X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32052
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Agnieszka Pisiak
Miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku
Czas stażu: 1.09.2011 – 31.05.2014
Nauczany przedmiot: język polski, historia
Kompetencje przedmiotowo – metodyczne: Studia magisterskie -Pedagogika specjalna – Akademia Pedagogiki Specjalnej
Studia Podyplomowe: Filologia polska – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami dla nauczycieli mianowanych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartymi w następujących aktach prawnych:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
Lp.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

Czynności organizacyjne

1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
wrzesień 2011 r.
- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Plan rozwoju zawodowego.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, potwierdzeń, sprawozdań itp.
• Sporządzanie sprawozdań cząstkowych
okres stażu
- Sprawozdania cząstkowe
- Świadectwa
- Zaświadczenia
3. Sporządzenie sprawozdania z odbytego stażu.

• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

maj 2014 r.
-Opis, analiza, autorefleksja z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej. • Opracowywanie i ewaluacja planów do języka polskiego i historii.
• Tworzenie narzędzi badających postępy uczniów.
• Stosowanie nowatorskich form i metod pracy w procesie lekcyjnym.
po każdym semestrze podczas stażu
- Kopie planów pracy.
- Analiza postępów uczniów ze wskazaniem wpływu na podniesienie jakości pracy szkoły.

2. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy opiekuńczej i wychowawczej. • Uczestnictwo w imprezach integracyjnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią.
• Organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjść do kina, na wystawy, Miejskiej Biblioteki Publicznej, itp.

okres stażu - Scenariusze imprez.
- Karty wycieczek.
- Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

3. Podejmowanie działań związanych z doskonaleniem swojej pracy i podnoszeniem jakości pracy szkoły. • Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego ( wewnętrzne i zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego)

okres stażu, zależnie od potrzeb
- Zaświadczenia
- Opis i analiza korzyści płynących z uczestnictwa w szkoleniach
- Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

4. Aktywne uczestniczenie w pracach organów szkoły. • Współuczestnictwo w tworzeniu i modyfikacji dokumentów szkolnych.
• Praca w komisjach zadaniowych (WSO, PSO).
• Aktywne uczestnictwo w Radach Pedagogicznych.

okres stażu - Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
5. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki. • Studiowanie literatury, czasopism, nowości wydawniczych i wykorzystywanie jej w pracy.
okres stażu - Wykaz literatury

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Utrwalenie i pogłębienie wiedzy na temat sposobów wykorzystania zasobów technologii informacyjnej w edukacji. • Uczestnictwo w różnych szkoleniach poświęconych technologii informatycznej.

okres stażu - Zaświadczenia z kursów
- Opis sposobów wykorzystania szkoleń.
2. Wykorzystywanie programów komputerowych wspomagających proces dydaktyczny. • Wykorzystywanie programów edukacyjnych dostosowanych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo.
okres stażu - Scenariusze zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych.
3. Wykorzystanie technologii informacyjnej w podejmowaniu dodatkowych zadań w szkole • Opracowanie planów pracy, scenariuszy uroczystości, sprawozdań.
• Przygotowanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań w związku z organizacją różnych imprez i uroczystości w szkole.
• Współtworzenie gazetki szkolnej „Sienkiewiczówka”.
okres stażu – zależnie od potrzeb - Kopie dokumentów.
- Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
- Gazetka szkolna.
4. Korzystanie z Internetu w celu porozumiewania się z innymi nauczycielami. • Korzystanie z różnych komunikatorów i poczty elektronicznej.
• Korzystanie z forów na portalach edukacyjnych celem wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami

okres stażu - Wykaz edukacyjnych stron internetowych.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego. • Przygotowanie planu rozwoju zawodowego i umieszczenie go na stronie internetowej. grudzień
2011 r. - Publikacja w Internecie.
2. Opublikowanie w Internecie materiałów dydaktycznych, testów, scenariuszy imprez i konspektów lekcji. • Przygotowanie materiałów dydaktycznych, testów, scenariuszy imprez, konspektów lekcji i umieszczenie ich na stronie internetowej.
okres stażu - Publikacja w Internecie.
3. Wymiana doświadczeń w ramach KZN. • Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
• Przygotowanie referatów i przedstawienie ich na spotkaniach zespołu.
• Wysłuchanie referatów przedstawianych przez innych nauczycieli.

okres stażu - Referaty.
- Potwierdzenia.
- Scenariusze.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Poszukiwanie publikacji dotyczących kształcenia umiejętności opracowania i wdrażania programów edukacyjnych. Analiza literatury naukowej. • Korzystanie z literatury naukowej.
• Udział w szkoleniach i kursach WODN.

okres stażu - Zaświadczenia, notatki własne.

2. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu koła polonistycznego. • Opracowanie programu koła polonistycznego dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim.
okres stażu
- Program koła polonistycznego.
- Potwierdzenie Dyrektora szkoły


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.
Uczestnictwo w realizacji zadań wykraczających poza obowiązki służbowe. • Uczestnictwo w pracach na rzecz promocji ośrodka np. imprezy kulturalne, kiermasze świąteczne, itp.
okres stażu - Potwierdzenie Dyrektora szkoły.

2. Opracowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem mającym trudności w nauce z języka polskiego. • Zebranie i uszeregowanie pomocy (ilustracje , wiersze, zagadki, krzyżówki, teksty, testy, itp.) do poszczególnych działów.
• Udostępnienie pomocy innym nauczycielom.
okres stażu - Potwierdzenie Dyrektora szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Aktywna i systematyczna współpraca z różnymi instytucjami.
• Współpraca ze szkołami lub instytucjami na terenie Świdnika (Miejski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku, Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości „Modrzew”, Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Spółdzielnia Socjalna „Eidos”)-w miarę potrzeb.

okres stażu – zależnie od potrzeb - Potwierdzenie współpracy
2. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach plastycznych i innych formach proponowanych przez placówki szkolne, kulturalno - oświatowe i inne. • Włączanie się w proponowane inicjatywy w naszej placówce i poza nią.
• Udział uczniów w proponowanych przedsięwzięciach.
Okres stażu - Podziękowania, dyplomy, potwierdzenia Dyrektora szkoły.
3. Współorganizowanie uroczystości i imprez szkolnych. • Według harmonogramu uroczystości szkolnych. Okres stażu - Scenariusze imprez i uroczystości.
Promocja Ośrodka w środowisku lokalnym. • Udział uczniów w akcjach i konkursach.
• Koordynowanie imprezy kulturalnej „Pożegnanie lata”. okres stażu
wrzesień
2011 r. - Zaświadczenia, podziękowania.
4. Współpraca z podmiotami gospodarczymi celem uzyskania wsparcia materialnego • Poszukiwanie sponsorów
okres stażu - Potwierdzenie na piśmie lub kopie pism.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Uzyskanie informacji dotyczących kształtowania umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych. • Uczestnictwo w szkoleniu lub warsztatach na temat rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.


okres stażu - Zaświadczenia.
2. Analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych • Przeprowadzenie analizy dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
okres stażu - Studium przypadku

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie jego realizacji podlegać modyfikacji.
Data: Podpis nauczyciela: Podpis Dyrektora Szkoły:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.