X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31683
Dział: Gimnazjum

Program wychowawczy - gimnzajum

Program Wychowawczy
(kl. 3 „a”)

Cele do realizacji:
Kształtowanie cech osobowościowych uczniów w oparciu o Ewangelię i nauczanie Jana Pawła II, niezależnie od tego jaki wzorzec posiadają we własnej rodzinie, budowanie udanych relacji z rówieśnikami i dorosłymi opartych na przyjaźni, zaufaniu i wzajemnej pomocy, przygotowanie do odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Obszary pracy szkoły:
Zadania Sposoby realizacji:
Wychowanie do wartości chrześcijańskich Formacja duchowa (rekolekcje wielkopostne, rekolekcje wyjazdowe podczas ferii zimowych i letnich, wspólną modlitwą szkolną – różaniec oraz modlitwą rozpoczynającą i kończącą lekcje, wspólna Eucharystia sprawowana w szkole, organizowanie spotkań o wymiarze religijnym z okazji świąt – Bożego Narodzenia i Wielkanocy). spotkania, warsztaty, katechezy, udział we Mszy Świętej
Praca wokół patrona:
Przygotowanie Święta Szkoły.
Obchody rocznic urodzin i śmierci patrona.
Dekoracje i wystrój pomieszczeń klasowych i szkolnych. gazetki upamiętniające pontyfikat bł. Jana Pawła II, dekoracje, wystawy

Wszechstronny i wielokierunkowy rozwój ucznia:
Kształtowanie nawyków solidnej i systematycznej pracy. Korzystanie z osiągnięć technologii informatycznej. Przydział zadań uczniom na poziomie klasy i szkoły zgodnie z ich zainteresowaniami. Udział uczniów w konkursach i olimpiadach. Realizacja projektów edukacyjnych. Ukazywanie ofert edukacyjnych szkól wyższego poziomu.
Podejmowanie akcji charytatywnych. Czynny udział uczniów w uroczystościach patriotycznych i świętach narodowych. praca w samorządzie klasowym i szkolnym, prelekcje, pogadanki, praca w zespołach

Zdrowie i bezpieczeństwo:
Wdrażanie i przestrzeganie regulaminu wewnętrznego szkoły i regulaminami pracowni oraz planu ewakuacji szkoły. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji, w czasie wyjazdu z wychowankami, uroczystości szkolnych. Kształtowanie norm zachowań w relacjach międzyludzkich. Uczenie analizowania trudnych sytuacji i odpowiedniej reakcji na nie. Rozwijanie umiejętności komunikowania się wzmacniania więzi między uczniami. Poznawanie lokalnych problemów ekologicznych oraz kształtowanie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Rozwijanie zainteresowania sportem i rekreacją. Promowanie zdrowego stylu życia. Kształtowanie postawy asertywnej wobec nałogów i subkultur młodzieżowych czy przedwczesnej inicjacji seksualnej. Planowanie i wykorzystanie czasu wolnego. regulaminy obowiązujące w szkole, współpraca z PPP i pedagogiem szkolnym, film, gazetki, imprezy sportowe i rekreacyjne na terenie szkoły i poza nią, przedstawienia profilaktyczne, pogadanki

Współpraca z rodzicami:
Organizowanie spotkań z rodzicami, informowanie o postępach w nauce i zachowaniu. Pedagogizacja rodziców. Wspólne organizowanie wyjazdów, uroczystości klasowych i szkolnych. Współpraca w zakresie zapobiegania demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu. Pozyskiwanie rodziców do promocji szkoły. Zapoznanie rodziców ze strukturą, formą i zasadami organizacji i przebieu egzaminów zewnętrznych. spotkania z rodzicami, konsultacje, uroczystości i imprezy szkolne, e- wywiadówka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.