X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31282
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Iwona Barczyk
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Rodakach
Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Data rozpoczęcia stażu: 2 września 2013 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania/działania
Formy realizacji zadań
Sposoby dokumentowania
Termin
realizacji

1
Poznanie procedury awansu zawo-dowego na stopień nauczyciela dyp-lomowanego..
Udział w kursach, warsztatach do-tyczących doskonalenia zawodowe-go.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awa-nsu zawodowego (ustawa, rozporządzenia).
Zapoznanie się z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i korzystanie z tych zasobów.
Regularna lektura publikacji MEN.
Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu awansu zawodowego.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju za-wodowego.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyj-nego.
Udział w kursach, szkoleniach.
Samodzielne pogłębianie wiedzy na temat awansu zawo-dowego.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Planu Rozwoju Zawodowego.
Sprawozdanie.
Wniosek o podjęcie postępowa-nia kwalifikacyjnego.
IX – X 2013 r.

okres stażu

IX – X 2013 r.

2
Przypomnienie zasad funkcjonowa-nia i organizacji zadań szkoły.

Samodzielne rozwijanie wiedzy na  temat  prawa oświatowego, organi-zacji placówek oświatowo - wycho-wawczych a także reformy oświaty.
Zapoznanie z dokumentami szkoły: Statut, Program wycho-wawczy szkoły, WSO, Program profilaktyki,
Samodzielne i twórcze układanie planu wychowawczego klasy, planu współpracy z rodzicami na podstawie Programu wychowawczego szkoły.
Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego, regular-na lektura publikacji w Internecie.
Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły.
Plan wychowawczy klasy, plan współpracy z rodzicami, notatki.

IX – X 2013 r.

okres stażu
3
Dzielenie się uzyskanymi informa-
cjami z nauczycielami swojej szkoły
 oraz innych szkół i placówek oświa - towych.
Dyskusje na tematy związane z awansem, wymiana doku - mentów i przygotowanych projektów,  planów rozwoju.
Forum dyskusyjne w Internecie.

okres stażu

4

Obserwacja i analiza możliwości dzieci.
Badanie opanowanych przez dzieci w klasie zerowej i w klasie pierwszej umiejętności i wiadomości. Dostosowanie planów pracy do indywidualnych potrzeb, możliwości i umiejętności uczniów.
Test, arkusz obserwacji
test „Diagnoza umiejętności ucz-niów u progu pierwszej klasy” i „Po klasie pierwszej” pobrany ze strony: www.wsip.pl
Diagnoza przedszkolna „Goto-wości szkolnej” pobrana ze stro-ny: www.wsip.pl
IX , VI


okres stażu

X , IV

5
Wstępna ocena własnych umiejętno-ści
Podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy.
Przeanalizowanie lekcji, uroczystości. Obserwacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

Scenariusze lekcji, uroczystości

Karta obserwacji lekcji

okres stażu

6
Organizowanie pomocy psychologi-czno – pedagogicznej. Wspomaga-nie ucznia zdolnego i mającego tru-dności w nauce.
Koordynowanie pracy Zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wybór uczniów, pomoc w przygotowaniu i zbieraniu materiałów, rozmowy z dziećmi, włączenie do pomocy rodziców, ćwiczenia.

Dokumentacja zgodna z Rozpo-rządzeniem dot. pomocy psycho-logiczno - pedagogicznej

okres stażu

7
Organizowanie konkursów - przy-gotowanie dzieci do uczestnictwa w organizowa­nych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów klasowych, szkolnych i międzyszkolnych z edukacji wczesnoszkolnej. Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów.
Karty pracy, scenariusze lekcji, zdjęcia, dyplomy.okres stażu
8
Opieka nad klasą, przygotowanie pomocy dydaktycznych .
Dbanie o estetyczny wygląd klasy.
Zaświadczenie dyrektora szkoły, zdjęcia.
okres stażu
9
Cykliczna organizacja imprez, wy-jazdów.
Organizacja uroczystości szkolnych, środowiskowych, wy-cieczek, wyjazdów do teatru, muzeum.
Karty wycieczek, zdjęcia, nota-tki na stronie internetowej szkoły
okres stażu
10
Prowadzenie zajęć w ramach peda-gogizacji rodziców.
Przygotowanie referatów na zebrania z rodzicami. Umiesz-czenie ich na stronie internetowej.
Protokół z zebrań rodziców, ksero dziennika szkolnego, opi-nia dyrektora.
okres stażu
11
Współpraca z rodzicami.
Angażowanie rodziców do współpracy w organizowaniu klasowych i szkolnych uroczystości.
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Zapis w dzienniku lekcyjnym.
Scenariusze zajęć.
Potwierdzenie rodziców o wspó-łpracy.
okres stażu

