X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32354

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
na stopień nauczyciela dyplomowanegoMagdalena Owcarz

nauczyciel chemii oraz logistyki
w Zespole Szkół nr 1 im. Rafała Kalinowskiego w KrakowieData rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r.
Zakończenie stażu: 31 maja 2017r.


Cel główny:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:

1) Podniesienie jakości pracy szkoły.
2) Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno-wychowawczych.
3) Własny rozwój zawodowy i nabywanie nowych kompetencji.
4) Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
5) Wspieranie rozwoju szkoły.

Nauczyciel mianowany w okresie odbywania stażu powinien:

1) Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
2) Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły
3) Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.


§ 8 ust. 2 pkt.1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

1. Analizowanie procedur awansu zawodowego
(sporządzenie planu rozwoju, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, dokumentowanie przebiegu stażu, napisanie sprawozdania z realizacji Planu.

Sposób dokumentowania: Plan Rozwoju Zawodowego, wniosek o rozpoczęcie stażu, sprawozdanie z realizacji tego Planu, materiały dotyczące awansu.

Spodziewane efekty: Zredagowany Plan Rozwoju Zawodowego, poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego,opracowane Sprawozdanie z realizacji Planu.

2.Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.

Sposób dokumentowania:notatki własne.

Spodziewane efekty:uzyskanie lepszych efektów w współpracy z uczniami.

3. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury, oraz korzystanie z Internetu jako źródła informacji.

Sposób dokumentowania: bibliografia, notatki własne.

Spodziewane efekty:uzyskiwanie lepszych efektów nauczania.

4.Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego- kursy, warsztaty, konferencje.

Sposób dokumentowania:zaświadczenia

Spodziewane efekty:rozwijanie własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy specjalistycznej.

5. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych Radach Pedagogicznych, zebraniach Zespołów Przedmiotowych

Sposób dokumentowania:lista obecności, protokoły zebrań Zespołów Przedmiotowych

Spodziewane efekty:poszerzenia własnej wiedzy, wspomaganie pracy placówki, podniesienie jakości jej działalności.

6.Analiza i tworzenie dokumentacji szkolnej( analiza wyników nauczania).

Sposób dokumentowania:zgromadzone dokumenty.

Spodziewane efekty: wzrost wyników nauczania.

7. Prowadzenie zajęć z uczniem zdolnym oraz z uczniem posiadającym trudności w uczeniu się.

Sposób dokumentowania:Zapisy w dzienniku zajęć.

Spodziewane efekty:Wzrost wyników nauczania.

8.Stosowanie aktywnych metod pracy z uczniami.

Spodziewane efekty:Wzrost wyników nauczania.


§ 8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Opracowanie Planu Rozwoju oraz Sprawozdania jak również dokumentacji potwierdzającej przebieg stażu.

Sposób dokumentowania:Plan Rozwoju,Sprawozdanie z Planu Rozwoju Zawodowego.

Spodziewane efekty:Zdobycie kolejnego szczebla awansu.

2.Prowadzenie zajęć z użyciem programów komputerowych.

Sposób dokumentowania:Scenariusze lekcji.

Spodziewane efekty: Wzbogacenie działań edukacyjno -wychowawczych.

3. Opracowywanie scenariuszy, różnorodnych materiałów
do zajęć i dokumentów z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Sposób dokumentowania:Scenariusze zajęć, przykłady materiałów.

Spodziewane efekty:Wspomaganie procesu nauczania.

4. Korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej
w celu wyszukiwania informacji i programów służących poszerzaniu i aktualizowaniu własnej wiedzy dydaktyczno-wychowawczej.


Sposób dokumentowania:Notatki własne.

Spodziewane efekty:Szybkie uzyskiwanie nowych, oraz zaktualizowanych informacji.

5. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.


Sposób dokumentowania: notatki własne

Spodziewane efekty: Aktualizacja posiadanych wiadomości.

