X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32092
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Podróż po krainie bajek. Scenariusz zajęcia z dziećmi 5-letnimi

Scenariusz zajęć w grupie dzieci 5-letnich „Pszczółki” z udziałem rodziców i nauczycieli.

TEMAT ZAJĘCIA: „Podróż po krainie bajek”.
PODSTAWA PROGRAMOWA:
Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują;
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
5) umie się przedstawić;
Obszar 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
Obszar 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
Obszar 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć;
Obszar 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parkach, na boisku, w sali gimnastycznej;
Obszar 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej;
Obszar 10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;
Obszar 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego.

Obszar 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach.
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
4) interesuje się czytaniem i pisaniem, jest gotowe do nauki czytania i pisania;
5) słucha opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli;

CELE OGÓLNE:
- rozwijanie kompetencji i wzbogacanie doświadczeń czytelniczych dzieci;
- upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci;
- doskonalenie sprawności dokonywania złożonych czynności myślowych;
- poszerzenie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy z zakresu czytelnictwa ze szczególnym zwróceniem uwagi na samodzielność, odpowiedzialność i współpracę w zespole;
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
- rozpoznaje bohaterów znanych bajek;
- dopasowuje uproszczone rysunki do odpowiedniej bajki;
- rozwiązuje zagadki słowne;
- prezentuje zdobytą wiedzę z zakresu znajomości bajek;
- koncentruje się na wykonywanych zadaniach;
- uważnie słucha i rozumie polecenia nauczyciela;
- przestrzega ustalonych reguł;
- dzieli wyrazy na sylaby;
- wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
- klasyfikuje obrazki według ustalonej cechy;
- tworzy kompozycję z materiału przyrodniczego (ziarenek fasoli);
- doskonali spostrzegawczość, sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową;
- prawidłowo rozpoznaje cyfry w zakresie 10;
- wypowiada się na określony temat;
- prawidłowo reaguje na polecenia nauczycielki;
- rozwija ogólną sprawność ruchową;
- doskonali umiejętność koncentracji;
- uważnie słucha zagadek i treści utworów literackich;
- rozwija pamięć;
- prawidłowo reaguje ruchem na muzykę;
- rozwija umiejętność samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań;
- doskonali umiejętność współpracy w zespole;
- składa części obrazka w całość;
- przedstawia wybrany fragment utworu własnymi słowami;
- próbuje odczytać wyrazy o prostej budowie fonetycznej;
- układa obrazki zachowując ciąg przyczynowo - skutkowy;
- wypowiada się zdaniami poprawnymi pod względem gramatycznym i składniowym;
- porządkuje miejsce pracy i zabawy;
FORMY PRACY:
- grupowa;
- indywidualna;
- zespołowa

METODY PRACY
- aktywizujące;
- słowne;
- praktycznego działania;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: płyta CD – Orff, magnetofon, chusta animacyjna, 3 obrazki postaci bajkowych do zawieszenia („Arielka”, „Kopciuszek”, „Królewna Śnieżka”), kartoniki z obrazkami bajkowymi do klasyfikacji, 6 wiaderek, korki w trzech kolorach: żółtym, niebieskim i zielonym, zagadki słowne, 6 ilustracji postaci bajkowych (Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Dziewczynka z zapałkami, Królewna Śnieżka, Kot w butach) oraz symboliczne rysunki pochodzące z tych bajek, 6 misek, kasza, fasola, 3 plakaty postaci bajkowych zasłoniętych planszą z ponumerowanymi okienkami do otwierania, 3 kosze wiklinowe, hula-hop, 3 opakowania po witaminach, owoce i warzywa plastikowe, 3 opakowania ciastek, 3 puste butelki po wodzie mineralnej, quiz bajkowy, czerwone jabłko, 3 obrazki z postaciami bajkowymi pocięte na części - puzzle, 18 muszli z napisami do globalnego czytania w trzech kolorach, 3 zestawy składające się z 4 obrazków dotyczące trzech bajek, taśma papierowa, 3 tablice, kleje, 3 plansze z narzędziami TOC, opakowania po Kinder niespodziankach, tatuaże, naklejki .
PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. POWITANIE:
Przywitanie wszystkich zebranych gości, dyrektora, nauczycieli, rodziców i dzieci przybyłych w dniu dzisiejszym do przedszkola.
2. "Lot czarodziejskim dywanem do krainy baśni"- zabawa powitalna z chustą animacyjną.

