X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31302
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Żyj zdrowo. Program edukacji zdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym

Ewa Grabowska
Anna Koprowska

„Ż Y J Z D R O W O”

Program edukacji zdrowotnej
dzieci w wieku przedszkolnym

Grudziądz 2008

“Zdrowie - to nie dar niebios dany raz na zawsze. Nad zdrowiem trzeba pracować
i praca ta ma charakter pedagogiczny. Chodzi bowiem o wykształcenie trwałych nawyków higieniczno-kulturalnych, odpowiednich postaw wobec spraw zdrowia fizycznego i psychicznego.”
Maciej Demel

Program edukacji zdrowotnej dzieci
w wieku przedszkolnym
“Żyj zdrowo”


Zdrowie jest największym skarbem człowieka. Wartość zdrowia docenia ten, kto je traci. Dlatego też o zdrowie należy dbać od najwcześniejszych lat życia. Okres przedszkolny szczególni sprzyja kształtowaniu elementarnych nawyków higieniczno-zdrowotnych, niezbędnych do rozwijania samodzielności, zamiłowania do czystości, dbałości o estetyczny wygląd, porządek oraz ogólną kulturę osobistą. Dziecko w tym wieku jest podatne na wszelkiego rodzaju wpływy i oddziaływania wychowawcze. Dlatego należy kształtować u dziecka pewne przyzwyczajenia w zakresie m.in. zdrowia, higieny osobistej, które z czasem staną się nawykami i pozostaną w nim na całe życie. Współczesna pedagogika zdrowia nie ogranicza się tylko do profilaktyki, ale dąży do opieki nawet wówczas, gdy człowiekowi nic nie zagraża i nic nie dolega.
Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) “Zdrowie to stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub zniedołężnienia. Jest to sprawność do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego.”
W trosce o zdrowie naszych wychowanków sporządziłyśmy ankietę dla rodziców zatytułowaną “Zdrowie naszego dziecka”. Wyniki ankiety wskazywały, iż dzieci z naszego przedszkola nie prowadzą zdrowego trybu życia, nieprawidłowo się odżywiają, spożywają za dużo słodyczy, chipsów, a po za tym towarzyszy im zbyt mała aktywność ruchowa. Dzieci zbyt dużo czasu spędzają przy komputerze i telewizji. Ponadto posiadają niewystarczającą wiedzę na temat bezpiecznego zachowania w domu, w przedszkolu i na podwórku. Skłoniło to nas do napisania programu autorskiego pod powyższym tytułem. Program ten adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Nadrzędnym celem naszego programu jest uświadomienie dzieciom i dorosłym, iż zdrowy styl życia warunkuje prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny człowieka.

Do podstawowych celów wychowania zdrowotnego w przedszkolu należy:

1) Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
2) Kształtowanie postaw i przyzwyczajeń higieniczno-kulturowych związanych z odżywianiem, korzystaniem ze świeżego powietrza i słońca, czystością osobistą, higieną narządów zmysłu i układu nerwowego;
3) Rozwijanie u dzieci odporności i sprawności ruchowej;
4) Kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom i pozytywnego stosunku do lekarza;
5) Pedagogizacja rodziców i opiekunów dzieci w zakresie zdrowego stylu życia;


Naczelną metodą znajdującą zastosowanie w wychowaniu zdrowotnym jest organizowanie działania dziecka przez:
- samodzielne doświadczenie, poszukiwanie;
- zadania stawiane dzieciom do wykonania;
- ćwiczenia utrwalające w formie zabawy, które pobudzają dziecko do powtarzania wcześniej nabytych umiejętności;
Przy realizacji programu edukacji zdrowotnej proponuje się wykorzystanie następujących form pracy:
- praca indywidualna;
- praca w grupach;
- praca zbiorowa;
- pogadanki;
-zajęcia dydaktyczne;
- spotkanie z pracownikami służby zdrowia (lekarz, pielęgniarka, stomatolog) oraz z policjantem;
- spacery, wycieczki, zajęcia w terenie;
- wystawy;
- inscenizacje słowno-muzyczne;
- imprezy okolicznościowe;
- obserwacje kierowane i spontaniczne;
Program realizowany jest na ternie budynku przedszkolnego, w salach zajęć, ogrodzie przedszkolnym oraz w innych placówkach i instytucjach np. Przychodnia Zdrowia, Komenda Policji w Grudziądzu, Szkoła Podstawowa nr 7. Wykorzystujemy prozdrowotny program żywienia dzieci, współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski na ulicy Moniuszki, współpracę z rodzicami i pedagogizację dorosłych na temat zdrowia.

