenia poranne – zestaw 10. Z przewodnika metodycznego „Kraina przedszkolaka- 5latki”
2.Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 5 – przewodnik metodyczny „Kraina przedszkolaka 5latki nr 2” str nr 12.
3.Zabawa ruchowa z elementem czworakowania Pieski w budzie według K. Wlaźnik.
Dzieci odgrywają role piesków. Dla każdego pieska powinna być przygotowana osobna buda – krążek. Pieski wychodzą na spacer w różnych kierunkach, a na zawo¬łanie N. wracają do budy. Pieski proszą o jedzenie – dzieci siadają na ziemi skrzyżnie i naśladują ruch proszenia, czyli machają rękami od góry w dół.
4.Zabawy w ogrodzie: Zabawa ruchowa Plątanina.
Dzieci trzymają się za ręce, tworząc łańcuch. Osoba prowadząca łańcuch przechodzi pod ramionami kolegów. Ważne jest, aby nie rozerwać łańcucha, poruszać się powoli i przechodzić delikatnie.
.

1. Pomieszczenia w naszym przedszkolu – spacer po przedszkolu - wzbogacenie słownika dzieci o nazwy pomieszczeń, występujących w nich sprzętów i przedmiotów oraz wykonywanych czynności, formułowanie pytań, grzeczne zwracanie się do innych.

2.Zapoznanie z globusem i mapą świata, dostarczenie wiedzy na temat domów ludzi i zwierząt w różnych miejscach świata,

3.Domy zwierząt – wdrażanie do uważnego słuchania i udzielania odpowiedzi na pyta¬nia dotyczące treści utworu, poznawanie miejsc, w których chronią się owady przed nadchodzącą zimą,
dowiadywanie się na temat roli, jaką odgrywają owady w przyrodzie,
4. Jeździmy windą w zaczarowanym domu – gra planszowa z rozbudowanym wątkiem matematycznym według E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1–6, przestrzeganie ustalonych reguł gry

1. Myszki do dziury – papieroplastyka-
rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

2. Za¬jęcia techniczno-konstrukcyjne – Nasz wspólny dom.
zespołowe konstruowanie domu z kartonu i różnorodnych materiałów,
zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu.

1.Zajęcia umuzykalniające – zabawa słuchowo¬-ruchowa uwrażliwiająca na zmiany tempa, wprawka dramowa Budujemy przedszkole naszych marzeń do Tańca węgierskiego g-moll nr 5 Johannesa Brahmsa, ćwiczenia od-dechowe Spragnieni murarze, utrwalenie piosenki Rozśpiewany blok.
2.”Rozśpiewany chór” – ćwiczenia emisyjne głosu- rozwijanie słuchu, głosu i inwencji twórczej.

Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:

Efekty edukacyjne: Dziecko -

• nazywa poszczególne pomieszczenia przedszkola, wymienia występujące w nich sprzęty oraz wykonywane czynności,
• zadaje pytania, grzecznie zwraca się do innych,
• przedstawia scenki dramowe do muzyki instrumentalnej,
• porusza się zgodnie ze zmieniającym się w utworze tempem,
• wypowiada się na temat zaobserwowanych przedmiotów i sytuacji.
• uważnie słucha i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu,
• wymienia miejsca gdzie chronienią się owady (w tym pszczoły) przed nadchodzącą zimą,
• wymienia korzyści, jakie człowiek czerpie z pracy pszczół,
• rozpoznaje po brzmieniu instrumenty perkusyjne, po fragmencie rytmu – piosenkę, naśladuje głosy zwierząt i śpiewa piosenkę, wykonuje wprawkę dramową do muzyki,
• rysuje po śladzie.
• wymienia liczebniki porządkowe w zakresie 1–6, rzuca kostką i przelicza oczka,
• przestrzega ustalonych reguł gry, spokojnie oczekuje na swoją kolej,
• rytmicznie wypowiada krótką rymowankę,
• konstruuje dom z kartonu i różnorodnych materiałów,
• zgodnie współdziała z innymi dla osiągnięcia wybranego celu.

III. Blok tematyczny: Jesienna szaruga

Obszar nr 4: Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu siebie i swojego otoczenia- przewiduje w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach ( wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach), stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
Obszar 12. Potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt wiosną.
Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)
Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej

