X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31097
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Maja Dąbrowska
Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 94 w Warszawie
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Joanna Zalewska

Plan opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Poznanie organizacji, zadań oraz zasad funkcjonowania szkoły.
Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole oraz zasady jej prowadzenia.
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz omawianie ich.
Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrz placówki,
- poza placówką,
- samokształcenie.
Wspieranie uczniów w ich indywidualnym rozwoju.
Doskonalenie oraz pogłębianie współpracy z rodzicami.
PLAN DZIAŁANIA na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 01.12.2004r.


§ 6 ust. 2 pkt 1

ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
Poznanie procedury związanej z uzyskaniem awansu zawodowego
Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego:
-Karta Nauczyciela,
-Ustawa o systemie oświaty, -Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004r.


Poprawne napisanie planu rozwoju zawodowego.
wrzesnień
2015r.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
Kontrakt z opiekunem stażu.

Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.
wrzesień
2015r.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Analiza domuentów:
- Ustawa o Systemie oświaty,
- Karta Nauczyciela,
- Konwencja Praw Dziecka,
- Przepisy BHP dotyczące wychowanków i nauczycieli,
- Statut szkoły,
- Plan rozwoju szkoły,
- Program wychowawczy szkoły,
- Wewnątrzszkolny system oceniania,
- Szkolny system oceniania zachowania.
Wnioski własne zapisane w notatkach.

Scenariusze zajęć.

Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
Cały okres trwania stażu
Poznanie Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych
Analiza Podstawy Programowej.

Zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce.
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
wrzesień
2015r.
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie szkoły
Analiza regulaminu BHP i p/poż.

Analiza programu profilaktyki szkoły.

Stosowanie zasad BHP w codziennej pracy pedagoga.

Szkolenie wstępne BHP.

Analiza Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
Cały okres trwania stażu.
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji
Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach zajęć.

Przygotowywanie scenariuszy zajęć dydaktycznych.

Zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w szkole związanymi z ramowym planem dnia w szkole, z przydziałem zastępst, współpracy nauczycieli z dyrektorem.

Wypełnianie arkuszy ocen oraz karty osiągnięć ucznia.

Sporządzanie informacji o uczniu dla poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Sporządzanie zestawień statystycznych.


Prowadzenie dokumentacji szkoły.
Cały okres trwania stażu
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego.
Notatki własne.

Zaświadczenia.

Scenariusze.
Cały okres trwania stażu.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu


Opis realizacji sporządzonego planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
czerwiec
2016r.


§ 6 ust. 2 pkt 2

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ PLACÓWKI.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
Poznanie zasad konstruowania programów
Opracowanie programu wychowawczego klasy z uwzględnieniem wytycznych z programu wychowawczego szkoły, z planu rozwoju szkoły na lata 2015-2012, a także z wniosków z ewaluacji i wniosków z OBUT-u.

Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły.

Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z uwzględnieniem wniosków z ewaluacji oraz OBUT-u.

Opracowanie programu zajęć koła matematycznego. Z wnioskow z ewaluacji i OBUTU-u

Zapoznanie z „PIĘCIOLETNIM PLANEM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 94 IM. I MARSZAŁKA POLSKI
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE NA LATA 2015-20.”
Plan pracy zatwierdzony do realizacji.
Cały okres trwania stażu.
Zapoznanie z prawidłowym konstruowaniem scenariuszy zajęć
Przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu.

Wzbogacanie wiedzy ze stron internetowych, literatury pedagogicznej.
Zgromadzone scenariusze.
Cały okres trwania stażu.
Wzbogacanie własnego warsztatu pracy
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach, konfererencjach metodycznych

Projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, przygotowanie prezentacji mulimedialnych.

Wzbogacenie własnego warsztatu pracy o nowe, ciekawe pozycje wydawnicze, gry dydaktyczne, programy komputerowe.

Analiza przewodników metodycznych, korzystanie z publikacji wydawnictw pedagogicznych.


Dekoracja sali.
Pomoce dydaktyczne.

Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach.
Cały okres trwania stażu.
Wykorzystanie w codziennej pracy technologii informacyjnych i komunikacyjnych
Tworzenie i opracowywanie dokumentacji, korzystanie
z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.

Przygotowywanie materiałów na zebrania z rodzicami,dni otwarte, scenariusze zajęć oraz imprez okolicznościowych.

