X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31603
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan działań wychowawczych klasy 01

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH KLASY 01

WARTOŚĆ WYCHOWAWCZA
ZASADA
NORMY POSTĘPOWANIA
DZIAŁANIE NAUCZYCIELA
SPOSÓB OSIĄGANIA OKREŚLONYCH CELÓW

WSPÓŁŻYCIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE
WYRAŻAJ SWOJE EMOCJE W SPOSÓB DLA NAS ZROZUMIAŁY, NIE BĄDŹ AGRESYWNY; NIE BIJ I NIE PRZEZYWAJ RÓWIEŚNIKÓW.
Nauczyciel reaguje na nieadekwatne zachowania dzieci do sytuacji. Przekazuje formy zgłaszania potrzeb fizjolog., dolegliwości. Zwraca uwagę na zgodny podział zabawek – zabawy dowolne, kierowane lub podział ról w zabawie.
Zwraca uwagę na odnoszenie się
z szacunkiem do rówieśników i nauczyciela w czasie zabaw lub zajęć. Obserwacja dzieci w czasie zajęć, podczas zabaw, pogadanki wychowawcze wg potrzeb, opowiadania, bajki.
Ustalenie zasad współżycia w grupie: „Nasze zasady” oraz „Dobre zachowania”

BAW SIĘ I DZIAŁAJ TAK, ABYŚ NIE PRZESZKADZAŁ INNYM I PAMIĘTAJ
O KONSEKWENCJACH SWEGO DZIAŁANIA Nauczyciel obserwuje dzieci i reaguje na różne konfliktowe sytuacje.
Ustalenie norm i zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Zachęcanie dzieci do zgodnych zabawy dowolnych i organizowanych przez nauczyciela. Przedstawianie dzieciom zagrożeń zdrowia i życia człowieka spowodowanych lekkomyślnym postępowaniem. Tematyka zajęć: „Bezpieczny na drodze”, „Bezpieczne wakacje, ferie”. Wdrażanie dzieci do bezpiecznego zachowania się podczas wycieczek, spacerów, ćw. gimnast. i zabaw na placu przed szkołą.

BĄDŹ ŻYCZLIWY I TOLERANCYJNY WOBEC INNYCH
NIE WYŚMIEWAJ SIĘ Z KOLEGÓW, KOLEŻANEK Nauczyciel wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych np. dobro, prawda, miłość, piękno. Zaszczepia w dzieciach zasady moralne : tolerancję, uczciwość, życzliwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość. Wdrażanie tych wartości w sytuacjach dnia codziennego według potrzeb i zaistniałych zdarzeń. Wykorzystanie w tym celu pogadanek, bajek, opowiadań, scenek dramowych.

SZANUJ CO MÓWIĄ INNI

Nauczyciel umożliwia dziecku nabywanie doświadczenia w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym. Tworzy okazję do komunikowania się w sposób niewerbalny, okazję do dyskutowania, negocjowania, dochodzenia do kompromisów. Sytuacje codzienne, pogadanki, rozmowy (kultura rozmowy)

NIE WYRZĄDZAJ KRZYWDY INNYM Nauczyciel tworzy atmosferę bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi nowo przybyłymi do szkoły, uwrażliwia na rozumienie wartości koleżeństwa. Uświadamia dzieciom, że ochroną obejmujemy również świat poprzez ,np. segregowanie śmieci, czy szacunek dla zwierząt i roślin. Niweluje przejawy samolubstwa, jak również agresji w stosunku do dzieci, zwierząt czy przyrody. Czuwa nad bezpieczną zabawą dzieci. Zwracanie uwagi na szanowanie rówieśników, dorosłych, szanowanie przyrody, nie krzywdzenie zwierząt i roślin.
POMAGAJ MŁODSZYM, MNIEJ SPRAWNYM
DZIEL SIĘ Z INNYMI TYM, CO MASZ
Nauczyciel rozpoznaje możliwości rozwojowe dzieci. Pomaga w budowaniu pozytywnego obrazu „Ja”, tworzy bezpieczne otoczenie i uczy zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.
Zbiorowe korzystanie z wszystkich zabawek. Szanowanie sprzętu, czuwanie nad zabawą dzieci z przestrzeganiem zasad równego korzystania z zabawek.

