X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31476
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty na stopień
nauczyciela kontraktowego
Nauczyciel stażysta:
........................

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: ...............................
Nazwa i adres placówki: ..............................

Imię i nazwisko opiekuna stażu: ............................
Czas trwania stażu: 01.09.2015 – 31.05.2016
Posiadane kwalifikacje: ................................
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.


ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
REALIZACJI

Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego -analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
tj. Karta Nauczyciela, Ustawa
o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- napisanie planu rozwoju
zawodowego wrzesień 2015

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
- określenie formy współpracy,
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych.
- współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej
współpracy
- potwierdzony przez dyrektora
planu rozwoju zawodowego - kontrakt z opiekunem stażu
- zatwierdzony plan rozwoju
zawodowego
- scenariusze i konspekty zajęć, a także potwierdzenie opiekuna
stażu. wrzesień 2015
i na bieżąco przez cały okres stażu

Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły - analiza dokumentacji
szkoły:
- Statut Szkoły
- Roczny plan pracy
dydaktyczno- wychowawczej
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- prowadzenie dzienników
i konspektów
- udział w zebraniach Rad
Pedagogicznych - sporządzenie dokumentacji
szkoły
- udział w zebraniach Rady
Pedagogicznej
- prowadzenie zapisów w e- dzienniku - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- zapisy w e-dzienniku
- konspekty i scenariusze cały okres trwania stażu

Poznanie Podstawy Programowej Edukacji Wczesnoszkolnej - zapoznanie się z programami, które są realizowane w placówce - poznanie podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej
i innych programów nauczania obowiązującego w placówce

- zapis w dokumentacji przebiegu stażu

wrzesień 2015

Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie szkoły
- udział w szkoleniu BHP - poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki

- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP

wrzesień 2015

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji


- zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno - wychowawczym
- wpisy do e-dziennika
- opracowywanie konspektów zajęć

- prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce

- sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania,
- scenariusze przeprowadzonych zajęć

cały okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
- zgromadzenie potrzebnej dokumentacji

- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, itp.


cały okres stażu

Przygotowanie projektu sprawozdania
- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie z realizacji planu - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego czerwiec 2016

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.


ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
REALIZACJI

Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć

- zapoznanie się z podstawą programową
- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu
- prawidłowe pisanie scenariuszy - zgromadzone scenariusze

systematycznie przez cały okres stażu

Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach - zdobycie nowych doświadczeń
i pomysłów
- poszerzenie własnego warsztatu pracy
- zaświadczenia o ukończonych kursach cały okres stażu

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, - - korzystanie
z nowoczesnych programów komputerowych: scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci.
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
- opracowywanie dokumentacji związanych
z własnym stażem. - poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
- ułatwienie pracy,
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich
pomocy dydaktycznych.

- publikacje w Internecie
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne cały okres stażu

Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania

- czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych, stron internetowych
- pogłębianie wiedzy
- zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- recenzje przeczytanych (wybranych) książek, artykułów cały okres stażu

Doskonalenie warsztatu oraz metod pracy dydaktycznej i pedagogicznej

- udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
- udział w kursach i warsztatach organizowanych przez instytucje edukacyjne dla nauczycieli
- wzbogacanie własnych pomysłów i warsztatu pracy - zaświadczenia cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
REALIZACJI

Współpraca z rodzicami
- rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania okolicznościowe

- poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
- ofiarowanie pomocy ze strony rodziców
- korzyści materialne dla grupy - zeszyt kontaktów z rodzicami przez cały okres stażu

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci

- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- lektura pedagogiczna i psychologiczna
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka

- zaspokajanie potrzeb wychowawczych dzieci
- zaświadczenia o przebytych kursach
- arkusz obserwacji dziecka przez cały okres stażu

Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach szkolnych zamkniętych i otwartych

- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w szkole
- udział w wycieczkach szkolnych
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów

- zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi nauczycielami, - potwierdzenie nauczyciela współpracującego
- zdjęcia przez cały okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki w sposób zapewniający realizację statutowych zadań szkoły. Omawianie przeprowadzonych zajęć - przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omówienie zajęcia - zrealizowanie zamierzonych celów
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form
- pokorne przyjmowanie uwag
- scenariusze zajęć,
- zapis wniosków i uwag przez cały okres stażu

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli - obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia - zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć - notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji przez cały okres stażu

18.09.2015 r.,.................... ........................................
( podpis stażysty)

....................................
( podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.