X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32250
Dział: Gimnazjum

Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas III gimnazjum

PROGRAM ZAJĘĆ
WYRÓWNAWCZYCH
Z MATEMATYKI

DLA KLASY
III E GIMNAZJUM

W ROKU SZKOLNYM
2014/ 2015


„ MATEMATYKA TO JEST TYLKO GRA,
W KTÓRĄ SIĘ GRA ZA POMOCĄ ZNAKÓW,
KTÓRE NIE MAJĄ ŻADNEGO ZNACZENIA.”

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Realizacja programu odbywa się na zajęciach wyrównawczych
z matematyki dla klas III gimnazjum ( raz w tygodniu).
Prezentowany program został opracowany w oparciu o program ,,Matematyka
z plusem” dla III etapu kształcenia i uwzględnia w pełni
edukację matematyczną, określoną w podstawie programowej z matematyki dla gimnazjum podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej 23 sierpnia 2007 roku.
Program zajęć wyrównawczych oparty jest na zaleceniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pucku.
Po przebadaniu uczniów przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Pucku okazało się, że wśród uczniów występuje obniżenie potencjału intelektualnego. Dlatego należy na tych zajęciach pomóc uczniom przynajmniej na tyle, aby mogli z jak najlepszym wynikiem ukończyć szkołę i w miarę ich możliwości poprawnie zdać egzamin gimnazjalny.

ORIENTACYJNY PRZYDZIAŁ GODZIN

Dla zawartych w programie nauczania treści przewidywany
jest następujący orientacyjny przydział godzin

KLASA III

1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE.
2. FUNKCJE.
3. WIELOKATY, KOŁA I OKRĘGI.
4. PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYTCZNE.
5. FIGURY PODOBNE.
6. BRYŁY OBROTOWE.
7. MATEMATYKA W ZASTOSOWANIACH
8. GODZINY DO DYSPOZYCJI NAUCZYCIELA.

Proponowany przydział godzin może ulec modyfikacjom
w zależności od:
potrzeb uczniów,
stopnia trudności w opanowaniu przekazywanych treści,
stopnia opanowania przez uczniów poszczególnych działów matematyki.

CELE OGÓLNE

W ramach zajęć wyrównawczych należy:
1. Kształtować wiadomości i umiejętności:
- o niewielkim stopniu trudności,
- powtarzające się w programie nauczania,
- wykorzystywane w sytuacjach życia codziennego,
- niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie
edukacyjnym.
2. Motywować ucznia do systematycznej pracy, samooceny i samokontroli.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Program ma służyć osiągnięciu następujących wiadomości i umiejętności
matematycznych:
- znajomości własności liczb i działań,
- umiejętności wykonywania operacji rachunkowych na liczbach
rzeczywistych oraz kontrolowania poprawności wykonywanych
obliczeń,
- umiejętności opisywania zależności obserwowanych w otaczającej
rzeczywistości i codziennych doświadczeniach za pomocą liczb,
terminów i symboli matematycznych,
- znajomości własności elementarnych figur geometrycznych,
przekształceń i zależności między figurami w tych przekształceniach
oraz umiejętności posługiwania się tą wiedzą, posługiwania się
wyobraźnią przestrzenną,
- znajomości i umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji
(umiejętność sporządzania wykresów elementarnych funkcji i relacji).
PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH
Z MATEMATYKI
DLA KLASY IIIe GIMNAZJUM
ZGODNY Z PROGRAMEM
„ MATEMATYKA Z PLUSEM”
DPN- 5002- 17/ 08

Bloki tematyczne w klasie III gimnazjum


L.p.

KLASA III


1.

Liczby i wyrażenia algebraiczne


2.

Funkcje


3.

Wielokąty, koła i okręgi


4.

Przekształcenia geometryczne


5.

Figury podobne


6.

Bryły

7.

Matematyka w zastosowaniach


Treści nauczania w klasie IIIe gimnazjum1.


Liczby i wyrażenia algebraiczne
Obliczanie wartości wyrażeń- liczby dodatnie
i ujemne.
Stosowanie własności potęg i pierwiastków
do obliczania wartości wyrażeń.
Usuwanie niewymierności z mianownika.
Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka.
Zapisywanie wyrażeń niewymiernych
w jak najprostszej postaci.
Rozwiązywanie zadań tekstowych
z zastosowaniem procentów.
Nazywanie prostych wyrażeń algebraicznych.
Rozpoznawanie wyrażeń wymiernych.
Określenie dziedziny wyrażenia wymiernego.
Sprowadzanie wyrażeń wymiernych.
Określenie dziedziny wyrażenia wymiernego.
Sprowadzanie wyrażeń wymiernych
do wspólnego mianownika.
2.
Funkcje
Pojęcie funkcji.
Odczytywanie własności funkcji liniowej
na podstawie wykresu.
3.
Wielokąty, koła
i okręgi
Obliczanie pól powierzchni i obwodów trójkątów
i czworokątów.
Obliczanie pól i obwodów kół.
Obliczanie odległości między środkami okręgów, gdy okręgi są styczne zewnętrznie, wewnętrznie.
Obliczanie długości okręgu opisanego
na wielokącie foremnym.
Obliczanie pola okręgu wpisanego w wielokąt foremny.
4.
Przekształcenia geometryczne
Kreślenie figury symetrycznej do danej względem prostej, punktu.
Znajdowanie osi symetrii, środków symetrii figury.
Zapisywanie współrzędnych punktów symetrycznych względem osi układu współrzędnych, początku układu współrzędnych.
5.
Figury podobne
Znajomość twierdzenia Talesa.
Układanie proporcji mając odcinki na ramionach kąta przeciętych prostymi równoległymi.
Wskazywanie figur podobnych i obliczanie skali podobieństwa.
Wyznaczanie stosunków boków w figurach podobnych.
Obliczanie długości boków figur podobnych
przy danej skali i wymiarach danych figur.

6.

Bryły
Wskazywanie wśród przedmiotów życia codziennego brył obrotowych
( walec, stożek, kula).
Wskazywanie przekrojów brył obrotowych.
Obliczanie pola powierzchni graniastosłupów, ostrosłupów, walca, stożka i kuli stosując dane wzory.
Obliczanie objętości walca, graniastosłupów, ostrosłupów, walca, stożka i kuli stosując dane wzory.
Rysowanie brył obrotowych powstałych
przez obrót podstawowych figur płaskich.
Rozróżnianie przekroju poprzecznego
od przekroju osiowego walca i stożka.
Definiowanie sfery.

7.

Matematyka
w zastosowaniach
Czytanie informacji przedstawionej w tabeli,
na diagramie.
Selekcjonowanie, interpretowanie
i porównywanie informacji.
Obliczanie stanu konta.
Zamiana jednostek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.