Problematyka uwzględniona w programie została podzielona na następujące działy tematyczne:
1. Higiena osobista i higiena otoczenia;
2. Higiena psychiczna;
3. Higiena i kultura żywienia;
4. Zapobieganie infekcjom i kształtowanie właściwego stosunku do choroby;
5. Bezpieczeństwo w aspekcie fizycznym i psychicznym;
6. Korzystanie ze świeżego powietrza;
7. Higiena prawidłowej postawy ciała;

Program pt.;” Żyj zdrowo” powstał także w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz o program wychowania przedszkolnego “Moje przedszkole” Czesława Cyrańskiego i Małgorzaty Kwaśniewskiej.


Do zadań programu “ Żyj zdrowo” należą:
- współpraca z lekarzem pediatrą, pielęgniarką, rehabilitantem i dietetykiem ( zaproszenie gości na zebranie grupowe i pedagogizacja rodziców, zorganizowanie badań profilaktycznych w celu wykrycia u dzieci wad postawy itp.);
- pedagogizacja rodziców na temat zdrowia, bezpieczeństwa i higieny poprzez pogadanki, rozmowy kierowane ze specjalistą, przygotowanie referatów i broszurek;
- współpraca z Komendą Policji w Grudziądzu, realizacja programu “ Bezpieczny na drodze”, zaproszenie policjanta do przedszkola;
- zamieszczanie w “ Kąciku dla rodziców” ciekawych artykułów na temat zdrowia, rozwoju dzieci, często spotykanych chorób i dolegliwości, profilaktyki wad postawy, higieny osobistej, itp.;
- zorganizowanie galerii prac dziecięcych na temat: “ Jak dbam o zdrowie?”;
- sporządzenie spisu literatury promującej zdrowie;
- promowanie innowacji pedagogicznej “Ząbki jak perełki”;
- udział dzieci w różnych konkursach promujących zdrowie np. plastyczny, recytatorski, muzyczny;
- realizacja innowacyjnych metod i form pracy dzięki udziałowi nauczycieli w warsztatach i kursach;

Program “Żyj zdrowo” zwraca uwagę na konieczność kształtowania u dzieci dorosłych czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa własnego i innych, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a także przyswajania wiedzy o tym co sprzyja, a co zagraża zdrowiu. Treści zawarte w opracowanym programie edukacji zdrowotnej będą pełnić rolę wspomagającą program wychowania w przedszkolu realizowany przez placówkę, w której pracujemy.

1. Higiena osobista i higiena otoczenia:

- rozumienie konieczności stosowania codziennych zabiegów higienicznych (mycie rąk, mycie całego ciała, mycie zębów przynajmniej dwa razy dziennie);
- `zachowanie zasad higieny w korzystaniu ze wspólnych urządzeń sanitarnych (stosowanie odpowiednich środków czystości w czasie pobytu w toalecie;
- dostrzeganie konieczności codziennej zmiany odzieży, zwłaszcza bielizny;
- systematyczne stosowanie zabiegów zdrowotnych, np. obcinanie paznokci, włosów, mycie zębów;
- przestrzeganie zasady nieskorzystania z przedmiotów osobistego użytku należących do innych (grzebień, szczoteczka do zębów);
- samodzielne i umiejętne wykonywanie niektórych czynności higienicznych, np. wycieranie nosa przy użyciu chusteczki, korzystanie z toalety;
- kontrolowanie swojego wyglądu: fryzury, czystości twarzy i rąk, schludności ubioru;
- przestrzeganie porządku i ładu wokół siebie (odkładanie zabawek na swoje miejsce, układanie rzeczy, wyrzucanie śmieci do kosza);
- uczestniczenia w akcjach ekologicznych np. “Dzień Ziemi”, “Sprzątanie Świata”;
- zachowanie ostrożności w korzystaniu z chemicznych środków czystości;
- zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach ze zwierzętami;

