X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32731

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Dane osobowe:
Imię i nazwisko Paulina Gibas
Nazwa placówki Publiczne Przedszkole nr 5 w Bogatyni
Awans na stopień Nauczyciela mianowanego
Czas trwania stażu 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu 01.09.2016r.
Termin zakończenia stażu 30.05.2019r.
Opiekun stażu Iwona Widomska

Wykształcenie:
2006- 2009 Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, Wydział Humanistyczny, Kierunek Filologia Polska
2009-2011 Wyższa Szkoła Menedżerka w Legnicy, Kierunek Pedagogika, Specjalność - Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Kwalifikacje:
2012 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela - stopień nauczyciela kontraktowego

Ukończone formy doskonalenia zawodowego:
Rytmika Viva.
Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy.
Podstawy tworzenia ruchu i choreografii.
Muzyka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.
Integracja od przedszkola.
Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole.
Komunikacja interpersonalna – jak mówić i słuchać, by osiągnąć sukces.
Muzyka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 2.
Jak zbudować system wewnętrznej ewaluacji w przedszkolu?
Inspirowane folklorem.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowego rozporządzenia.
Rodzice w przedszkolu.
Nowe wiersze do kreślenie i składania.
Kurs muzyczny – klasa fortepianu.
Niebieska karta.
Emisja głosu i ćwiczenia logopedyczne.
Ćwiczenia gimnastyczne - aktywizujące metody i formy pracy z dziećmi przedszkolnymi.
Małe formy teatralne w przedszkolu.
Dziecko w sieci - z zakresu tematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.
Umuzykalnienie w przedszkolu.
Małe dziecko w zaburzonym świecie – nowe uzależnienia.
Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań u dziecka w wieku przedszkolnym.
Tańce i stroje ludowe.

ORGANIZACJA STAŻU
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Poznanie procedury awansu zawodowego 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674
z późn. zmianami).
- Rozporządzenie MEN 01.03.2013r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli.
2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
3. Dyskusje na temat awansu z innymi nauczycielami, wymiana doświadczeń.
4. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz
z planem rozwoju zawodowego. Wrzesień 2016r.

W trakcie realizacji stażu

Wrzesień 2016r. - Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującą dokumentacją.
- Notatki własne gromadzone
w teczce awansu zawodowego.

Przypomnienie organizacji, zasad funkcjonowania i zadań przedszkola
1. Coroczna analiza obowiązującej dokumentacji przedszkolnej:
- Statut przedszkola
- Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego.
- Program wychowania przedszkolnego.
- Programy autorskie.
- Obserwacja i diagnoza.
- Systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji. Raz w roku -
przez cały okres stażu - Oświadczenie
o znajomości zasad funkcjonowania przedszkola
i obowiązującej dokumentacji.
- Notatki gromadzone
w teczce awansu zawodowego.
- Zapisy w dzienniku.
- Karty obserwacji i diagnozy.
-Scenariusze zajęć i uroczystości.
Współpraca
z opiekunem stażu. 1. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
i dyrektora. Wrzesień 2016r.
Wrzesień 2016r.
Podczas stażu

Podczas stażu - Zatwierdzony plan rozwoju awansu.
- Kontrakt zawarty z opiekunem stażu w teczce awansu zawodowego.
- Scenariusze i konspekty zajęć potwierdzone przez opiekuna stażu.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. 1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii itp.).
2. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. W trakcie realizacji stażu
Maj 2019r.

Czerwiec 2019r. - Oświadczenia.
- Sprawozdania.
- Notatki własne.

Autodiagnoza 1. Samoocena własnych umiejętności, wskazanie celów ogólnych rozwoju zawodowego, określenie własnych mocnych i słabych stron, uwzględnienie specyfiki placówki. Wrzesień 2016r. - Arkusze hospitacji.
- Sprawozdania z pracy.
- Arkusze monitorowania pracy własnej nauczyciela.

§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzprzedszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. 1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz WDN.
3. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. W trakcie realizacji stażu - Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń i kursów.
- Lista obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
- Scenariusze zajęć.
Tworzenie własnego
warsztatu pracy. 1. Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych oraz dekoracji.
2. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
3. Prowadzenie i przygotowanie zajęć wynikających z kalendarza imprez oraz harmonogramu hospitacji.
4. Dbanie o estetykę sali i pomieszczeń wspólnych. Tworzenie dekoracji. W trakcie realizacji stażu - Scenariusze zajęć.
- Wykonane pomoce dydaktyczne.
- Fotografie.
Aktywne uczestnictwo
w tworzeniu podstawowych
dokumentów przedszkolnych. 1. Opracowywanie dokumentacji przedszkolnej:
- Roczny plan pracy.
- Plan współpracy ze środowiskiem.
- Plan współpracy z rodzicami.
- Kwestionariusze ankiet, arkusze diagnostyczne.
- Harmonogram działań okazjonalnych.
- Dokumentacja związana z ewaluacj?

