X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30909
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

1. § 7 ust.1 pkt. 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły
oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
Opracowywanie planów pracy oraz innych, niezbędnych dokumentów nauczyciela.

Korzystanie z Internetu, programów multimedialnych, komputera, biblioteki, rzutnika oraz tablicy multimedialnej.
Wykorzystywanie prezentacji multimedialnych na zajęciach oraz filmów.

Cały okres stażu.

Dzienniki zajęć;
Scenariusze zajęć;
Notatki własne;
nośniki informacji.

Poznam nowe metody i formy nauczania w celu urozmaicenia zajęć;
Będę potrafiła wyszukać i wykorzystać potrzebne informacje do pracy zawodowej;
Pozyskam umiejętność tworzenia planów i programów nauczania niezbędnych w procesie edukacji.
Poznawanie środowiska uczniowskiego. Zdobywanie wiedzy na temat problemów
środowiska uczniów oraz systematyczna praca z rodzicami uczniów.
Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami nt. postępów bądź problemów edukacyjnych(według zaistniałych potrzeb).
Współpraca z rodzicami, wychowawcami
i pedagogiem szkolnym -Wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów.

Cały okres stażu.

Notatki;
Szkolna dokumentacja;
Dzienniki zajęć.

Dzięki wymianie własnych doświadczeń z współpracownikami oraz rodzicami uczniów będę mogła lepiej zrozumieć i poznać ich indywidualne potrzeby;
Nabiorę umiejętności rozwiązywania problemów i poznam nowe sposoby radzenia sobie z nimi;
Poznam zasady prawidłowych kontaktów z rodzicami uczniów oraz metody przekazywania im trudnych informacji.
Praca na rzecz środowiska lokalnego jako opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Poszerzenie zakresu działań szkoły.

Współorganizacja akcji charytatywnych organizowanych przez szkołę np. zbiórka karmy i koców do schroniska dla zwierząt przy ul. Marmurowej, zbiórki przyborów szkolnych oraz maskotek dla dzieci ze szpitala, a także zbiórki pieniędzy dla dzieci na zieloną szkołę.
Współorganizacja organizowanych uroczystościach szkolnych m.in : Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości Święta Bożego Narodzenia.
Współorganizacja akcji Samorządu Uczniowskiego np. Dyskoteki, Andrzejki, Dzień Zdrowia czy Dzień Pupila.

Przeprowadzenie konkursów "Punktualna klasa"/"Mam talent"/"Puchar przechodni"/Europejski Dzień Wiosny.

Organizowanie przedstawień w języku angielskim.

Wrzesień-Grudzień 2013,2014 i 2015 r.

Cały okres stażu.

Raz w m-cu 2013-2016 r./
raz w roku 2014-2016 r. /Raz w półroczu.

Raz w roku.

Notatki;
Zdjęcia.

Notatki;
Zdjęcia;
Karty pracy;
Scenariusze przedstawień.

Opracowane regulaminy konkursów;
Dyplomy;
Zdjęcia.

Scenariusze z przedstawień.
Rozwijam umiejętność rozbudzania u dzieci wrażliwości na potrzeby zwierząt;

Nabiorę umiejętności wdrażania dzieci do aktywnego włączania się w akcje charytatywne;

Udoskonalę umiejętność przeprowadzania i organizowania uroczystości szkolnych i akcji Samorządu Uczniowskiego;

Lepiej rozpoznam i zrozumiem potrzeby uczniów;

Nabiorę umiejętności przeprowadzania konkursów i akcji wewnątrzszkolnych zachęcających do punktualności, kreowania młodych talentów oraz prezentowania się na forum szkoły./ Zachęcanie dzieci do pozytywnego współzawodnictwa oraz do poprawy wyników w nauce./Zachęcenie dzieci do poszerzania wiadomości dotyczących Krajów UE;
Organizując konkursy dla uczniów, zajęć pozalekcyjnych nauczę się lepszego motywowania ich do nauki języka angielskiego;
Będę starała się zmotywować uczniów do nauki języka angielskiego poprzez organizowanie przedstawień teatralnych doskonalących wymowę oraz słownictwo.
Organizacja zajęć dodatkowych, uwzględniających potrzeby rozwojowe uczniów.
Przygotowanie i udział uczniów
w konkursach językowych(wewnątrz i zewnątrzszkolnych).

Współtworzenie gazetek tematycznych.

Prowadzenie zajęć z języka francuskiego dla klas pierwszych rozwijających zainteresowania dzieci zgodnie z ich potrzebami.


Prowadzenie zajęć z języka francuskiego dla uczniów kl. IV-VI metodą audiowizualną opisaną w innowacji pedagogicznej zatwierdzonej przez Wydział Edukacji pt. "Dis-ça!"- "Powiedz to".

Cały okres stażu.

Raz w półroczu.

Raz w tygodniu.

Raz w tygodniu w roku szkolnym 2013/14
2014/2015
2015/206


W roku szkolnym 2013/2014
2014/2015
2015/2016
Karty pracy;
Notatki;
Zdjęcia;
Scenariusze lekcji.

