X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32104
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Innowacja pedagogiczna "Czytanie kluczem do sukcesu"

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teresinie

Innowacja Pedagogiczna

„Czytanie - kluczem do sukcesu”

Program edukacji czytelniczej
przeznaczony do realizacji w klasie drugiej

Autor programu:
Agnieszka Grabowska

Wstęp

Potrzeba opracowania innowacji powstała w wyniku ewaluacji pracy biblioteki szkolnej, analizy poziomu czytania uczniów pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego, analizy czytelnictwa miesięcznego w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 oraz diagnozy środowiska rodzinnego.
Zaobserwowano, że spada zainteresowanie książką tradycyjną. Największą liczbę wypożyczeń rejestruje się w klasach drugich i trzecich. Uczniowie klas IV – VI tracą zainteresowanie dodatkowymi książkami, wypożyczają głównie obowiązkowe lektury. Perspektywa otrzymania nagrody za czytelnictwo na koniec roku, nie jest dla uczniów wystarczającą motywacją do częstych odwiedzin w bibliotece. Niepokojącym faktem jest, że coraz mniej uczniów sięga po encyklopedie i słowniki, jako istotne źródła informacji wspomagające proces edukacji. Uczniowie klas młodszych podczas wywiadu, jako najciekawsze formy spędzania wolnego czasu wymieniali najczęściej: grę na komputerze, na tablecie i na telefonie. Czytanie książek jest dla dzieci zajęciem bezużytecznym i nieatrakcyjnym. Lektury w edukacji wczesnoszkolnej czytane i omawiane we fragmentach, odbierają dzieciom możliwość poznania całego dobrodziejstwa płynącego z czytania ciekawej książki.
Zaobserwowano znaczący spadek poziomu czytania we wszystkich klasach. Zdarzają się przypadki uczniów klas starszych, którzy czytają głoskując. Wyniki sprawdzianu po szóstej klasie ukazują trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu.
Dzieci dorastają w środowisku, w którym mało się z nimi rozmawia. Kontakt z książką wyparła telewizja i Internet. W rodzinach brak tradycji związanych z czytaniem. Książki w wielu przypadkach stały się elementem dekoracyjnym. Dzieci nie mają okazji oglądać dorosłego spędzającego czas wolny na czytaniu książki. Nie doświadczają również przyjemności jaką jest słuchanie pięknego czytania przez rodzica. Dzieci z ubogim zasobem słownictwa, słabo wyćwiczone w używaniu języka, pozbawione pozytywnych doświadczeń czytelniczych i wyobraźni mogą mieć trudności z opanowaniem najważniejszych umiejętności, w tym czytania. Trudności te przekładają się na problemy edukacyjne i emocjonalne, które narastają wraz z wiekiem dziecka. Dzieci rodziców jawnie deklarujących, że nie czytają dzieciom i nie mają książek w domu, pomimo opanowania techniki czytania, mają mniejszą wiedzę o świecie, posiadają uboższą mowę opowieściową i częściej doznają porażek w innych edukacjach. Obserwacja i analiza postępów w nauce pokazuje, że dzieci, którym regularnie czyta się w domu, mają szybsze tempo rozwoju, większy zapał do pracy, wyobraźnię i satysfakcje ze zdobywania wiedzy.
Warto również pamiętać, że mądrze dobrana literatura może być doskonałym źródłem ważnych i uniwersalnych wartości moralnych. Na podstawie ciekawej książki można wyposażyć dziecko w informacje dotyczące radzenia sobie z emocjami, historii naszego kraju, czy kształtować miłość do małej Ojczyzny.
Trudno wymienić wszystkie plusy płynące z czytania dzieciom i zmobilizowania do samodzielnej lektury. Pragnę, przez realizację treści zawartych w niniejszej innowacji, wyposażyć dzieci w niezbędne narzędzie do osiągnięcia sukcesu w życiu – nauczyć właściwie korzystać z książki.
Wierzę, że dzięki wprowadzonej innowacji poszerzę swoją działalność o nowe elementy i uda mi się wyjść poza podstawę programową, a wszystkie podjęte działania przyczynią się do pełniejszego rozwoju moich uczniów.


Rodzaj innowacji: metodyczna

Zespół uczniowski objęty innowacją: uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie.

Czas trwania: 1 września 2014 – 28 czerwca 2015r.

Nauczyciel wdrażający innowację: Agnieszka Grabowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel bibliotekarz.