2. Higiena psychiczna:

- wyrażanie swoich emocji w formach społecznie akceptowanych (umiejętność opanowania stanów emocjonalnych w niektórych sytuacjach negatywnych np. uczucie lęku przed ciemnością);
- okazywanie uczucia przyjaźni i miłości w kontaktach: dziecko-dziecko i dziecko-dorosły;
- dbanie o higienę narządów zmysłu i układu nerwowego poprzez:
* unikanie nadmiernego hałasu;
* dbanie o własny wzrok (niedotykanie rękoma oczu, unikanie silnych źródeł światła, dbanie o prawidłowe oświetlenie pomieszczeń i zachowanie prawidłowej odległości podczas oglądania telewizji i korzystania z komputera ;
* rozumienie szkodliwości umieszczania ciał obcych w ustach, nosie, uszach;
* rozumienie negatywnego wpływu zbyt długiego oglądania telewizji na zdrowie;
- uwrażliwienie na problemy i potrzeby dzieci z opóźnionym rozwojem oraz niepełnosprawnych (wspólne zajęcia z grupami integracyjnymi) oraz okazywanie im szacunku, cierpliwości zainteresowania;

3. Higiena i kultura żywienia:

- stosowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole podczas posiłku (stosowanie zwrotów grzecznościowych, właściwe posługiwanie Si sztućcami, kubkiem, zasuwanie krzesła po wstaniu od stołu, unikanie rozmów i śmiechu podczas posiłku);
- przezwyciężanie uprzedzeń do niektórych potraw np. surówek, sałatek;
- zachęcanie do spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia np. mleka, sera, ciemnego pieczywa, warzyw i owoców itp.;
- rozumienie potrzeby zachowania umiaru w jedzeniu słodyczy;
- utrwalanie nawyku mycia owoców i warzyw przed spożyciem;
- unikanie picia wody nieprzygotowanej (zachęcanie dzieci do picia wody mineralnej, soków owocowych);
- zapoznanie dzieci z piramidą zdrowego żywienia ;
- zapoznanie dzieci z odpowiednim przechowywaniem pożywienia w celu zachowania świeżości (lodówka, zamrażarka, weki);
- zapoznanie z zakazem spożywania produktów niewiadomego pochodzenia, nieznanych owoców, dziko rosnących roślin i grzybów;

4. Zapobieganie infekcjom i kształtowanie właściwego stosunku do choroby:

- rozumienie konieczności stosowania zabiegów profilaktycznych przeciwdziałających chorobą np. badania okresowe, szczepienia ochronne, wizyta kontrolna u dentysty itd.;
- kształtowanie pozytywnego stosunku do lekarza, pielęgniarki, dentysty;
- zdawanie sobie sprawy z możliwości zarażenia się chorobą i zakażenia innych (stosowanie środków ostrożności, np. zasłanianie ust ręką podczas kichania, kaszlu);
- rozumienie konieczności chronienia miejsc skaleczonych przed zabrudzeniem;
- zachęcanie do hartowania własnego ciała stosownie do wieku (wietrzenie pomieszczeń, gimnastyka na świeżym powietrzu, mycie się zimną wodą itp.);
- rozumienie potrzeby kontrolowania i leczenia zębów;
- wdrażanie do właściwego zachowania się podczas badań i opanowanie lęku przed koniecznymi zabiegami;
- umiejętne przeciwdziałanie: przemarznięciu (ruch, rozcieranie rąk), przegrzaniu (pobyt w cieniu, zaspokajanie pragnienia, właściwy ubiór);
- chronienie skóry, oczu, głowy przed oddziaływaniem promieni słonecznych (zakładanie czapki, okularów przeciwsłonecznych, smarowanie skóry kremem ochronnym);
- zgłaszanie nauczycielowi dolegliwości odczuwanych przez innych;
- rozumienie konieczności codziennego korzystania ze świeżego powietrza i słońca;
- kształtowanie odpowiednich przyzwyczajeń i nawyków dotyczących wypoczynku (aktywność ruchowa - wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie);
- przestrzeganie odpowiedniej dla organizmu liczby godzin snu;
- nieprzeszkadzanie osobom wypoczywającym;