w przedszkolu (narzędzia badawcze, zestawienia zbiorcze, raporty itd.).
- aktualizacje Statutu w związku ze zmianami
w prawie oświatowym. W trakcie realizacji stażu - Wymienione dokumenty.
Opracowanie i realizacja projektów edukacyjnych. 1. Tematy projektów będą wynikały z zainteresowań dzieci oraz bieżących sytuacji edukacyjnych. W trakcie realizacji stażu. - Teczki projektów.
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu:
„Badam, doświadczam, eksperymentuję”. 1. Wykorzystanie naturalnej metody poznawczej – aktywności badawczej dzieci.
2. Doświadczenia i eksperymenty mające na celu wyjaśnienie i przybliżenie zjawisk z pogranicza biologii, fizyki i chemii. Wrzesień 2018r. - Program wspomagający „Badam, doświadczam, eksperymentuję”.
Wykorzystywanie
w codziennej pracy
elementów koncepcji pedagogicznych i nowatorskich metod pracy z dziećmi.
1. Koncepcja pedagogiczna C. Freineta;
2. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
3. Metoda E. Gruszczyk –Kolczyńskiej -„Dziecięca matematyka”;
4. Metoda Ireny Majchrzak –przygotowanie do nauki pisania i czytania,;
5. Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów;
6. Gimnastyki twórcza R. Labana i K. Orffa; W trakcie realizacji stażu - Zapisy w dzienniku.
- Scenariusze zajęć.
- Plany pracy.
Udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom”. 1. Dołączenie do „Klubu Czytających Przedszkoli” – lider akcji. Listopad 2016r. - Sprawozdanie.
Wdrażanie innowacji w pracy
z dziećmi. 1. „Przedszkole bez zabawek” innowacja pedagogiczna. W trakcie realizacji stażu - Zdjęcia.
- Sprawozdanie.