Uwagi do realizacji
Program ma charakter otwarty, można go modyfikować i dostosowywać do
potrzeb i możliwości dzieci. Nauczyciel pełni w nim rolę koordynatora działań i pomocnika.

Cele programu
Głównym celem programu czytelniczego jest to, aby codzienne głośne czytanie dzieciom i zachęcanie do samodzielnego czytania stało się priorytetem w szkole oraz w domach rodzinnych.

Cele szczegółowe:
-propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych wśród dzieci i dorosłych,
-zacieśnianie więzi między członkami rodziny przez wspólne spędzanie wolnego czasu,
- budowanie mocnej więzi między dorosłym i dzieckiem,
- zapewnienie emocjonalnego rozwoju dziecka,
- rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni,
- nauka myślenia, poprawa koncentracji ,
- poprawa techniki czytania,
- doskonalenie czytania ze zrozumieniem,
- podniesienie poziomu czytelnictwa,
- zachęcenie do udziału w konkursach czytelniczych,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka,
- poszerzanie wiedzy ogólnej,
- kształtowanie postaw moralnych,
- zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów,
- kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie,
- zapoznanie z nowymi, ciekawymi książkami i ich autorami,
- zwiększenie liczby godzin na omawianie lektur,
- czytanie lektur nie we fragmentach, ale w całości,
- włączenie czynne rodziców i opiekunów w realizację innowacji.

Oczekiwane efekty:
uczeń
- wzbogaci słownictwo,
- rozwinie wyobraźnię i wrażliwość poprzez obcowanie z książkami,
- poprawi technikę czytania,
- potrafi wypowiadać się na temat przeczytanych utworów, rozumie ich treść,
- poszerzy wiedze ogólną,
- chętnie korzysta z księgozbioru szkolnej biblioteki oraz biblioteki gminnej,
- wykształci nawyk czytania, jako atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu,
- uważnie słucha czytanych książek,
- przedstawi na ilustracjach treść przeczytanych utworów.

Formy i metody pracy
Formy i metody pracy są różnorodne, dostosowane do poziomu, wiedzy
i możliwości dzieci, wieku, ich doświadczeń życiowych, nawyków itp.
Metody pracy, które będą stosowane w pracy w trakcie realizacji programu to:
- codzienne czytanie w klasie, słuchanie audiobooków,
- imprezy biblioteczne: konkursy, wystawy,
- elementy biblioterapii,
- organizację lekcji bibliotecznych,
- czytanie młodszym kolegom,
- tworzenie przez dzieci i rodziców katalogu ilustrowanego „Nasze czytanki”,
- wizyty w innych bibliotekach i księgarniach
- inscenizacje, przedstawienia,
- akcja edukacyjna dla rodziców: broszury, prezentacja multimedialna, artykuły,
- spacery i wycieczki,
- spotkania z autorami wierszy dla dzieci m. in z Małgorzatą Skowron i poetką regionalną Diana Cichocka.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:
- indywidualna,
- zbiorowa,
- grupowa,
- zespołowa (jednolita i zróżnicowana).
Czytaniu towarzyszyć będzie wiele zajęć inspirowanych lekturą. W sali będą znajdować się półki z książkami dostępnymi dla dzieci. Przy wyborze książek pomocne będą kryteria opracowane przez Fundację Cała Polska czyta dzieciom.

Ewaluacja programu
Ewaluacja ma na celu ocenę funkcjonowania PROGRAMU w codziennej
praktyce edukacyjnej. Informację tę uzyskamy poprzez obserwację postępów dzieci.
Przedmiotem ewaluacji będą:
- rozwój mowy, pamięci i wyobraźni,
- wzrost koncentracji uwagi,
- pojawienie się nawyku czytania,
Opinie zbierane będą przez
- przeprowadzenie ankiet wśród rodziców i uczniów,
- udział w konkursach, imprezach bibliotecznych,
- spotkania z rodzicami w celu weryfikacji innowacji.

Wyniki ewaluacji będą opracowane na zakończenie roku szkolnego w celu weryfikacji innowacji oraz w celu przedstawienia go na forum Rady Pedagogicznej i zapoznania z nim rodziców uczniów.