Gazetki szkolne.

Karty pracy dla uczniów;
Krótkie filmy;
Obrazki;
Nagrania dźwiękowe (piosenki, dialogi);
Gry dydaktyczne.

Prowadząc zajęcia dla uczniów zdolnych zmotywuje ich do zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań językiem angielskim, kulturą Wielkiej Brytanii i zwyczajami Brytyjczyków;

Zachęcę uczniów do nauki języków obcych, zdobywania i poszerzenia wiedzy o kulturze Francji i rozwinięcie wśród uczniów tolerancji wobec innych poglądów i kultur;

Będę doskonaliła umiejętność dobierania tematyki zajęć i metod pracy do możliwości intelektualnych uczniów klas pierwszych , by chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach;
Zastosuje poznawane podczas kursów oraz nowoczesne techniki i metody uczenia języka francuskiego;
Będę wykorzystywała nowoczesne techniki informacyjne oraz będę systematycznie korzystała z dostępnych źródeł wiedzy, np. Internetu;
Realizując założenia opracowanej przeze mnie innowacji pedagogicznej będę starała się wyrobić u uczniów nawyk lepszego słuchania ze zrozumieniem poprzez wielokrotne powtarzanie obrazu i tekstu pobudzając jednocześnie ich wyobraźnię.

Stosowanie aktywizujących metod pracy.
Wdrażanie aktywizujących metod i narzędzi pracy;

Cały okres stażu.
Scenariusze zajęć;

Zgromadzone materiały.
Podczas zajęć edukacyjnych będę stosowała nowoczesne formy pracy;
Zwrócę uwagę na przekazywanie uczniom wiedzy przydatnej w życiu codziennym.
Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

Przygotowanie nowych pomocy dydaktycznych i wykorzystanie ich na zajęciach.

Cały okres stażu.

Przykładowe karty pracy;
Testy;
Scenariusze zajęć.

Podczas zajęć będę wykorzystywała samodzielnie wykonane , autorskie karty pracy ze zwróceniem uwagi na indywidualizacje zadań i prace z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wykorzystanie w praktyce technologii 
komputerowej i informacyjnej.


Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).

Przygotowywanie wystroju pracowni językowej.

Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej.

Wykorzystanie tablicy interaktywnej
na lekcjach.

Poszukiwanie informacji, materiałów w celu wykorzystania na zajęciach.

Wykorzystanie oprogramowania dziennika elektronicznego do bieżącej pracy z uczniami na zajęciach.

Poszukiwanie informacji dotyczących oświaty, awansu zawodowego nauczyciela.

Komputerowe opracowanie planu rozwoju zawodowego, dokumentacji z okresu stażu oraz sprawozdania z realizacji stażu.


Publikacje własnych opracowań scenariuszy i konspektów zajęć, planu rozwoju zawodowego oraz innej niezbędnej dokumentacji w pracy nauczyciela języka angielskiego w Internecie.

Wrzesień 2013 r. i maj 2016 r. /
Maj 2016 r.

Wrzesień 2013 r.

Zgromadzone materiały
i pomoce sporządzone
na komputerze;
Testy pisane
na komputerze;
Scenariusz zajęć prowadzonych z użyciem tablicy interaktywnej;
Gazetka w pracowni językowej;
Plan rozwoju zawodowego;
Sprawozdanie z okresu stażu, wnioski, inne dokumenty.

Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej- przykładowe scenariusze zajęć, scenariusze imprez szkolnych, konkursów.

Poznanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera, programów multimedialnych, czy tablicy multimedialnej pozwoli mi uatrakcyjnić zajęcia z uczniami, bardziej zainteresować ich przekazywaną wiedzą oraz zachęcić do wytrwałej i efektywnej pracy;

Postaram się poszukiwać nowych pomysłów i zabaw, aby je efektownie wykorzystać w pracy z dziećmi podczas nauki języka obcego;

Dzięki wykorzystaniu tego oprogramowania dziennika elektronicznego będę mogła na bieżąco rozmawiać z rodzicami o postępach uczniów;

Dzieląc się wiedzą z nauczycielami za pomocą nowoczesnych technik informatycznych uzyskam informacje zwrotną na temat przydatności i uniwersalności moich rozwiązań metodycznych;

Chciałabym systematycznie dzielić się swoim doświadczeniem z nauczycielami nie tylko tego samego przedmiotu.

Ocena własnych umiejętności analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

Uwzględnienie opinii opiekuna dotyczących sposobu prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.

IX 2013 - V 2016

Opinia opiekuna stażu.

Dzięki wskazówkom i zaleceniom osób obserwujących moje zajęcia będę mogła ciągle rozwijać swoje umiejętności i coraz lepiej planować swoją pracę z uczniami.

2. § 7 ust. 1 pkt. 2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
Poszerzanie wiedzy i umiejętności, kompetencji w procesie aktywnego
Udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu, warsztatach
szkoleniach.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach m. in. :
"Prawo oświatowe dla nauczycieli";
"Awans zawodowy - krok po kroku";
"Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej: przegląd metod i technik pracy".

