X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31640
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Mali odkrywcy na tropie zjawisk przyrody - program edukacji ekologicznej

mgr Beata Birkowska
n-l lic. Beata Michalska

PROJEKT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PM NR 49

MALI ODKRYWCY NA TROPIE ZJAWISK PRZYRODY”
Opis zadania:


Wstęp


Przed edukacją stoi trudne zadanie- kształtowania świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, miłości i szacunku dla różnych form życia, właściwych, aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony. Dziś edukacja musi porzucić tradycyjne wzory, modele życia,
a położyć nacisk na kształtowanie osobowości otwartej, autonomicznej o nastawieniach twórczych i innowacyjnych.

Edukację ekologiczną należy rozpocząć już od najmłodszych lat, bowiem predyspozycje ukształtowane w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym odznaczają się wysokim stopniem trwałości .
Wiek przedszkolny sprzyja kształtowaniu takich uczuć jak: miłość do przyrody, troskliwość wobec żywych organizmów i związane z tym pragnienie ich ochrony i pielęgnacji.
Bezpośredni kontakt z przyrodą ułatwi dzieciom wytworzenie tych związków i uczuć.
Istnieje szansa emocjonalnego wiązania dzieci z ideą ochrony środowiska, jak również kształtowania praktycznych zachowań we własnym otoczeniu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym opracowałyśmy koncepcję ekologiczną obejmującą podstawowe zagadnienia edukacji środowiskowej.
Głównym celem jest przygotowanie dzieci do systematycznego pogłębiania wiedzy przyrodniczej, rozwijanie faktycznego zainteresowania dzieci przedszkolnych problemami najbliższego środowiska przyrodniczego i społecznego.

Charakterystyka projektu

Projekt edukacji ekologicznej przeznaczony jest do realizacji dla wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat i ich Rodziców uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 49 w Łodzi . Treści programowe zostały podzielone na cztery bloki tematyczne: Idzie jesień, Zima lubi dzieci, Wiosna , Lato czeka. Treści zawarte w projekcie mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane wg potrzeb.
Projekt zawiera cele edukacyjne, metody i formy ich realizacji, treści programowe, sposoby realizacji projektu oraz przewidywane osiągnięcia dzieci .
Wszystkie działania będą realizowane przez dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, która nieustannie podejmuje doskonalenie w zakresie edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

W realizacji naszego programu zakładamy ścisłą współpracę z Rodzicami dzieci, Przewodnikiem Miejskim p. Pauliną Machałowską, Biblioteką Miejską oraz organizacjami takimi jak Liga Ochrony Przyrody, Nadleśnictwo Łagiewniki ,Kluby Naszej Ziemi , MWiK, WFOŚ i GW w Łodzi, Ośrodek Edukacji Ekologicznej „ Źródła”, i innymi organizacjami ekologicznymi.


Metody realizacji:
• Obserwacje bezpośrednie;
• Praca z materiałem źródłowym (encyklopedie, atlasy, albumy, filmy edukacyjne DVD, płyty CD, Internet);
• Metody słowne (pogadanki, opowiadania, wiersze);
• Metoda ćwiczeniowa (zabawy, konkursy, krzyżówki, gry dydaktyczne);
• Działania praktyczne (prace plastyczne, działalność dzieci- uprawa roślin, fotografowanie, prowadzenie dzienniczka przyrodnika);
• Metody twórczej ekspresji;
• Wycieczki, spacery.

Formy pracy: indywidualna, w małych zespołach i zbiorowa.

Czas realizacji:
Wrzesień 2012- Sierpień 2013

Nauczycielki wytypowane do koordynacji projektu:

mgr Beata Birkowska, nauczyciel mianowany, staż pracy , wykształcenie wyższe pedagogiczne i podyplomowe, sprawująca funkcję zastępcy dyrektora i
n-l lic. Beata Michalska, na stanowisku n-la w PM nr 49 od 2010 r., nauczyciel kontraktowy, terapeutka, wykształcenie wyższe pedagogiczne, redagująca gazetkę przedszkolną.

Cele edukacyjne projektu

• Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą;
• Kształtowanie szacunku dla przyrody i jej piękna;
• Rozwijanie i kształtowanie świadomości ekologicznej;
• Ukazywanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka;
• Kształtowanie u dzieci postawy zaangażowania w problemy ochrony środowiska przyrodniczego;
• Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat wybranych gatunków ptaków i zwierząt;
• Rozwijanie umiejętności pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł;
• Rozwijanie wyobraźni i twórczej ekspresji.

