X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32167
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny

INDYWIDUALNY PROGRAM
EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY
Rok szkolny 2014/2015

Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxxxx
Rok urodzenia: xxxxxxxxxxxxxx.
Nazwa szkoły: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Etap edukacji: xxxxxxxx
Klasa: xxxxxxxxx

Podstawa objęcia ucznia kształceniem specjalnym: orzeczenie PPP numer xxxxxxxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxx.

Rodzaj niepełnosprawności:
•Niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja.

I. OPRACOWANE WYNIKI ROZPOZNANIA (obszary trudności i możliwości)

1.Mocne strony ucznia:
Rozwój umysłowy chłopca kształtuje się na poziomie normy wiekowej. Skala wykonawcza wskazuje na przeciętny rozwój intelektualny. Chłopiec jest spostrzegawczy. Prezentuje dobry poziom myślenia przyczynowo- skutkowego oraz analityczno- syntetycznego na materiale konkretno- wyobrażeniowym. Dobry poziom myślenia logiczno- pojęciowego i rozumowania arytmetycznego. Chłopiec nawiązuje kontakt werbalny, reaguje na komunikaty werbalne. Xxxxxxxx wykazuje duże zainteresowanie otoczeniem, zadaje pytania, chętnie zgłasza się do odpowiedzi. Jest aktywny poznawczo. Sprawność manualna na dobrym poziomie.
2.Trudności w obszarach:
Xxxxxxxxx ma trudności z rozumieniem bardziej złożonych poleceń i instrukcji. Odpowiedzi są ubogie pod względem treściowym. Chłopiec denerwuje się podczas odpowiedzi gdy nie jest rozumiany. Zdarza się, że ma problemy z różnicowaniem stron prawa – lewa oraz nazywaniem niektórych elementów rzeczywistości, czynności i stanów.
3.Informacje o funkcjonowaniu ucznia w klasie/ grupie
Xxxxxx jest pogodnym, uśmiechniętym chłopcem, chętnym do pracy. Wykazuje duże zainteresowanie otoczeniem, zadaje dużo pytań. Jest aktywny poznawczo i bardzo spostrzegawczy. Nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami, jest przez nich akceptowany.

II. ZAKRES ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW
1.Cele edukacyjne: wynikają z podstawy programowej, są tożsame z celami realizowanego programu, jest to konkretna wiedza i umiejętności, w które zamierzamy wyposażyć ucznia.
2.Cele terapeutyczne:
•wzbogacenie słownictwa i ćwiczenie funkcji językowych,
•wzmacnianie pozytywnego kontaktu emocjonalnego,
•rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy,
•kształtowanie osobowości i pobudzanie wiary w siebie,
•usprawnianie zaburzonych funkcji i kompensowanie braków.

III. ZAKRES DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
1.Zakres dostosowania programu/programów nauczania:
•Przedmiot- Nauczanie zintegrowane.
•Nazwa programu, autor- Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej DROGOWSKAZY WIELOINTELIGENTNEJ EDUKACJI Autor: Monika Zatorska.
•Zakres dostosowania programu-Dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej z afazją Zakres dostosowania realizowanego programu nauczania- chłopiec realizuje program ogólny ze zwróceniem uwagi na potrzeby ucznia z afazją.
•Procedury osiągania celów (metody, formy pracy i środki dydaktyczne)- Metody pracy: aktywizujące, problemowa, praktycznego działania, oparte na przeżywaniu, metody oparte na słowie, metody oparte na obserwacji Formy: praca w grupach, indywidualna, wycieczka, zadanie domowe Środki dydaktyczne: indywidualnie zróżnicowane Wydłużenie czasu pracy: na realizację wybranych treści.
2.Dostosowanie sposobu sprawdzania wiadomości i oceniania:
Oceniając ucznia z powyższymi deficytami należy brać pod uwagę: motywację do pracy, systematyczność, postępy w rozwoju na miarę indywidualnych możliwości oraz wkład pracy, zaangażowanie ucznia, samodzielność w wykonywanych działaniach oraz poziom umiejętności.

IV. FORMY I SPOSOBY REALIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
•Nazwa zajęć- Logopedia
•Ilość godzin w tyg.- 60 min.
•Nauczyciel prowadzący- xxxxxxxxxxxx
•Indywidualny program terapii- zał. nr 1

VI. ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
•Nazwa zajęć -Zajęcia rewalidacyjne
•Ilość godzin w tyg.- 60 min.
•Nauczyciel prowadzący- xxxxxxxxxxxx
•Indywidualny program terapii- zał. nr 2.

VII. OPIEKA
Uczeń został objęty następującymi formami opieki: zajęcia z logopedą, rewalidacja indywidualna, zajęcia wyrównawcze

VIII. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA: wg rozkładu nauczania zawartego w ogólnym programie nauczania dostosowanego do możliwości psycho- fizycznych dziecka.

IX. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW: indywidualne konsultacje i porady; pedagogizacja w czasie zebrań klasowych, ogólnoszkolne spotkania pedagogizacyjne itp.Program przygotowany przez mgr Joannę Kozak (data i podpis)

Program zatwierdzony przez Dyrektora(data i podpis)

Program akceptuję: data i podpis rodzica

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.