X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31432

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Publiczne Gimnazjum
w Cieszanowie- Nowym Siole


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
na stopień nauczyciela dyplomowanego


Paweł Młodowiec
nauczyciel mianowany
jęz. niemieckiego i muzyki


AKTY PRAWNE

- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli.
- Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 393)– obowiązujące z dniem następującym po dniu
ogłoszenia (ogłoszono 26 marca 2013 r.) tj. z dniem 27 marca 2013 r.


Nauczyciel : Paweł Młodowiec
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: Publiczne Gimnazjum w Cieszanowie- Nowym Siole
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013 r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2016 r.
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: czerwiec 2016 r.
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: czerwiec 2016 r.
Nauczane przedmioty: język niemiecki, muzyka

Cele główne :

1. Uzyskanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego – stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
2. Stworzenie uczniom przyjaznego i różnorodnego środowiska edukacyjnego uwzględniającego rozwój psychiczny, intelektualny i duchowy.
3. Podnoszenie jakości pracy szkoły.

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 3 ust 1 pkt1, § 3 ust 2 pkt4).
2. Doskonalenie umiejętności planowania, przygotowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych (§ 3 ust. 1 pkt3).
3. Poznawanie i stosowanie w pracy lekcyjnej różnorodnych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących ( § 3 ust. 1 pkt2, 3).
4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i innych formach doskonalenia zawodowego ( § 3 ust. 1 pkt1).
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym pomnażanie dziedzictwa kulturowego w regionie, kreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym ( § 3 ust 2 pkt2).
6. Rozwijanie uzdolnień muzycznych, językowych, zainteresowań, stymulowanie twórczości dziecięcej w ramach procesu edukacyjnego „Szkoła po lekcjach” .


Zadania organizacyjne

Lp.
Cele, zadania
zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, dokumentowanie efektów
(Tabela - dop. red.)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
• Przypomnienie i uaktualnienie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego Karta Nauczyciela (artykuły dotyczące zasad awansu zawodowego)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego.

VIII/IX 2013
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego

2.
Przypomnienie i uaktualnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły

Przypomnienie i uaktualnienie dokumentacji szkoły:
• statutu
• programu rozwoju szkoły
• programu wychowawczego
• wewnątrzszkolnego systemu oceniania
• regulaminów
• programu profilaktycznego, itp
I półrocze roku szkolnego 2013/2014

3.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie dokumentów:
• zaświadczeń
• planów pracy
• regulaminów
• scenariuszy
• konspektów
• programów
• zdjęć itp.
Okres stażu
Zebrana dokumentacja

4.
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

1. Autorefleksja, autoanaliza.
2. Opis realizacji planu rozwoju.

V/ VI 2016

Sprawozdanie

5. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
1. Przekazanie dokumentacji do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

VI 2016


§8 ust.2.pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego (szkolenia wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne)
(praca w zespołach przedmiotowych,
- uczestnictwo w warsztatach/ kursach z nauczanych przedmiotów, wg ofert przygotowanych przez PCEN)Udział w pracach zespołu samokształceniowego,

Okres trwania stażu
Zaświadczenia o ukończeniu kursów
Poświadczenie Dyrektora o udziale w szkoleniach

2
Praca z uczniem zdolnym

- Przygotowanie uczniów do egzaminu
gimnazjalnego z języka niemieckiego
- Przygotowanie uczniów do udziału w
konkursach z języka niemieckiego i z
muzyki
- Stosowanie metod aktywizujących
- Prowadzenie chóru szkolnego dla
uczniów uzdolnionych muzycznie
- Udział uczniów w konkursach
przedmiotowych
Okres trwania stażu

Poświadczenie Dyrektora,
kserokopie dyplomów
zdobywanych przez uczniów

3. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów
przedmiotowych

Przeprowadzenie w szkole konkursów z języka niemieckiego wg dostępnych ofert
Udział w dostępnych konkursach z języka niemieckiego i muzyki organizowanych przez inne placówki Okres trwania stażu

Poświadczenie Dyrektora
Przygotowane materiały
Poświadczenia, podziękowania
od organizatorów

4.
Różne formy promocji szkoły w środowisku
Udział w przygotowywaniu
uroczystości szkolnych, np. akademie szkolne z okazji DEN, Święta Niepodległości, Jasełka Bożonarodzeniowe w języku niemieckim, Dzień Babci i Dziadka, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Wolontariat w NZOL-u w Nowym Siole (Cieszanów), konkurs kolęd, konkurs piosenek

W okresie trwania
stażu

Poświadczenie Dyrektora, Dyplomy, Opracowane materiały, zdjęcia, nagrania video

5.
Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego
Opracowanie śpiewnika piosenek do gimnazjum, uzupełniającego podręcznik do muzyki
Samodzielne opracowanie kryteriów oceniania w/w przedmiotu
Dobór repertuaru piosenek zgodnych z podstawą programową

Wrzesień 2013r.