5. Bezpieczeństwo w aspekcie fizycznym i psychicznym:

- korzystanie ze sprzętu i zabawek zgodnie z ustalonymi regułami bezpieczeństwa;
- korzystanie z narzędzi i przyborów np. nożyczek, zgodnie z zasadami ich użytkowania;
- zgłaszanie nauczycielce uszkodzonych zabawek, które mogą grozić skaleczeniem;
- przestrzeganie zasad poruszania się w różnych pomieszczeniach przedszkola i w ogrodzie:
- przestrzeganie podstawowych zasad ruchu drogowego (przechodzenie przez jezdnię przy zielonym świetle, w miejscu oznaczonym pasami);
- radzenie sobie w trudnych sytuacjach np. zgubienie się w tłumie -
-znajomość imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu;
- rozwijanie ostrożności w kontaktach z obcymi (unikanie rozmów, zaczepek, nieprzyjmowanie od obcych słodyczy);
- rozwijanie ostrożności wobec nieznanych roślin i zwierząt;
- rozumienie zakazu samowolnego oddalania się bez zgody i wiedzy osoby dorosłej;
- rozumienie zakazu brania do rąk i ust znalezionych przedmiotów;
- rozumienie zakazu zabawy lekarstwami, zapałkami, samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych;
- unikanie miejsc niedozwolonych do zabawy (blisko jezdni, stromych zboczu, zamarzniętych jezior) i wybieranie tylko bezpiecznych miejsc do zabaw ruchowych;
- właściwe zachowanie się podczas burzy;
- podejmowanie prób „oceniania” zachowania innych osób z punktu widzenia ich bezpieczeństwa;
- znajomość numerów telefonów: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i posiadanie umiejętności wezwania pomocy;

6. Korzystanie ze świeżego powietrza:

- przyzwyczajanie dzieci do częstego przebywania na powietrzu (codzienny, przynajmniej dwugodzinny pobyt na dworze);
- przestrzeganie systematycznego wietrzenia pomieszczeń;
- przyzwyczajanie się do zmian w sposobie ubierania się w zależności od temperatury i pogody;
- rozumienie znaczenia świeżego powietrza dla zdrowia;
- rozumienie potrzeby chronienia oczu, głowy i skóry przed silnym mrozem i działaniem promieni słonecznych;
- kształtowanie zamiłowania do wycieczek i sportu jako źródła zdrowia i radości (różnorodność form aktywności ruchowej
np. spacery, wycieczki, gry sportowe, jazda na rowerze itp.);

7. Higiena prawidłowej postawy ciała:

- rozumienie konieczności dbania o prawidłową postawę ciała;
- rozumienie potrzeby unikania przebywania w jednej pozycji ciała przez dłuższy czas;
- rozumienie potrzeby stosowania różnych ćwiczeń gimnastycznych usprawniających ciało oraz korygujących nieprawidłowości rozwoju fizycznego;
-wyrabianie nawyku codziennego dbania o prawidłową postawę ciała w czasie chodzenia, siedzenia, przenoszenia cięższych przedmiotów itp.;

„PRZEDSZKOLNA AKADEMIA ZDROWIA”

CELE:
kształtowanie postawy prozdrowotnej;
rozwijanie aktywności twórczej poprzez wykorzystanie dziecięcej ekspresji;
utrwalanie przyzwyczajeń i nawyków dbania o codzienną higienę ciała;
rozumienie spożywania warzyw i owoców jako źródła witami.

POMOCE:
odznaki akademii zdrowia;
2 obręcze;
ilustracja przedstawiająca łazienkę;
warzywa,owoce;
woreczek;
rysunek drzewa;
wycięte liście;
zagadki w kopertach.

METODY: aktywizujące, pobudzające zachowania sprzyjające zdrowiu.

LITERATURA: J. Tuwim „Raz – dwa – trzy”, piosenka „Poskacz ze mną” K. Kwiatkowska, D. Gellner.