Wzajemne pomaganie sobie nawzajem, wspieranie się.
Dzielenie się przyborami przyniesionymi z domu, zgodna zabawa, wzajemne pożyczanie sobie różnych rzeczy.

KULTURA BYCIA
BĄDŹ KULTURALNY
UŻYWAJ FORM GRZECZNOŚCIOWYCH: PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ

STOSUJ ZASADĘ „DZIEWCZYNKA MA PIERWSZEŃSTWO”

Nauczyciel uwrażliwia dzieci i przypomina im o stosowaniu form grzecznościowych w różnych sytuacjach, zarówno w stosunku do rówieśników, jak i osób dorosłych.

Nauczyciel wykorzystuje różne sytuacje i tworzy okazje do stosowania powyższej zasady nie tylko w stosunku do dziewczynek ale też i kobiet (nauczycielki, mamy, cioci, babci).
Przestrzeganie odpowiednich form zachowania się przy stole, w łazience, szatni. Podczas każdej okazji, w czasie dowolnych zabaw, zajęć, sytuacji zadaniowych, w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi (spacer, wycieczki, uroczystości).

Nabywanie umiejętności społecznej w trakcie zabaw organizowanych i samorzutnych, spacerów, wycieczek, w czasie wchodzenia i wychodzenia z budynków. Odpowiednie zachowanie podczas uroczystości szkolnych, przedstawień i innych.
OKAZUJ SZACUNEK DOROSŁYM I STARSZYM
Nauczyciel wykorzystuje i tworzy okazje do wdrażania powyższych wartości.
Wdrażanie wartości poprzez codzienny kontakt z nauczycielem, rodzicami i opiekunami, na zajęciach, uroczystościach, wycieczkach. Wykorzystanie różnych wierszy, opowiadań, historyjek obrazkowych

BĄDŹ SERDECZNY DLA INNYCH (KOLEGÓW I DOROSŁYCH)

Nauczyciel organizuje sytuacje umożliwiające poznanie się nawzajem, tworzy warunki zgodnej współpracy i współdziałania w grupie poprzez wspólną naukę lub zabawę. Organizowanie zajęć, zabaw, gier integracyjnych, a także uroczystości, przedszkolnych takich jak: Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Andrzejki, Bal Karnawałowy, Dzień Matki i innych. Przygotowanie i wdrażanie dzieci do właściwego zachowania się podczas trwania tych uroczystości .

POMAGAJ INNYM W RÓŻNYCH SYTUACJACH (KOLEGOM, KOLEŻANKOM, DOROSŁYM)

Nauczyciel uczy sposobów radzenia sobie (zaradności) przy każdej nadarzającej się okazji, służy pomocą przy rozwiązywaniu wszelkich problemów dzieci. Pomoc w przygotowaniu przyborów, materiałów do zabaw i zajęć, pomoc kolegom, koleżankom w szatni (wiązanie, ubieranie się) pomoc w przygotowaniu uroczystości. Pomoc mamie w domu, np. w pracach porządkowych, pomoc dzieciom słabszym. Pomoc w zabawach na placu przedszkolnym, na wycieczkach itp.

BEZPIECZEŃSTWO
JESTEŚ BEZPIECZNY
AKCEPTUJEMY CIĘ TAKIEGO, JAKIM JESTEŚ

Nauczyciel uświadamia dzieciom wartość każdego człowieka, akceptowanie osób niepełnosprawnych, słabszych.
Codzienne kontakty grupy ze sobą, zajęcia „Jesteś niepowtarzalny”, pogadanki. Poruszanie tego tematu w bajkach, opowiadaniach. Stosowanie zasady „każdy jest tak samo ważny”. Pełnienie różnych ról klasowych i zadań przez każde dziecko.

DZIEL SIĘ SWOIMI WĄTPLIWOŚCIAMI

Nauczyciel stwarza klimat zaufania i właściwej atmosfery w grupie.
.
Życzliwe i podmiotowe traktowanie dziecka w czasie zajęć, zabaw, indywidualne podejście do każdego ucznia. Tłumaczenie wszelkich niejasności Wspólne rozwiązywanie wszelkich problemów.

