X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32479
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Cele odbywanego stażu:
Podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podwyższenia jakości swojej pracy, a tym samym pracy szkoły;
Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia)

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji, uwagi

1. Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego nauczycieli. Analiza przepisów dotyczących awansu
zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela,
Rozp. MEN z dn. 1 marca 2013 r., broszury „Awans zawodowy nauczycieli”, strony internetowe, „Głos Nauczycielski”).
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
VIII/IX 2016r.
IX 2016r.
wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie materiałów i dokumentów. cały okres stażu potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały

3. Przygotowanie projektu sprawozdania. Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu zawodowego.
– dokumentowanie realizacji planu rozwoju;
– pisanie sprawozdań z realizacji planu
2 razy w roku.
V 2019r.

cały okres stażu
cały okres stażu sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sprawozdania

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy szkoły. Udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły; (kursy doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie).
cały okres stażu
zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty
Samodzielne studiowanie literatury z zakresu pedagogiki oraz dziedzin wspomagających. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
cały okres stażu
notatki (ksero)
Udział w kursie dla realizatorów Programu „Przyjaciele Zippiego” (Centrum Pozytywnej Edukacji).
październik 2016r.
certyfikat uczestnictwa, zaświadczenie

5. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.
Praca podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
cały okres stażu
konspekty zajęć, autorskie programy

6. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce. Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów.
cały okres stażu
adnotacje w dzienniku
Przygotowywanie zadań dodatkowych do pracy w czasie zajęć edukacyjnych oraz zwiększających szanse edukacyjne.
cały okres stażu
arkusze, karty pracy, wpisy w dzienniku
Organizowanie czasu wolnego od nauki
cały okres stażu
karty pracy, wpisy w dzienniku
Systematyczna współpraca z PP-P.
cały okres stażu
wpisy w dzienniku, sprawozdania
Prowadzenie społecznych zajęć profilaktyczno – wychowawczych „Spójrz Inaczej”.
cały okres stażu
karty pracy, zapisy w dzienniku
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych – koło matematyczne „Mały Pitagoras”.
rok szkolny 2016/2017
arkusze i karty pracy, zapisy w dzienniku
7. Uczestnictwo w opracowaniu Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły.
Uczestnictwo w pracach nad opracowaniem Programu Wychowawczego dla klas I-III
cały okres stażu
potwierdzenie dyrektora
Opracowanie Programu Pracy Wychowawcy Klasy.
wrzesień każdego roku
plany pracy wychowawcy
8. Przygotowywanie uroczystości, apeli, imprez szkolnych
Opracowanie scenariuszy apeli i uroczystości szkolnych:
- ślubowanie klas pierwszych
- zakończenie roku szkolnego;
- imprezy wg planu szkoły
przygotowanie dekoracji i rekwizytów.
cały okres stażu
scenariusze imprez i uroczystości
9. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne – praca w zespołach ds. ewaluacji.

Udział w RP poświęconych prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym, w tym systemowi awansu. początek roku szkolnego 16/17, 17/18, 18/19
cały okres stażu
zapisy w protokołach
zapisy w protokołach

10. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań. Koordynowanie działań w zakresie edukacji kulturalnej w szkole;
Wprowadzenia uaktualnienia do Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej.
cały okres stażu
marzec 2019
zaświadczenia, sprawozdania,

Program Edukacji Kulturalnej
Aktywny udział w Zespole Edukacji Wczesnoszkolnej.
cały okres stażu
sprawozdania zespołu
Organizowanie imprez, uroczystości klasowych:
- jasełka
- apele
cały okres stażu
scenariusze imprez i uroczystości
Opieka nad salą lekcyjną. cały okres stażu wystawy prac dzieci

Dokumentowanie procesu oceniania każdego ucznia:
ocenianie jawne i systematyczne zgodne z WSO;
przekazywanie bieżącej informacji na temat aktualnego poziomu osiągnięć ucznia.
cały okres stażu
dzienniki zajęć lekcyjnych
Praca w Komisji Rekrutacyjnej, udział w spotkaniach rekrutacyjnych.
cały okres stażu
sprawozdania, prezentacja multimedialna


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust. 2 pkt. 2)

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji, uwagi
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej. Opracowanie dokumentacji i przygotowanie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych (karty pracy, krzyżówki, testy, sprawdziany).
cały okres stażu
scenariusze zajęć, środki dydaktyczne
zapisy w dzienniku
programy multimedialne

