X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31856
Przesłano:

Bezpiecznie przez życie - innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

I. Wstęp
Od wielu lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy rozpowszechnia program „Ratujemy i uczymy ratować”, który jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej. Powszechnie wiadomo, że im wcześniej zaczniemy wpajać dzieciom zasady i przekazywać niezbędną wiedzę dotyczącą bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach oraz uczyć działań ratujących życie, tym większe korzyści osiągniemy w przyszłości dla wszystkich.
Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną są równoprawnymi członkami społeczeństwa i uczą się tych samych treści, co ich pełnosprawni rówieśnicy
w szkołach masowych. Różnica polega jedynie na zakresie tych treści, ale na pewno nie na jakości ich przekazywania. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa, jak również rozwijanie w jak największym stopniu samodzielności
i niezależności tych uczniów, stała się głównym powodem do napisania tego programu.
Na poczucie bezpieczeństwa składa się wiele czynników: materialne, fizyczne, psychiczne, emocjonalne oraz intelektualne. Nabycie wiedzy dotyczącej sytuacji kryzysowych, zagrażających życiu i zdrowiu oraz umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przygotuje podstawę, na której w kolejnych latach będzie można poszerzać świadomość dzieci i dorosłych odnośnie zapewnienia sobie oraz innym poczucia bezpieczeństwa.
Pomysł na innowację pedagogiczną został zainspirowany również
ministerialnym programem „Bezpieczna +”, który zatwierdzono do realizacji
w latach 2015-2018. Celem tego programu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Projekt skierowany jest do uczniów, jak i ich rodziców. Wśród wymienionych w programie działań znajdują się edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz współpraca i pomoc rodzicom dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Program stanie się również odpowiedzią na cele stawiane w Statucie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz zadania zawarte
w Programie Profilaktyczno – Wychowawczym dotyczące zaspokajania potrzeb, rozwijania potencjałów i możliwości rozwojowych uczniów.

I. Informacje o innowacji

1.Tytuł projektu

„Bezpiecznie przez życie”

2.Autor projektu

Iwona Pouch – oligofrenopedagog, specjalista w zakresie prowadzenia zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

3.Termin realizacji projektu

Projekt będzie realizowany od kwietnia do maja 2016 r.

4.Miejsce realizacji projektu

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku.
Baza Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.

5.Zakres projektu

Uczestnicy:
Projekt skierowany jest do uczniów z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem z klasy A, klas I - III Szkoły Podstawowej nr 5 oraz podopiecznych Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku. Ponadto w realizacji projektu uczestniczyć będą rodzice tych uczniów.

Realizatorzy:
mgr Iwona Pouch – oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Iwona Duda - oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Jolanta Suska - oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Katarzyna Wójtowicz - oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
mgr Magdalena Żach - oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

6.Przedmiot, jakiego dotyczy innowacja pedagogiczna

Podjęte działania będą realizowane w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej.

II. Elementy nowatorskie w innowacji
„Bezpiecznie przez życie”

Elementy nowatorskie o charakterze metodyczno-organizacyjnym dotyczyć będą:
- poszerzenia wiedzy i umiejętności o treści teoretyczne i praktyczne
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem filmów instruktażowych i fantoma;
- współpracy z uczniami gimnazjum i szkoły zawodowej aktywnie działającymi w Klubie Młodego Ratownika – dzielenie się wiedzą z młodszymi uczniami;
- poszerzenia wiedzy na temat sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu, podczas których zostaną przeprowadzone zajęcia z dogoterapeutą i psem;
- lekcji z eksperymentami i doświadczeniami na temat prądu przygotowane przez uczniów klasy gimnazjalnej dla uczestników projektu;
- zajęć prowadzonych metodą ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla dzieci i ich rodziców-stworzenie poczucia bezpieczeństwa psychicznego oraz emocjonalnego poprzez wspólną zabawę i integrację;
- nawiązania współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Giżycku.