§ 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Udostępnianie innym nauczycielom swoich wypracowanych scenariuszy, kart i materiałów dydaktycznych

Sposób dokumentowania:Opracowane i zgromadzone własne materiały, notatki itp.

Spodziewane efekty:Dzielenie się swoim doświadczeniem, podnoszenie jakości pracy placówki.

2. Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli.

Sposób dokumentowania:potwierdzenie nauczycieli

Spodziewane efekty:Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

3. Obserwacja lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli.

Sposób dokumentowania:potwierdzenie nauczycieli

Spodziewane efekty:Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

4.Konsultacje z nauczycielami chemii oraz logistyki z mojej szkoły oraz z innych szkół. Aktywna praca w Ramach Zespołów Przedmiotowych.

Sposób dokumentowania:Potwierdzenie przewodniczącego Zespołu Przedmiotowego

Spodziewane efekty:Dzielenie się swoim doświadczeniem, podnoszenie jakości pracy placówki.

5. Umieszczenie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy.

Sposób dokumentowania:Zamieszczony Plan Rozwoju w Internecie.

Spodziewane efekty:Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c. Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Udział w Dniach Otwartych w ramach promowania szkoły, wyjścia do Gimnazjów.

Sposób dokumentowania:zaświadczenia

Spodziewane efekty:promowanie szkoły

2.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek oraz uroczystości szkolnych ( w tym organizacja wycieczek).

Sposób dokumentowania: potwierdzenie kierownika wycieczki

Spodziewane efekty:Bezpieczeństwo uczniów, rozbudzanie zainteresowań uczniów.

3. Poznawanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów, współpraca z rodzicami (rozmowy z uczniami, rodzicami, prawnymi opiekunami).

Spodziewane efekty:Rozwiązywanie ewentualnie pojawiających się problemów

§ 8 ust. 2 pkt.4 e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Sposób dokumentowania:Potwierdzenie pedagoga szkolnego.

Spodziewane efekty:Podwyższenie jakości prowadzonych zajęć wychowawczych. Rozwiązywanie ewentualnych problemów powstających w klasie.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

Sposób dokumentowania:Wpisy w dzienniku

Spodziewane efekty:Pomoc uczniom posiadającym szczególne trudności w nauce.

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, udział w akcjach charytatywnych i społecznych

Sposób dokumentowania:Potwierdzenia, karty wycieczek, regulaminy

Spodziewane efekty:Podniesienie jakości pracy szkoły.

4. Współpraca z nauczycielami szkoły

Sposób dokumentowania:Potwierdzenia nauczycieli

Spodziewane efekty:Korelacja działań i zadań dydaktyczno – wychowawczych

§ 8 ust. 2 pkt. 4 f. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów posiadających trudności w nauce oraz dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem.

Sposób dokumentowania:Wpisy w dzienniku

Spodziewane efekty:Podnoszenie jakości pracy szkoły.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów (czytanie literatury, współpraca z pedagogiem szkoły i wychowawcami).


Sposób dokumentowania:Zaświadczenia,Bibliografia

Spodziewane efekty:Polepszenie współpracy z uczniami.

§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych,
z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1. Opis i analiza dwóch przypadków z problemem edukacyjnym i/ lub wychowawczym.

Sposób dokumentowania: opracowanie

Spodziewane efekty:Podjęcie właściwych kroków rozwiązania zaistniałej sytuacji edukacyjnej
i wychowawczej.

2.Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi wychowawcami, rodzicami.


Sposób dokumentowania: potwierdzenie

Spodziewane efekty:Znajomość środowiska rodzinnego wychowanka,by móc właściwie rozpoznać i skutecznie rozwiązywać problemy.

3. Poznawanie środowiska wychowanków, diagnozowanie
i rozwiązywanie na bieżąco zaistniałych drobnych problemów w grupie.


Spodziewane efekty:Znajomość środowiska rodzinnego wychowanka,by móc właściwie rozpoznać i skutecznie rozwiązywać problemy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.