X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31870
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Magdalena Kowalczuk
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie
3. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
4. Posiadane kwalifikacje: dyplom magistra na kierunku filologia angielska


II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2016
3. Opiekun stażu: mgr Joanna Rola


III. CELE STAŻU
1. Cel główny:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
- poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
- poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
- poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku
- nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej
w szkole
- doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
- uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego
- pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowankami

IV. PLAN DZIAŁANIA

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż


ZADANIA

FORMY REALIZACJI
TERMINY

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
wrzesień 2015

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu
z opiekunem, określenie zasad współpracy
wrzesień 2015

Zapoznanie się
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów
w tym zakresie
wrzesień 2015

Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć
na okres stażu,
z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych
Opracowanie zakresu i tematów zajęć

okres stażu

Zapoznanie się z dokumentami obowiązującymi w szkole
Analiza dokumentów takich jak: Statut Szkoły, PSO z języka angielskiego, Kryteria Oceniania Zachowania
okres stażu

Zapoznanie się z rodzajem
oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej
Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen itp.
okres stażu

Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami
oraz zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Obserwacja, udział
w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz spotkaniach zespołu przedmiotowego
okres stażu

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp.
okres stażu

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu
rozwoju zawodowego
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
maj 2016

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż


ZADANIA

FORMY REALIZACJI
TERMINY

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Hospitacja według wcześniej opracowanego planu
okres stażu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub innego nauczyciela
Opracowanie scenariusza zajęć, analiza i ewaluacja
okres stażu

Tworzenie własnego warsztatu pracy

Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej; Gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć
okres stażu

Podnoszenie kwalifikacji
i doskonalenie wewnątrzszkolne
Udział w kursach, warsztatach
i szkoleniach metodycznych wewnątrzszkolnych
oraz pozaszkolnych;
Lektura czasopism i pozycji metodycznych
okres stażu

Pomoc w nauce
i wyrównywaniu braków wiedzy uczniów słabych
Prowadzenie zajęć dydaktyczno wyrównawczych
okres stażu

Zapoznanie z tokiem nauczania indywidualnego uczniów
ze specyficznymi trudnościami w nauce
Opracowanie dostosowań wymagań edukacyjnych; Prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego
okres stażu

Wdrażanie uczniów do formy przyszłego sprawdzianu szóstoklasistów i pogłębianie wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych
Prowadzenie kółka języka angielskiego dla VI klasy
okres stażu

Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej; Wykorzystanie komputera
do przygotowania zajęć lekcyjnych;
Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego
okres stażu


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów


ZADANIA

FORMY REALIZACJI
TERMINY

Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów
Zapoznanie przez opiekuna stażu we współpracy z pedagogiem szkolnym
okres stażu

Współpraca z uczniami
Konsultacje dla uczniów
okres stażu

Współpraca z rodzicami uczniów

Udział w zebraniach rodziców
i dniach otwartych;
Konsultacje dla rodziców
okres stażu

Współpraca z wychowawcami w rozpoznawaniu
i rozwiązywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów
Rozmowy z wychowawcami
i pedagogiem szkolnym

okres stażu

Podnoszenie efektywności kształcenia, uświadamianie uczniom ich mocnych i słabych stron, wdrażanie do samooceny
Testy diagnozujące w klasach IV; Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach IV-VI - testy kompetencji, analiza i omówienie wyników oraz wnioski do dalszej pracy;
Sprawdziany próbne w klasie VI
okres stażu

Konkursy wewnątrzszkolne
i pozaszkolne;
Pogłębianie wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych
i rozwijanie zainteresowań uczniów;
Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku wobec odmienności kulturowej; Motywowanie do podejmowania wyzwań
Konkurs kuratoryjny;
Konkursy ogólnopolskie: GALILEO, ALBUS;
Konkursy plastyczno - językowe
w klasach młodszych wg tematów realizowanych w podręcznikach; Konkurs wiedzy o USA (klasa IV);
Konkurs wiedzy o RPA (klasa V);
Konkurs wiedzy o Kanadzie (klasa VI);
Lekcje tematyczne z udziałem
K. Trenchera
okres stażu

Dbałość o wystrój i estetykę pracowni językowej – rozwijanie zainteresowań uczniów, wzmacnianie poczucia własnej wartości
Opieka nad salą 32 – gazetki tematyczne i ekspozycja prac uczniów;
Gazetki tematyczne
oraz wystawki prac uczniów
na korytarzach
okres stażu

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć


ZADANIA

FORMY REALIZACJI
TERMINY

Dokonanie analizy prowadzonych
i obserwowanych zajęć
Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne;
Analiza własnych notatek; Wypracowanie wniosków
do dalszej pracy
okres stażu

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron
Dyskusja z opiekunem stażu; Autorefleksja
okres stażu

Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Samoocena
maj 2016

........................................
podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.