12
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, pogłębianie własnej wiedzy, umiejętności oraz wykorzystanie ich w pracy dydaktycznej.
Samokształcenie i samodoskonale-nie, aktualizowanie wiedzy z zakre-su psychologii, pedagogiki.
Dokumentowanie efektów własnej pracy, analiza i ewalua-cja.
Zbieranie informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Notatki z czytanych lektur.
Notatki


okres stażu

13

Promowanie szkoły w środowisku.
Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły wydarzeń z życia klasy i szkoły.
Przygotowanie i zamieszczanie w prasie lokalnej artykułów dotyczących ważniejszych wydarzeń z życia klasy i szkoły.
Zdjęcia i krótkie opisy.
Artykuły w prasie.
okres stażu
14
Przygotowanie sprawozdania z rea-lizacji planu rozwoju.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Sprawozdanie
VI 2016 r

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadania/działania
Formy realizacji zadań
Sposoby dokumentowania
Termin
realizacji
1
Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Opracowanie narzędzi badawczych oraz przygotowy-wanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
Korzystanie z programu Świadectwa przy redagowaniu końcoworocznych ocen opisowych.
Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu
Karty obserwacji, karty pracy,
scenariusze, dyplomy.
Oceny opisowe uczniów.
cały okres
stażu
2
Doskonalenie własnego warsztatu pra- cy.
Opracowanie harmonogramu spotkań z ciekawymi lu-dźmi i planu wycieczek w ciekawe miejsca
Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji i uroczystości szkolnych..
Wykorzystanie komputera do przygotowania dokume-ntów szkolnych zgodnie z bieżącymi potrzebami
Harmonogram spotkań.
Plan wycieczek.
Scenariusze.
cały okres
stażu
3
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyj-nych i dodatkowych.
Przygotowanie wraz z uczniami gazetek klasowych.
Korzystanie ze stron internetowych różnych wydaw-nictw pedagogicznych.
Wykorzystanie komputera do powtarzania, utrwalania wiedzy.
Wykorzystanie w procesie edukacyjnym animacji komputerowych, słowników, encyklopedii, dostępu do Internetu.
Wykorzystanie tablicy multimedialnej
Korzystanie z komputerowych programów edukacyj-nych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.
Gazetki klasowe, scenariusze
uroczystości, itp
okres stażu
4
Systematyczna dbałość o należytą ja-kość sprzętu elektroakustycznego, ob-sługa techniczna tego sprzętu.
Przygotowanie sprzętu do wykorzystania podczas uroczystości szkolnych, pokazów, dyskotek.
Zaświadczenia dyrektora szkoły.
okres stażu
5
Publikowanie w Internecie swoich osiągnięć.
Publikowanie scenariuszy zajęć oraz scenariuszy uroczystości i imprez szkolnych na stronach internetowych.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
Publikacje,
adresy stron w Internecie.

cały okres
stażu.
6
Korzystanie z ofert portali edu-kacyjnych oferujących wnikliwą diag-nozę osiągnięć szkolnych po ukończe-niu każdej klasy.
Wykorzystanie gotowych testów. wysłanie prac do analizy, porównanie wyników na tle rówieśników z polskich szkół.
strona www.wsip.pl
IX, VI każdego roku

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
Zadania/działania
Formy realizacji zadań
Sposoby dokumentowania
Termin
realizacji
1

Współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.
Wymiana doświadczeń w ramach zespołu samo-kształceniowego i rady pedagogicznej.
Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu samo-kształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkol-nej.
Współpraca z innymi nauczycielami podczas przygo-towywania uroczystości szkolnych, konkursów, itp.
Opracowywanie i udostępnianie własnych materiałów dydaktycznych, itp.
Notatki własne.
Protokoły ze spotkań Zespołu przedmiotowego
cały okres
stażu
2

Organizowanie form wewnątrzszkol-nego doskonalenia.
Pomoc innym pracownikom szkoły, przygotowywanie testów i sprawdzianów na komputerze, wykonywanie wydruków, dyplomów, zaproszeń, skanowanie doku-mentów konsultacje dla nauczycieli w zakresie obsługi komputera i Internetu .
Systematyczna obserwacja stron internatowych pod kątem pojawiania się nowych przepisów prawnych i informacji dotyczących działalności szkoły oraz przekazywanie ich zainteresowanym osobom.
Komputerowe opracowywanie materiałów związanych z pracą szkoły.
Potwierdzenie nauczycieli i dyre-ktora szkoły, przykładowe prace.
na bieżąco
3

Dzielenie się swoją wiedzą i doświad-czeniem z innymi nauczycielami.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców,
Wygłaszanie referatów dla nauczycieli zespołu samo-kształceniowego.
Opracowanie materiałów, scenariuszy zajęć dla in-nych nauczycieli oraz umieszczenie ich na własnej stronie internetowej.
Udostępnianie innym nauczycielom swoich opracowań i referatów, Scenariuszy imprez, konkursów
Scenariusze lekcji, potwierdzenia .
Adres własnej strony internetowej.