Przygotowanie informacji dla rodziców w celu lepszej komunikacji.

Śledzenie informacji dotyczących zmian w prawie oświatowym.

Korzystanie z publikacji na stronach internetowych w celu studiowania literatury przedmiotu.

Korzystanie z Internetu w celu komunikowania się z dyrektorem, nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły.

Opracowanie dokumentacji związanej z własnym stażem.

Przygotowanie prezentacji multimedlianych.

Wykorzystanie mulitibooka podczas codziennych zajęć dydaktycznych.

Publikacja planu zawodowego na stronie internetowej.
Scenariusze zajęć.

Pomoce dydaktyczne.

Spis wykorzystanych publikacji ze stron internetowych.
Cały okres trwania stażu.
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej.

Studiowanie czasopism pedagogicznych.

Udział w warsztatach, kurasach, szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, w tym w projekcie „Edukacja pierwsza klasa”.
Wykaz bibliografii oraz źródeł.

Ksero wykorzystanych artykułów.
Cały okres trwania stażu.
Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami
Udostępnianie scenariuszy zajęć.

Dzielenie się pomysłami z okazji wydarzeń okolicznościowych.

Udostępnianie ciekawych publikacji pedagogicznych.
Potwierdzenie opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
Cały okres trwania stażu.


§ 6 ust. 2 pkt 3

ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA DZIECI, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
Współpraca z rodzicami
Rozmowy indywidualne z rodzicami.

Komunikacja z rodzicami poprzez dzienniczek ucznia.

Udział w zebraniach i dniach otwartych.

Akademie okolicznościowe, uroczystości klasowe,
współdziałanie w ramach projektu „Ogrodny Nauki i Sztuki”, organizacja festynu.
Scenariusze zajęć.

Potwierdzenie opiekuna stażu.

Notatki z rozmów indywidualnych.
Cały okres trwania stażu.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci
Obserwacja dziecka podczas zajęć oraz innych sytuacji szkolnych.

Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej.

Współpraca z nauczycielami o większym stażu zawodowym oraz specjalistam.

Notatki własne.

Wypełnianie karty osiągnięć ucznia.

Wykaz bibliografii.
Cały okres trwania stażu.
Poznanie instytucji wspomagających placówkę w sprawach wychowawczych
Poszukiwania własne.

Uzyskanie informacji od dyrektora, pedagoga szkolnego, innych nauczycieli.

Poznanie zakresu pomocy.
Spis adresów i telefonów instytucji wspomagających proces wychowawczy.
Cały okres trwania stażu.
Realizacja planu rocznego oraz innych planów obowiązujących w szkole poprzez realizację powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych. Uczestnictwo w życiu szkoły. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Współudział w organizacji uroczystości z udziałem środowiska rodzinnego dziecka np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny.

Realizacja i uczestnictwo w ważnych wydarzeniach z życia szkoły: ślubowanie klas pierwszych, pierwszy Dzień Wiosny, Urodziny Patrona Szkoły, Koncert „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, udział w akcjach charytatywnych, udział w spotkaniach autorskich.

Udział w projekcie „Ogrody Nauki i Sztuki”.

Udział w programie „Dobrze wychowany”.

Tworzenie dekoracji w sali i na korytarzu.

Prowadzenie koła zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

Potwierdzenie opiekuna stażu.

Zdjęcia.

Scenariusze uroczystości.
Cały okres trwania stażu.
Propagowanie zasad zdrowego stylu życia, prawidłowej postawy wobec siebie i innych ludzi oraz kultury osobistej
Pogadanki.

Wykonanie piramidy zdrowego żywienia.

Prowadzenie zajeć o tematyce zdrowotnej, przygotowanie scenariuszy.

Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego przy wykorzystaniu gier i zabaw.

Wspólnie z klasą spożywane śniadania.

Udział w akcji „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole”.
Bieżąca praca z dziećmi.
Cały okres trwania stażu.


§ 6 ust. 2 pkt 4

UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora
Przygotowanie scenariuszy zajęć.

Omówienie przeprowadzonych zajęć.
Scenariusze zajęć.
Cały okres trwania stażu.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
Analiza i omówienie zajęć.
Scenariusze zajęć.

Notatki własne.
Cały okres trwania stażu.


........................................ ........................................

Podpis opiekuna stażu Podpis stażysty


........................................

Podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.