PRZEBIEG ZAJĘCIA:


1.Powitanie: “Nazywam się i lubię . . . “

2. Utrwalenie nazw części ciał: nauczycielka pokazuje części ciała, dzieci nazywają je oraz pokazują.

3.“Witamy się nogami, rękami itd” - najpierw cała grupa, potem łączą się w pary oraz witają w parach np rączka do ucha.

4.Wysłuchanie wiersza J.Tuwima “Raz – dwa - trzy”

Raz!
Pierwsza rzecz - to wstawać rano!
Dwa!
Kto o krzepkie zdrowie dba,
Ten się długo myje co dzień
Mydłem, szczotką w zimnej wodzie,
Pluska, pryska, parska, rży!
Trzy!
Trzyj ręcznikiem suchym ciało,
Żeby aż poczerwieniało.
Spraw mu, bracie, mocne wciery,
Aż we krwi poczujesz skry!
Raz - dwa - trzy!
Cztery!
Gdy chcesz czerstwej nabrać cery,
Żywym, bystrym być jak rtęć,
Wiedz, że sprawią to spacery!
A codziennie rano:
Pięć!
Musisz się gimnastykować!
Ciało w ruch rytmiczny wprowadź,
Ćwicz je prężnie i miarowo,
Bo to pięknie, bo to zdrowo,
A dopiero potem:
Sześć!
Jeść!

Omówienie treści wiersz:
co należy robić by być zdrowym?
jak wy dbacie o zdrowie?

5.Zaproszenie do Przedszkolnej Akademii Zdrowia. Aby dostać odznakę Akademii Zdrowia należy wykonać kilka zadań.

a) Na dywanie rozkładamy 2 obręcze, mamy też przygotowane różne przybory toaletowe i inne przedmioty (mogą to być obrazki). Dzieci za parawanem wybierają jeden przedmiot, opisują jego wygląd lub do czego służy – pozostałe dzieci odgadują nazwę tego przedmiotu ,wkładają do odpowiedniej obręczy (jedna obręcz – przybory toaletowe, druga – pozostałe przedmioty). Dzieci przeliczają sylaby, głoski, wyodrębniają głoski w nagłosie i wygłosie.

b) Na tablicy wisi ilustracja przedstawiająca łazienkę lub kilka ilustracji związanych z tematyką zajęć. Ilustracje są przykryte kartonem podzielonym (pociętym) na kilka części – puzzle, które są ponumerowane. Dzieci losują zagadki (też ponumerowane), rozwiązują je i zdejmują odpowiednio ponumerowane puzzle. Starają się odgadnąć, co kryje ilustracja przedstawiona na tablicy.

c)Wspólny taniec przy piosence „Poskacz ze mną”

zwrócenie uwagi na ważną rolę ruchu i gimnastyki w utrzymaniu dobrej kondycji i dobrego zdrowia;

Dzieci w rytm piosenki podskakują po obwodzie koła. Podczas refrenu dzieci w rozsypce poruszają się po sali naśladując: grę w piłkę, skakanie w gumę, skakanie na skakance, skoki w tył, w przód, w bok.

d)Zabawa „Zaczarowany woreczek”
Odgadywanie owoców i warzyw po dotyku – rozmowa na temat racjonalnego odżywiania się i konieczności jedzenia warzyw i owoców, które zawierają witaminy niezbędne człowiekowi do życia. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia owoców i warzyw przed spożyciem.

e) Porównywanie zdrowia do drzewa (na tablicy wisi rysunek lub makieta drzewa i napis – Drzewo Zdrowia). 'Burza mózgów' – Co to znaczy być zdrowym?

f) Dzieci rysują na wyciętych listkach własne pomysły i zawieszają je na drzewie (można także zawieszać hasła np. ruch, higiena, zapisane przez nauczycielkę).

6.Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciu. Wręczenie odznak „Akademii Zdrowia”.