Wprowadzenie tych zagadnień ma na celu:

• Zapoznanie dzieci z podstawowymi zależnościami zachodzącymi między organizmem, a jego środowiskiem (biotopem) oraz działalnością człowieka.

• Poznanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska oraz problemów ekologicznych najbliższego otoczenia.

• Kształtowania różnych intelektualnych i praktycznych umiejętności
dotyczących poznawania środowiska, a przede wszystkim: prowadzenia obserwacji przyrodniczych, pielęgnowania roślin, porównywania zjawisk i obiektów przyrodniczych.

• Kształtowania postaw proekologicznych dzieci (kształtowanie zamiłowania do czystości
i porządku w sali, przedszkolu i domu rodzinnym, uczenie szacunku do przyrody ).

• Uświadomienie roli człowieka w zachowaniu równowagi w przyrodzie.

• Wdrażanie do oszczędzania zasobów przyrodniczych, wody, energii oraz wykorzystania odpadów do wykonania różnych prac plastycznych.

Wyrabianie nawyków odpowiedzialności za swoje postępowanie, poszanowanie przyrody, najbliższego otoczenia i środowiska wpływa na wszechstronny rozwój osobowości dzieci.
Jeżeli dziecko wykazuje intensywne zainteresowanie roślinami i zwierzętami oraz zjawiskami przyrodniczymi to równocześnie kształtuje się w nim silne i trwałe uczucie do najbliższego środowiska.
Praca na rzecz ochrony środowiska stwarza także możliwość wdrażania do pracy w zespole, wzajemnej współpracy oraz odpowiedzialności za wyniki wspólnej pracy.
Poznawanie przyrody sprzyja również rozwijaniu zainteresowań. W zetknięciu z przyrodą dziecko stale napotyka na nowe problemy. Motorem jego działania jest głód wiedzy, zainteresowanie wszystkimi żywymi istotami i tym, co nowe i ciekawe. Te zainteresowania są ważne przede wszystkim dla rozwoju umysłowego dziecka, stanowią impuls do zdobywania wiedzy i rozwoju zdolności obserwacji oraz wyobraźni. Kontakty z przyrodą wpływają także na rozwijanie uczuć estetycznych.
W konsekwencji dziecko nie tylko samo chroni przyrodę i nie pozwala niszczyć jej innym, ale także poszukuje metod ochrony środowiska.

Ewaluacja i monitoring

W trakcie prowadzenia innowacji dokonywana będzie systematycznie ocena osiągnięć pracy dzieci oraz pełna dokumentacja pedagogiczna. Działania dzieci będą odzwierciedlone w postaci:
• zapisów w dzienniku, na kartach wycieczek;
• wytworów prac ,
• potwierdzeń w udziałach w konkursach,
• nagród dla dzieci,
• zdjęć, notatek w gazecie lokalnej, przedszkolnej, Internecie;

Opis stanu istniejącego ( z uwzględnieniem celowości realizacji zadania oraz zawansowania organizacyjnego na dzień składania wniosku):

Posiadamy : sprzęt audiowizualny do odtwarzania filmów, prezentacji multimedialnych,
1ekran zainstalowany na holu I pietra; 1 teleskop podłączony do komputera; mini pracownię komputerową z czterema stanowiskami (wszystkie z podłączeniem do Internetu), kilka lup, zestawy do zabaw badawczych np. zestaw do wylęgu motyli, do poznawania właściwości magnesu,; ogród przedszkolny, w którym rosną drzewa i krzewy; zaangażowany dobrze przygotowany zespół nauczycieli nieustannie doskonalących się w tematyce ekologicznej.
Brakuje nam: wielu nowoczesnych pomocy dydaktycznych :
-służących poszerzaniu i wzmacnianiu wiedzy ekologiczno- przyrodniczej( gry dydaktyczne, układanki, stemple przyrodnicze, filmy edukacyjne, atlas przyrodniczy)
-służących obserwacji i wielozmysłowemu (wzrok, słuch, dotyk, węch) poznawaniu przez dzieci przyrody ( mikroskopy, lupy, preparaty mikroskopowe, pojemniki do obserwacji itp.)
- służących do obserwacji roślin, owadów, ptaków, obiegu wody w przyrodzie, badań czystości wody, oglądania przyrody ożywionej i nieożywionej,
-ekranów na stojakach w każdej grupie,
- monitora- rzutnika,
-tablicy interaktywnej,
-żaluzji w salach przedszkolnych służących do zaciemnienia, potrzebnego do przedstawiania prezentacji o tematyce ekologicznej,
- aparatu fotograficznego do rejestrowania poznawania przez dzieci wybranych środowisk przyrodniczych( las, łąka , sad).

