X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31447
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Mali stróże przyrody - Projekt ekologiczno - przyrodniczy

PROJEKT EKOLOGICZNO – PRZERODNICZY
MALI STRÓŻE PRZYRODY
Czas trwania: 01.09.2015 – 30.06.2016
Realizacja projektu pozwoli na integrację całej społeczności przedszkolnej z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Efekty naszych działań w formie zdjęć widoczne będą na stronie internetowej przedszkola oraz opisywane w lokalnej prasie. Wspólne wycieczki, konkursy i uroczystości to jeden ze sposobów na zdrowe środowisko, ale także pomysł na zintegrowanie życia rodzinnego, atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego i uświadomienie dzieciom własnych możliwości. Konkretne działania na rzecz ochrony środowiska nauczą tolerancji, złagodzą agresję, rozwiną umiejętności harmonijnego współistnienia i współdziałania z ludźmi i z przyrodą zarówno u naszych wychowanków jak i całej społeczności przedszkolnej, rodzinnej i lokalnej. Podjęte przez nas działania wpłyną również na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk społecznych, których status materialny oraz niska świadomość edukacyjna rodziców nie pozwala na rozwijanie zainteresowań proekologicznych.

Cel ogólny:

Celem ogólnym jest zdobycie wiadomości o najbliższym otoczeniu w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami oraz rozwijanie u dzieci praktycznych umiejętności pozwalających aktywnie działać na rzecz jej ochrony;
Cele szczegółowe:
• kształtowanie postaw ekologicznych;
• poznawanie podstawowych zasad ochrony środowiska;
• uświadamianie dzieciom potrzeb harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą;
• kształtowanie i umacnianie pozytywnych zachowań wobec zjawisk, obiektów
przyrodniczych i środowiska;
• poznawanie zasad segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów;
• włączenie rodziców w działania ekologiczne przedszkola;

Metody pracy:

Podające:
- wiersze
- opowiadania
- rozmowy
- objaśnienia

Problemowe:
- gry i zabawy badawcze
- eksperymentowanie
- gry dydaktyczne
- inscenizacje

Aktywizujące;
- obserwacja
- pokaz
- filmy przyrodnicze
- wycieczki przyrodniczo- krajoznawcze
- programy interaktywne

Praktyczne;
- eksperymentowanie
- doświadczenia i eksperymenty z powietrzem, wiatrem i wodą
- dokarmianie ptaków
- wykonanie prac plastycznych z użyciem surowców wtórnych
- działania własne w ogródku owocowo - warzywnym

Formy pracy przy realizacji projektu:

- Wycieczki w określonym celu
- Spacery połączone z obserwacją
- Zabawy badawcze
- Warsztaty edukacyjne
- Zajęcia terenowe
- Zajęci inspirowane przez nauczyciela
- Zajęcia ze specjalistami w dziedzinie ekologii
- Zajęcia i zabawy podejmowane z własnej inicjatywy przez dzieci
- Prace społeczno użyteczne oraz przedstawienia teatralne

REZULTATY / KORZYŚCI PROJEKTU:

• wyposażenie dzieci w wiedzę dotycząca sposobów ochrony przyrody i dbania o w środowisko,
• rozwijanie umiejętności praktycznych opartych na działaniu,
• udział w różnych akcjach, konkursach, wystawach i projektach o charakterze ekologicznym,
• włączenie bliższej i dalszej społeczności przedszkola w działania ekologiczne,
• propagowanie zdrowego odżywiania,

Zadania edukacyjne pomocne w realizacji projektu „Mali stróże przyrody”