ZAGADKI:

Mydła i wody pilne unika. Co weźmie do rąk wszystko poplami. A jak nazwać takiego chłopczyka? Ja wam nie powiem, nazwijcie go sami. (brudas)

Rozpuszczam się w wodzie, ubywa mnie co dzień. Kto o czystość dba, ten dobrze mnie zna. (mydło)

Schowała się w tubie, używać ją lubię. A i mała szczotka, chętnie się z nią spotka. (pasta do zębów)

Spogląda z wysoka na kurki, na wannę. Gdy go używasz, udaje fontannę. (prysznic)

Jak ten przedmiot się nazywa? Jest za mały by nim pływać. Lecz gdy woda z kranu ciurka, biorę kąpiel,daję nurka. (wanna)

Ono pewnie cię przekona, że twarz twoja zabrudzona (lustro)

Używasz go co dzień wieczorem i rano. Przypomina przedmiot, który grabią siano. (grzebień)


Co tak wygląd zmieniać może: gdy jej dużo zwie się morzem, a gdy ilość jest niewielka, to jest kropla lub kropelka. Gdy jest ciepło, wtedy płynie, a na lód twardnieje w zimie. (woda)

DBAMY O CZYSTOŚĆ I ZDROWIE

Cel ogólny:
kształtowanie nawyku dbania o czystość osobistą i zdrowie;
stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdania sobie sprawy z ich konsekwencji.


Cele szczegółowe:

Dziecko powinno:
wiedzieć, że trzeba myć ręce przed posiłkami, po zabawie, po spacerze;
rozumieć i wiedzieć, że dla zachowania zdrowia musi dbać o czystość osobistą, spożywać owoce, często spacerować i gimnastykować się;
wiedzieć, że owoce należy myć przed spożyciem;
rozróżniać i prawidłowo nazywać niektóre owoce (jabłko, pomarańcza, banan, kiwi);
umieć rozróżniać zdrową i niezdrową żywność;
rozumieć zasady zdrowego odżywiania, zdawać sobie sprawę, jak ważne jest jedzenie zdrowych produktów;
podejmować próby wypowiadania się na dany temat;
umieć przedstawić za pomocą ruchu czynności związane z higieną;
słuchać ze zrozumieniem treści opowiadania;
wykonywać polecenia nauczycielki i reagować na polecenia słowne i dźwiękowe;
umieć współpracować w zespole.

Metoda:
słowna: opowiadanie z wykorzystaniem lalek, rozmowa;
aktywizująca: zadań stawianych dziecku, spontaniczna aktywność dziecka, ćwiczenie wyobraźni;
percepcyjna: pokaz, oparta na bezpośrednim spostrzeganiu i przeżywaniu.

Forma: zespołowa i indywidualna.

Pomoce: tekst opowiadania wg pomysłu nauczycielki , dwie lalki (mama i Dorotka), owoce, piosenka na CD „Mydło lubi zabawę”, „Taniec – Połamaniec”, ilustracje związane z tematyką zajęcia, emblematy owoców, tamburyno.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1.Powitanie.
2.Słuchanie opowiadania nauczycielki z wykorzystaniem lalek „Co się stało Dorotce?” - wdrażanie do uważnego słuchania, rozwijania ekspresji słownej, próby wyciągnięcia wniosków.

Dorotka:
Dzień dobry dzieci! /lalka czeka na odpowiedź/
Dzisiaj jest wspaniały dzień. Rano zjadłam pyszne śniadanie: chleb z miodem i mleko.
Czy wy lubicie miód i mleko? /odpowiedzi dzieci/
Radzę wam żebyście jadły miód i piły mleko. Mama mówi, że po takim śniadaniu będę duża i zdrowa.
Potem byłam z mamą na spacerze. Bawiłam się w piaskownicy, biegałam z piłką. A teraz mama szykuje obiad, bo po południu pójdziemy do parku na huśtawki.
Ojej, jestem bardzo głodna!
Mamusiu, mamusiu, jestem bardzo głodna! /nauczycielka bierze druga lalkę/

Mama:
O, dzień dobry dzieci! /dzieci odpowiadają/
Dorotko, jeszcze nie ma obiadu. Jeśli jesteś głodna, to zjedz jabłuszko.
Tylko nie zapomnij umyć przed zjedzeniem!
A czy myłaś ręce po spacerze?

Dorotka:
Jeszcze nie zdążyłam.

