X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31331

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Mgr Karolina Haraźny
Nauczyciel kontraktowy
Przedszkole xxxxxxxx
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2013 r. – 31.05.2016 r.)

Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele pośrednie: zadania ogólne mojego planu rozwoju zawodowego realizowane w procesie dalszego pogłębiania wiedzy, zdobywania wiadomości i doświadczeń, kształtowania i doskonalenia poszczególnych sprawności u umiejętności.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach § 7 ust. 2 pkt. 1

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOKUMENTACJA
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedur awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Karty Nauczyciela, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
08-09.2013
Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego

2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu.
Opracowanie harmonogramu współpracy.
Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań.
Prowadzenie oraz hospitacja zajęć w obecności opiekuna stażu.
09. 2013
09. 2013
09. 2013
W okresie stażu
Kontrakt
Harmonogram współpracy
Harmonogram spotkań
Opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych oraz placówki w zależności od oferty edukacyjnej ośrodków doskonalenia zawodowego i wydawnictw językowych.
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Prowadzenie dokumentacji-dziennik
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz metodyki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej.
Tworzenie własnego warsztatu pracy:
-samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych,
-prenumerata czasopism anglojęzycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym
-prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego
-stosowanie w pracy aktywnych metod pracy celem uatrakcyjniania zajęć z języka angielskiego.
Systematycznie
W okresie stażu
Systematycznie
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
Dokumentacja
Notatki, zapisy w dzienniku
Prywatny spis wypożyczonych książek
Przygotowane materiały dydaktyczne

4. Publikowanie własnych prac
Publikacja scenariuszy zajęć z języka angielskiego na portalach internetowych WWW.filo.pl oraz WWW.edux.pl
W okresie stażu
Publikacje w internecie

5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć
Arkusze gotowości szkolnej
W okresie stażu
Dziennik zajęć
Diagnoza

6. Uczestniczenie w pracach organów Przedszkola w ramach realizacji zadań Statutowych Placówki. Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej:
-udział w Radach Pedagogicznych
-współpraca z Gronem Pedagogicznym
- współpraca z Dyrektorem (konsultacje, rozmowy, zapraszanie na hospitacje)
W okresie stażu
Wpis do księgi Protokołów Rady Pedagogicznej, materiały, opracowania

7. Wykorzystywanie nowatorskich form pracy Zorganizowanie przedstawienia teatralnego w języku angielskim
W okresie stażu
Zdjęcia, dyplomy

8. Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Autorefleksja, analiza,
opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Po zakończeniu stażu.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych § 7 ust. 2 pkt. 2

1. Obserwacja i analiza możliwości dzieci. Przygotowywanie dzieci do konkursów przedszkolnych, imprezach i innych formach aktywności dziecięcej.
Systematycznie
Zaświadczenia, dyplomy, zdjęcia.

2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci. Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami
Konsultacje indywidualne z rodzicami
Organizowanie zajęć otwartych
Zaangażowanie rodziców w organizację uroczystości na rzecz przedszkola
Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
W czasie trwania stażu
Dwa razy w roku
W czasie trwania stażu
Notatki, lista obecności, zapisy w dzienniku zajęć

3. Uaktywnianie środowiska przedszkolnego lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych. Udział w imprezach środowiskowych:
-Sprzątanie Świata
-Dzień Ziemi
-Dzień Wody
-Zbiórka plastikowych nakrętek.
Uwrażliwianie dzieci na problemy wynikające z globalizacji.
W czasie trwania stażu
Zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Nawiązanie współpracy z:
-Biblioteką Publiczna dla dzieci
-Strażą Miejską
-Szkołą Podstawową
-Poradnią stomatologiczną „Dentica”
W czasie trwania stażu
Zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia

5. Przygotowywanie imprez integrujących dzieci. Organizowanie imprez:
-Świętowanie urodzin dzieci
-Andrzejki
-Wigilia
-Wielkanoc
-Dzień Chłopaka
-Dzień kobiet
-Konkursy
-Wycieczki
W czasie trwania stażu
zdjęcia

6. Współorganizowanie wycieczek autokarowych. Współorganizowanie wycieczek o różnorodnej tematyce
W czasie trwania stażu
Karty wycieczek, listy uczestników ,zdjęcia
7. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Obserwacja dzieci na tle grupy, rozmowy indywidualne z rodzicami W czasie trwania stażu
Notatki

8. Promocja placówki. Udział w konkursach organizowanych przez środowiska lokalne.
Publikowanie zdjęć na przedszkolnej stronie internetowej
Zamieszczanie ciekawych artykułów dla rodziców
Udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
W czasie trwania stażu
Podziękowania, dyplomy, zdjęcia.
Strona internetowa ,zdjęcia.


Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej §7 ust.2, pkt. 3

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu komputerowej. Opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych.
Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Przygotowanie zajęć z języka angielskiego przy użyciu komputera i Internetu.
W czasie trwanie stażu
Karty pracy, wzory zaproszeń, dyplomów i inne.

2. Prezentacja i promocja działań przedszkola poprzez tworzenie strony internetowej placówki. Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
W czasie trwanie stażu
Strona internetowa przedszkola


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań §7 ust. 2 pkt. 4

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki. Samokształcenie się-zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
W czasie trwania stażu
Wykaz lektur.

2. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Współpraca z innymi nauczycielami, dzielenie się doświadczeniem.
W czasie trwania stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu.

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno-wychowawczych. Integrowanie grupy, zapobieganie agresji ,rozwiązywanie konfliktów poprzez wprowadzenie metod aktywizujących.
W czasie trwania stażu
Scenariusze zajęć

4. Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami. Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej.
Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
W czasie trwania stażu
Rozmowy indywidualne i pogadanki.


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż
§7 ust. 2 pkt. 5

1. Poznanie przepisów dotyczących oświaty. Analiza dokumentacji:
-Ustawa o systemie oświaty
-Karta Nauczyciela
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy przez nauczycieli.
W czasie trwania stażu
Akty prawne
Notatki

2. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych i opiekuńczych. Udział w pracach Rady Pedagogicznej Przedszkola
W czasie trwania stażu
Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.