X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32055
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego wychowawcy internatu ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Okres stażu: 1września 2015 do 31maja 2018r.

Dyrektor placówki:....................

Rodzaj powinności zadań terminów efektów realizacji
wynikających z wymagań rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

Powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela. Powinności nauczyciela przedstawiają następujące działania:

1.Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

2.Realizowanie zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.


3.Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły .........w........., samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.


ZADANIA NA OKRES STAŻU

& 8 ust 2 punkt 1rozporządzenia
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA
TERMINY
FORMY REALIZACJI

1. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy wychowawcy internatu
IX 2015
Poznanie procedury awansu zawodowego
Cały okres stażu
-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego

01IX2015
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

Cały okres stażu
Dokumentowanie planu rozwoju zawodowego

Cały okres stażu
Pełnienie funkcji wychowawcy internatu
-analiza i określenie mocnych i słabych stron własnej pracy

Cały okres stażu
Na początku każdego turnusu przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji placówki oraz internatu
-zapoznanie z regulaminem internatu
-zapoznanie wychowanków z planami dydaktycznymi placówki

Cały okres stażu
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

Cały okres stażu
Promowanie placówki w środowisku lokalnym

2015ok
Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu „Terapii pedagogicznej”

W okresie stażu
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
-studiowanie literatury pedagogicznej
-wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami

W okresie stażu
Obserwacja zajęć innych wychowawców

Czerwiec
2016
2017
Maj 2018
Sporządzenie sprawozdania realizacji awansu zawodowego planu rozwoju zawodowego

2. Praca na rzecz podniesienia jakości pracy placówki/internatu
2015rok
Opracowanie planu opiekuńczo-wychowawczego internatu

VIII, IX 2015
Współudział w opracowaniu zmian w Statucie .........

3. Praca w zespołach
Cały okres stażu
Przeciwdziałanie agresji w pracy z młodzieżą
-nawiązanie współpracy z PPP
-zbieranie materiałów
-przeprowadzanie rozmów, pogadanek

& 8 ust 2 punkt 2 rozporządzenia
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Cały okres stażu
Przygotowanie pomocy dydaktycznej do pracy z wychowankami internatu

Cały okres stażu
Współpraca z laborantem placówki, specjalistą do spraw komputerów.

W okresie stażu
Korzystanie z internetu, dodatkowego źródła informacji

Cały okres stażu
Przygotowanie prezentacji multimedialnych do zajęć opiekuńczo- wychowawczych w internacie

Cały okres stażu
Przygotowywanie dokumentów placówki/internatu (plany zajęć, listy uczestników turnusu, dzienniki zajęć, ankiety, scenariusze, sprawozdania)

Cały okres stażu
Przygotowanie dokumentacji z zakresu awansu zawodowego


&8 ust 2 punkt 3 rozporządzenia
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
W okresie stażu
Udostępnienie w internecie scenariuszy zajęć oraz innych materiałów

W okresie stażu
Prowadzenie otwartych zajęć opiekuńczo-wychowawczych nauczycielom ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego
-przygotowanie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych
-dokonanie analizy przebiegu zajęć

Według potrzeb
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z nauczycielami i wychowawcami podczas rady pedagogicznej


§ 8 ust 2 punkt 4a rozporządzenia
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z
oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programów pracy wychowawczej
Cały okres stażu
„Nikotyna szkodzi zdrowiu”- program profilaktyczno – wychowawczy

Cały okres stażu
„Środki odurzające i ich wpływ na organizm ludzki” – program profilaktyczno – wychowawczy

§ 8 ust 2 punkt 4c rozporządzenia
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Poznawanie wychowanków
Cały okres stażu
Rozmowy indywidualne z młodzieżą

2. Adaptacja wychowanków w internacie.
Cały okres stażu
Spotkania z młodzieżą

3. Zapoznanie się z informacją o wychowanku ze skierowania na turnus
Cały okres stażu
Współpraca ze szkołami macierzystymi, wychowawcami

4. Prowadzenie koła rękodzieła
W okresie stażu
Organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych ukierunkowane na kreację, pobudzanie wyobraźni i rozwijanie zdolności młodzieży
- decoupage
- quilling
- szycie ręczne
- tworzenie wyrobów z makaronu (ozdoby świąteczne)
- ozdoby z włóczki.

5. Troska o zdrowie fizyczne i psychiczne wychowanków
Cały okres stażu
Organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych: uświadamianie szkodliwości zażywania środków odurzających, palenia papierosów

6. Kształtowanie przyszłych postaw społecznych wśród młodzieży
Cały okres stażu
Organizowanie pogadanek na temat konsekwencji prawnych odnośnie przestępczości, demoralizacji wśród młodzieży

7. Zapoznanie się z sytuacją rodzinną wychowanków
Cały okres stażu
Rozmowa z uczniem
Rozmowa telefoniczna z opiekunem prawnym wychowanka

8. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce
Cały okres stażu
Organizowanie dodatkowych zajęć w miarę potrzeb

§ 8 ust 2 punkt 4e rozporządzenia
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Podejmowanie współpracy z instytucjami samorządowymi i innymi podmiotami
Cały okres stażu
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
-pomoc wychowankom z wykorzystaniem wskazówek z PPP
W razie potrzeby
Kontakt telefoniczny z szkołami macierzystymi wychowanków przebywających obecnie na turnusie dokształcania zawodowego

W razie potrzeby
Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej w .... na temat zażywania używek

Cały okres stażu
Podjęcie współpracy z doradcą zawodowym
-zorganizowanie spotkania

Cały okres stażu
Współpraca z internatem szkoły.......................

& 8 ust 2 punkt 5 rozporządzenia
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych wychowawczych młodzież
Na bieżąco w okresie stażu
Rozpoznawanie problemów dydaktyczno-wychowawczych wychowanków przebywających na danym turnusie dokształcania zawodowego

W okresie stażu
Opracowanie dwóch przypadków wychowawczych bądź edukacyjnych
-zdiagnozowanie wybranych problemów wychowawczych bądź edukacyjnych
-ustalenie metod pracy z wychowankiem
-opis podjętych działań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.