X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31571
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o tytuł nauczyciela mianowanego

ŁUKASZ xxxx
NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA, ZAJĘĆ TECHNICZNYCH, ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH I ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ W XXXXXXX

Czas odbywania stażu: 01.09.2013 r. – 31.05.2016 r.

Opiekun stażu: Mgr XXXXX

Cele:
1. Podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podwyższenia jakości swojej pracy, a tym samym pracy szkoły.
2. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 393)
• Rozdział 3a „Awans Zawodowy Nauczycieli” ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu

2. Opracowanie projektu, a następnie planu rozwoju zawodowego nauczyciela w związku z ubieganiem się o tytuł nauczyciela mianowanego

3. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu


4. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

5. Opracowanie planu dydaktyczno-wychowawczego z zajęć technicznych, edukacji dla bezpieczeństwa, z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla poszczególnych klas oraz indywidualnych programów nauczania dla uczniów w różnym stopniu upośledzenia.

6. Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania i narzędzi do badania osiągnięć ucz.

7. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, uzupełnianie brakującego i zużytego sprzętu sportowego

8. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie modyfikacji planu pracy, ocena skuteczności podejmowanych działań

9. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
1. Złożenie wniosku do Dyrektora szkoły

2. Przedłożenie dokumentu do analizy Dyrektorowi szkoły

3. Ustalenie zasad współpracy.
• Korzystanie z pomocy opiekuna w sporządzaniu dokumentacji pedagogicznej.
• Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna.
• Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu i dyrektora.
• Omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji.
• Opracowanie projektu, a następnie sprawozdania

4. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego nauczycieli,
-Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu,
- Karta Nauczyciela
• Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego
• Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, strona „Głosu Nauczycielskiego”)

5. Analiza podstawy programowej i programów nauczania
- Realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego i indywidualnych programów nauczania


6. Omówienie z uczniami wymagań programowych i przedmiotowego systemu oceniania

7. Monitorowanie do dyrektora o zakup brakującego sprzętu sportowego do zajęć korekcyjnych i środków dydaktycznych do zajęć technicznych.


8. Nanoszenie korekt do planu pracy
- Wyróżnienie w planach zadań wykraczających poza podstawę programową

9. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej oraz zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego

wrzesień 2013 r.

wrzesień 2013 r.,


Wrzesień 2013 r.
Praca ciągła
przez cały okres stażu

zgodnie z harmonogramem obserwowanych zajęć

Po zakończeniu stażu

Śledzenie zmian w prawie oświatowym przez cały okres stażu

Zgodnie z harmonogramem szkoleń

Wrzesień- każdego roku

praca ciągła
przez cały rok szkolny

Początek roku szkolnego.

Według potrzeb

W razie potrzeby

Podczas tworzenia rocznego planu pracy

Zgodnie z harmonogramem
szkoleń przez cały okres stażu

- wniosek o rozpoczęcie stażu;

-projekt planu, plan rozwoju zawodowego;

- kontrakt wraz z harmonogramem
i zasadami współpracy

-arkusze obserwacji zajęć

-scenariusze lekcji
- testy i sprawdziany

- projekt sprawozdania,
- sprawozdanie z realizacji stażu

- sporządzenie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji

-potwierdzenie udziału w szkoleniach-zaświadczenia itp.

- plan dydaktyczno-wychowawczy dla poszczególnych klas
- indywidualne programy nauczania
-programy nauczania,
-podstawa programowa
- przedmiotowy system oceniania,

- sprzęt sportowy i środki dydaktyczne,

- plany pracy
- testy
- sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej

- zaświadczenia lub inne potwierdzenia udziału w szkoleniach

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Obserwacja i analiza rozwoju fizycznego uczniów

2. Prowadzenie dodatkowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów, w tym wynikających ze specyficznych warunków środowiska i szkoły

4. Udział w realizacji programów profilaktycznych.

5. Respektowanie od uczniów przestrzegania zasad bhp

6. Rekreacja, turystyka, promocja zdrowia

1. Stała współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem i rodzicami
- analiza udostępnionej przez wychowawców indywidualnej dokumentacji uczniów,

2. Praca indywidualna z uczniem

3.Dostosowanie wymagań do możliwości fizyczno-rozwojowych uczniów,
- uwzględnienie w planie pracy i realizacja zadań podstawowych i ponadprogramowych
- przygotowanie i udział uczniów do konkursów
- udział uczniów i własny w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz środowiskowych

4. Stała współpraca z lokalnym ośrodkiem zdrowia i pedagogiem,

5. Stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy z uczniami
- pogadanki na temat bezpieczeństwa i higieny uczniów

6. Kształtowanie odpowiednich postaw prozdrowotnych (aktywny i zdrowy tryb życia),
- organizowanie wycieczek
Praca ciągła

Praca ciągła

Zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych oraz środowiskowych


Według potrzeb

Praca ciągła

Praca ciągła
- potwierdzenia,
- zapisy w dziennikach

- program zajęć,
- dziennik zajęć dodatkowych

- zapisy w dziennikach, - plan pracy,
- dyplomy,
- podziękowania itp.

