X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31618
Dział: Gimnazjum

Rozwiązywanie zadań przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego. Konspekt lekcji fizyki

Konspekt lekcji
fizyki
w gimnazjum

klasa II B
data:05.03.2010
Prowadzący: Marta Szykuła

Jarosławiec 2010

Cel główny:
Zastosowanie w procesie edukacyjnym wniosków z analizy sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań
przygotowujących
do egzaminu gimnazjalnego.
Cel nadrzędny: Rozwiązywanie zadań z którymi uczniowie mają problemy podczas sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych.
Wnioski z analizy sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych:
Ćwiczyć czytanie tekstu ze zrozumieniem;
Ćwiczyć analizę tekstu zadania w tym i takich z dużą ilością informacji zapisanych w różnej formie;
Wyrobić nawyk sprawdzania obliczeń;
Wyrobić nawyk sprawdzania poprawności rozwiązania zadania;
Regularnie sprawdzać znajomość jednostek fizycznych;
Regularnie sprawdzać znajomość wzorów dotyczących obliczeń;
Ćwiczyć przekształcanie wzorów;
Ćwiczyć zamianę jednostek;
Ćwiczyć analizę podanego schematu, wykresu bądź rysunku;
Na podstawie powyższych wniosków została opracowana karta pracy wykorzystana w klasie IIB w odniesieniu do Standardów wymagań
z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
I. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu
Uczeń:
1) stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze:
a) czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze, np. w podręcznikach, w prasie,
b) wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań, obiektów i organizmów,
c) stosuje terminy dotyczące racjonalnego użytkowania środowiska,
2) wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych:
a) stosuje w praktyce własności działań,
b) operuje procentami,
c) posługuje się przybliżeniami,
d) posługuje się jednostkami miar,
3) posługuje się własnościami figur:
a) dostrzega kształty figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości,
b) oblicza miary figur płaskich i przestrzennych, c) wykorzystuje własności miar.
II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji

Uczeń:
1) odczytuje informacje przedstawione w formie:
a) tekstu, b) mapy, c) tabeli, d) wykresu, e) rysunku, f) schematu,
g) fotografii,
2) operuje informacją: a) selekcjonuje informacje, b) porównuje informacje, c) analizuje informacje,
d) przetwarza informacje, e) interpretuje informacje,
f) czytelnie prezentuje informacje, g) wykorzystuje informacje w praktyce.
III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych


Uczeń:
1) wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów:
a) wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko,
b) określa warunki jego występowania, c) opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni,
d) wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk,
2) posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych:
a) zapisuje wielkości za pomocą symboli,
b) zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych,
c) przekształca wyrażenia algebraiczne,
d) zapisuje związki i procesy w postaci równań i nierówności,
3) posługuje się funkcjami:
a) wskazuje zależności funkcyjne,
b) opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów i tabel,
c) analizuje funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski,
4) stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych:
a) łączy zdarzenia w ciągi przemian,
b) wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego,
c) analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym,
d) potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym.


IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

Uczeń:
1) stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów:
a) formułuje i sprawdza hipotezy,
b) kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski,
2) analizuje sytuację problemową:
a) dostrzega i formułuje problem,
b) określa wartości dane i szukane (określa cel),
3) tworzy modele sytuacji problemowej:
a) wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej,
b) zapisuje je w terminach nauk matematyczno-przyrodniczych,
4) tworzy i realizuje plan rozwiązania:
a) rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu,
b) układa i wykonuje procedury osiągania celu,
5) opracowuje wyniki:
a) ocenia wyniki,
b) interpretuje wyniki,
Cele szczegółowe:
-Wyrównanie braków z fizyki oraz poprawa wyników nauczania
i kształcenia;
-utrwalenie przerobionego materiału z fizyki;
-rozwijanie umiejętności zapisywania planu rozwiązywania zadania;
-wyrabianie samodzielności w rozwiązywaniu różnych rodzajów i typów zadań ze szczególnym zwróceniem uwagi na zadania otwarte;
-doskonalenie umiejętności rysowania wykresów funkcji;
- doskonalenie umiejętności przekształcania wzorów;
-operowanie jednostkami fizycznymi;
-doskonalenie umiejętności przekształcania wzorów w celu obliczenia szukanej wielkości fizycznej;
-odczytywanie danych liczbowych bezpośrednio z wykresu funkcji.


Metody pracy:
-pogadanka;
-ćwiczeniowa;
-rozwiązywanie zadań i problemów.

Formy pracy:
-indywidualna;
-praca zbiorowa;
-praca w grupach.