Tematyka zajęć i sposoby realizacji

I. Idzie jesień

Cele edukacyjne

1. Zapoznanie dzieci ze znaczeniem lasów w środowisku przyrodniczym
• Funkcje lasu, cechy poszczególnych warstw lasu, roślinność i zwierzęta leśne, różnice między borem a lasem, biologiczny sens spadania liści, łańcuch zależności pokarmowych w lesie,
• Główne rodzaje lasów na świecie (lasy strefy umiarkowanej, lasy tropikalne, tajga, sawanna);
2. Zapoznanie dzieci z tematyką ochrony lasów w Polsce
• Formy ochrony lasów w Polsce (parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody),
• Niebezpieczni wrogowie lasów (pożary, kwaśne deszcze, zwierzęta pasożytnicze, rośliny pasożytnicze);
3. Zapoznanie dzieci z elementami budowy drzewa
• Zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę ochrony drzew, będących schronieniem dla wielu zwierząt ,
• Wskazanie zachowań, których należy unikać ze względu na dobro drzew;
4. Zapoznanie dzieci z „zasadą 3R”- schematem postępowania z odpadami
• Nabycie wiedzy, jak postępować, aby na wysypiska trafiało jak najmniej śmieci,
• Samodzielne wykonanie wazonika z niepotrzebnego już opakowania;

5. Zapoznanie dzieci z problemem ochrony środowiska
• Znaczenie wody w przyrodzie, życiu człowieka i zwierząt
• Sposoby racjonalnego gospodarowania wodą w domu i w przedszkolu
• Przyczyny i rodzaje zanieczyszczeń wody i jego konsekwencjach dla przyrody
• Źródła emisji zanieczyszczeń powietrza.
• Wpływ zanieczyszczonego powietrza na przyrodę i zdrowie człowieka.

W ramach działań pierwszego bloku zaplanowano:

