X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31351
Przesłano:
Dział: Języki obce

Gminny konkurs plastyczno-językowy - regulamin

I GMINNY KONKURS PLASTYCZNO – JĘZYKOWY
na najciekawszy album o wybranym kraju anglojęzycznym

REGULAMIN KONKURSU
Organizatorem I Gminnego Konkursu Plastyczno - Językowego są nauczyciele języka angielskiego z Zespołu Szkół w Świętoniowej.

I CELE KONKURSU
1. Zmotywowanie uczniów do poszerzenia wiedzy o krajach anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Kanady, Australii).
2. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości innych kultur oraz kształtowanie postawy tolerancji dla różnorodności kulturowej.
3. Umożliwienie uczniom zmierzenia się z rówieśnikami z innych szkół naszej gminy.
4. Umiejętne selekcjonowanie informacji.
5. Dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu.
6. Nawiązanie i pogłębienie współpracy pomiędzy szkołami z terenu gminy.
II WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.
2. Eliminacje do konkursu są dwuetapowe:
a) do I etapu – szkolnego przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności. Prace będą sprawdzane przez nauczycieli uczących w danej szkole.
b) do II etapu – gminnego nauczyciele danej szkoły wybierają maksymalnie po 2 prace uczniów z każdej klasy.
3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie albumu przedstawiającego jedno wybrane państwo anglojęzyczne.
4. Pracę należy wykonać samodzielnie. Album powinien zawierać informacje dotyczące: położenia geograficznego, administracji, języka, historii, rodziny królewskiej oraz kultury, jak również ciekawostki o sławnych ludziach pochodzących z wybranego kraju anglojęzycznego np. politykach, aktorach, muzykach. Praca musi być napisana ręcznie w języku angielskim i powinna zawierać co najmniej 10 stron – klasy 4-6; 15 stron - klasy I-III.
5. Dopuszczone zostaną prace wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż) na papierze formatu A3 lub A4.
6. Prace należy podpisać na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje:
• imię i nazwisko autora,
• klasa, szkoła,
• pod kierunkiem nauczyciela – imię i nazwisko
III TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC
1. Prace należy składać do dnia 27.04.2016 na adres: Zespół Szkół w Świętoniowej
Świętoniowa 100, 37-200 Przeworsk
2. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 06.05.2016 r.
IV KRYTERIA OCENY
1. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
• dobór informacji w wykonanym albumie,
• kreatywność i pomysłowość,
• estetyka wykonania,
• poprawność językowa,
• samodzielność wykonania
V WYNIKI KONKURSU
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.zsswietoniowaszkolnastrona.pl, jak również zostaną przesłane faksem do szkół biorących udział w konkursie. Nauczyciel – koordynator ze szkoły biorącej udział w konkursie jest zobowiązany do poinformowania uczniów o uzyskanych przez nich wynikach, jak również o terminie uroczystego wręczenia nagród.
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do publikacji w Internecie – na stronie internetowej szkoły i prezentacji na wystawach.
2. Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.
3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

Wszystkim uczestnikom życzymy ciekawych pomysłów
i wiele radości przy ich realizacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.