Cele wychowawcze:
Kultura osobista i szacunek dla drugiego człowieka
dba o estetykę, staranność zapisu w zeszycie przedmiotowym;
szanuje kolegów, dorosłych;
dba o właściwy sposób wysławiania się;
swoją postawą daje przykład innym.Przebieg lekcji:

Część wstępna i nawiązująca:
sprawdzenie listy obecności;
sprawdzenie pracy domowej;
zapoznanie uczniów z treściami które będą realizowane podczas lekcji.


Część właściwa realizacyjna:
sformułowanie tematu lekcji;
pogadanka na temat przygotowania uczniów klasy II do egzaminu gimnazjalnego, części matematyczno- przyrodniczej;
rozwiązywanie zadań na karcie pracy przygotowanej do lekcji (załącznik).


Część końcowa, podsumowująca:

podsumowanie lekcji ( wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy, ocenienie pracy uczniów);
ocena pracy i aktywności uczniów;
przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej;
podanie pracy domowej.

Załącznik : 1
KARTA PRACY
ZAD: 1
Na lecący samolot działają siły: ciężkości, o wartości Q;
nośna, o wartości FN;
oporu powietrza, o wartości FO;
ciągu silnika, o wartości FC.
a)każdą ze strzałek oznacz odpowiednim symbolem (Q, FN, FO, FC )
(SU II/ 1e);
b)Wyjaśnij dlaczego skoczek po pewnym czasie od chwili otwarcia spadochronu spada ze stałą prędkością ( SU III/1b, SU III 1d );
ZAD:2 (SU I/1b, SU III/1b)
Lecący ptak, względem powierzchni Ziemi:
posiada tylko energię potencjalną;
posiada tylko energię kinetyczną;
posiada zarówno energię kinetyczną, jak i potencjalną;
nie posiada żadnej energii mechanicznej.
ZAD:3 (SU II/2e, SU IV/4a)
Podczas sztormu fale przy wybrzeżu miały długość 24 m. Ich grzbiety uderzały o falochron co 3 s. Prędkość, z jaką biegły grzbiety fal, miała wartość:
8 m/s, b.16 m/s c.24 m/s d.72 m/s
ZAD:4 (SU I/2d, SU II/2d, SU II/2f, SU III/1c, SU III/3b)
Rowerzysta przez minutę jechał po prostej szosie z prędkością o wartości 10 m/s, potem stał przez minutę, a potem przeszedł jeszcze piechotą sto metrów w ciągu 2 minut. Narysuj wykres pokazujący zależność przebytej drogi od czasu.

ZAD:5 (SU III/2c, SU IV / 4a)
Wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym ma postać s= (at^2)/2, gdzie
a-wartość przyspieszenia, t- czas. Jak długo spadał kamień, jeśli spadał z wysokości 20m ? Pomiń opory ruchu. Przyjmij przyspieszenie ziemskie g=10m/s^2 . Zapisz obliczenia.
ZAD:6 (SU II/1e,SUII/1f,SU II/2c, SU II/2f)
Balon wznosi się ruchem jednostajnym. Działające na niego siły to siła wyporu F1, ciężar F2i siła oporu powietrza F3. Siły te prawidłowo pokazuje rysunek:

ZAD:7(SU IV/2a,b SU IV/3 a, b)

a)Oblicz jaką drogę pokonał autokar z Frankfurtu do Stuttgartu, który jechał zgodnie z planem, a jego średnia prędkość na tej trasie wynosiła
80 km/ h. Zapisz obliczenia.
b)oblicz koszt zużytego paliwa na trasie Katowice- Stuttgart, przyjmując, że autokar zużywa średnio 30 litrów paliwa na 100 km, a średnia cena
1 litra paliwa wynosi 3,2 zł. Odległość miedzy Katowicami a Stuttgartem wynosi 1040km. Zapisz obliczenia.
Załącznik :2
Jak oceniam skuteczność lekcji w przygotowaniu do egzaminu?

Czy według ciebie lekcja była interesująca?

tak nie
2. Czy przeprowadzona lekcja była dla Ciebie zrozumiała ?

tak nie
3. Jak pracowałeś w czasie lekcji?
aktywnie
biernie
nie uważał -em/-am
4. Czy zadania wykonywane na lekcji były dla Ciebie łatwe i zrozumiałe?
tak raczej tak nie
5.Jak oceniasz trudność zadań rozwiązywanych na lekcji?

2 3 4 5 6 7 8
6.Czy chciałbyś aby przeprowadzano dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z fizyki?

tak nie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.