• Wycieczkę do największego w regionie lasu - Łagiewniki, spotkanie z leśnikiem;
• Akcję „ Sprzątanie Świata”- zorganizowanie sprzątania przedszkolnego ogrodu lub wybranego terenu np. wokół przedszkola,
• Ogłoszenie akcji ekologicznych:
-zbiórka baterii z „Rebą”
-zbiórka zużytych płyt CD i DVD
-zbiórka plastikowych nakrętek
-zbiórka makulatury
• Spacer do parku „ Źródliska”, szukanie pomników przyrody w najbliższej okolicy ;
-zabawa badawcza „ Jak zbudowane jest drzewo?”
• Pracę z materiałem źródłowym (encyklopedie, albumy, atlasy przyrodnicze i geograficzne);
• Warsztaty ekologiczne z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Źródła w Łodzi
Po co komu woda?
• Zajęcia – oszczędność wody i energii;
• Oglądanie prezentacji multimedialnej „ Jak oszczędzać wodę i energię”;
• Wycieczka do sklepu AGD, udział w pogadance nt. sprzętu oszczędzającego energię;
• Prowadzenie „ Albumu przyrodnika”;
• Oglądanie filmów edukacyjnych ( DVD) „Leśna wycieczka”, „Był sobie las, czy będzie las”; gra edukacyjna „ Jak chronić środowisko?”
• Warsztaty ekologiczne z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Źródła w Łodzi połączone
z wycieczką do parku
-Dlaczego warto być przyjacielem drzew?
• Oglądanie prezentacji multimedialnej „ Lasy w Polsce i na świecie”;
• Zajęcia edukacyjne „Kto oszczędza wodę, od klimatu dostanie nagrodę!”
• Zorganizowanie „Balu Jesieni” , pokaz mody ekologicznej, konkurs z nagrodami
na „ Najciekawszy strój ekologiczny”;
• Postawienie w każdej klasie obok kosza na śmieci - pojemnika na makulaturę;
• Wykonanie pracy plastycznej „Jesienne inspiracje”- praca dowolną techniką z materiału przyrodniczego;
• Inscenizacja przedszkolna „ Wędrówki energooszczędnej żarówki”
• Zajęcia edukacyjne „Gdy energię oszczędzamy, o środowisko i klimat dbamy!”
• Quiz ekologiczny „ Zostań mistrzem oszczędzania wody”;
• Gra ekologiczna ‘”Segregowanie śmieci”,
• Wycieczka do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Źródła w Łodzi, Zielona 27 na warsztaty plastyczne „ Wdrażamy w życie zasadę 3R- robimy wazoniki, kubeczki, pojemniczki”;
• Burza mózgów „ Pomysły na oszczędzanie wody”;
• Konkurs plastyczny międzyprzedszkolny na najciekawszy plakat „ Jak pomóc Ziemi?”- technika dowolna;
• Praktyczne ćwiczenia segregowania odpadów- zestaw Separating and Recykling.
• Prezentacja filmu DVD „Czy zasypią nas śmieci?” (Studio Filmów Edukacyjnych- Nauka) oraz „ Kropelka- Przygody z wodą” (VCD);
• Spotkanie z ekologiem;
• Wiersze, opowiadania, piosenki o tematyce ekologicznej;
• Inscenizacja teatralna o tematyce ekologicznej np. Ekologiczny czerwony kapturek” z okazji Dnia Ekologa;
Przewidywane osiągnięcia:
• Dziecko wie, jakie funkcje pełni las;
• Umie nazwać warstwy lasu i wie, jaka roślinność i zwierzęta są charakterystyczne dla poszczególnych warstw;
• Rozpoznaje podstawowe gatunki roślin i zwierząt leśnych;
• Zna formy ochrony lasów w Polsce;
• Rozumie potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody;
• Potrafi nazwać i wskazać obszary chronione w najbliższej okolicy;
• Zna zasady zachowania się w lesie;
• Wie, czym zajmuje się ekolog i na czym polega ochrona środowiska;
• Zna sposoby oszczędzania wody i energii;
• Uświadamia sobie znaczenie segregacji śmieci;
• Wie, jakie działania pozwolą uniknąć zaśmiecania środowiska i zanieczyszczania powietrza;
• Potrafi wskazać różne możliwości wykorzystania odpadów;
• Projektuje modę ekologiczną;
• Wie, jak można chronić środowisko;
• Potrafi segregować śmieci.

II. Zima lubi dzieci

Cele edukacyjne

1.Zapoznanie dzieci ze znaczeniem ogrodów zoologicznych
• Poznanie zagrożeń dla zwierząt i ptaków wynikające z przebywania w ZOO;
• Zwrócenie uwagi dzieci na odpowiednie zachowywanie się w ZOO;
2. Zapoznanie dzieci z gatunkami zwierząt i ptaków zamieszkujących w łódzkim ZOO
• Dzieci zdobędą wiedzę o ptakach drapieżnych, ptakach nielotach, ptakach najpiękniej ubarwionych;
3. Uwrażliwienie dzieci na los dzikich zwierząt w Polsce
• Przy pomocy ćwiczeń dramowych dzieci zdobędą wiedzę, jakie niebezpieczeństwa czyhają na zwierzęta,
4. Zapoznanie dzieci z tematyką wspierania ptaków w trudnym zimowym okresie
• Dzieci zdobędą wiedzę, jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie szkodzić
• Dzieci poznają obyczaje ptaków w ich naturalnym środowisku;
5. Ukazanie dzieciom ogromu odpowiedzialności, jaka wiąże się z decyzją o posiadaniu zwierzątka
• Dzieci dowiedzą się jak być odpowiedzialnym opiekunem zwierząt,
• Uwrażliwienie dzieci na los zwierząt przebywających w schronisku;
6. Porządkowanie i rozszerzanie wiedzy na temat zmian w przyrodzie następujących zimą;
7. Dzieci zdobywają wiedzę nt. łańcucha pokarmowego;

W ramach działań drugiego bloku zaplanowano:

• Wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego w Łodzi ;
• Spotkanie z ornitologiem;
• Pracę z materiałem źródłowym (encyklopedie, albumy, atlasy przyrodnicze);
• Oglądanie prezentacji multimedialnej „ Zwierzęta naszych lasów”
• Ogłoszenie akcji „ Zbieramy karmę dla Schroniska w Łodzi”
• Wiersze, opowiadania, przysłowia, porzekadła, ciekawostki o ptakach i zwierzętach;
• Rebusy, krzyżówki, plątaninki, rozsypanki;
• Organizowanie obserwacji przyrodniczych; zabaw badawczych różnych
- co to jest śnieg, skąd się bierze,
- właściwości śniegu i lodu,
- czy śnieg jest czysty;
• Założenie kącika zainteresowań ekologicznych;
• Zaproszenie do przedszkola właściciela sklepu zoologicznego p. Krystiana, który doradzi nam , jak dbać o zwierzęta egzotyczne;
• Zakup egzotycznej jaszczurki do grupy II,
• Zakup jeża do grupy I,
• Pogadanka nt. właściwej opieki nad zwierzętami egzotycznymi;
• „ Zielono zimą”- pielęgnowanie roślin zielonych w sali i przedszkolu;
• Założenie „ptasiej stołówki", powieszenie kilku karmników na parapetach i w ogródku
przedszkolnym, systematyczne dokarmianie ptaków;
• Odbywanie wycieczek do ciekawych miejsc mimo mroźnej pogody;
• Zajęcia poświęcone zimie, dzieci porządkują i rozszerzają wiedzę na temat zmian w
przyrodzie następujących zimą;
• Wycieczka do lasu, dokarmienie saren sianem;
• Wykonanie albumów, plakatów, kompozycji przestrzennych o tematyce ekologicznej
np. „Ptaki chronione", Zwierzęta chronione".
• Gra ekologiczna „ Łańcuch pokarmowy”;
• Warsztaty ekologiczne z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Źródła w Łodzi
-Zwierzyniec
• Spotkanie z przedstawicielem Policji lub Straży Miejskiej w towarzystwie psa;
• Gra dydaktyczna „Ptaki i ich środowisko”;
• Konkurs plastyczny zewnątrzprzedszkolny – „Najciekawsza ozdoba choinkowa z surowców wtórnych;
• Wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych o treści przyrodniczej w aktywności ruchowej dzieci;
• Współpraca z redakcją gazetki przedszkolnej, zamieszczanie informacji o bieżących działaniach w dziedzinie ekologii;
Przewidywane osiągnięcia:
• Dziecko wie, jaką pozytywną rolę spełniają ogrody zoologiczne i rozumie zagrożenia dla zwierząt wynikające z przebywania w nich;
• Wie, jak należy zachowywać się w ZOO i w parku miejskim;
• Rozróżnia ptaki na zdjęciach i podczas bezpośredniej obserwacji;
• Potrafi wymienić nazwy kilku ptaków drapieżnych, ptaków nielotów, ptaków najpiękniej ubarwionych;
• Wie, że pióra to jedyna cecha, która odróżnia ptaki od innych zwierząt;
• Umie opisać wygląd niektórych ptaków i zwierząt biorąc pod uwagę ich cechy charakterystyczne;
• Ma świadomość, że są ptaki, które żyją wyłącznie w niektórych miejscach kuli ziemskiej;
• Wie, czym zajmuje się ornitolog;
• Rozumie sens przysłów, porzekadeł i symbolikę związaną z ptakami.
• Wie, że należy dokarmiać ptaki i zwierzęta zimą;
• Rozumie los zwierząt zamieszkujących schronisko;
• Wie, jak być odpowiedzialnym opiekunem zwierząt;
• Zna właściwości śniegu i lodu;
• Wie, jak się opiekować zwierzętami egzotycznymi;
• Potrafi ułożyć prosty łańcuch pokarmowy .