Zadanie 1 „ Chronimy drzewa”
1. Obserwowanie drzew w parku oraz ogrodzie przedszkolnym, rozpoznawanie drzew po liściach lub owocach np. kasztanowiec, jarzębina.
2. Poznanie kolejnych etapów narodzin dębu oraz budowy i sposobu odżywiania się drzewa.
3. „Cztery pory roku w życiu kasztanowca” obserwacja jak zmienia się kasztanowiec i jego otoczenie w zależności od pór roku.
4. Podanie sposobów na ochronę drzew przed niszczącym działaniem człowieka;
5. Systematyczne dokarmianie ptaków w ogrodzie rozumie potrzeby opiekowania się zwierzętami dziko żyjącymi.
6. Obserwowanie ptaków – zakładanie gniazd, wyląg piskląt, opiekę nad potomstwem. Umieszczenie na terenie ogrodu przedszkolnego budek lęgowych – wiosną.
7. Wycieczka do wioski znajdującej się w lesie.
8. Spotkanie z leśnikiem.
9. Warsztaty edukacyjne Warsztaty „Nauka idzie w las” prowadzone przez trenerów z Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi - podczas zajęć dzieci poznają funkcje lasu oraz poznają pojęcie i problem wylesiania jak również zrozumieją jego przyczyny, a także zastanowią się nad sposobami ochrony lasów.
10. „Dzień Drzewa” zajęcia dydaktyczne i zabawy ruchowe związane tematycznie z drzewem organizowane we wszystkich grupach na zasadzie przechodzenia z sali do sali, w których czekać będą różne atrakcje.
11. Konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze drzewo w powiecie rawskim” dla rodziców.

Zadanie 2 „Lubimy czystą wodę”
1. Zapoznanie z globusem – symboliką jego kolorów (niebieski – rzeki, jeziora, morza, oceany) uświadomieni ogromu wód znajdujących się w naturalnych zbiornikach na kuli ziemskiej. Szukanie odpowiedzi na pytanie, komu i do czego potrzebna jest woda?
2. „Woda, co to jest? - poznanie wpływu słońca na zjawisko powstawania deszczu i tęczy oraz wykorzystania siły wody do uzyskania energii (poruszania młyna wodnego, do produkcji energii elektrycznej - dzięki której palą się żarówki).
3. Film pt. „Wędrówki kropelki wody” – poznanie zjawiska powstawania chmur i obiegu wody w przyrodzie.
4. „Deszcz w domu” – poznanie zjawiska parowania i skraplania wody samodzielne formułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonego doświadczenia – wlewamy wodę na dno foliowej torebki zaklejamy ją taśmą klejącą i przyklejamy na kilka godzin do nasłonecznionego okna następnie przykładamy kostkę lodu do górnej części torebki.
5. Znaczenie czystości wody - oglądanie pod mikroskopem wody brudnej z kroplą wody mineralnej, oznaczanie wody zdatnej do picia. Określenie przyczyn zanieczyszczania wody.
6. Poznanie drogi wody od zbiorników wodnych do mieszkań, rozbudowanie informacji na temat konieczności oczyszczania i uzdatniania wody, zachęcanie do oszczędnego korzystania z niej na podstawie rozmowy z „kropelką wody” – sylwetą inspirowaną utworem T. Fiutkowskiej „Rozmowa z kroplą wody”.
7. Poznanie zasady działania filtra prostego –praca badawcza Czy woda jest czysta? Filtrowanie zanieczyszczonej wody z wykorzystaniem jako filtrów: gazy, waty, bibuły – obserwacja przez lupę zanieczyszczeń pozostałych na filtrach.
8. Wycieczka nad staw, poznanie zwierząt żyjących w tym ekosystemie.
9. Wycieczka „Oczyszczalnia ścieków”
10. „Niebieska planeta - warsztat o wodzie prowadzone przez trenerów z Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi – podczas zajęć dzieci zapoznane zostaną z problemem niedostatku wody pitnej na świecie oraz konieczności oszczędzania wody i niezanieczyszczania jej w codziennym życiu.
11. Konkurs piosenki o ekologii przy współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Rawskiej, przeznaczony dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, przedszkoli ościennych polegający na zaśpiewaniu piosenki o tematyce ekologicznej.
Zadanie 3 „Czy powietrze jest czyste?”
1. „Zabawy z wiatrem” - podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym – obserwacja kołyszących się na gałęziach liści, kwiatów na rabatce a także trzymanych w ręce chusteczek i zrobionych z papieru wiatraczków – szukanie odpowiedzi na pytania, Kto poruszył chusteczki, wiatraki? Skąd się bierze wiatr?
2. Poznanie pozytywnego (rozsiewa nasiona, uruchamia wiatraki, popycha łodzie i żaglówki) i negatywnego (zniszczone wichurą lasy, domy, zerwane linie energetyczne) wpływu wiatru na środowisko przyrodnicze.
3. „Od wietrzyka do huraganu” zabawa z wykorzystaniem chusty Klanza
4. Poznanie źródeł dymów w środowisku (dymy z fabryk, kopalń, hut, spaliny samochodów) oraz skutków zanieczyszczenia powietrza – powstawanie wokół miast smogu – nieprzyjemnej szarej mgły. Wskazanie sposobów oczyszczania powietrza (zakładanie filtrów).
5. Poznanie właściwości powietrza podczas zabaw badawczych -
„Czy powietrze może poruszać lekki przedmioty?” – wypuszczanie powietrza z nadmuchanych balonów kierując je na ułożone na stole przedmioty (bibuła, piórka, wata).
„Czy powietrze można ścisnąć?”- w strzykawce zatkanie palcem otworu na igłę wyciągnięcie tłoczka do góry następnie próba dociśnięcia go do dna – szukanie przyczyny oporu tłoka w strzykawce.
„Czy gorące powietrze unosi się do góry?” – nałożenie balonu na szyjkę pustej plastikowej butelki włożenie jej do dużego słoika następnie nalanie do niego gorącej wody obserwowanie, co dzieje się z balonem (zaczyna napełniać się powietrzem i unosi się do góry) – szukanie odpowiedzi na pytanie, Dlaczego balony latają?
„Skąd się wzięły bąbelki?”- zanurzanie w wodzie pustych butelek, dmuchanie przez rurki do wody – szukanie odpowiedzi na pytanie, czym są bąbelki (powietrze) i skąd się wzięły?.
6. „Dzień Ziemi” zabawa dzieci z rodzicami, konkursy tematyczne, degustacja przygotowanych przez rodziców potraw z jabłek.
7. Zajęcia terenowe w ogródku przedszkolnym „Wiosna” prowadzone przez trenerów z Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi - dzieci poznają wiosenne kwiaty, dowiadują się dlaczego ptaki tak intensywnie śpiewają wiosną, skąd wychodzą bezkręgowce po zimie.

