X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31010
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela dyplomowanego
zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 01.03.2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013r.; poz. 393)

Anna Pałęga: nauczyciel fizyki
Miejsce realizacji stażu: Gimnazjum w Częstochowie
Data rozpoczęcia stażu: 01 IX 2013 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2016 r.

§8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Doskonalenie kompetencji zawodowych:
- aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach)
- systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie literatury jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły:
- aktywna praca w zespole przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (opracowanie raportów z egzaminu na półmetku dla klas II oraz próbnego egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej)
- stała opieka i dbałość o pracownię przedmiotową, gromadzenie pomocy naukowych, wzbogacanie wyposażenia
- wzbogacanie biblioteczki fizycznej o nowe pozycje wydawnicze
- pełnienie funkcji koordynatora w projekcie EURONET 50/50
- praca w zespołach zadaniowych i komisjach szkolnych.
3. Prowadzenie koła z fizyki.
- przygotowanie uczniów do szkolnych konkursów z fizyki oraz konkursów zewnętrznych.

§8 ust.2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystywanie technologii informacyjnej w nauczaniu fizyki:
- opracowanie prezentacji komputerowych (samodzielnie i jako forma pracy z uczniami)
- wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych (encyklopedii multimedialnych, słowników)
- demonstracje doświadczeń przy użyciu komputera,
- wykorzystanie umiejętności informatycznych na zajęciach pozalekcyjnych
- opracowanie testów, sprawdzianów, regulaminów, konkursów, dyplomów, podziękowań.
2. Stosowanie technologii informacyjnej organizując własny warsztat pracy:
- wykonywanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego
- doskonalenie umiejętności w zakresie technologii komputerowej i informacyjnej
- organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych i prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej m. in.: testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych, foliogramów, sprawdzianów, prac klasowych, pomocy dydaktycznych, ankiet, kartkówek, prezentacji.
3. Wykorzystywanie technologii informacyjnej w pracy wychowawczej:
- zastosowanie arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL w pracy wychowawcy klasowego
- wykorzystanie programu do wypełniania świadectw szkolnych
- opracowanie i przygotowanie planów wychowawczych
- dokumentowanie pracy wychowawczej z wykorzystaniem komputera.
4. Stosowanie technologii komunikacyjnej:
- wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów związanych z nauką fizyki
- stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy, elektroniczny kontakt nauczycieli
- wyszukiwanie literatury pedagogicznej,
- śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwania ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz wypełnianie formularzy - zgłoszeń na stronach www
- systematyczne i ciągłe korzystanie ze stron MEN-u, CKE, OKE, awansu zawodowego i innych stron dla nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom:
- prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.
- przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla Rady Pedagogicznej w ramach WDN
2. Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych i wychowawczych:
- stała współpraca w ramach zespołu matematyczno-przyrodniczego (analizowanie wyników egzaminu gimnazjalnego)
- aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wychowawczego klas, wymiana spostrzeżeń i doświadczeń.
3. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami:
- opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom własnych materiałów dydaktycznych, wychowawczych.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań:
- opracowanie i wdrożenie własnego programu nauczania: „Z fizyką za pan brat” dla klas I-III
- opracowanie i wdrożenie programu: „Uczymy się oszczędzać energię”.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów:
- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i zewnętrznych.
2. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
- współorganizacja konkursu matematyczno-przyrodniczego
- organizacja szkolnego konkursu „Najlepszy fizyk gimnazjum”.
3. Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego.
- wyjścia i wycieczki do kina teatru i muzeum, wycieczki przedmiotowe .

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę:
- spotkania uczniów z przedstawicielami Policji, Służby Zdrowia oraz Straży Miejskiej
2. Współpraca ze szkolnym kołem Caritas:
- inicjowanie akcji we współpracy z szkolnym kołem Caritas:
- „Pomóż św. Mikołajowi” – zbiórka słodyczy
- „Zbieramy korki dla Tobiasza”
- „Skarbonka Jałmużny Wielkopostnej”
3. - „Budujemy szkołę w Sudanie” – zbiórka makulatury we współpracy z biblioteką szkolną oraz Caritas.
4. Współpraca z Akademią im. Jana Długosza:
- zorganizowanie wyjścia grupy uczniów na pokazy doświadczeń z fizyki.
5. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Częstochowie:
- zorganizowanie wycieczki uczniów do Biblioteki.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami:
- obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego
- rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu
- współpraca z nauczycielami, pedagogiem w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności
- opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.