X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32235
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Kontrakt wspierający ucznia w zmianie zachowania

KONTRAKT
zawarty w dniu 03.02.2016
pomiędzy
uczniem ............. klasy IIb, jego mamą ..................., a osobami reprezentującymi szkołę:
- wychowawcą ....................,
- nauczycielem współorganizującym kształcenie specjalne ......................,
- psychologiem szkolnym .....................................
Kontrakt ma na celu pomoc i wsparcie ucznia ................. w zmianie postawy do obowiązków szkolnych, a także poprawę zachowania oraz komunikacji w relacji nauczyciel-uczeń, uczeń-rówieśnicy.
Ja, ....................... zgadzam się przestrzegać codziennie następujących zasad w szkole:
1. Będę systematycznie uczęszczał na wszystkie zajęcia lekcyjne.
2. Będę punktualnie przychodził na wszystkie zajęcia.
3. Będę odrabiał wskazane przez nauczycieli zadania domowe, przygotowywał się na kartkówki i sprawdziany.
4. Będę w taki sposób zachowywał się na zajęciach, aby nie przeszkadzać nauczycielom w prowadzeniu lekcji (głównie chodzi o zajęcia z klasą).
5. Będę przestrzegał zakazu używania telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych.
6. Nie będę stosował przemocy słownej i fizycznej wobec innych osób.
7. Będę posługiwał się takim słownictwem zarówno wobec nauczycieli, jak i rówieśników, który nie zawiera wulgaryzmów.
8. Będę szanował pomieszczenia i sprzęt znajdujący się na terenie szkoły.
Jestem świadomy celowości tego kontraktu i znane są mi konsekwencje jego niedotrzymania, czyli liczę się z:
- decyzją wychowawcy lub dyrektora szkoły o udzielenie mi nagany,
- oceną zachowania adekwatną do prezentowanej przeze mnie postawy ucznia,
- koniecznością naprawienia wyrządzonej szkody na własny koszt,
- w przypadku, gdy moje negatywne zachowanie nie ulegnie zmianie zostanie skierowany wniosek do sądu rodzinnego o interwencję.

Rodzic zobowiązuje się do:
- kontaktu telefonicznego z wychowawcą w każdy piątek w godzinach popołudniowych, osobistego podczas wywiadówek, dni otwartych dla rodziców oraz na każde zaproszenie szkoły,
- motywowania dziecka do przestrzegania ustalonych w kontrakcie zapisów,
- wcześniejszego powiadomienia szkoły o przewidywanej nieobecności dziecka,
- codziennego sprawdzania odrobionych przez dziecka lekcji,
- w przypadku pojawienia się sytuacji spornych - bezpośredniego kontaktu ze szkołą.

Wychowawca, nauczyciel wspomagający kształcenie specjalne lub psycholog szkolny zobowiązują się do:
- udzielania uczniowi pomocy i wsparcia w przypadku trudności dotyczących osiągania pozytywnych wyników w nauce,
- prowadzenia z uczniem rozmów dotyczących jego zachowania co najmniej raz w tygodniu,
- powiadamiania rodzica o złamaniu kontraktu.

Kontrakt obowiązuje od dnia podpisania do 18 marca 2016


Podpisy:
wychowawca uczeń rodzic nauczyciel org.kszt.spec psycholog

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.