Nauczyciel zaprasza dzieci do odbycia podróży po krainie bajek. Rozkłada na środku dywanu chustę animacyjną – czarodziejski i latający dywan, który przeniesie nas w świat baśni. Każde z dzieci, aby wejść na latający dywan musi głośno się przedstawić, podzielić swoje imię na sylaby i wyodrębnić w nim głoski. Tylko wtedy czarodziejski dywan przeniesie nas do krainy baśni. W krainie tej czekają na nas niezwykłe zabawy i konkursy.
Po wykonaniu zadania wszystkie dzieci siadają na chuście, zamykają oczy i wyobrażają sobie, że lecą na czarodziejskim dywanie. Prowadząca włącza spokojną muzykę, wszyscy zamykają oczy, marzą, po chwili otwierają oczy i rozglądają się sprawdzając gdzie się przeniosły.
Nauczyciel wita dzieci w krainie baśni.

3. „Bajkowe drużyny"- zabawa wyłaniająca drużyny.

Nauczyciel rozkłada dzieciom obrazki do klasyfikacji, odwrócone tyłem. Dzieci losują po jednym obrazku i ustawiają się przy ilustracji z bajki, do której pasuje jego obrazek. Gdy wszystkie dzieci ustawią się, nauczyciel sprawdza, czy dobrze wykonały zadanie. W ten sposób powstają 3 drużyny: „Kopciuszka”, „Królewny Śnieżki” i „Małej Syrenki”.
4. "Co to za bajka"- zabawa dydaktyczna.

Drużyny zajmują miejsca w wyznaczonych miejscach dywanu, gdzie stoją tablice z ilustracją drużyny i korki (w innym kolorze dla każdej drużyny).
Nauczyciel rozkłada na dywanie ilustracje z postaciami bajkowymi (Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Dziewczynka z zapałkami, Królewna Śnieżka, Kot w butach) oraz symboliczne rysunki pochodzące z tych bajek. Zadaniem każdej drużyny jest odgadnięcie zagadki słownej, znalezienie odpowiedniej ilustracji i dopasowanie kartoników z symbolicznymi rysunkami pasującymi do tej bajki. A następnie podzielenie nazw symbolicznych obrazków na sylaby i wyodrębnienie głosek w nagłosie i wygłosie.
Za dobrze wykonane zadanie każda drużyna otrzymuje punkty (korki) w takiej ilości, ile ilustracji i obrazków dopasowały do zagadki.

Jaka to dziewczynka, miała pracy wiele?
A na wielkim balu, gubi pantofelek? (Kopciuszek)
Chociaż kłopoty z wilkiem miała,
Wyszła z opresji zdrowa i cała. (Czerwony Kapturek)
Jaka to bajka, w której brat i siostrzyczka,
Trafiają w lesie na chatkę z pierniczka? (Jaś i Małgosia)
Biedna dziewczynka, na śniegu siedziała,
I zapałki ludziom sprzedawać chciała. (Dziewczynka z zapałkami)
Uciekając przed złą macochą, w domku krasnali się skryła.
Od złej starszej pani, jabłkiem się zatruła. (Królewna Śnieżka)
Kto to buty widział czerwone?
Chodzi w jedną, drugą stronę,
To „miau” mruczy – woła oczy mruży.
To poprawia but za duży
Lub przy bucie sznurowadła
Któż to taki? Trudno zgadnąć? (Kot w butach)

5. "Pomagamy Kopciuszkowi"- zabawa rozwijająca sprawność manualną.

Drużyny otrzymują po dwie miski. Jedną pustą, a drugą wypełnioną kaszą jęczmienną i fasolą. Zadaniem drużyn jest jak najszybsze oddzielenie fasoli od kaszy, za co otrzymują punkty (3 – za najszybsze, 2 – za kolejne, 1 – za ostatnie). Następnie każda drużyna układa z fasoli obrazek dotyczący bajki z ich drużyny, za co otrzymują dodatkowy punkt.
6. „Odgadnij bajkową postać”- zgadywanie postaci bajkowej na podstawie odkrywanych okienek, im mniej okienek odkryjesz, tym więcej punktów zdobędzie Twoja drużyna.
Dzieci wymieniają cyfrę z okienka, które chcą odkryć, nauczyciel je odsłania, a drużyna próbuje odgadnąć ukrytą postać bajkową.

7. „Koszyczek Czerwonego Kapturka”- zabawa ruchowa zespołowa.
Pierwsza osoba z każdej drużyny na odpowiedni sygnał biegnie z pustym koszyczkiem do wyznaczonego miejsca – hula-hop, w którym znajdują się rekwizyty potrzebne Czerwonemu Kapturkowi do koszyka. Wkłada jedną rzecz wymienioną przed biegiem przez nauczyciela i jak najszybciej wraca do swojej drużyny przekazując koszyczek kolejnej osobie. Która osoba dobiegnie pierwsza zdobywa dla swojej drużyny 3 punkty, kolejna – 2, a ostatnia 1. Następnie zadanie wykonują kolejne osoby dokładając do koszyka kolejne rewizyty wymieniane przez nauczyciela.

