X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3158
Przesłano:

Plan współpracy szkoły z rodzicami

Za to, jaki jest świat uczenia się i życia dziecka odpowiedzialni są dzisiaj głównie dwie, uważające się za względnie autonomiczne, instytucje: rodzina i szkoła. Podstawowym problemem rodziców i wychowawców jest kształtowanie właściwych wzorców zachowań dzieci i młodzieży, co jest warunkiem prawidłowego rozwoju społecznego młodych ludzi.
Wychowawcze oddziaływanie rodziny ma istotny wpływ na socjalizację dzieci i młodzieży w drodze nieświadomego często przekazywania wiedzy o otaczającym świecie wraz z wartościowaniem go i preferowaniem wzorów zachowań. To rodzice zapewniają dziecku zaspokojenie podstawowych potrzeb i umożliwiają nabywanie różnorodnych doświadczeń, będących podstawą życia i rozwoju. Od charakteru ich oddziaływań, stosowanych przez nich metod oraz form zależy w dużej mierze, to jak będzie przebiegał rozwój dziecka. Edukacja i szkoła tworzą system, który odgrywa istotną rolę w życiu społeczeństwa ułatwia jego działanie. Złożona struktura dzisiejszych społeczeństw, wymaga bardziej wyspecjalizowanego kształcenia młodego pokolenia, czego nie mogłaby zapewnić rodzina. Z aktualnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, w jakiej żyje dzisiaj rodzina wynika głównie potrzeba integracji jej oddziaływań z pozostałymi podmiotami edukacyjnymi, które same do współpracy powinny dążyć. Postulat ten odnosi się przede wszystkim do szkoły. Wszystko po to, aby móc spożytkować potencjał edukacyjny tkwiący bez wątpienia w rodzinie i szkole w odniesieniu do ucznia. Niezmiernie istotne są jednolite zasady postępowania wszystkich dorosłych w stosunku do dziecka (ucznia). We wzajemnych kontaktach ważne jest, aby rodzice i nauczyciele byli sprzymierzeńcami. Tylko razem można stworzyć właściwy klimat wychowawczy. Współpraca szkoły z rodzicami jest warunkiem sukcesu dzieci i młodzieży. Właściwa współpraca z rodzicami może okazać się wielką pomocą w likwidowaniu trudności w nauce i zachowaniu własnego dziecka. Ich udział jest niezbędny, ponieważ nauczyciele nie mogą być jedynymi wychowawcami nauczycielami dziecka. Współdziałanie i uzgadnianie postępowania rodziców i nauczycieli, jest jedną z lepszych metod wychowawczych.

CELE PLANU WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI

1. Pobudzanie zainteresowania rodziców życiem ich dzieci. Pogłębianie wiedzy rodziców na temat tego, co dzieje się w szkole i jakie zadania stawia się przed dzieckiem na danym etapie edukacji.
2. Zmiana świadomości pedagogicznej rodziców.
3. Wywołanie pozytywnych przekonań i nastawień w postrzeganiu i reagowaniu na szkołę.
4. Wzmacnianie więzi rodzinnych pomiędzy dziećmi a rodzicami.
5. Angażowanie rodziców we wspólne przedsięwzięcia na terenie klasy i szkoły

W toku bezpośredniej realizacji zadań w dziedzinie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą, a także tworzenia optymalnych warunków dla procesu edukacyjnego w szkole i domu rodzinnym współpraca szkoły i rodziców może przejawiać się w następujących formach:

Zadanie 1.
DBAŁOŚĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE UCZNIÓW

- Diagnozowanie ewentualnych deficytów rozwojowych i kontaktowanie rodziców z właściwymi instytucjami: realizują wychowawcy

- Opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów wobec uczniów z dysfunkcjami przy współpracy rodziców i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: realizują nauczyciele i dyrektor

Zadanie 2.
OPIEKA NAD DZIEĆMI O NISKIM STATUCIE MATERIALNYM

- Kierowanie rodziców do instytucji pomagających w rozwiązywaniu problemów socjalnych(GOPS): realizują wychowawcy

- Pomoc finansowa dla uczniów z rodzin o niskim statucie w postaci stypendium: realizują wychowawcy i koordynator caritas

Zadanie 3.
WSPOMAGANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO SZKOŁY

- Pomoc rodziców w przygotowaniu dzieci do zajęć: realizują rodzice, wychowawcy i nauczyciele

- Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej w domu: realizują rodzice, wychowawcy i nauczyciele

Zadanie 4.
PROMOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

- Uświadamianie rodzicom podczas spotkań z wychowawcą o istniejących zagrożeniach (narkotyki, papierosy, przemoc, grupy nieformalne): realizują wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciele i rodzice

- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych-profilaktycznych ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: realizują nauczyciele

- Współpraca nauczycieli i rodziców w planowaniu i organizowaniu wycieczek szkolnych, imprez, wyjazdów jako form spędzania czasu wolnego dzieci: realizują nauczyciele i rodzice

Zadanie 5.
REMONTY I WIZERUNEK SZKOŁY

- Podnoszenie estetyki sal lekcyjnych - remonty w ramach budżetu szkoły, pomocy rodziców, pozyskiwana sponsorów oraz funduszy z projektów: realizują nauczyciele i dyrektor

Zadanie 6.
ZAPOZNANIE Z DOKUMENTAMI DOTYCZĄCYMI OCENIANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

- Zapoznanie rodziców z WSO, dokumentami dotyczącymi kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów: realizują wychowawcy i nauczyciele przedmiotów

- Zapoznanie rodziców z procedurą postępowania w przypadku egzaminu poprawkowego: realizują wychowawcy

- Prezentacja wymagań programowych z każdego przedmiotu: realizują wychowawcy i nauczyciele przedmiotów

Zadanie 7.
STWARZANIE OKAZJI DO OBSERWACJI SWOJEGO DZIECKA W SZKOLE

- Współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych: realizują wychowawcy i rodzice

- Organizowanie lekcji otwartych dla rodziców: realizują wychowawcy i dyrektor


Zadanie 8.
RODZICE DZIECI Z NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

- Zapraszanie rodziców na zebrania klasowe, informowanie o imprezach i wyjazdach klasowych: realizują wychowawcy

Zadanie 9.
INTEGRACJA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM UCZNIÓW

- Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych: realizują dyrektor, wychowawcy i rodzice

- Dzielenie się wiedzą w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej: realizują dyrektor, wychowawcy i rodzice

- Pomaganie rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych: realizują dyrektor, wychowawcy i rodzice.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.