- potwierdzenia
- zapisy w planie pracy


- zapisy w dziennikach

- zapisy w dziennikach lekcyjnych,
- karty wycieczki
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem

2. Wykorzystanie w swojej pracy technologii informacyjnej

3. Publikacja własnego planu rozwoju w Internecie

1. Udział w szkoleniach i kursach informatycznych
-wykorzystanie komputera do sporządzania dokumentacji pedagogicznej i innych czynności związanych z odbywaniem stażu,
- korzystanie z publikacji edukacyjnych zamieszczonych w Internecie,

2. Wyszukiwanie informacji nt. awansu zawodowego
- wykorzystanie komputera i Internetu w czasie zajęć z uczniami

3. Zamieszczenie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego, jako publikacji
Praca ciągła

Praca ciągła

Do końca roku 2014
- zaświadczenia,
- własna dokumentacja pedagogiczna (sporządzona komputerowo),
- wydruki publikacji np. scenariusze zajęć,

- wydruki z Internetu związane z odbywaniem stażu,
- zapisy w dziennikach,
- autorskie dyplomy dla uczniów za udział w konkursach,

- własna publikacja (plan rozwoju zawodowego)
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

2. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez samokształcenie


3. Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.4. Udział w pracach Rady Pedagogicznej związanych z realizacją zadań szkoły


1. Udział w konkursach, warsztatach i konferencjach metodycznych służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy i oligofrenopedagogiki

2. Korzystanie z publikacji i rozporządzeń zamieszczonych w Internecie oraz z artykułów prawnych z „Głosu Nauczycielskiego”,
-samodzielne studiowanie literatury metodycznej


3. Uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego i klasowego
- opieka nad sprzętem sportowym,
- bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i opiekuńczych przy współpracy rady pedagogicznej i rodziców,
- diagnozowanie efektywności własnych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych,
- wykorzystywanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki, oligofrenopedagogiki i prawa oświatowego w tworzeniu własnej dokumentacji i w pracy z uczniami.

4.Udział w tworzeniu, ew. wprowadzaniu zmian w dokumentacji szkoły,
- udział w przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych

Cały okres stażu

Praca ciągła

Praca ciągła

Według potrzeb

Zgodnie z terminem egzaminu

- dyplomy,
- inne formy potwierdzenia,

- wydruki ważniejszych zapisów,
- wykaz lektur wykorzystanych w czasie odbywania stażu,

- potwierdzenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego, pedagoga, ew. wychowawców klas,

-potwierdzenie przewodniczącego zespołu, dyrektora lub przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego przebieg egzaminu
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Poszerzanie wiedzy w zakresie prawa oświatowego:
– Karta Nauczyciela,
- Ustawa o Systemie Oświaty

2. Uczestnictwo w pracach zespołów wewnątrzszkolnych

3. Znajomość dokumentacji szkolnej
1. Analiza podstawowych aktów prawnych szczególnie dotyczących udzielania uczniom pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich,
- współpraca z pedagogiem, policją i kuratorem ds. dla nieletnich,
- udział w doskonaleniu zawodowym (kursy, szkolenia)


2. Udział w pracach rady pedagogicznej (zespołach):
- komisji do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych
- tworzeniu i modyfikowaniu dokumentacji własnej i szkolnej
- sprawowanie funkcji opiekuna wycieczki szkolnej organizowanej przez nauczycieli
- udział w radach pedagogicznych i szkoleniowych


3. Analiza:
- Statutu Zespołu Szkół
- WSO,
- Planów Pracy Szkoły
- Koncepcji Pracy Szkoły,
- Planu Wychowawczego i Profilaktycznego,
- Regulaminu Rady Pedagogicznej,
i innej
Praca ciągła, według potrzeb

Zgodnie z harmonogramem pracy zespołów, konkursów lub według potrzeb
Według potrzeb

Zgodnie z harmonogramem zawodów i wycieczek
Zgodnie z terminarzem rad pedagogicznych i szkoleniowych


Praca ciągła przez cały okres stażu

- wydruki ważniejszych zapisów aktów prawnych,
- potwierdzenia o współpracy (pedagoga, kuratora, przedstawiciela policji)
- zaświadczenia

- zapisy w protokołach,
- sprawozdania,
- karta wycieczki

- segregator z dokumentacją własną


Opracował – Łukasz


Zatwierdzam do realizacji: ........................................ Data i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.