X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32370
Dział: Diagnoza

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

......................................
( pieczęć przedszkola/ szkoły)


INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA
DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Imię i nazwisko dziecka: Lena K., rocznik 2010
Rok szkolny: 2015/2016
Forma wychowania przedszkolnego: przedszkole

Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:
1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:
1) mocne strony dziecka: Lena jest dziewczynką niezwykle pogodną i wszechstronną. Potrafi nawiązywać kontakty zarówno z rówieśnikami jak i dorosłymi. Rozumie kierowane do niej komunikaty. Stosuje formy grzecznościowe oraz stosuje się do norm społecznych. Właściwie ocenia i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań. Potrafi się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania.
2) zauważone trudności: Brak
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: Nie wymaga.
4) wskazówki dla rodziców: Postępowanie wychowawcze tak jak dotychczas.
2. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania:
1) mocne strony dziecka: Lena liczy obiekty w zakresie powyżej 10. Dodaje i odejmuje na materiale konkretnym. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne. Potrafi dokonać prostej klasyfikacji elementów. Ustala równoliczność dwóch zbiorów oraz wskazuje tyle samo, więcej lub mniej elementów. Posługuje się liczebnikami porządkowymi. Rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów
w stosunku do własnej osoby. Zna proste sposoby mierzenia. Zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia. Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru. Ma dobrą koncentracje i pamięć. Posiada dobrą sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania. Układa krótkie zdania, dzieli je na wyrazy a wyrazy na sylaby, potrafi wymienić głoski w prostych wyrazach. Zna większość liter. Lubi słuchać opowiadań czy wierszy, rozumie treść i potrafi o nich opowiedzieć. Interesuje się pisaniem
i czytaniem. Potrafi zapisać swoje imię. Właściwie interpretuje sens rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli.
2) zauważone trudności: Brak
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: Nie wymaga.
4) wskazówki dla rodziców: Stwarzanie warunków do doskonalenia osiągniętych umiejętności.
3. Sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo – ruchowej:
1) mocne strony dziecka: Lena jest sprawna fizycznie. Potrafi wykonać ćwiczenia
z zakresu motoryki dużej, biega, chwyta piłkę, rzuca do celu, wspinania się, podskakuje i przeskakuje przeszkody. Prawidłowo posługuje się narzędziem piśmienniczym. Lubi rysować, kolorować, malować, lepić i wycinać. Rysowane szlaczki i litery utrzymuje starannie w liniaturze. Dobrze wycina nożyczkami. Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach. Wie jak dbać
o zdrowie.
2) zauważone trudności: Brak.
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: Nie wymaga.
4) wskazówki dla rodziców: Stwarzanie warunków do doskonalenia osiągniętych umiejętności.
4. Samodzielności, w tym umiejętności do wykonywania czynności samoobsługowych:
1) mocne strony dziecka: Lena jest samodzielna przy czynnościach higienicznych. Pamięta o potrzebie mycia rąk i zębów. Kulturalnie zachowuje się przy stole podczas posiłków. Z odpowiedzialnością i zaangażowaniem pełni dyżury. Samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o swoje rzeczy osobiste. Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
2) zauważone trudności: Brak
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: Nie wymaga.
4) wskazówki dla rodziców: Stwarzanie warunków do doskonalenia osiągniętych umiejętności.


II. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania
1) opis: Lena ma wysoko rozwiniętą percepcję wzrokową i słuchową. Wykazuje też zdolność szybkiego zapamiętywania i kojarzenia faktów. Bardzo chętnie i starannie wykonuje prace plastyczne. Jest twórcza i pomysłowa a przy tym ambitna. Lubi zajęcia muzyczne i ruchowe. Pracuje wytrwale, w dobrym tempie. Zawsze doprowadza pracę do końca. Ma dobrze rozwiniętą sprawność grafomotoryczną.
2) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu: W przedszkolu rozwijano zdolności dziecka głównie poprzez angażowanie do uczestnictwa w konkursach, przeglądach oraz prezentowaniu swoich umiejętności na uroczystościach przedszkolnych.
3) wskazówki dla rodziców: Wskazana kontynuacja i podtrzymywanie efektów pracy przedszkola.

III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku: Lena jest radosna, wrażliwa i bardzo lubiana
przez rówieśników. W trosce o innych jest gotowa nieść pomoc potrzebującym. Jest kreatywna podczas zajęć i zabawy. Prawidłowo reaguje na sukcesy i porażki. Ma poczucie humoru. Wypowiada się poprawną polszczyzną, ma duży zasób słów. Swoją wiedzą przekracza wymagania programowe. Zawsze aktywna na zajęciach. Cechuje ją wysoka kultura osobista. Lubi decydować o swoich sprawach, nie zawsze zgadza się na warunki innych. Ma poczucie własnej wartości.
Osiągnęła pełną gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole.Chorzów, dnia 30.04.2016 r. .......................................
( data i podpis nauczyciela) ( pieczęć i podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.