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Poznanie środowiska dzieci
i ich rodziców. 1. Poznanie środowiska rodzinnego dzieci i ich potrzeb rozwojowych (edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych): uzyskiwanie informacji od rodziców, obserwacja dziecka.
2. Indywidualne rozmowy z rodzicami; informowanie rodziców o postępach i zachowaniu dziecka, poznanie sytuacji rodzinnej i wychowawczej rodziny.
3. Spotkania okolicznościowe i zajęcia otwarte. W trakcie realizacji stażu - Zdjęcia.
- Lista obecności na zajęciach otwartych i zebraniach.
-Zapisy w dzienniku.
- Protokół ze spotkania
z rodzicami.
Poznanie środowiska lokalnego.
1. Współpraca z:
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
- Biblioteką Publiczną,
- Szkołą Muzyczną w Zgorzelcu,
- BOK,
- Policją,
- Strażą Pożarną,
- SP ZOZ,
- władzami urzędu MiG Bogatyni,
- zakładami pracy, punktami usługowymi,
- przedszkolami, szkołami,
- lokalnymi mediami. W trakcie realizacji stażu
- Scenariusze.
-Plany pracy.
-Zapisy w dzienniku.
- Zaświadczenia.
- Zdjęcia.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. 1. Obserwacja.
2. Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
3. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów. W trakcie realizacji stażu - Zeszyt obserwacji.
- Zapisy w dzienniku.
Scenariusze zajęć.
Zdjęcia.
Udział w realizacji programów profilaktycznych. 1. „ 5 porcji warzyw owoców lub soku”
2. „Akademia Aquafresh”
3. „Dzieciństwo bez próchnicy”
4. „Dzieciaki mleczaki” - koordynator
5. „Mamo, tato wolę wodę” - koordynator W trakcie realizacji stażu - Sprawozdania z przebiegu akcji.
- Zdjęcia.
- Scenariusze zajęć.
Organizowanie
i przygotowywanie imprez przedszkolnych. 1. Opracowywanie scenariuszy, materiałów
i dekoracji do uroczystości.
2. Praca z dziećmi – przygotowanie z dziećmi programu artystycznego. W trakcie realizacji stażu - Zdjęcia.
- Zaświadczenia.
Udział z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje. 1. Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i zawodów sportowych.
2. Angażowanie dzieci i rodziców do uczestnictwa
w konkursach plastycznych, fotograficznych
i innych. W trakcie realizacji stażu - Dokumentacja fotograficzna.
Zaangażowanie rodziców do włączania się w prowadzone
w przedszkolu akcje charytatywne. 1. „Nakręć się i pomagaj” – zbiórka nakrętek.
2. „Puste tusze” – zbiórka zużytych tuszy
i tonerów.
3. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.
4. „Dary dla schroniska”
5. „Podaruj misia” –zbiórka maskotek. W trakcie realizacji stażu - Sprawozdania.
- Fotografie.
Organizowanie wycieczek bliższych i dalszych
z udziałem rodziców. 1. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: do lasu, apteki, sklepu, na pocztę itp. W trakcie realizacji stażu - Zdjęcia.
Współpraca z rodzicami
i środowiskiem rodzinnym.
1. Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami - podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców.
2. Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
3. Zajęcia otwarte dla rodziców.
4. Organizacja imprez okolicznościowych dla
rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
5. Włączanie rodziców do organizowania
i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
6. Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. W trakcie realizacji stażu - Protokoły.
- Scenariusze.
- Podsumowanie.
- Zdjęcia.
Zorganizowanie ekologicznej zbiórki. 1. „Puste tusze” – eko zbiórka zużytych tuszy
i tonerów. Wrzesień 2016r. – rozpoczęcie zbiórki. - Sprawozdanie.
Założenie ogródka grupowego. 1. Uprawianie ziół oraz innych warzyw we współpracy z rodzicami. Od marca 2016r. – cyklicznie co roku. - Dokumentacja fotograficzna.
Indywidualne konsultacje
z rodzicami. 1. Spotkania z chętnymi rodzicami – informacja nt. osiągnięć, postępów i trudności dziecka – terminy dostosowane do potrzeb rodziców. W trakcie realizacji stażu - Zapis w dzienniku.
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu: „Bezpieczny przedszkolak”. 1. Uwzględnienie takiej tematyki jak:
- Bezpieczeństwo na drodze;
- Ochrona ppoż.
- Bezpieczeństwo podczas zabawy w różnych porach roku;
- Kształtowanie właściwych postaw wobec dorosłych;
- Sytuacje nietypowe;
- Przyroda i pogoda;
- Pierwsza pomoc;
- Bezpieczeństwo w domu;
- Kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt;
- Bezpieczeństwo na wakacjach; Wrzesień 2017r. - Program wspomagający „Bezpieczny przedszkolak”.
„Dziecko w świecie wartości” . 1. Organizowanie wycieczek do zakładów pracy rodziców – szanowanie cudzej pracy.
2. „Rodzinny festiwal” – montaż słowno-wokalno-taneczny zorganizowany z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca w grupie Króliczków. W trakcie realizacji stażu
Czerwiec 2017r. - Plan wycieczki
- Fotografie

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Komputerowe opracowywanie
i pomocy dydaktycznych
z wykorzystaniem urządzeń peryferyjnych. 1. Wykonywanie za pomocą komputera dyplomów, podziękowań, listów gratulacyjnych, folderów promocyjnych, kart zadaniowych, plansz edukacyjnych itd. W trakcie realizacji stażu - Pomoce dydaktyczne.
- Scenariusze zajęć, uroczystości.
- Dokumentacja zawarta w teczce awansu.
Elektroniczna wymiana doświadczeń przy pomocy poczty e-mail. 1. Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.
2. Korzystanie z rad ekspertów i fachowych publikacji.
3. Uzyskiwanie informacji o szkoleniach ze stron www lub poprzez pocztę elektroniczną. W trakcie realizacji stażu - Notatki własne.

Wykorzystywanie zasobów Internetu. 1. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. W trakcie realizacji stażu - Notatki własne.
Publikacje w Internecie. 1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju za¬wodo¬wego na stronie.
2. Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy. Październik 2016r.

W trakcie realizacji stażu
- Zaświadczenia o publikacjach.
- Lista stron internetowych, na których zostały umieszczone materiały.
Realizacja programu wspomagającego „Komputer moim przyjacielem” własnego autorstwa. 1. Ogólne zapoznanie z komputerem.
2. Zdobywanie i rozwijanie umiejętności związanych z komputerem:
- zapoznanie z programem graficznym Paint „Rysowanie i malowanie na ekranie”;
- zapoznanie z edytorem tekstu MS Word;
3. Korzystanie z multimedialnych programów edukacyjnych oraz gier; W trakcie realizacji stażu
- Zapisy w dzienniku.
- Plany pracy.
- Scenariusze zajęć.
Rozszerzenie autorskiego programu „Komputer moim przyjacielem”. 1. Uzupełnienie programu wspomagającego o treści związane z bezpieczeństwem w Internecie. W trakcie realizacji stażu
- Program wspomagający „Komputer moim przyjacielem”.
Administrowanie przedszkolnej strony www poprzez bieżące aktualizowanie
i uatrakcyjnianie szaty graficznej. 1. Kopie bezpieczeństwa - 4 razy w miesiącu.
2. Aktualizacje na bieżąco.
3. Zmiana szaty graficznej w związku z porami roku i uroczystościami.
4. Dodanie nowej zakładki „Co nas wyróżnia” – zebranie materiału i opracowanie treści.
W trakcie realizacji stażu

