X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32033
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Regulamin wypożyczeń podręczników szkolnych

Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie

1) Podręczniki do nauczania zintegrowanego „Nasz Elementarz” dla klasy I Szkoły Podstawowej, podręczniki i materiały edukacyjne do języka obcego i materiały ćwiczeniowe są własnością Szkoły.
2) Podręczniki i inne materiały są wpisane do księgi inwentarza......
3) Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową.
4) Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Teresinie, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później.
5) Wypożyczanie odbywa od początku każdego roku szkolnego. O dokładnym terminie wypożyczenia i zwrotu podręcznika decyduje wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danej klasie i bibliotekarzem.
6) Podręczniki wypożyczane są uczniowi przez bibliotekę szkolną w obecności wychowawcy i po wcześniejszym złożeniu przez rodzica odpowiedniego oświadczenia.
7) Rodzic/opiekun składa do biblioteki szkolnej oświadczenie podpisane własnoręcznie, w którym potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i warunkami udostępniania podręczników.
8) Odpowiedzialność za właściwe użytkowanie podręcznika ponosi rodzic/opiekun wypożyczającego.
9) Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Nie wolno po nich pisać, rysować, korektorować itp.
10) W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może korzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
11) W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w takcie roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania podręcznika do biblioteki szkolnej.
12) Za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w odpowiednim terminie odpowiada rodzic/opiekun prawny wypożyczającego i zobowiązany jest do wpłaty 100% ceny katalogowej podręcznika na rzecz skarbu państwa.
13) Osoby zalegające ze zwrotem podręczników nie mogą wypożyczać następnych książek do czasu uregulowania swoich zobowiązań.
14) W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników w wyznaczonych terminach i rażącego łamania poniższego regulaminu Szkoła sprawę kieruje na drogę postępowania sądowego.

Regulamin wypożyczeń opracowany na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych zmian (Dz. U. poz. 811)


OŚWIADCZENIE
Przyjmuję do wiadomości i stosowania postanowienia powyższego regulaminu. Biorę na
siebie pełną odpowiedzialność za wypożyczone przez córkę/syna
____________________________________________uczennicę/ucznia klasy ___________
podręczniki będące własnością Szkoły Podstawowej w Teresinie. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub zniszczeń wynikających z niewłaściwego użytkowania biorę za to odpowiedzialność finansową.

------------------------- --------------------------------------------------
Data czytelny podpis rodzica / opiekuna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.