III. Rośniemy z wiosną.

Cele edukacyjne
1. Poznanie roślin chronionych.
• Oglądanie pierwszych zwiastunów wiosny : krokusów, przebiśniegów, zawilca.
• Położenie nacisku na potrzebę ochrony roślin.
2. Poznanie budowy roślin
• Wskazywanie i nazywanie poszczególnych części roślin.
• Określanie, do czego są potrzebne roślinie.
3. Zapoznanie dzieci z czynnikami potrzebnymi do życia roślinom.
• Rozumienie znaczenia wody, powietrza i słońca dla rozwoju roślin,
• Systematyczna obserwacja wzrostu roślin.
4. Bliższe poznanie środowisk roślinnych (las, ogród, park, łąka, pole, sad),
• Prowadzenie obserwacji w trakcie wycieczek i spacerów.
5. Prowadzenie obserwacji gleby:
• Poznanie rodzajów gleb,
• Zrozumienie znaczenia gleby dla wzrostu organizmów w niej żyjących,
• obserwowanie zmiany konsystencji ziemi w zależności od pory roku i stanu pogody.
6. Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczania gleby:
• Segregowanie odpadów, rozumienie potrzeby ograniczania ilości śmieci, przez stosowanie opakowań wielokrotnego użytku,
• Prowadzenie eksperymentów związanych ze zjawiskiem biodegradacji śmieci,
• Wdrażanie do wyrzucania śmieci tylko w miejscach do tego przeznaczonych (kosze na śmieci).
6. Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi w przyrodzie .
• Zapoznanie ze zjawiskami pogodowymi: deszcz, burza, grad, śnieg, mgła.
• Prowadzenie systematycznych obserwacji pogody, zaznaczanie w kalendarzu pogody.
• Obserwowanie zjawisk meteorologicznych i pogodowych charakterystycznych dla kolejnych pór roku

W ramach działań trzeciego bloku zaplanowano:
• Wycieczkę do sadu ;
• Spotkanie z sadownikiem;
• Pracę z materiałem źródłowym (encyklopedie, albumy, atlasy przyrodnicze);
• Oglądanie prezentacji multimedialnej „ Zjawiska atmosferyczne”.”
• Wiersze, opowiadania, zagadki, ciekawostki o roślinach.
• Rebusy, krzyżówki,, rozsypanki;
• Organizowanie różnych obserwacji przyrodniczych; zabaw badawczych
-właściwości piasku
-porównywanie węgla i soli.
• Wycieczka do Muzeum Geologicznego.
• Zakup nasion i sadzonek
• Założenie „zielonych hodowli” w kącikach przyrody.
• Założenie klomb ów kwiatowych w ogrodzie przedszkolnym.
• Wycieczka do Arboretum w Rogowie
• Pogadanka nt. właściwej opieki nad roślinami;
• „Bal Wiosny”
• „Pierwszy Dzień Wiosny” – impreza wewnątrzprzedszkolna.
• Obserwowanie zjawisk atmosferycznych.
• Wykonanie i prowadzenie kalendarza pogody.
• Wycieczki do lasu, na łąkę, spacery do parku.
• Zajęcia poświęcone wiośnie.
• Wykonanie zielników.
• Wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych o treści przyrodniczej w aktywności
ruchowej dzieci;
• Współpraca z redakcją gazetki przedszkolnej, zamieszczanie informacji o bieżących działaniach w dziedzinie ekologii;
• Wycieczkę do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

Przewidywane osiągnięcia(dziecko...):
• Zna rośliny chronione wie, że nie wolno ich niszczyć.
• Wie, jakie czynniki są ważne dla wzrostu roślin.
• Zna i nazywa części składowe roślin, wie do czego służą.
• Rozróżnia ptaki na zdjęciach i podczas bezpośredniej obserwacji;
• Wie, czym zajmuje się sadownik.
• Zna cechy charakterystyczne środowisk roślinnych.
• Zna wybrane rodzaje gleby
• Rozumie znaczenie gleby dla żyjących w niej organizmów.
• Zna znaczenie segregowania odpadów
• Segreguje śmieci.
• Zna zjawiska atmosferyczne występujące w przyrodzie
• Wykonuje i prowadzi kalendarz pogody.
IV Lato – człowiek i przyroda.
Cele edukacyjne
1. Człowiek i przyroda:
• wielozmysłowe poznawanie otaczającego nas świata,
• dostrzeganie piękna w otaczającym nas środowisku przyrodniczym,
• poznanie pracy ludzi w polu, ogrodzie, sadzie w różnych porach roku,
• zapoznanie z cyklem produkcyjnym cukru, mąki,
W ramach działań czwartego bloku zaplanowano:
• Zajęcia edukacyjne pozwalające
- poznać zmiany zachodzace w przyrodzie latem.
- zapoznanie z pracą rolnika.
• Zabawy badawcze:
- rozpoznawanie owoców i warzyw po smaku
- oglądanie części roślin pod mikroskopem.
- badanie właściwości soli i cukru
• Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego i połączona z warsztatami pieczenia chleba.
• Spotkanie z rolnikiem.
• Współpraca z redakcją gazetki przedszkolnej, zamieszczanie informacji o bieżących działaniach w dziedzinie ekologii;
• Zajęcia na świeżym powietrzu, propagowanie czynnego wypoczynku.
• Zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, gry terenowe, zawody sportowe.
• Wyjazd na zielone przedszkole.