Mama:
To koniecznie umyj ręce. /mama wychodzi/

Dorotka:
Umyj ręce, umyj jabłko! Tyle pracy, a ja jestem głodna. Otrzepię ręce. To wystarczy. Wcale nie widzę brudu. Jabłka też nie będę myła, zjem je szybko, mama nie zauważy /je jabłko, potem podśpiewuje lecz po chwili zaczyna płakać/
Oj, oj, jabłko było pyszne, ale dlaczego teraz boli mnie brzuszek?
Mamo, mamusiu! /wchodzi mama?

Mama:
Co się stało córeczko?

Dorotka:
Boli mnie brzuszek i jest mi niedobrze.

Mama:
Rzeczywiście źle wyglądasz. Tylko nie wiem dlaczego? Co ci mogło zaszkodzić?
Może wy dzieci wiecie co mogło zaszkodzić Dorotce?
/rozmowa lalki – Mamy – z dziećmi. Nauczycielka tak kieruje rozmową, aby dzieci powiedziały, że należy myć ręce i owoce przed jedzeniem, bo inaczej będą chore i źle się poczują./

Mama:
Dorotko, czy już wiesz dlaczego bolał cię brzuszek?

Dorotka:
Wiem, bo nie umyłam rąk i jabłuszka.

Mama:
Teraz zamiast iść do parku na huśtawki, musisz wziąć lekarstwo i położyć się do łóżeczka. Myślę, że już nigdy nie zapomnisz o myciu rąk i owoców przed jedzeniem.

Dorotka:
Nie zapomnę mamusiu i wy dzieci też o tym nie zapomnijcie!
Pa, pa. Do widzenia dzieci /lalka włożona do łóżeczka/3.Zabawa muzyczno-ruchowa „Pokaż jak myjesz...” przy piosence na CD „Mydło lubi zabawę” - rozwijanie spontanicznej aktywności dzieci, wyrabianie reakcji na sygnały słowne i dźwiękowe. Dzieci tańczą w parach przy piosence, na przerwę w muzyce starają się pokazać za pomocą ruchu wymienione przez nauczycielkę polecenia np. pokaż jak myjesz buzię, pokaż jak myjesz zęby itp.

4.Loteryjka obrazkowa „Zdrowa i niezdrowa żywność” - zwrócenie uwagi na spożywanie zdrowej żywności (np. owoce, warzywa, mleko, sery, miód, soki). Wskazane dziecko podchodzi do loteryjki obrazkowej, losuje produkt, stara się go rozpoznać i nazwać. Pozostałe dzieci za pomocą emblematów z 'uśmiechniętymi' bądź 'smutnymi' minami starają się wskazać, czy dany produkt jest zdrowy czy nie.

5.Zabawa integracyjna „Sałatka owocowa” - Wszystkie dzieci siedzą w kręgu na krzesełkach. Nauczycielka rozdaje dzieciom emblematy różnych owoców i mówi: robię sałatkę owocową, potrzebuję jabłko i pomarańczę – wstają dzieci, które mają ten emblemat i robią kółko – tańczą do podkładu muzycznego. Zabawa jest powtarzana kilka razy, za każdym razem nauczycielka prosi inne owoce.

6.Rozmowa podsumowująca zdobyte na zajęciu wiadomości - „Co robimy abyśmy byli zdrowi?” - nauczycielka stara się tak pokierować rozmową, aby dzieci potrafiły powiedzieć które czynności służą zdrowiu np. myjemy ręce, kąpiemy się, myjemy owoce, jemy zdrowe produkty, chodzimy na spacery, gimnastykujemy się. Uświadomienie dzieciom, że aktywny wypoczynek służy zdrowiu. Zachęcanie do spacerów i gimnastykowania się.

7.Zabawa muzyczno-ruchowa „Taniec – Połamaniec”.

8.Mycie rąk w łazience z zachowaniem kolejnych etapów.

9.„Jemy owoce” - poczęstowanie dzieci owocami, zachęcanie do spożywania owoców, które są źródłem witamin.Literatura:

1.„Moje przedszkole” Program wychowania przedszkolnego. Cz. Cyrański, M. Kwaśniewska
2.„Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” (DZ.U. Z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1100)
3.„Poradnik wychowania zdrowotnego dzieci w wieku 3-4 lat” R. Jaworska
4.„Aktualne kierunki działań i rozwoju promocji zdrowia” J.B. Karski
5.„Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych” K. Żuchelkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.