Zadanie 4 „Śmieci mniej – Ziemi lżej”

1. Poznanie zasady segregowania śmieci do odpowiedniego koloru pojemników, wdrażanie do szanowania przyrody poprzez wtórne wykorzystanie śmieci, odpadków.
2. „Nasze rady na odpady”- wykorzystanie gazet i plastikowych butelek do zabaw muzyczno- ruchowych,
3. ,,Co z tym śmieciem?”- wykorzystywanie surowców wtórnych na zajęciach plastyczno- technicznych,
4. Warsztaty „Góra śmieci rośnie” prowadzone przez trenerów z Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi - zajęcia ukazują problem śmieci, jako efekt nadmiernej konsumpcji oraz ukazują możliwości przeciwdziałania problemowi poprzez stosowanie zasady 3R
5. Warsztaty „Zabawki domowej roboty” prowadzone przez trenerów z Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi - podczas zajęć dzieci dowiedzą się, że świetnie i kreatywnie można bawić się wykorzystując najzwyklejsze, dostępne w każdym domu przedmioty.
6. Konkurs plastyczny „Eko-zabawka” przeznaczony dla rodziców i dzieci Przedszkola w Białej Rawskiej, którego celem jest wykonanie zabawki z surowców wtórnych.

Zadanie 5 „Ekologiczny ogródek owocowo-warzywny”

1. Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami ogródka ekologicznego oraz poznanie etapów siania, sadzenia jak również pielęgnacji warzyw i krzewów owocowych.
2. Poznanie narzędzi służących do prac w ogródku.
3. Zabawa edukacyjna „Zdrowa żywność” przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Biała Rawska oraz rodzicami. Celem spotkania propagowanie wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.
4. Działania własne dzieci „Wiosenne kanapki” – propagowanie wśród dzieci zdrowego sposobu odżywiania. Wykorzystując warzywa z naszego ogródka owocowo – warzywnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.