X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32405
Przesłano:

Program zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
• Program przeznaczony jest dla uczniów klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej
• Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
• W zajęciach uczestniczą cztery osoby
• Jednostka zajęciowa trwa 45 minut
• Forma pracy grupowa

CELE PROGRAMU:
1. Rozumienie pojęć i wykonywanie czynności umysłowych związanych z rozwiązywaniem problemów matematycznych.
2. Świadome i sprawne liczenie, radzenie sobie w sytuacjach życiowych wymagających formułowania i obliczania działań matematycznych.
3. Dostrzeganie i określanie zależności między osobami i przedmiotami znajdującymi się w przestrzeni
4. Logiczne myślenie w rozwiązywaniu problemów matematycznych, przekładanie sytuacji konkretnych na język symboli matematycznych
5. Praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy (porządkowanie, mierzenie, ważenie, kupowanie i płacenie, odczytywanie wskazań zegara, posługiwanie się kalendarzem i dostrzeganie rytmiczności w organizacji czasu)

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ:
1. Zasada indywidualizacji środków i metod, dostosowywanie przebiegu zajęć do rodzaju, zakresu i stopnia nasilenia zaburzeń występujących u uczniów.
2. Zasada powolnego stopniowania trudności, uwzględniająca możliwości percepcyjne dziecka, powolne i systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostszych do bardziej złożonych.
3. Zasada systematyczności.
4. Zasada ciągłości oddziaływania.
5. Mobilizowanie dzieci do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych zabaw i ćwiczeń.

METODY PRACY:
• podające, poglądowe
• eksponujące
• aktywizujące, poszukujące
• praktycznego działania
• gier i zabaw

FORMY:
• zbiorowa
• grupowa
• indywidualna

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Orientacja w przestrzeni i na płaszczyźnie:
• określanie położenia przedmiotów względem siebie i innych osób
• wyznaczanie kierunków w przestrzeni
• orientacja w schemacie własnego ciała

Porównywanie i porządkowanie przedmiotów i osób według danej cechy:
• cechy wspólne i różniące osoby i przedmioty
• klasyfikowanie przedmiotów wg różnorodnych cech (np. wielkości, szerokości, długości)
• dostrzeganie symetrii

W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:
• liczenie w przód i w tył od danej liczby po 1
• dopełnianie do 10
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
• liczenie w zakresie 20 bez przekraczania i z przekraczaniem progu dziesiątkowego
• zapisywanie cyframi i odczytywanie liczb arabskich w zakresie 100
• rozwiązywanie zadań tekstowych
• dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 (pełne dziesiątki i proste przypadki)
• mnożenie i dzielenie w zakresie 30, sprawdzanie wyników obliczeń
• porównywanie liczb, użycie znaków <, >, =
• rozwiązywanie, układanie i przekształcanie prostych, jednodziałaniowych zadań tekstowych (zapis cyfrowy i znaki działań)
Geometria
• określanie położenia przedmiotu względem obserwatora.
• rozpoznawanie figur geometrycznych
• klasyfikowanie figur według podanej cechy
• kreślenie odcinków o podanych długościach
• mierzenie długości odcinków i boków figur

W zakresie pomiaru:
• mierzenie długości, szerokości i wysokości przedmiotów
• posługiwanie się jednostkami: metr, centymetr
• wykonywanie łatwych obliczeń dotyczących miar długości (bez zamiany jednostek)
• rysowanie odcinków o podanej długości
• odczytywanie wskazań zegarów w systemie 12 – godzinnym
• wykonywanie prostych obliczeń zegarowych w obrębie pełnych godzin
• ważenie przedmiotów, używanie określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram
• odmierzanie płynów, używanie określeń: litr, pół litra
• nazywanie dni tygodnia i miesięcy w roku, posługiwanie się kalendarzem


Obliczenia pieniężne:
• wykonywanie obliczeń związanych z kupowaniem i płaceniem
• rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczeniami pieniężnymi


PRZEWIDYWANE EFEKTY EDUKACYJNE:
1. Orientacja w przestrzeni na płaszczyźnie:
Uczeń:
• określa położenie przedmiotów względem obserwatora i innych przedmiotów, w przestrzeni i na kartce papieru, rozróżnia lewą i prawą stronę swojego ciała, wyprowadza kierunki od siebie, dostrzega symetrię,
• wyznacza kierunki w przestrzeni: na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu, w górę, w dół,
• ocenia odległość między obiektami; daleko – blisko, bliżej - dalej, itp.,
• poprawnie używa zwrotów: za, pod, nad, do, w, z, na zewnątrz, wewnątrz, obok, itp.,

2. Zbiory:
Uczeń:
• klasyfikuje przedmioty według wyróżnionej cechy, tworzy kolekcje, układa obiekty w serie rosnące i malejące, wskazuje następne i poprzednie,
• przelicza elementy zbiorów,
• porównuje liczebność zbiorów, ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian
3.Liczby:
Uczeń:
• zapisuje liczby za pomocą cyfry,
• rozkłada liczby na składniki,
• porównuje liczby,
• porządkuje liczby w określone ciągi malejące lub rosnące,
• dodaje, odejmuje liczby,
• zapisuje działania za pomaca znaków matematycznych,
• rozwiązuje proste zadania tekstowe
4. Figury geometryczne:
Uczeń:
• dostrzega kształty różnych figur geometrycznych w otoczeniu,
• dostrzega i kontynuuje powtarzające się sekwencje,
• tworzy kształty różnych figur poprzez rozcinanie, zginanie, układanie jednych figur na drugich,
• rysuje i mierzy odcinki ( w zakresie 20 cm)

5. Pomiar:
Uczeń:
• mierzy długość, szerokość i wysokość przedmiotów,
• porównuje długości obiektów,
• rysuje odcinki o podanej długości
• potrafi ważyć przedmioty
• różnicuje przedmioty lżejszy, cięższy
• odmierza płyny kubkiem i miarką litrową
• porównuje ilości płynów, wskazuje więcej mniej, tyle samo
• nazywa dni tygodnia i miesiące w roku
• wie, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać
• rozpoznaje czas na zegarze w zakresie orientacji w ramach czasowych zajęć szkolnych i zajęć domowych

6. Obliczania pieniężne:
Uczeń:
• zna będące w obiegu monety i banknoty
• wykonuje łatwe obliczenia pieniężne
• radzi sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży

Ewaluacja programu:
• rozpoznanie stanu wiedzy i możliwości oraz specyficznych potrzeb edukacyjnych uczestników zajęć,
• szczegółowe rozpoznawanie osiągnięć (na bieżąco),
• pomiar osiągnięć ucznia pod koniec roku szkolnego
• prowadzenie dokumentacji,
• pomoce dydaktyczne, materiały do pracy indywidualnej,
• rozmowy z nauczycielami uczącymi i rodzicami,
• prezentacja dokonań uczniów na forum klasy.

Opracowała Maria Rodziewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.