Opracowane materiały, scenariusze zajęć.
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania/działania
Formy realizacji zadań
Sposoby dokumentowania
Termin
realizacji
1
Opracowanie i wdrożenie Programu działań wychowawczych dla klasy pierwszej i Oddziału Przedszkolnego
Opracowanie i wdrożenie programu. Realizacja pro-gramu. Ewaluacja
Dokumentacja programu.
okres stażu
2
Opracowanie i koordynacja Programu „Cała Polska czyta dzieciom”

Udział i przeprowadzenie konkursów, koordynowanie działań prowadzonych w ramach programu ( Starsi – młodszym, tworzenie Klubów czytających rodzin, itp)

Dokumentacja programu. Scenariusze konkursów, zdjęcia, poświadczenia.
okres stażu
3
Koordynowanie pracy Zespołu ewalu-acyjnego w szkole
Opracowanie harmonogramu i programu ewaluacji wewnętrznej w szkole. Opracowanie i analiza ankiet ewaluacyjnych, kwestionariuszy wywiadu Przeprowa-dzenie ewaluacji wybranego obszaru.
Harmonogram
Dokumentacja programu.
Raport z przeprowadzonej ewaluacji

4
Praca z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie z Poradni Psycholo-giczno- Pedagogicznej
Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych,
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Dziennik zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadania/działania
Formy realizacji zadań
Sposoby dokumentowania
Termin
realizacji
1
Integracja społeczności –uczniowie, rodzice, nauczyciele, środowisko lokal-ne. Nawiązywanie do tradycji ludo-wych i ich kultywowanie.
Przygotowanie imprezy środowiskowej z okazji Dnia Rodziny. Współorganizacja Dnia Pieczonego Ziem-niaka.

Poświadczenia, zdjęcia.
Scenariusze imprez środowisko-wych.
Prezentacja i filmy na CD.
wg kalendarza
2
Wdrażanie uczniów i rodziców do prac na rzecz szkoły oraz pozyskiwa-nie funduszy.
Pomoc rodziców w drobnych naprawach oraz odnawianiu sprzętu i pomocy.
Zdobywanie środków finansowych lub rzeczowych na finansowanie nagród w konkursach, zakup pomocy.
Poświadczenia, zdjęcia.
okres stażu
3

Organizowanie konkursów, wycieczek dydaktycznych i krajoznawczych.
Konkursy czytelnicze, plastyczne, matematyczne, ortograficzne itp.
Pełnienie funkcji kierownika wycieczek.
Organizowanie wycieczek szkolnych i klasowych Współpraca z ciekawymi ludźmi z Gminy Klucze
Strona internetowa szkoły, wytwory prac dzieci, dyplomy.
Harmonogram i plan wycieczek.
Dokumentacja wycieczek.
okres stażu
4

Współorganizowanie konkursów, im-prez i uroczystości szkolnych.

Konkursy muzyczne, plastyczne, recytatorskie, itp.
Organizowanie imprez i uroczystości:
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego,
Ślubowanie klasy pierwszej,
Dzień Postaci z bajek,
Andrzejki,
Wigilia klasowa
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Rodziny
Prowadzenie dla uczniów z klas I-III zajęć o zdrowym odżywianiu w ramach programu „5 porcji warzyw...”, „Odżywiam się zdrowo i ekologicznie”,
Harmonogram konkursów i uro-czystości szkolnych..
Scenariusze uroczystości
Zdjęcia na stronie internetowej szkoły.

wg kalendarza
5
Przeprowadzenie testów sprawdzają-cych wiedzę uczniów kl. I
Opracowanie testów dla uczniów kl. I
Testy, analiza testów, ewaluacja.
cały rok szkolny