OKAZUJ SWOJE UCZUCIA

MÓW O SWOICH UCZUCIACH, ODCZUCIACH

Nauczyciel stara się wzmacniać więź emocjonalną z uczniami, uczy jak ważne jest okazywanie uczuć w rodzinie.
Organizuje w miarę potrzeb sytuacje sprzyjające otwarciu się dziecka i mówieniu o swoich odczuciach (klimat bezpieczeństwa)
Wdrażanie dzieci do mówienia o swoich uczuciach, odczuciach, używanie komunikatu „ja”. Wywoływanie pozytywnych emocji w każdej sytuacji, np. poprzez przygotowywanie upominków, organizowanie i przeżywanie uroczystości.
Wycieczki, spacery, zabawy, wspomnienia z uroczystości, teatrzyki, dramy i inne.

DOSTRZEGAJ SYTUACJE ZAGRAŻAJĄCE BEZPIECZEŃSTWU TWOJEMU I INNYCH

Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem w sali, na terenie przed szkołą, podczas spacerów, wycieczek, Wywołuje dyskusje na temat różnych sytuacji stwarzających zagrożenie.

Pogadanki, historyjki obrazkowe „bezpieczeństwo na drodze, w wakacje, ferie”itp., kolorowanki, spotkania z przedstawicielami zawodów odpowiadających za bezpieczeństwo. Odpowiednie i bezpieczne posługiwanie się różnymi narzędziami typu nożyczki.

POWIEDZ CZEGO SIĘ BOISZ I PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE BĘDZIESZ WYSŁUCHANY

Nauczyciel tworzy okazje, zachęca dzieci i zapewnia je, że mogą się z każdym problemem i sytuacja trudną zwrócić do niego.
Cierpliwie słucha problemów dziecka, stwarza atmosferę zaufania, interesuje się sprawami dzieci
Nazywanie swoich odczuć, obaw podczas przebywania w szkole.
W czasie zajęć umożliwianie wymiany informacji, śmiałe wyrażanie, zgłaszanie chęci porozmawiania z nauczycielem.

ZDROWIE

DBAJ O SWOJE ZDROWIE
NIE KRZYCZ, MÓW UMIARKOWANYM GŁOSEM

Poprawne modulowanie głosem przez nauczyciela w sytuacjach dnia codziennego.

Wpajanie odpowiednich nawyków poprzez własny przykład. Reagowanie na sytuacje głośnego przekrzykiwania się.

BIERZ UDZIAŁ W ZABAWACH RUCHOWYCH, SPACERACH I WYCIECZKACH, PRZEBYWAJ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Organizowanie przez nauczyciela spacerów, wycieczek, ćwiczeń gimnastycznych z różnymi przyborami, Organizowanie pogadanek, przedstawianie historyjek obrazujących promowanie zdrowia poprzez ruch, ćwiczenia, zdrowe odżywianie i higienę.

Hartowanie organizmu poprzez ćwiczenia, zdrowe odżywianie, higienę osobistą. Odpowiedni dobór garderoby do warunków atmosferycznych, ćwiczenie czynności samoobsługowych. Spotkania z przedstawicielami zawodów promujących zdrowie.

ZJADAJ PRZYGOTOWANE POSIŁKI

Nauczyciel organizuje zajęcia mające na celu podkreślanie wartości odżywczych produktów spożywczych, szczególnie owoców i warzyw. Degustacja różnych owoców i warzyw, rodzaje sałatek, surówek, codzienne spożywanie śniadania. Uwrażliwienie na zdrowe i niezdrowe produkty.

MYJ RĘCE PRZED I PO POSIŁKACH ORAZ PO WYJŚCIU Z UBIKACJI
Ujęcie w harmonogramie dnia czynności związanych z przygotowaniem się do posiłków. Mycie rąk przed i po śniadaniu, po zajęciach plastyczno – technicznych, po przyjściu ze spaceru, po wyjściu z toalety.

ZASŁANIAJ USTA PRZY KICHANIU I KASŁANIU

Wdrażanie i kontrolowanie konieczność noszenia chusteczek i zasłaniania ust ręką przy kasłaniu i kichaniu. Pokaz właściwego korzystania z chusteczek, opowiadania historyjki, spotkanie z pielęgniarką.

PRZESTRZEGAJ HIGIENY UMYSŁOWEJ.

Nauczyciel wskazuje dzieciom konieczność przestrzegania higieny snu i uczenia się . Chodzenie spać po dobranocce, opowiadania, historyjki, filmy o tematyce higienicznego trybu życia.

Opracowała : mgr Katarzyna Jachacy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.