X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32527
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Interactive English - czyli wykorzystanie tablicy interaktywnej do nauczania języka angielskiego dzieci 3-4 letnich"

Innowacja pedagogiczna
„Interactive English – czyli wykorzystanie tablicy interaktywnej do nauczania języka angielskiego dzieci 3-4 letnich”


Rodzaj innowacji
Metodyczno-programowa
Autor innowacji:
Agnieszka Kopczyńska – nauczyciel kontraktowy
Czas trwania
Rok szkolny 2016/2017 tj. od 01.09.2016 do 30.06.2017 r.
Koszt i źródła finansowania
Koszty własne
Miejsce wdrażania działalności innowacyjnej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie
Zasięg
Lokalny

Wstęp

Błyskawiczny rozwój nowoczesnych technologii innowacyjnych stworzył możliwość optymalizacji procesu uczenia się, a także nauczania. Dla dzieci z tzw. pokolenia cyfrowego, technologie multimedialne stanowią nieodłączną część otaczającego ich świata. Dlatego zatem, warto wykorzystać zainteresowanie dzieci nowoczesnymi urządzeniami cyfrowymi na zajęciach z języka angielskiego. Nie mogą one oczywiście zastąpić tradycyjnych metod i technik nauczania, ale mogą wzbogacać proces kształcenia czyniąc go bardziej efektywnym. Tablica interaktywna to doskonałe narzędzie, stwarzające szereg możliwości do aktywnej prezentacji różnorodnych treści dydaktycznych.

1. Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji

Pomysł wdrożenia innowacji pedagogicznej „Interactive English- czyli wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu języka angielskiego dzieci 3-4 letnich” w roku szkolnym 2016/2017 powstał w trakcie prowadzenia przeze mnie koła językowego „Baby beetles – małe żuczki” w ubiegłym roku szkolnym. Przygotowany przeze mnie program przeznaczony był dla dzieci 4 –letnich, a jednym ze stałych elementów zajęć była prezentacja bajki „Baby beetles”. Dzieci bardzo chętnie oglądały 2-3 minutowe odcinki, jednak z czasem znudzili im się bohaterowie bajki, więc proponowałam dzieciom inne, np. Tom&Keri, Peppa Pig, a także teledyski do znanych im piosenek. Szczególne zainteresowanie wzbudziły u nich prezentacje multimedialne w formie prostych gier i zabaw utrwalających poznane słownictwo. Wykorzystywałam wtedy zwykły komputer, co znacznie utrudniało odbiór większej grupie dzieci. W proponowanej innowacji do każdych zajęć chciałabym wykorzystać tablicę interaktywną, która znacznie ułatwi pracę z programami multimedialnymi. Zwiększy to nie tylko motywację dzieci do nauki języka angielskiego, ale również przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjno-wychowawczej przedszkola o bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci nieobjętych obowiązkowym nauczaniem języka obcego.
Innowacja zakłada wzbogacenie treści, metod i celów zawartych w programie nauczania języka angielskiego materiałami multimedialnymi . Chodzi tutaj o wykorzystanie w pracy ogólnodostępnych platform edukacyjnych, zawierających materiały do tablicy interaktywnej, przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Co więcej, tablica interaktywna umożliwi lepszą prezentację bajek, teledysków oraz ilustracji. Innowacja stwarza zatem możliwość odejścia od prezentowania nowego materiału za pomocą tradycyjnych flashcard’ów na rzecz popularnych w Internecie gif’ów czy animacji.
Nadrzędnym celem innowacji jest uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem oraz stosowanie nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

2. Cele innowacji

Cele ogólne:
• rozbudzanie u dzieci zainteresowania językiem obcym,
• uatrakcyjnienie sposobu nauczania języka obcego poprzez wykorzystanie
technologii informacyjnych,
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
• podnoszenie motywacji do nauki języka obcego,
• rozwijanie zainteresowania tradycjami i obrzędami krajów obcojęzycznych,
• podnoszenie jakości pracy przedszkola (szkoły).

Cele szczegółowe
Dziecko:
• aktywnie uczestniczy w zajęciach z języka angielskiego,
• rozumie proste i powtarzalne polecenia wsparte gestem lub materiałem wizualnym,
• właściwie reaguje na proste polecenia nauczyciela typu: stand up, sit down, quiet, jump, touch your nose, close your eyes, etc.
• wzbogaca umiejętności komunikacyjne z najbliższym otoczeniem,
• rozumie ogólny sens prostych i krótkich piosenek, wierszyków, rymowanek oraz historyjek wspartych materiałem wizualnym,
• interesuje się kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych,
• właściwie posługuje się narzędziami multimedialnymi w pracy z tablicą interaktywną,
• poznaje różne możliwości korzystania z programów multimedialnych wspomagających naukę języka angielskiego.