Wrzesień 2015r.
Przygotowane materiały

Śpiewnik (broszura)


§8 ust.2.pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań dydaktyczno- wychowawczych

Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów
Okres stażu
Opis działań
Zdjęcia przykładowych prac

2.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

Opracowanie testów, sprawdzianów, wykorzystywanie na zajęciach, e-podręczników do jęz. niem, muzyki, korzystanie z ćwiczeń interaktywnych, opracowanie kartek bożonarodzeniowych, wykonanie klasowych gazetek ściennych, itp.

Cały okres trwania stażu
Poświadczenie Dyrektora
Przykładowe materiały

3.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, multibook’ów, encyklopedii multimedialnych, elektronicznych dzienników lekcyjnych, korzystanie z programów komputerowych do nagrywania podkładów muzycznych do piosenek edukacyjnych z przeznaczeniem na konkursy, akademie i inne uroczystości

Okres trwania stażu

Sprawozdanie z realizacji zadań dydaktycznych,
Programy komputerowe, nagrane pliki muzyczne

4.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Okres trwania stażu
na bieżąco

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych (chór szkolny), dziennik zajęć pozalekcyjnych
5. Zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej informacji i materiałów z odbywających się uroczystości szkolnych i środowiskowych Przygotowanie i zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej informacji
o organizowanych akademiach szkolnych i uroczystościach w środowisku lokalnym

Okres trwania stażu

Poświadczenie Dyrektora


§8 ust.2.pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

1.
Prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich

Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć
Okres trwania stażu Poświadczenie Dyrektora
Scenariusz lekcji
Poświadczenie obecnych nauczycieli

2.
Publikacje

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie na portalach edukacyjnych

W okresie stażu
Link do strony internetowej

3.
Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi
Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów
Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom
Okres trwania stażu
Poświadczenie Dyrektora
Poświadczenie nauczycieli
współpracujących

4.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów

Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych.
Współpraca w przygotowaniu do okolicznych akademii szkolnych i w środowisku lokalnym.
Udostępnianie innym nauczycielom własnych autorskich nagrań podkładów do piosenek tematycznych z przeznaczeniem na akademie szkolne

Okres trwania stażu
Scenariusz i sprawozdanie
Poświadczenie nauczycieli współpracujących
Poświadczenie Dyrektora, zdjęcia, nagrane pliki wave z podkładami piosenek

5.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
Współpraca z nauczycielami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych

Okres trwania stażu
Potwierdzenie od nauczycieli


§8 ust.2.pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych

1.
Organizowanie konkursów szkolnych
Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego
Współpraca z Samorządem Uczniowskim

Udział w proponowanych konkursach z jęz. niemieckiego, konkurs na kartki i ozdoby bożonarodzeniowe
Okres trwania stażu

Dyplomy uczestnictwa, protokół z wynikami konkursu

2.
3.
Organizowanie dodatkowych zajęć
Przygotowywanie chóru do konkursów (konkurs kolęd i pastorałek)

Przygotowywanie uczniów zdolnych do gry na instrumentach muzycznych i występów podczas okolicznościowych uroczystości

Udział w proponowanych konkursach/ występach

Udział w okolicznościowych akademiach i innych imprezach o zasięgu szkolnym i lokalnym

Uczestnictwo w konkursie kolęd
Pierwszy semestr przez okres stażu
Wg potrzeb i ofert
Dyplomy uczestnictwa, podziękowania


§8 ust.2.pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.
Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu
Analiza przypadków uczniów z
problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi
Okres trwania stażu
Analiza przypadku
WnioskiPlan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty, możliwe są w nim zmiany, które będą wynikały z planu pracy szkoły i potrzeb środowiska lokalnego, po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły.

Opracował:

Paweł Młodowiec

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.