Cały okres stażu w/g oferty.

Zaświadczenia, potwierdzające obecność;
Dyplomy;
Notatki własne.
Będę potrafiła umiejętnie i właściwie zebrać i opracować dokumentację związaną z awansem zawodowym;

Będę systematycznie podnosić efekty pracy własnej i rozwijać własne kompetencje pedagogiczne;

Samodzielne gromadzenie i zgłębianie wiedzy z przeczytanych książek, publikacji i czasopism metodycznych.
Sporządzanie notatek z przeczytanych książek, czasopism metodycznych i różnorodnych publikacji przeznaczonych dla nauczycieli;
Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas pracy z uczniem.

Cały okres stażu.

Notatki z literatury.

Poznam nowe metody i formy pracy;
Poszerzę wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii dydaktyki i metod nauczania języków obcych.

Obserwacja lekcji i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Omawianie zajęć z nauczycielem prowadzącym

Cały okres stażu.

Scenariusze zajęć;
Konspekty;
wnioski z obserwacji.

Systematyczna praca pozwoli mi na podniesienie efektów mojej pracy.

Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli oraz rodziców uczniów.
Opracowanie konspektu, omówienie zajęć z opiekunem, analiza.
Raz w roku.
Scenariusze zajęć;
Konspekty potwierdzone opinią opiekuna stażu, wnioski.
Współpracując z nauczycielami, wymieniając się doświadczeniami pozwoli lepiej planować pracę dydaktyczną oraz budować
pozytywne relacje z innymi nauczycielami oraz rodzicami uczniów.

3. § 7 ust.1 pkt. 3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż. (Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 393).
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
Poznawanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2013 r.


Wrzesień 2013 r.

Notatki sporządzone
w oparciu o akty prawne
i dokumentację szkolną.

Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.

Zdobędę wiedzę i umiejętność do prawidłowego  opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym;

Poznanie przepisów prawa oświatowego pozwoli na lepszej ich wykorzystanie w praktyce, postępowanie według ustalonych i przyjętych reguł.
Poszerzenie wiadomości
na temat zasad funkcjonowania,
organizacji pracy i zadań szkoły.

Analiza dokumentacji szkoły, dokonywanie jej aktualizacji i modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się przepisami:
- Wewnątrz-szkolnego systemu oceniania;
- Statutu Szkoły;
- Programu Wychowawczego
- regulaminów i procedur


Cały okres stażu
(na bieżąco).


Notatki z analizy dokumentów.


Poszerzę zasób wiedzy dotyczący dokumentacji obowiązującej w szkole zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.


Opracowanie kontraktu i harmonogramu współpracy.

Cały okres stażu.


Wrzesień 2013 r.

Notatki;

Kontrakt;

harmonogram współpracy.

Opracuje wspólnie z opiekunem stażu kontrakt i harmonogram spełniające moje potrzeby oparte na wzajemnym zaufaniu oraz chęci efektywnej współpracy w celu samodoskonalenia.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Udział w zebraniach rady pedagogicznej;

Współorganizacja i pomoc w organizowanych uroczystościach szkolnych.

Począwszy od roku szkolnego 2013/2014
zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej i harmonogramem uroczystości szkolnych.

Notatki z uroczystości szkolnych;
Zdjęcia.

Wykonując powierzone zadania, organizując imprezy szkolne będę korzystała z wiedzy i wskazówek nauczycieli oraz postaram się wspomóc ich w pracy w sposób efektywny w realizacji każdego przedsięwzięcia.


Uczestnictwo w pracach zespołów.
Współpraca z zespołem zadaniowym funkcjonującym w szkole zgodnie z harmonogramem planu pracy szkoły.

2013/2014
na bieżąco.

Plan pracy szkoły.

Będę pracowała nad budową pozytywnych relacji z nauczycielami oraz będę wspierać ich podczas realizacji wszystkich podjętych zadań;
Włączę się w pracę zespołu ds. ewaluacji zgodnie ze swoimi predyspozycjami i umiejętnościami;
Będę efektywnie współpracować z zespołem humanistycznym w celu poprawy efektów kształcenia uczniów.
Posługiwanie się zasadami prawa oświatowego.
Pisanie protokołów zebrań rady pedagogicznej.


Prowadzenie dokumentacji szkolnej : dzienniki zajęć, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
Na bieżąco.

2013-2016 r.
Księga protokołów;

Dzienniki zajęć oraz dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

Zdobyta wiedza z zakresu prawa oświatowego pozwoli mi prawidłowo przygotowywać dokumentację szkoły.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentów, dyplomów, świadectw, podziękowań, konspektów zajęć.

Na bieżąco, cały okres stażu.

Dokumenty.

Będę na bieżąco analizowała efekty swojej pracy w celu poprawy jakości pracy oraz lepszej organizacji procesu edukacyjnego.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły planu rozwoju.
Czerwiec 2016 r.
Sprawozdanie, dokumenty potwierdzające realizację planu.
Poznając dokładnie wszystkie procedury związane z awansem zawodowym przygotuje w sposób rzetelny i przejrzysty sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.