X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32504
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
/Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli/

Imię i nazwisko: mgr Monika Sienkiewicz

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2016r.

Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2019r.

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne
1. Podanie procedury awansu zawodowego

A)Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli- sierpień/wrzesień 2016
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego- wrzesień 2016
• Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego- okres stażu
• Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego- do 30 czerwca 2019 roku


Wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

LP. FORMY REALIZACJI WYMAGAŃ MEN Z DNIA 1 MARCA 2013 ROKU W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI
•TERMIN
•DOWODY REALIZACJI, UWAGI

1. Udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach, zebraniach szkoleniowych rad pedagogicznych)
•okres stażu
•certyfikaty/ zaświadczenia

2. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji
•okres stażu
•notatki własne

3. Przeprowadzenie testów diagnostycznych badających przyrost wiedzy i umiejętności w klasach drugich •okres stażu
•kopia testu

4. Przygotowanie i udział uczniów w konkursach
•okres stażu
•informacja o wynikach

5. Współpraca z samorządem uczniowskim- pełnienie funkcji opiekuna samorządu, organizacja wydarzeń szkolnych •okres stażu
•sprawozdanie

6. Współpraca z rodzicami (spotkania z rodzicami na wywiadówkach, spotkania indywidualne, zwiększenie zaangażowania rodziców w życie szkoły i klasy- współudział w organizacji studniówki)
•okres stażu
•zapisy w dzienniku, notatki

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

LP. FORMY REALIZACJI WYMAGAŃ MEN Z DNIA 1 MARCA 2013 ROKU W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI
•TERMIN
•DOWODY REALIZACJI, UWAGI

1. Wykorzystanie zasobów Internetu tj, dostępnych prezentacji, filmów edukacyjnych, platform językowych itd. na lekcji języka angielskiego oraz na godzinie wychowawczej •okres stażu
•wykaz stron internetowych

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera oraz zasobów Internetu
•okres stażu
•kopia materiałów

3. Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej
•okres stażu
•kopia materiałów

4. Korzystanie z tablicy multimedialnej na lekcji języka angielskiego
•okres stażu
•przykładowe scenariusze lekcji

5. Publikacje w Internecie m.in. planu rozwoju zawodowego •okres stażu
•adres strony internetowej

6. Komputerowe projektowanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń
•okres stażu
•przykładowy dyplom

7. Korzystanie ze stron internetowych dotyczących edukacji/oświaty
•okres stażu
•rejestr stron internetowych

8. Składanie sprawozdań drogą internetową
•okres stażu
•sprawozdanie

9. Korzystanie z technologii komunikacyjnej w kontaktach z uczniami i rodzicami, pracownikami szkoły
•okres stażu
•sprawozdanie


§ 8 ust. 2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

LP. FORMY REALIZACJI WYMAGAŃ MEN Z DNIA 1 MARCA 2013 ROKU W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI
•TERMIN
•DOWODY REALIZACJI, UWAGI

1. Przeprowadzenie lekcji otwartej
•okres stażu
•scenariusz lekcji

2. Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli języka angielskiego; organizacja spotkań z nauczycielami w celu podzielenia się zdobyta wiedzą z odbytych szkoleń
•okres stażu
•sprawozdanie

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych
•okres stażu
•sprawozdanie

4. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej portalu edukacyjnego dla nauczycieli •wrzesień 2016
•adres strony internetowej

§ 8 ust. 2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

LP. FORMY REALIZACJI WYMAGAŃ MEN Z DNIA 1 MARCA 2013 ROKU W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI
•TERMIN
•DOWODY REALIZACJI, UWAGI

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć kółka języka angielskiego dla uczniów, którzy uzyskali słabe wyniki na egzaminie gimnazjalnym
•okres stażu
•w klasach pierwszych, program, sprawozdanie

2. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć kółka języka angielskiego dla uczniów klas trzecich przygotowujących się do egzaminu maturalnego w formie ustnej
•okres stażu
•w klasach maturalnych, program, sprawozdanie

§ 8 ust. 2 pkt.4 c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

LP. FORMY REALIZACJI WYMAGAŃ MEN Z DNIA 1 MARCA 2013 ROKU W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI
•TERMIN
•DOWODY REALIZACJI, UWAGI

1. Organizacja szkolnych oraz międzyszkolnych konkursów języka angielskiego
•okres stażu
•sprawozdania z konkursów

2. Organizacja wycieczek przedmiotowych na wyższe uczelnie •okres stażu
•kopia karty wycieczki

3. Promocja szkoły poprzez udział w uroczystościach miejskich, organizacja drzwi otwartych, targów edukacyjnych •okres stażu
•sprawozdanie

4. Opracowanie scenariusza imprezy szkolnej „Ślubowanie i Otrzęsiny klas pierwszych”
•okres stażu
•scenariusz uroczystości

5. Wzbogacenie biblioteki szkolnej w materiały dydaktyczne •okres stażu
•potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

LP. FORMY REALIZACJI WYMAGAŃ MEN Z DNIA 1 MARCA 2013 ROKU W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI
•TERMIN
•DOWODY REALIZACJI, UWAGI

1. Współpraca z przedstawicielami wydawnictw, pozyskiwanie nagród dla uczniów
•okres stażu
•potwierdzenie

2. Współpraca z placówką opiekuńczo-wychowawczą „Jaworowy Start”
•okres stażu
•potwierdzenie

3. Współpraca z powiatową Komendą Policji w zakresie przestępczości wśród młodzieży- organizacja zajęć na temat przestępczości
•wg potrzeb
•sprawozdanie

§ 8 ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

LP. FORMY REALIZACJI WYMAGAŃ MEN Z DNIA 1 MARCA 2013 ROKU W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI
•TERMIN
•DOWODY REALIZACJI, UWAGI

1. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnieniem zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym
•okres stażu
•notatki własne

2. Przeprowadzenie ankiety określającej sytuację rodzinną ucznia
•okres stażu
•ankieta, analiza

3. Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych - opis i analiza
•okres stażu
•opis i analiza przypadku, opis działań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.