Grudzień 2016r. - www.zielone-przedszkole5.pl
Wykonywanie
i opracowywanie dokumentacji: plany pracy, scenariusze zajęć, podsumowania, sprawozdania, ogłoszenia oraz inne. 1. Bieżące wykonywanie dokumentacji niezbędnej
w codziennej pracy.
2. Opracowywanie wyników badań w postaci graficznej, tabelarycznej i opisowej – ewaluacja. W trakcie realizacji stażu - Scenariusze zajęć.
- Plany pracy.
- Kwestionariusze badawcze.
- Zestawienia zbiorcze.
- Raporty.
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby przedszkola. 1. Wykorzystywanie technik multimedialnych podczas zebrań z rodzicami, szkoleń WDN itd. W trakcie realizacji stażu - Prezentacje multimedialne.
Archiwizacja zdjęć przedszkolnych. 1. Gromadzenie fotografii z życia przedszkola. W trakcie realizacji stażu
- Fotografie
Redagowanie Kwartalnika przedszkolnego "Zielony Przedszkolaczek". 1. Opracowywanie gazetki dla przedszkolaków
i rodziców z uwzględnieniem bieżących wydarzeń. W trakcie realizacji stażu - Egzemplarze gazetki przedszkolnej.
„Bądź bezpieczny w sieci” –
Wprowadzanie dzieci w świat bezpiecznego Internetu. 1. Spotkania z policją nt. bezpiecznego korzystania
z sieci. W trakcie realizacji stażu - Zdjęcia
- Scenariusze zajęć.
Współpraca z mediami lokalnymi. 1. Promowanie przedszkola poprzez umieszczanie fotorelacji na stronach internetowych:
- www.artradio.pl
- www.tvbogatynia.pl
- www.e-bogatynia.pl W trakcie realizacji stażu - Wybrane printscreeny
§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Aktualizacja wiedzy
z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
i rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. 1. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej
i pedagogicznej.
3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. W trakcie realizacji stażu
- Zaświadczenia.
- Notatki własne.
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów. 1. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów.
2. Bieżące rozpoznawanie problemów wychowawczych i edukacyjnych, planowanie
i wdrażanie działań naprawczych. W trakcie realizacji stażu - Notatki własne.
- Programy wspomagania
i korygowania.
-
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 1. Rozpoznawanie trudności, realizacja zaleceń poradni. W trakcie realizacji stażu - Opinie.
- Orzeczenia.
- Zeszyt obserwacji.
„Abecadło Porozumienia bez przemocy” 1. Zaprezentowanie rodzicom głównych założeń idei „Porozumienia bez przemocy” w formie abecadła. W trakcie realizacji stażu - „Abecadło Porozumienia bez przemocy”.
Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców. 1. Prelekcje, pogadanki podczas zebrań grupowych. W trakcie realizacji stażu - Protokoły zebrań.
§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Analiza przepisów prawa oświatowego. 1. Ustawa o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami.
2. Karta Nauczyciela.
3. Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W trakcie realizacji stażu - Przestrzeganie i stosowanie poznanych przepisów w praktyce.
- Oświadczenie o zapoznaniu się
z obowiązującą dokumentacją.

Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa
wewnątrzprzedszkolnego.
1. Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty obowiązujące w placówce.
2. Współtworzenie dokumentacji przedszkola – Koncepcja pracy przedszkola, Roczny plan pracy, Ewaluacja w przedszkolu i inne. W trakcie realizacji stażu - Lista obecności.
- Opracowane dokumenty.
Zapoznanie się
z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej oraz praw nieletnich. 1. Analiza Konwencji praw dziecka.
2. Zapoznanie się z Ustawą o Pomocy Społecznej.
3. Zapoznanie się z Ustawą o postępowaniu
w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2010 nr 33 poz. 178. Tekst obowiązuje od 8 czerwca 2012).
4. Zapoznanie się z Ustawą z dnia 25.02 1964 - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy W trakcie realizacji stażu - Oświadczenie o zapoznaniu się
z obowiązującą dokumentacją.
Plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr 260, poz.2593 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. nr97, poz.674, z późn. zm.)
Opracowała: Zatwierdzam do realizacji:
mgr Paulina Gibas

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.