X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32685
Przesłano:

Plan awansu na nauczyciela mianowanego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Anita Stanisławska
Placówka oświatowa: Przedszkole.....
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2016 r.- 31.05.2019r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Wymagania egzaminacyjne
Zadania do wykonania
Sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
§ 7 ust. 2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Poznanie procedury
awansu zawodowego
2.Podjęcie współpracy z opiekunem stażu
3.Hospitacje zajęć przez dyrektora przedszkola
4.Dokonywanie ewaluacji własnych działań
5.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
6.Doskonalenie własnego warsztatu pracy
7.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r.; Karta Nauczyciela-Ustawa
z dnia 26 stycznia 1982r. oraz innych dokumentów prawnych
-śledzenie stron internetowych MEN, Kuratorium Oświaty
w Łodzi
-Złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
-Zawarcie Kontraktu
opiekunem stażu, ustalenie
zasad współpracy
i terminów spotkań
-Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

-Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
-Spotkania, konsultacje
-Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (podsumowanie całości pracy, dokonanie samooceny za okres stażu)
-Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora-analizowanie i wyciąganie wniosków
-Dokumentowanie własnych działań w okresie stażu
-Analizowanie i ocenianie skuteczności własnych pracy i dokonywanie stosownych korekt
- Udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej
- Obserwowanie zajęć koleżeńskich prowadzonych przez inne nauczycielki przedszkola
- Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: w warsztatach
metodycznych, szkoleniach,
kursach doskonalących
- Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:
czytanie literatury
pedagogicznej, śledzenie stron i portali internetowych
przeznaczonych dla nauczycieli, prenumerata czasopism dla nauczycieli przedszkola
-Wykonywanie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali, dekoracji na uroczystości
-Tworzenie i wzbogacanie kącików tematycznych
-Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, stron internetowych w celu poszukiwania i wdrażania nowych metod i form pracy z grupą
-Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących
metod nauczania tj. pedagogika zabawy, drama, techniki twórczego myślenia, gry planszowe, Gimnastyka Twórcza Labana, Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
-Realizowanie elementów MDS Bogdanowicz i Dziecięcej Matematyki Gruszczyk -Kolczyńskiej
-Tworzenie scenariuszy uroczystości przedszkolnych, zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców
-Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć
-Założenie i prowadzenie teczki obserwacji dziecka
-Założenie i prowadzenie zeszytu indywidualnych kontaktów z rodzicami,
-Sporządzanie miesięcznych planów pracy wychowawczo-dydaktycznej
IX 2016
okres stażu
IX 2016
IX 2016
IX 2016
zgodnie z harmonogramem
zgodnie z harmonogramem
zgodnie z harmonogramem
IV 2019
Zgodnie z harmonogramem hospitacji
okres stażu
okres stażu
według harmonogramu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
Plan rozwoju zawodowego
Notatki
Wniosek
Kontrakt
Harmonogram
Plan rozwoju zawodowego
Arkusze obserwacji,
scenariusze zajęć
Arkusze obserwacji,
scenariusze zajęć
Harmonogram
Sprawozdanie
Scenariusze zajęć
Teczka awansu zawodowego
Okresowe sprawozdania z realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych,wnioski z obserwacji, hospitacji zajęć
Notatki
Potwierdzenie udziału,
scenariusze
Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów
Wykaz lektur,materiały, adresy portali,tytuły pism
Pomoce do zajęć, dekoracje, zdjęcia
Zdjęcia
Wykaz lektur,adresy portali,tytuły pism
Scenariusze zajęć
Scenariusze, zajęcia, notatki
Scenariusze zajęć, zdjęcia, wpisy do dziennika
Dziennik zajęć, teczki obserwacji dziecka, zeszyt kontaktów z rodzicami, plany pracy

§ 7 ust. 2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1.Diagnozowanie rozwoju dzieci, rozwijanie ich
zainteresowań
2. Dostosowanie działań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dzieci
3.Współpraca z rodzicami
4. Współpraca z poradniami specjalistycznymi
5.Podjęcie współpracy z lokalnymi instytucjami wspomagającymi przedszkole
6.Organizowanie, przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych
7.Współpraca z innymi nauczycielami
8.Realizowanie programów profilaktycznych i społecznych
9.Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem”
10.Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
11.Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania przedszkola