3. Zasady innowacji

Główną ideą innowacji „Interactive English – czyli wykorzystanie tablicy interaktywnej do nauczania języka angielskiego dzieci 3-4 letnich” jest rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim u dzieci z najmłodszych grup przedszkolnych, nieobjętych obowiązkowym nauczaniem języka angielskiego. Innowacyjność polega na tym, że nauka języka angielskiego dla dzieci 3-4-letnich jest bezpłatna, a co więcej wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne.
Innowacja oparta jest na Programie nauczania języka angielskiego, wychowania przedszkolnego i klasy zerowej autorstwa Marioli Boguckiej i Doroty Łoś, a także elementach metody Super Simple Learning, przeznaczonej dla najmłodszych dzieci. Chodzi tutaj głównie o korzystanie z piosenek Super Simple Songs i dostępnych do nich materiałów multimedialnych. Od samego początku mojej pracy zawodowej mam styczność z piosenkami proponowanymi przez autorów Super Simple Learning i uważam, że stanowią one doskonałe źródło wiedzy oraz przede wszystkim zabawy dla najmłodszych dzieci. Większość z nich zawiera jednocześnie treści zawarte w programie nauczania języka angielskiego, na którym oparta jest niniejsza innowacja.
Zakłada się, że miarę możliwości, wszystkie zajęcia będą wsparte komputerem i tablicą interaktywną. Narzędzia te umożliwią dostęp do treści zawartych w Internecie oraz materiałów dostępnych na innych nośnikach informacji (płyty CD, DVD).
Innowacja nie rekomenduje jednej słusznej metody nauczania, proponuje raczej podejście eklektyczne, umożliwiające wybór takich technik oraz form pracy, które będą odpowiadały grupie dzieci objętej innowacją. Program innowacji zakłada podejście skoncentrowane na dziecku (learner-centered), pozwalające uwzględnić indywidualne potrzeby, możliwości i upodobania dziecka. Dostosowując metody, techniki i treści nauczania do tego, co dla dziecka odpowiednie i bliskie jego doświadczeniu (np. zabawki, rodzina) sprawiamy, że wiedza zdobywana na zajęciach z języka angielskiego staje się częścią świata dziecka, motywując je do aktywnego udziału w procesie dydaktycznym.
Innowacja realizowana będzie podczas zajęć popołudniowych, po realizacji podstawy programowej, jako zajęcia dodatkowe dla dzieci przebywających w tym czasie w przedszkolu. Umożliwi to jednocześnie dostęp do nauki języka angielskiego dzieciom o różnym statusie społecznym.
Wdrożenie innowacji nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych oraz żadnych zmian przestrzenno-organizacyjnych. Polega jedynie na użytkowaniu w trakcie zajęć sali, w której znajduje się tablica interaktywnej, komputer oraz projektor multimedialny. Wszystkie te narzędzia posłużą do urozmaicenia metod i technik nauczania języka angielskiego.