Wykorzystywanie programu oceny opisowej podczas konstruowania oceny semestralnej i rocznej.
koniec semestru i roku szkolnego
Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowania różnorodnych materiałów.
cały okres stażu

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych. cały okres stażu
Korzystanie z zasobów sieci Internet.
cały okres stażu

Przygotowywanie własnych scenariuszy do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych.
cały okres stażu
spis stron www, scenariusze zajęć

2. Współtworzenie szkolnej strony internetowej. Publikowanie artykułów i ogłoszeń na szkolnej stronie internetowej.
cały okres stażu
publikacje na stronie www.sp109.waw.pl;
www.oswiata.wawer.warszawa.pl

3. Korzystanie z tablicy interaktywnej. Przygotowanie materiałów do pracy z tablicą interaktywną;
- tworzenie autorskich materiałów wzbogacających prowadzone lekcje,
- korzystanie ze słownika internetowego,
- korzystanie z e-podręcznika.
cały okres stażu autorskie lekcje interaktywne na stronie www.learningapps.org

4. Korzystanie z dziennika elektronicznego Librus Synergia. Prowadzenie dziennika elektronicznego Librus Synergia. cały okres stażu zapisy w dzienniku
5. Korzystanie z poczty elektronicznej Komunikacja e-mail z innymi nauczycielami oraz rodzicami.
Wymiana materiałów szkoleniowych. cały okres stażu sprawozdania
6. Wykorzystanie pomocy audiowizualnych. Usprawnienie procesu nauczania i uczenia się oraz uzyskiwanie optymalnych osiągnięć szkolnych poprzez wykorzystanie filmów, ilustracji, nagrań CD, itp. cały okres stażu zapisy w dzienniku

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§8 ust. 2.pkt.3)

1. Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
Umieszczenie planu rozwoju w Internecie.
listopad 2016r.
plan na stronie

2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego i harmonogramu przebiegu stażu oraz udzielanie wszechstronnego wsparcia w realizacji przyjętych zadań, wskazywanie specjalistycznej literatury. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez:
- prezentację swojego warsztatu pracy,
- prowadzenie lekcji pokazowych i zajęć otwartych,
- pomoc w budowaniu warsztatu pracy.
Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego oraz pełnienie roli rzecznika interesów stażysty
w czasie prac komisji kwalifikacyjnej
cały okres stażu plan pracy opiekuna stażu,
scenariusze zajęć

3. Umieszczanie na forach internetowych scenariuszy zajęć. Udostępnianie scenariuszy i konspektów zajęć lekcyjnych, uroczystości.
cały okres stażu scenariusze i konspekty

4. Organizacja zajęć otwartych.
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli klas I-III
cały okres stażu scenariusze zajęć

5. Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych. Aktywne uczestnictwo
w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń. cały okres stażu
opracowane materiały, protokoły

Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego.
cały okres stażu

Współpraca ze szkolnym psychologiem, pedagogiem i logopedą.
cały okres stażu

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§8 ust. 2 pkt 4a Rozporządzenia)

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji, uwagi
1. Opracowanie i wdrożenie programu prowadzenia lekcji etyki dla klas I-III – opracowanie programu;
– przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia;
– realizacja programu według ustalonego planu pracy.
rok szkolny 2016/2017 tekst programu, konspekty zajęć, ewaluacja,
zapisy w dzienniku

2. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć koła komputerowego. – opracowanie programu;
– przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia;

– realizacja programu według ustalonego planu pracy.
rok szkolny 2017/2018
tekst programu,
konspekty zajęć,
ewaluacja,
zapisy w dzienniku


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§8 ust. 2 pkt 4c Rozporządzenia)

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji,
uwagi
1. Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki. Ukończenie kursu w zakresie poszukiwania źródeł pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rzecz edukacji (WIE);

udział w spotkaniach Warszawskich Inicjatyw Kulturalnych;
współpraca z Rodzicami. rok szkolny 2016/2017
2017/2018
2018/2019
okres stażu
certyfikaty uczestnictwa
zapisy w dzienniku

2. Praca z uczniem zdolnym Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów uzdolnionych.(edukacja matematyczna, polonistyczna).
cały okres stażu
dokumentacja szkolna, sukcesy uczniów, dyplomy