Przewidywane osiągnięcia(dziecko...):
• Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie latem
• Wie, na czym polega praca rolnika
• Bawi się na świeżym powietrzu
• Zna znaczenia aktywnego wypoczynku.


Propozycje oceny pracy dzieci :
-obserwacja pracy dzieci na zajęciach (aktywność, zaangażowanie),
- konkursy,
- analiza prac uczniów,
- obserwacja zachowania się i postaw dzieci w środowisku naturalnym.

Ewaluacja projektu:

1. Po zrealizowaniu kolejnych bloków tematycznych dzieci oceniają zajęcia z ekologii (np. zaznaczają na skali ocenę atrakcyjności zajęć).
2. Konkurs wiedzy przyrodniczej.
3. Dyplomy i odznaki „ Młodego ekologa” dla uczestników projektu na koniec zajęć.


Literatura:

Banaszak M., Przyroda polski – pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo Podsiedlik-Ranikowski i Spółka, Poznań 2000.
Baukobza L., Moulinier A., Zwierzęta, przeł. z francuskiego K. Deryło, Wydawnictwo Paweł Skokowski, Lublin 2000.
Bramwell M., Ptaki – powietrzni łowcy, przeł. z j. angielskiego T. Stawarczyk, Wydawnictwo Wiedza i życie, Warszawa 1991.
Burnie D., Wielka ilustrowana encyklopedia przyrody, Wydawnictwo Samp, Warszawa 2006.
Czapczyk P., Zwierzęta chronione w Polsce, Wydawnictwo Publicat,
Warszawa 2007.
Dreyer W., Las – rośliny i zwierzęta, Wydawnictwo Mulico, Warszawa 1999.
Eynard H., Las – odkrywanie świata, przeł. z. j. francuskiego E. Orłowska, Wydawnictwo Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk – Inwestycje, Warszawa 2002.
Fardon J, Szkolna encyklopedia, przeł. z j. angielskiego W. Kupis et al., Wydawnictwo Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk – Inwestycje, Warszawa 2004.
Feltwell J., W świecie zwierząt, przeł. z j. angielskiego K. Gawłowski, Wydawnictwo Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1990.
Gaff J., Ganeri A., Greenwood R., Ciekawe dlaczego- Księga Przyrody, Wydawnictwo Olesiejuk Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki 2009.
Małachowski K. Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDe Wu. Wydawnictwa Sp. z o. o., Warszawa 2007.
Miedzińska E., Atlas zwierząt dla dzieci, Wydawnictwo Podsiedlik-Ranikowski
i Spółka, Poznań 2001.
Pawłowska A. (red.), Zwierzęta - Ilustrowana biblioteka wiedzy,
Wydawnictwo Arti, Warszawa 2008.
Stępczak „ Ochrona i kształtowanie środowiska”, WSiP. Warszawa 1987.
Teodoru R., Gaff J. Charman A., Ciekawe dlaczego- Księga zwierząt, Wydawnictwo Olesiejuk Sp. z o. o., Ożarów Mazowiecki 2009.
Umiński T. Ekologia, środowisko, przyroda, WSiP, Warszawa 1999.

Witryny internetowe:
b. d., http://www.bocian.org.pl
b. d., http://www.ptaki.info
www.zoo.lodz.pl
Kampinoski Park Narodowy, http://www.kampinoski-pn.gov.pl
Leśny portal edukacyjny. Las Rysia – eRysia, http://www.erys.pl
Witryna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, http://www.lp.gov.pl/edukacja/polskie_lasy
www.buliba.pl/gry/gry-ekologiczne;
http://dzieci.mos.gov.pl/
http://segreguje.eco.pl
http://przedszkolanka.com
www.las.lodz.pl
www.eko.edu.lodz.pl/;
www.onjaty.free.ngo.pl;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.