8. „Bajkowy quiz”- zabawa rozwijająca pamięć.

Nauczyciel informuje drużyny, że będzie zadawał pytania dotyczące poznanych bajek. Do każdego pytania będą dwie odpowiedzi: prawidłowa i nieprawidłowa. Zadaniem drużyn jest zapamiętanie numeru odpowiedzi prawidłowej i podanie go nauczycielowi. Do odpowiedzi wywoływane są drużyny w kolejności wybranej przez prowadzącego. Każda prawidłowa odpowiedź to 3 punkty dla swojej drużyny. Każda pomyłka ( podanie odpowiedzi, a nie numerka z odpowiedzią), skutkuje przekazaniem punktów na rzecz drużyn przeciwnych).

Jak wyjaśnić imię Królewna Śnieżka?
1. Lubiła bawić się na śniegu.
2. Miała skórę jasną jak śnieg.

Co sprzedawała Dziewczynka z Zapałkami?
1. Zapałki.
2. Drewienka.

Która z bajek, uczy nas, że nie można ufać nieznajomym?
1. Czerwony Kapturek.
2. Kopciuszek.

Z czego wykonany był najbezpieczniejszy domek w bajce "Trzy świnki"?
1. Ze słomy.
2. Z cegieł.

Jaka cecha charakteru jednej ze świnek, uratowała życie pozostałym świnkom w bajce "Trzy świnki"?
1. Pracowitość.
2. Lenistwo.

Która z bajek uczy nas, by zawsze słuchać rodziców?
1. Kopciuszek.
2. Czerwony Kapturek.

Co zgubił Kopciuszek, uciekając z balu?
1. Koronę.
2. Pantofelek.
Co musiała oddać Czarownicy Urszuli księżniczka Arielka, aby stać się Syreną?
1. Głos.
2. Klejnoty.

Ilu krasnoludków spotkała Królewna Śnieżka?
1. Trzech.
2. Siedmiu.


9. "Zatrute jabłko"- zabawa rozwijająca szybkość i refleks.

Przedstawiciele poszczególnych drużyn siedzą w kręgu. Nauczyciel puszcza w obieg "zatrute jabłko". Dzieci muszą je sobie podawać z rąk do rąk podczas trwania muzyki. Na przerwę w muzyce dziecko, które zostanie z jabłkiem "zapada w sen"- odpada z gry. Zwycięża drużyna, której przedstawiciel jako ostatni zostanie na "placu boju". Za zwycięstwo jego drużyna otrzymuje 3 punkty.
10. "Bajkowa układanka"- zabawa doskonaląca spostrzegawczość i współpracę w zespole składanie obrazka pociętego na 9 części.

Zadaniem każdej z drużyn, było ułożenie 9-elementowego obrazka w całość, w jak najkrótszym czasie. Drużyna, która ułożyła obrazek jako pierwsza, zdobywa 3 punkty, druga-2, a ostatnia 1 punkt.


11. Zabawa "Kłopoty z bajkami" –
Każda drużyna otrzymuje kopertę z wyrazami do globalnego czytania: dynia, lustro, statek, krasnal, muszla, bal. Zadaniem każdej drużyny jest dopasowanie wyrazów do odpowiedniej drużyny. Za każdy dobrze dopasowany wyraz drużyna otrzymuje punkt.

12. „Opowiadanie bajki” – tworzenie bajki na podstawie obrazków.
Każda drużyna otrzymuje zestaw 4 obrazków przedstawiających sceny z bajek. Zadaniem każdej drużyny jest, ułożenie i naklejenie na kartkę papieru z narzędziami TOC otrzymanych obrazków w odpowiedniej kolejności oraz opowiedzenie powstałej bajki. Obrazki po skończonym zajęciu każda drużyna musi pięknie pokolorować. Za ułożenie obrazków w prawidłowej kolejności drużyna otrzymuje punkt. Kolejny punkt otrzymuje drużyna, która opowie treść układanej bajki.

13. "Baśniowe podliczanie"- podliczenie punktów drużyn.

Nauczyciel prosi po jednym przedstawicielu Rodziców, aby pomogli drużynom zliczyć zdobyte punkty. Nagrodzenie zwycięskiej drużyny brawami. Wręczenie wszystkim uczestnikom zabawy bajkowych niespodzianek.

14. PODZIĘKOWANIE
Podziękowanie dzieciom za wspaniałą zabawę. Podziękowanie zaproszonym gościom za przybycie. Zachęcanie Rodziców do codziennego czytania bajek swoim dzieciom, przynajmniej 20 minut dziennie.
Opracowała:
Monika Kostrzewa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.