Bloki tematyczne – tematy do realizacji

Wrzesień 2014 rok
- Zapoznanie rodziców z programem innowacji „Czytanie - kluczem do sukcesu”,
- ustalenie wraz z rodzicami i uczniami zasad podejmowanych działań,
- Zapoznanie dzieci z bohaterem książki pt: „Dziadek i niedźwiadek” Łukasza Wierzbickiego. Prezentacja filmu dokumentalnego o autentyczności historii niedźwiedzia Wojtka towarzyszącego polskiemu wojsku na frontach II wojny światowej.
- Codzienne czytanie w domu i w szkole,
- Ogłoszenie konkursu rocznego: „Moje czytanki – ilustrowany album przeczytanych książek”

Październik 2014 rok
- Zorganizowanie czytania zabawnych wierszy, historyjek i dowcipów okazji Światowego Dnia Uśmiechu.
- zorganizowanie spotkania autorskiego z autorką wierszy dla dzieci Małgorzatą Skowron,(dla rodziców i dzieci),
- Codzienne czytanie w domu i w szkole,


Listopad 2014 rok
- „Miś zwany Paddington” książka na jesienne wieczory i ranki.
- zaproszenie gościa do odczytania fragmentu książki,
- włączenie klasy w organizację Dnia Pluszowego Misia w naszej szkole,
- udział w konkursie plastycznym,
- codzienne czytanie dzieciom w szkole,
- samodzielne czytanie w domu,

Grudzień 2014 rok
- „Drukowana Gwiazdka” – zachęcenie rodziców do kupowania dzieciom pod choinkę ciekawych, wartościowych książek,
- nawiązanie współpracy z wydawnictwami i zorganizowanie kiermaszu książek,
- „Wigilia z książką” – w czasie trwania wigilii dzieci nie tylko będą
śpiewały kolędy, dzieliły się opłatkiem, ale również przeczytają wiersze tematycznie związane ze świętami Bożego Narodzenia. Do czytania zaprosimy również pracowników naszej szkoły i rodziców.
.
Styczeń 2015 rok
- Rok 2015 Rokiem Miasta Królów- poznanie legend i historii związanej z Gnieznem i Polską,
- próba stworzenia własnej legendy przez duety autorskie,
- włączenie klasy do udziału w ogólnopolskim konkursie czytelniczo-plastycznym „Bazgroł 2015”,
- wizyta zajęcia czytelnicze w bibliotece szkolnej, wyszukiwanie informacji w książkach historycznych, encyklopediach i słownikach,
- zaproszenie gościa do czytania w klasie,
- codzienne czytanie w domu i w szkole,

Luty 2015 rok
- wybór książki do czytania na luty – składanie propozycji przez uczniów,
- Codzienne czytanie w domu i w szkole,
- Wysłuchanie słuchowiska z okazji „Swiatowego Dnia Radia”
- Zaproszenie gościa do czytania w klasie,
- zaproszenie poetki regionalnej Diany Cichockiej, piękne czytanie poezji,
- piękne czytanie książek młodszym kolegom z klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego,

Marzec 2015 rok
- „Na powitanie wiosny” – czytelnicze powitanie wiosny – wiersze
i opowiadania o wiośnie.
- czytanie w plenerze,
- codzienne czytanie w domu i w szkole,
- zaproszenie gościa do czytania w klasie,
- inscenizacja wiersza Jana Brzechwy „Kijanki” dla pierwszej klasy i oddziału przedszkolnego.

Kwiecień 2015 rok
- Ogłoszenie konkursu czytelniczego „Znam baśnie”,
- „Baśnie nie tylko Andersena” – czytamy dzieciom baśnie różnych autorów.
- Konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z baśni Andersena”.
- Zaproszenie rodziców na zajęcia otwarte, rozstrzygnięcie konkursu,
- Zaproszenie rodzica do czytania dla wszystkich zebranych w klasie,
- codzienne czytanie w domu i w szkole,
- zaproszenie gościa do czytania w klasie,

Maj 2015 rok
- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – 8 maja. Zorganizowanie wyjścia do
Gminnej Biblioteki w Leśniowicach, składanie życzeń pracownikom Biblioteki.
- czytanie w plenerze wybranej przez dzieci książki,
- codzienne czytanie w domu i w szkole,
- zaproszenie gościa do czytania w klasie,

Czerwiec 2015 rok

- spotkanie z rodzicami podsumowujące innowację,
- rozstrzygnięcie konkursów,
- zorganizowanie wystawy pokonkursowej i podsumowującej działania całoroczne,
- rozdanie dyplomów i nagród dla uczestników innowacji,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.