-Prowadzenie codziennej obserwacji dzieci na tle grupy
-Podsumowanie obserwacji pedagogicznej: wstępnej i końcowej
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
-Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
-Prowadzenie dodatkowych zajęć tanecznych
-Prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci
-Organizowanie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci z trudnościami
- Opieka nad dzieckiem zdolnym
-Współpraca z logopedą, pedagogiem, psychologiem
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
-Organizowanie spotkań grupowych z rodzicami
-Konsultacje indywidualne z rodzicami, także wynikające z ich potrzeb i zainteresowań
-Informowanie rodziców o zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych w Kąciku dla Rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola
-Organizowanie zajęć otwartych, warsztatów, konkursów dla rodziców
-Włączenie rodziców do współorganizowania uroczystości
przedszkolnych oraz współdecydowania w sprawach placówki
-Pedagogizacja rodziców
- Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pracowników
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie w rozwiązywaniu problemów
-Kierowanie dzieci z deficytami do odpowiednich specjalistów z PPP w Kutnie
-Nawiązanie współpracy z Biblioteką Miejską i Pedagogiczną, Kutnowskim Domem Kultury, Muzeum Regionalnym w Kutnie, Policją, Strażą Pożarną, Straż Miejską, Przychodnią Lekarską, Apteką itp.
-Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji, przygotowanie dzieci
-Nawiązanie współpracy z nauczycielami przedszkola w celu rozwiązywania bieżących problemów, organizowania akcji, uroczystości, dzielenia się wiedzą, doświadczeniami
-Udział w programach i akcjach społecznych, charytatywnych i profilaktycznych
-Organizowanie spotkań integracyjnych
-Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach , przeglądach, organizowanych przez instytucje, organizacje i inne przedszkola
-Współpraca z lokalnymi mediami
-Poszukiwanie sponsorów
okres stażu
X i VI przez okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
w miarę potrzeb w okresie stażu
okres stażu
według rocznego kalendarza imprez
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
Arkusz obserwacji dziecka
Karty obserwacji dziecka
Notatki
Scenariusze zajęć, zdjęcia
Program i dziennik zajęć dodatkowych
Wpisy do dziennika
Karty pracy
Program indywidualnego wspierania rozwoju dziecka
Program pracy z dzieckiem zdolnym
Notatki
Protokoły,lista obecności
Zeszyt indywidualnych kontaktów z rodzicami
Notatki, zdjęcia,strona internetowa przedszkola
Scenariusze, zdjęcia, notatki
Scenariusze zajęć, zdjęcia
Protokoły z zebrań z rodzicami
Notatki
Notatki
Wpisy do dziennika, zdjęcia, dyplomy, podziękowania
Scenariusze imprez, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia
Notatki, wpisy do dziennika zajęć, podziękowania, potwierdzenie dyrektora
Zaświadczenia, dyplomy, potwierdzenia, zdjęcia
Potwierdzenia, scenariusze, zdjęcia
Dyplomy, zaświadczenia, potwierdzenia dyrektora, zdjęcia
Notatki, kserokopie publikacji
Potwierdzenia dyrektora, podziękowania

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
2.Stosowanie technologii komunikacji społecznej
5.Wykorzystywanie internetu do zamieszczania własnych publikacji
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
5.Współtworzenie strony internetowej przedszkola

- Pozyskiwanie z internetu informacji dotyczących awansu zawodowego, prawa oświatowego, nowości wydawniczych, form doskonalenia zawodowego
-Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego
-Wykorzystywanie podczas zajęć encyklopedii multimedialnych, gier i zabaw, filmów edukacyjnych i zaprojektowanych przez siebie prezentacji multimedialnych
-Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, opracowanie scenariuszy, planów i innej dokumentacji nauczyciela
-Korzystanie z internetowych publikacji edukacyjnych innych nauczycieli przedszkola w celu poszukiwania ciekawych metod, form pracy z dziećmi
-Komunikowanie się z opiekunem stażu za pośrednictwem poczty elektronicznej
-Wymiana pomysłów, doświadczeń z innymi nauczycielami przedszkoli na forach internetowych portali edukacyjnych
-Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, sprawozdania ze stażu na stronie internetowej www.edux.pl
-Korzystanie ze szkoleń internetowych
-Umieszczanie zdjęć i tekstów na stronie internetowej
przedszkola w celu promowania działań dzieci

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
IX 2016
okres stażu
VI 2019
okres stażu
okres stażu
Teczka z aktami prawa oświatowego, wykaz stron
Dokumentacja planu rozwoju zawodowego
Scenariusze zajęć
Zajęcia, pomoce, dokumenty
Notatki, potwierdzenia
Notatki
Notatki
Zaświadczenia
Zaświadczenia
Strona internetowa,potwierdzenie dyrektora
§ 7 ust. 2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
-Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego
-Samokształcenie, studiowanie literatury przedmiotu, szczególnie dotyczącej rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami
-Wykorzystanie arkusza obserwacji dzieci w celu zbierania informacji ich na temat
-Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji poprzez stosowanie metod aktywizujących i relaksacyjnych w codziennej pracy okres stażu

okres stażu
okres stażu
systematycznie
systematycznie
Zaświadczenia
Wykaz lektur, notatki
Notatki
Arkusz obserwacji, notatki
Wpisy do dziennika, notatki

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
2. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami obowiązującymi w przedszkolu
3.Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących
konkretnych zadań
4.Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
-Przeanalizowanie i zgromadzenie podstawowych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego
-Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych podejmujących w/w temat
-Analiza dokumentacji przedszkola: statutu, koncepcji rozwoju placówki, obowiązujących regulaminów, programów
-Organizowanie wycieczek, wyjazdów, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych
-Współpraca z Dyrektorem przedszkola i gronem pedagogicznym
-Udział w pracach Rady Pedagogicznej, protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej
-Współpraca z rodzicami
-Uczestniczenie w pracach zespołów przedszkolnych okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
według harmonogramu
okres stażu
zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego
Teczka z podstawowymi aktami prawa oświatowego, notatki
Notatki, potwierdzenia
Notatki, wykaz dokumentów
Wpisy w dzienniku Zajęć
Protokoły, potwierdzenia
Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
Plan współpracy z rodzicami
Plan nadzoru,sprawozdania zespołów


Zatwierdzam:
.............. ..........
data i podpis Dyrektora data i podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.