III. Podstawy prawne wprowadzenia innowacji pedagogicznych

Prowadzenie działalności innowacyjnej w szkołach polskich reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

IV. Cele główne i szczegółowe w innowacji

1.Cel główny projektu

 Wyposażenie uczniów i rodziców w wiedzę teoretyczną i praktyczną
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz dotyczącą sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu

2.Cele szczegółowe projektu
 Wzrost poczucia szeroko pojętego bezpieczeństwa wśród uczniów
i rodziców.
 Wypracowanie przyjaznej i życzliwej atmosfery na zajęciach, budującej poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego wśród uczniów i rodziców;
 Wspieranie rozwoju i poczucia sprawczości wśród uczniów poprzez stwarzania okazji do podejmowania samodzielnego działania;
 Rozwijanie współpracy i integracji między uczniami;
V. Działania kierowane do uczestników innowacji

 Zajęcia teoretyczno – praktyczne z zakresu „Sytuacje zagrażające życiu
i zdrowiu – jak sobie w nich radzić?”
 Zajęcia teoretyczno – praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów
 Zajęcia grupowe prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 Spotkanie z ratownikami w bazie Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 Zajęcia z dogoterapeutą i psem dotyczące prawidłowego postępowania ze zwierzęciem
 Zajęcia z wykorzystaniem eksperymentów z prądem
 Zajęcia teoretyczno – praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców


VI. Harmonogram działań

Rodzaj zajęć
Zajęcia grupowe prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla dzieci i rodziców.
miejsce
sala gimnastyczna SOSW
termin
Raz w tygodniu od kwietnia do maja 2016

Rodzaj zajęć
Zajęcia teoretyczno-praktyczne
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów.
miejsce
sale lekcyjne w SOSW
Termin
4 zajęcia
kwiecień 2016

Rodzaj zajęć
Zajęcia teoretyczno-praktyczne
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego.
miejsce
sala gimnastyczna SOSW
Termin
1 zajęcia
kwiecień 2016

Rodzaj zajęć
Spotkanie z ratownikami w bazie Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
– omówienie zasad bezpiecznej zabawy nad wodą, prezentacja sprzętu ratunkowego.
miejsce
baza MOPR w Giżycku
termin
1 zajęcia
maj 2016

Rodzaj zajęć
Zajęcia teoretyczno – praktyczne z zakresu „Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu – jak sobie w nich radzić?”

1) Prąd i urządzenia elektryczne.
- jak korzystać z urządzeń elektrycznych, aby nie zrobić krzywdy sobie i innym;
- udział w zajęciach pokazowych zorganizowanych przez kolegów z klasy gimnazjalnej, na których zostaną zaprezentowane eksperymenty i doświadczenia związane z prądem.

2) Spotkanie z nieznajomym.
- jak reagować w sytuacjach, gdy dorosły proponuje spotkanie, wypytuje dziecko
o dane osobowe, częstuje cukierkami itp.

3) Jak się zachowywać na drodze, żeby było bezpiecznie?
- powtórzenie zasad przechodzenia przez jezdnię, bezpiecznej jazdy na rowerze; zabawy w pobliżu ulicy.

4) Ogień i gaz.
– zasady postępowania w sytuacji zauważenia pożaru,
- oparzenia - jak opatrywać rany, spotkanie z pielęgniarką szkolną.

5) Jak się zachować wobec obcego psa.
- zajęcia z udziałem dogoterapeuty i psa,
- nauka pozycji bezpiecznej w sytuacji, gdy dziecko jest atakowane przez psa.

6) Numery alarmowe.
- powtórzenie numerów alarmowych oraz sposobu przekazywania informacji przez telefon na temat wypadku.

miejsce
sale lekcyjne w SOSW
termin
6 zajęć
kwiecień - maj 2016


VII. PRZEWIDYWANE EFEKTY I KORZYŚCI PŁYNĄCE
Z INNOWACJI

1. Integracja środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez udział
we wspólnych zajęciach.
2. Niwelowanie barier komunikacyjnych w sferze społecznej między dziećmi, rodzicami i nauczycielami.
3. Nabycie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Nabycie świadomości przez uczniów o niebezpieczeństwach i zagrożeniach płynących z otaczającego świata.
5. Integracja uczniów w różnym wieku; wypracowanie potrzeby otaczania opieką i dzielenia się wiedzą z młodszymi kolegami.

VIII. EWALUACJA INNOWACJI

Ewaluacja zostanie dokonana na podstawie obserwacji, rozmów z rodzicami i nauczycielami wspierającymi działania autora projektu oraz testu na temat wiedzy o sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, przeprowadzonego wśród uczniów przed rozpoczęciem i po zakończeniu cyklu zajęć. Nabyte przez uczniów umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zostaną zaprezentowane podczas „Dnia Rodziny” organizowanego w SOSW
w maju 2016 r. Przebieg zrealizowanych działań zostanie opisany w sprawozdaniu końcowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.