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp.
Zadania/działania
Formy realizacji zadań
Sposoby dokumentowania
Termin
realizacji
1
Współpraca ze strukturami samorzą-dowymi i organizacjami działającymi na rzecz edukacji.
Współpraca z:
Gminą Klucze,
Ochotniczą Strażą Pożarną w Rodakach,
Policją,
Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Olkuszu,
Parafią,
Kołem Gospodyń Wiejskich
Nadleśnictwem w Olkuszu
Kołem Łowieckim „Antylopa”
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczach
Sanepidem w Olkuszu
Zapraszanie przedstawicieli instytucji na pogadanki do szkoły. Wycieczki. Wykonanie prac pamiątkowych.
Zdjęcia,
Sprawozdania.
okres stażu
2
Współpraca z rodzicami. Zapewnienie warunków sprzyjających pozytywnemu postrzeganiu szkoły przez uczniów i rodziców. Organizacja imprez szkolnych .
Przygotowanie wycieczek autobusowych, spotkań śro-dowiskowych, apelów, zabaw szkolnych, dyskotek z udziałem rodziców i mieszkańców lokalnego środo-wiska. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnic-twa w życiu szkoły.
Zapisy w dzienniku,
Zdjęcia, notatki.

okres stażu
3
Współpraca z Poradnią Psychologi-czno - Pedagogiczną w Olkuszu

Wnikliwa obserwacja uczniów.
Redagowanie opinii.
Konsultacje z pedagogiem, psychologiem i logopedą.
Realizowanie zaleceń.
Opis działań
Potwierdzenia.
Opinie, orzeczenia

okres stażu
4Nawiązywanie współpracy z innymi szkołami i przedszkolami, itp.


Podjęcie współpracy.
Kontakty z osobami wspierającymi proces dydaktycz-no - wychowawczy.
Zapraszanie przedstawicieli na spotkania do szkoły,
organizowanie wycieczek w celu poznania zakresu zadań instytucji wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy.
Współpraca z „Klubem Tygrysek” prowadzonym przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze
Notatki, sprawozdania, zaświadczenia. zdjęcia

okres stażu
5
Organizowanie spotkań z uczniami naszej szkoły

Przygotowanie zabaw integracyjnych.
Notatki, zdjęcia, zaświadczenia.
okres stażu
6
Współpraca ze Służbą Zdrowia, Sane-pidem.
Zapraszanie pielęgniarki szkolnej na pogadanki dla dzieci. Przeprowadzenie przez pielęgniarkę okreso-wych przeglądów czystości. Promocja zdrowia poprzez udział w konkursach. Propagowanie zdrowego stylu życia, samodzielne przygotowanie posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego odżywiania się.
Notatki, sprawozdania, zaświadczenia.

okres stażu
7


Czynny udział w organizacji różno-rodnych akcji. Działania na rzecz ochrony środowiska.

Udział w akcjach:
„ Sprzątanie Świata”,
„ Dzień bez samochodu”
„No promil - no problem”
„Dzień Ziemi”
Koordynacja programu:
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
„Owoce w szkole”
„5 porcji warzyw, owoców lub soku”
Notatki, dyplomy, zdjęcia, zaświad-czenia.
Prezentacja na CD- udział klasy w działaniach na rzecz ochrony śro-dowiska.
okres stażu
8

Propagowanie akcji charytatywnych.
Udział wraz z uczniami i rodzicami w akcjach chary-tatywnych organizowanych przez różne instytucje. (WOŚP, zbiórka darów na święta, itp.)
Zbiórka plastikowych nakrętek oraz inne działania.
Potwierdzenie.
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Lp.
Zadania/działania
Formy realizacji zadań
Sposoby dokumentowania
Termin
realizacji
1
Efekty współpracy ze strukturami sa-morządowymi, kulturalnymi i innymi
instytucjami.
- Nagrody
- Podziękowania
- Wyróżnienia
Potwierdzenia.
okres stażu
2

Poszerzenie wiedzy w zakresie diagno-zowania trudności ucznia.

Udział w warsztatach

Zaświadczenia.
okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.
Zadania/działania
Formy realizacji zadań
Sposoby dokumentowania
Termin
realizacji
1

Rozpoznawanie i rozwiązywanie prob-lemów edukacyjnych i wychowaw-czych.

Stała współpraca z rodzicami, poznanie środowiska wychowanków, diagnozowanie problemów, ustalenie metod pracy i pomocy.
Współpraca z PPP w Olkuszu


Notatki własne.
Dokumentacja szkolna.
Dokumentacja PPP (opinie, orze-czenia)
okres stażu
2

Opracowanie studium przypadku (dwóch uczniów). Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozwią-zywania problemów.


Charakterystyka, diagnoza problemu, geneza i dyna-mika zjawiska, znaczenie problemu, prognoza i propo-zycja rozwiązania, wdrażanie i ewaluacja.

Opracowane materiały.

okres stażu

Plan rozwoju jest otwarty i może ulec modyfikacjom w trakcie realizacji. zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.