3.Realizacja programu profilaktycznego ,,Sieciaki”, ,,Owce w sieci”
Współpraca w Fundacją „Dzieci Niczyje” w zakresie bezpieczeństwa w sieci;
– udział w programie „Sieciaki”, ,,Owce w sieci”.
cały okres stażu
certyfikaty uczestnictwa, zaświadczenia
przykładowe konspekty zajęć

4. Wsparcie pedagogiczne dla rodziców.
Prowadzenie zajęć otwartych;
– zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej szkoły,
– prelekcje na zebraniach z rodzicami
– udzielanie pomocy rodzicom (gromadzenie przepisów prawnych; współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
– systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty,
– zaproszenie specjalistów na zebrania klasowe cały okres stażu konspekty zajęć,
tekst artykułów
konspekty spotkań,
przepisy prawne

5. Akcje charytatywne na rzecz rodzin, dzieci, potrzebujących wsparcia Inicjowanie i rozwijanie form pomocy uczniom potrzebującym wsparcia i ich rodzinom;
- analiza potrzeb społeczności szkolnej,
- tworzenie przyjaznego klimatu klasy
cały okres stażu karta indywidualnych potrzeb ucznia i plan działań wspierających
5. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, konkursów i imprez klasowych lub szkolnych Samodzielne prowadzenie zaplanowanych zajęć.
Organizowanie samodzielne lub we współpracy z innym wychowawcą zajęć, konkursów
i uroczystości klasowych lub szkolnych.
cały okres stażu konspekty zajęć, scenariusze konkursów, wystawy prac dzieci
6. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych planów pracy dla dzieci z trudnościami w nauce, dysfunkcjami. Praca z uczniami mającymi trudności w nauce w ramach zajęć zwiększających szanse edukacyjne:
– indywidualizacja procesu dydaktycznego, dostosowywanie działań edukacyjnych do możliwości uczniów z uwzględnieniem opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
cały okres stażu
według potrzeb
plan pracy dostosowany do możliwości ucznia uwzględniający wskazania z PPP


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust. 2 pkt 4e Rozporządzenia)
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji,
uwagi
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni;
– korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych.
cały okres stażu potwierdzenie dyrektora
2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych,
– współorganizowanie festynu.
cały okres stażu
maj 2017
maj 2018 regulaminy,
karty wycieczek
scenariusze imprez

3. Współpraca z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Udział w ogólnopolskim programie „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i rodziców na temat:
– szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk
– kształtowanie podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz oszczędzaniu.
rok szkolny 2016/2017 przykładowe konspekty zajęć,
– „dziennik podróżnika”

4. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Pełnienie roli lidera:
– kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
– zachęcanie rodziców, nauczycieli do głośnego czytania rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2018/2019 lista przeprowadzonych akcji

5. Współpraca z policją, strażą miejską oraz strażą pożarną. Organizacja spotkań z policjantem, strażnikiem miejskim lub strażakiem.
Przeprowadzenie zajęć na temat zachowania bezpieczeństwa.
Wyświetlanie filmów edukacyjnych.
cały okres stażu sprawozdania z przebiegu spotkań

6. Współpraca z Domami Kultury, Wawerskim Centrum Kultury, instytucjami pozaszkolnymi. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych poza szkołą
Udział w warsztatach organizowanych przez Domy Kultury.
cały okres stażu dyplomy, certyfikaty uczestnictwa


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§8 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia)

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji,
uwagi

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców. Bieżące kontakty z rodzicami uczniów:
– zebrania klasowe,
– rozmowy indywidualne,
– współpraca z Radą Rodziców
Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych oraz podczas wyjść (wycieczki, spacery)
Indywidualne kontakty z dzieckiem
cały okres stażu
cały okres stażu
według potrzeb rozmowy z rodzicami, zebrania, adnotacje
w dzienniku, adnotacje
w zeszycie wychowawczym

2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.
Obserwacja i analiza badanego problemu, zbieranie informacji, określenie przyczyny i dynamiki zjawiska, zaproponowanie metody rozwiązania tego problemu i wdrożenie jej. cały okres stażu Opis przypadku

3. Poznanie warunków środowiskowych i sytuacji rodzinnej uczniów, umiejętność rozpoznawania problemów środowiska dzieci.
Wywiad, obserwacja, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami (opiekunami), rozmowy z psychologiem, pedagogiem szkolnym.
cały okres stażu
Opis przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.