4. Opis podejmowanych działań innowacyjnych

Dzieci osłuchają się z językiem angielskim na podstawie materiału prezentowanego na tablicy multimedialnej. Wszystkie podejmowane działania, takie jak: wprowadzanie nowego słownictwa, nauka piosenki, wiersza, rymowanki, będą wspierane materiałem wizualnym ułatwiającym odbiór i przyswojenie prezentowanych treści.
Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu i będą trwały maksymalnie 30 minut. Wszystkie aktywności będą krótkie (między 5 a 7 minut) i często zmieniane, by dzieci mogły skupić uwagę. Podejmowane działania będą różnorodne pod względem:
• form pracy (pary, praca indywidualna),
• rodzaju aktywności dziecka (np. umysłowa, fizyczna)
• ćwiczonych sprawności (np. słuchanie, mówienie);
• dostarczanych bodźców ( nie tylko wzrokowe i słuchowe, ale również dotykowe),
• intensywności (np. szybkie powtarzanie za nauczycielem wyliczanki)
- Każde zajęci będą zawierały pewne stałe elementy, rozpoznawalne i przewidywalne przez dziecko.
1. Stałe elementy zajęć:
1) Piosenka na powitanie „Hallo song”/„Say hallo”/”Make a circle”
2) Prezentacja nowego materiału na tablicy interaktywnej (multimedialne flashcard’y, bajka, film, teledysk piosenki)
3) Wprowadzenie nowego słownictwa.
4) Zabawy i gry językowe (nie tylko z użyciem tablicy interaktywnej)
5) Piosenka na pożegnanie „Say goodbye”.
2. Formy pracy
Innowacja zakłada różnorodne formy interakcji w ramach pojedynczej jednostki zajęciowej:
• indywidualną
• grupową
• zbiorową
3. Przykładowe techniki nauczania
Poniżej przedstawiono przykładowe techniki nauczania bez podziału na poziom umiejętności językowych. W zależności od aktualnego poziomu rozwoju językowego, nauczyciel sam wybierze zadania i techniki odpowiednie dla dzieci w danym okresie
Nauczanie umiejętności receptywnych:
- dopasowywanie ilustracji do usłyszanego słowa, zdania, opisu;
- powtarzanie usłyszanych wyrazów, zdań;
- słuchanie bajek, historyjek;
- słuchanie i śpiewanie piosenek;
- oglądanie bajek i filmów.
Nauczanie umiejętności mówienia i komunikacji:
- krótkie odpowiedzi na pytania do obrazka;
- recytowanie rymowanek i śpiewanie piosenek;
Nauczanie słownictwa:
- prezentacja za pomocą prostych rysunków, plansz oraz kart multimedialnych,
- użycie języka ojczystego do wyjaśniania znaczenia;
- nazywanie osób, przedmiotów na ilustracji;
- dopasowywanie ilustracji do usłyszanego słowa;
- powtarzanie słów za nauczycielem,
- nauka rymowanek i piosenek.
4. Treści nauczania
Treści nauczania zawarte są w programie nauczania języka angielskiego na którym oparta jest innowacja i obejmują następujące zakresy tematyczne: Ja (kolory, części ciała, nazwy ubrań), Moje zabawy (zabawki, kolory), Moje przedszkole (nazwy prostych czynności związanych z aktywnością w sali), Moja rodzina (nazwy członków rodziny), Mój dom (nazwy pomieszczeń), Życie codzienne (nazwy rutynowych czynności), Jedzenie i zdrowie (nazwy produktów żywnościowych), Ja i świat zwierząt (nazwy zwierząt), Moje środowisko (warunki pogodowe), Moje miasto Moja wieś Mój kraj (plac zabaw), Ja i inne kraje (słownictwo i zwroty związane ze świętami). W związku z tym, że zajęcia będą odbywały się grupie niejednolitej wiekowo, dobór treści będzie optymalizowany w celu wyrównania szans edukacyjnych.

5. Spodziewane efekty

Zakłada się, że wdrożenie innowacji przyniesie korzyści zarówno dla dzieci objętych innowacją, a także dla przedszkola, a co za tym idzie dla całego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie.
Dla dziecka:
• zwiększenie aktywności i motywacji do nauki języka angielskiego,
• rozwój umiejętności korzystania z technologii informacyjnych,
• wykorzystywanie zdobytej wiedzy w codziennych sytuacjach,
• zachęcanie innych osób (rodziców, kolegów) do wykorzystywania technologii informacyjnych w poszerzaniu umiejętności językowych,
• zaprezentowanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas zajęć otwartych dla rodziców.
Dla przedszkola (szkoły):
• uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez wzbogacenie go materiałami multimedialnymi,
• poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o bezpłatne zajęcia z języka obcego.

6. Ewaluacja innowacji

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia będzie wypełniał karty indywidualnej pracy dziecka dwa razy do roku (po 2 miesiącach nauki i na koniec roku szkolnego) na podstawie prowadzonych obserwacji, mających na celu sprawdzenie postępów dzieci w przyswajaniu języka obcego. Karta indywidualnej pracy ucznia zostanie skonstruowana na podstawie propozycji zawartej w programie nauczania języka angielskiego M. Boguckiej i D. Łoś i dostosowana do specyfiki prowadzonych zajęć.
2. Rodzice mogą uzyskać informacje o postępach dzieci podczas spotkań indywidualnych, organizowanych na ich życzenie.
3. W połowie roku szkolnego zostaną przygotowane zajęcia otwarte dla rodziców.
4. Dwa razy w ciągu roku (lub w miarę potrzeb) odbędą się zajęcia koleżeńskie z udziałem nauczycielek studiujących metodykę nauczania języka angielskiego.
5. Ewaluacja końcowa w formie sprawozdania opisującego efekty pracy dzieci zostanie zaprezentowana Radzie Pedagogiczne w czerwcu 2017 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.