X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31078
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Imię i nazwisko dziecka – ........................................
Rok szkolny- 2015/2016
Forma wychowania przedszkolnego* - przedszkole
Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:
1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:
1) mocne strony dziecka- Posiada podstawowe informacje na temat siebie, swojej rodziny, miejscowości, ojczyzny. Przestrzega ustalonych zasad (reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych). Bardzo chętnie i zgodnie współpracuje z innymi w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Sprawnie wykonuje polecenia nauczyciela. Dziecko jest samodzielne w sytuacjach życiowych i zadaniowych (na miarę swoich możliwości rozwojowych). Chętnie pomaga innym dzieciom. Przewiduje skutki swoich zachowań. Nie oczekuje stałej obecności i pomocy osoby dorosłej. Stara się samodzielnie radzić w sytuacjach konfliktowych. Wyraża swoje emocje w sposób akceptowany społecznie. Ujmuje związki przyczynowo-skutkowe. Potrafi przewidzieć następstwa zdarzeń. Orientuje się, że są zmiany odwracalne i nieodwracalne.
2) zauważone trudności - brak
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka- zgodne z podstawą programową i programem pracy nauczyciela.
4) wskazówki dla rodziców - brak
2. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania:
1) mocne strony dziecka- Określa kierunki i położenie przedmiotów w przestrzeni (w odniesieniu do siebie oraz innych obiektów). Dobrze dokonuje porównań na zasadzie różnicowania. Różnicuje funkcje, wymienia pojedyncze cechy różniące w zakresie budowy. Podaje ogólne pojęcia, tworzy zbiory. Liczy na konkretach i na obrazkach i stosuje liczby w ich aspektach (kardynalnym, miarowym i porządkowym). Rozumie proste informacje zapisane za pomocą symboli. Układa sprawnie puzzle, układanki, mozaiki według wzoru. Podczas ćwiczeń słuchu fonematycznego rzadko popełnia błędy, radzi sobie dobrze z usłyszeniem głoski lub słowa i potrafi je powtórzyć Dokonuje analizy i syntezy wyrazowej sylabowej słowa. Wyróżnia samogłoski w nagłosie. Zwykle stosuje w wypowiedziach zasady języka ojczystego. Stara się mówić poprawnie pod względem gramatycznym, fleksyjnym i artykulacyjnym. Czasem popełnia drobne błędy językowe. Buduje wypowiedzi wielozdaniowe. Wymowa dziecka jest zgodna z rozwojem mowy dziecka pięcioletniego (wybrzmiewanie niektórych głosek wciąż się doskonali). Rozumie instrukcje słowne dotyczące zadań, a także treść krótkich opowiadań czytanych przez nauczyciela. Opisuje i interpretuje sytuacje przedstawione na obrazkach, omawia historyjki obrazkowe.
2) zauważone trudności- brak
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka- zgodne z podstawą programową i programem pracy nauczyciela, kontrolowanie poprawnej artykulacji głosek.
4) wskazówki dla rodziców- kontrolowanie poprawnej artykulacji głosek.
3. Sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:
1) mocne strony dziecka- Dziecko jest sprawne fizycznie. Chętnie uczestniczy w zabawach, grach ruchowych i gimnastyce. Stara się poprawnie wykonywać ćwiczenia gimnastyczne. Rytmicznie porusza się przy muzyce (dostrzega zmiany dynamiki, tempa, wysokości dźwięków. Bardzo chętnie rysuje, maluje i wykonuje prace plastyczno-techniczne. Prace są staranne, estetyczne, bogate w szczegóły i dokończone. Prawidłowo posługuje się narzędziami do rysowania, malowania, wycinania. Dokładnie odwzorowuje znaki graficzne i szlaczki; ma sprawność rąk oraz prawidłową współpracę ręki i oka. Dziecko umie dokonywać analizy oraz syntezy wzrokowej niezbędnej w procesie różnicowania kształtów, dźwięków, ich rozpoznawania i odtwarzania kierunków, położenia i proporcji wymiarów odwzorowywanych form graficznych. Podejmuje próby samodzielnego pisania.
2) zauważone trudności- brak
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka- zgodne z podstawą programową i programem pracy nauczyciela oraz rozwijanie zdolności plastycznych.
4) wskazówki dla rodziców- brak
4. Samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych:
1) mocne strony dziecka- Dziecko jest bardzo samodzielne. Sprawnie i bez pomocy osoby dorosłej ubiera się i rozbiera, korzysta z toalety, spożywa posiłki. Potrafi również pomóc innym dzieciom. Rozumie potrzebę utrzymywania porządku w swoim otoczeniu. Bez upomnień osoby dorosłej odkłada zabawki na swoje miejsce. Bardzo chętnie uczestniczy w pracach porządkowych. Bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych jej obowiązków( dyżurów)., jakie zachowania (w sytuacjach bliskich dziecku) są bezpieczne, a jakie zagrażające. Stosuje zasady bezpieczeństwa i zna konsekwencje ich nieprzestrzegania. Samodzielnie organizuje sobie czas wolny w przedszkolu. Samodzielnie organizuje sobie bezpieczne miejsce pracy i zabawy oraz ciekawe zabawy dla siebie i rówieśników Orientuje się w podstawowych zasadach zdrowego odżywiania i stara się stosować do tych zasad.
2) zauważone trudności-brak.
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka- brak
4) wskazówki dla rodziców-brak.

II. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania:
1) opis- Andżelika chętnie bierze udział w przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu – ładnie recytuje wiersze, śpiewa piosenki. Bierze udział różnorodnych zajęciach plastycznych.
2) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu- rozwijanie zdolności plastycznych, teatralnych, udział w przedstawieniach teatralnych w przedszkolu, konkursach plastycznych.
3) wskazówki dla rodziców- brak

III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:
Dziewczynka pogodna, kulturalna, zdyscyplinowana, lubiana przez rówieśników. Chętnie bierze udział w każdej proponowanej formie aktywności, samodzielnie pokonuje trudności szukając nowych sposobów rozwiązań, służy pomocą innym dzieciom Nie stwarza żadnych problemów wychowawczych.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy stwierdza się, że dziecko jest gotowe do podjęcia obowiązków szkolnych.
(data i podpis nauczyciela) •(pieczęć i podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.