1. Ćwiczenia poranne zestaw nr 10.
2. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 6 – przewodnik metodyczny „Kraina przedszkolaka 5latki nr 2” str 61
3.Zabawa z elementem rzutu i celowania Ruchoma wieża.
Dzieci budują wieżę z kilku klocków. Ustawiają się w rzędzie jedno za drugim. Kolejno lekką piłką starają się zburzyć wieżę. Za każdym razem wieża jest odbudowywana na
nowo, dokładnie w taki sam sposób i z użyciem takiej samej liczby klocków. Wygrywa to dziecko, które zburzy całą wieżę lub strąci największą liczbę klocków.
4.W ogrodzie - zwrócenie uwagi na wygląd chmur, określanie ich koloru, wielkości, rodzaju. Poszu¬kiwanie odpowiedzi na pytanie: Z czego są chmury, dlaczego się ruszają? Rozwijanie wyobraźni: Co mi przypomina ta chmura? Samodzielne wypowiedzi dzieci. 1 Jesienna szaruga – słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej Słota. Dostrzeganie zmian za-chodzących w przyrodzie późną jesienią. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wzbogacenie słownika..
2. Mój przyjaciel na niepogodę – historyjka obrazkowa z wykorzystaniem opowiada¬nia B. Szurowskiej Nowa zabawka- rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego, rozwijanie kreatywności poprzez samodzielne wyszukiwanie zakończenia historyjki, nabywanie kompetencji społecznych,
rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się, wyszukiwanie antonimów do wybranych słów.

3.Historia deszczowej kropelki – zajęcia badawcze inspirowane opowiadaniem H. Be¬chlerowej Jedna srebrna kropla. Poznawanie zjawiska obiegu wody w przyrodzie i powstawania deszczu. Rozumienie znaczenia wody w przyrodzie.

4. Zajęcia matematyczne Układamy kalendarze według E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej – dostrzeganie regularności typu: jesień – zima – wiosna – lato. Wy¬chwytywanie różnic w prostym opowiadaniu ruchowym – powtarzanie i kontynu¬owanie dostrzeżonych rytmów.

1.. Jesienna szaruga – malowanie techniką mokre w mokrym. Wyrażanie swoich emocji w tańcu i w formie pracy plastycznej. Określanie według własnych skojarzeń nastroju utworu muzycz-nego.
2. Rysowanie kredkami świecowymi na temat dowolny – wyzwalanie ekspresji twórczej. 1. Zajęcia umuzykalniające – aktywne słuchanie Walca cis-moll op. 64 nr 2 F. Chopina, zabawa rytmiczna Chmura i krople deszczu, poznanie Deszczowej piosenki zabawa ilustracyjna przy piosence, masażyk ze śpiewem-
uwrażliwianie na budowę utworu i barwę dźwięku oraz rozwijanie umiejętności wo¬kalnych.
2.Zajęcia umuzykalniające – interpretacja ruchowa Walca cis-moll op. 64 nr 2, utrwalenie Deszczowej piosenki, zabawa rytmiczna przy pio¬sence, zabawa słuchowo-ruchowa Parasole-
uwrażliwianie na elementy muzyki: zmiany tempa, artykulacji, budowę utworu; roz¬wijanie poczucia rytmu

Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:

Efekty edukacyjne: Dziecko -

• opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią,
• rysuje parasol po śladzie, ozdabia parasol sznurkiem, koloruje parasol, dobierając barwy ciepłe,
• klasyfikuje parasole według wyznaczonego kryterium,
• dzieli wyraz na sylaby, wyodrębnia głoskę w nagłosie i wygłosie,
• zna budowę utworu instrumentalnego, odpowiednio ruchem reaguje na zmianę in¬strumentu, potrafi poprawnie z pamięci zaśpiewać piosenkę
• wyjaśnia związek między przyczyną a skutkiem,
• podaje samodzielnie wymyśloną propozycję zakończenia treści utworu,
• wyjaśnia, w jakich sytuacjach zachowanie może sprawiać przykrość innym,
• poprawnie wycina i układa obrazki historyjki,
• poprawnie wypowiada się, podaje antonimy wybranych słów.
• wymienia charakterystyczne cechy późnojesiennej pogody,
• układa kalendarze z zachowaniem regularności jesień – zima – wiosna – lato,
• powtarza i kontynuuje dostrzeżone rytmy,
• łączy ze sobą takie same parasole,
• zna budowę utworu instrumentalnego i odpowiednio reaguje ruchem na zmiany tempa i artykulację słyszanej muzyki; prawidłowo uzupełnia rytm piosenki klaska¬niem w dłonie.
• wymienia i nazywa części garderoby,
• wypowiada się na określony temat,
• rozpoznaje znaczenie znaków synoptycznych,
• odczytuje pogodę zapisaną w postaci umownych znaków, dostosowuje ubiór do wa¬runków atmosferycznych,
• poprawnie łączy postać krasnala z odpowiednimi częściami garderoby i akcesoriami.

IV Blok tematyczny: Bajki i bajeczki

Obszar nr 14: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania – słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami.
Obszar nr 7: Dziecko widzem i aktorem – odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługuje się mową, mimiką, gestem i ruchem, umie posługiwać się rekwizytami ( np. maską).
Obszar nr 6 : Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych – wie, jak trzeba zachować się w sytuacjach zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić.

Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej
1. Cwiczenia poranne zestaw nr 11.
2. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 6 – przewodnik metodyczny „Kraina przedszkolaka 5latki nr 2” str 61
3. Zabawa z elementem skoku i poskoku Przeskocz fosę.
N., wykorzystując np. kolorowe szarfy, układa z nich fosę. Okala ona zamek i nie po¬zwala się do niego dostać. Dzieci kolejno pokonują ją, przeskakując.
4.Zabawa w ogrodzie: Zabawa bieżna Czarodziej.
N. wyznacza teren i czas zabawy. Wybiera jedno dziecko, które będzie czarodziejem. Zadaniem czarodzieja jest zaczarować jak największą liczbę biegających dzieci. Za¬czarowane osoby stoją nieruchomo. Po upływie czasu przeznaczonego na zabawę dzieci liczą zaczarowane osoby. Następuje zmiana czarodzieja.
1.Moje ulubione bajki – rozwiązywanie zagadek, budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci, utrwalenie treści poznanych bajek. Rozwijanie logicznego myślenia.
2. W teatrze cieni – słuchanie opowiadania B. Szurowskiej Przedszkolne przedstawienie. Odbieranie, rozumienie i wyrażanie treści przekazywanych przez werbalne i niewer¬balne środki wyrazu: ruch ciała, gest, mimikę, spojrzenie. Wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych tekstów literackich.
3. Andrzejkowe wróżby – zapoznanie z polskimi obrzędami i tradycjami. Rozwijanie kompetencji społecznych – zachęcanie do poznawania innych i opowiadania o so¬bie na forum grupy.
4. Poznawanie nazw dni tygodnia. Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygo¬dnia. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.

.
1.Zajęcia artystyczno-techniczne Bal na zamku – rozwijanie pomysłowości i kreatywności, zachęcanie do samodzielne¬go wykonywania powierzonych zadań, rozbudzanie wiary we własne siły.
2.”Moja książeczka” – rysowanie ilustracji do wymyślonego przez siebie opowiadania- rozwijanie inwencji twórczej.
1. Zaję¬cia umuzykalniające – improwizacja wokalna Kocie duety, śpiewanie piosenki Kocie bajki z ogonami, zabawa ilustracyjna przy piosence, zabawa słuchowo-ruchowa Baj-kowe ogonki, zabawa wyobrażeniowo-relaksacyjna przy Arii ze Suity D-dur J.S. Bacha-
rozwijanie umiejętności wokalnych i improwizowania głosem.
2. Zajęcia umuzykalniające – improwizacja ruchowa z pauzą przy bagateli Dla Elizy L. van Beethovena Czarodziejskie kwiaty, słuchanie, omówienie i śpiewanie piosenki Zagadka woskowa, zabawa ilustracyjna przy piosence, zabawa ruchowa przy utworze Marsz turecki W.A. Mozarta-
rozwijanie umiejętności odpowiedniego poruszania do słyszanej muzyki; uwrażli¬wianie na elementy muzyki.
Cele

Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:

Efekty edukacyjne: Dziecko -

• rozpoznaje ilustracje i rekwizyty pochodzące z poszczególnych bajek, podaje ich ty¬tuły; dostrzega nieprawdziwe fakty w treści utworu,
• rozwiązuje zagadki,
• prawidłowo układa puzzle; rozpoznaje bajki w teatrze cieni; łączy bohaterów z bajek z elementami, które pochodzą z tych bajek,
• opowiada fragmenty bajek,
• improwizuje muzykę głosem na prostych sylabach, potrafi prawidłowo zaśpiewać piosenkę.
• poprawnie formułuje odpowiedzi na pytania związane z treścią utworu,
• układa ilustracje według kolejności zdarzeń przedstawionych w utworze,
• wypowiada się w zrozumiały sposób,
• odgrywa scenki sytuacyjne za pomocą mimiki, gestu i ruchu,
• wymienia tradycje związane z wieczorem andrzejkowym,
• opowiada o swoich marzeniach, aktywnie włącza się do zabawy,
• rysuje klucz po śladzie, przedstawia swoje marzenia w formie graficznej,
• zgodni współdziała w zespole,
• potrafi dopasować ruch do tempa, dynamiki i charakteru słyszanego utworu; zna bu¬dowę piosenki.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem Literatura pedagogiczna

1. Kontakty indywidualne z rodzicami;
2. Kącik dla rodziców – przedstawienie materiałów informacyjnych;
3. Prezentowanie rodzicom plastycznych osiągnięć dzieci;
4. Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów i przyborów papierniczych do zabaw i zajęć;

1. Program wychowania przedszkolnego J. Kopała, E. Tokarska
2. Przewodnik metodyczny „Kraina przedszkolaka 5latki cz 2”
3. 2. E. Gruszczyk-Kolczyńska „Dziecięca matematyka”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.