X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3087
Przesłano:

Program autorski z zakresu edukacji europejskiej dla dzieci w pierwszym etapie kształcenia

1. Wstęp

Od kilku już lat stajemy w obliczu ogromnych zmian społecznych, gospodarczych i politycznych zachodzących w Polsce i w Europie. Zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie -zjawiska i przemiany, są trudne do zrozumienia dla człowieka dorosłego, a cóż dopiero dla wstępującego w rzeczywistość małego człowieka.
Program ten jest propozycją edukacji europejskiej dającej pewien zasób wiedzy o Unii Europejskiej, państwach Europy, ich historii, tradycji i kultury oraz miejscu Polski w Europie.
Jednocześnie edukacja ta może być istotnym czynnikiem wpajającym młodemu pokoleniu podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych.
2. Założenia wstępne
a) Poprzez poznanie poszczególnych państw UE należy wprowadzić dziecko w świat wartości humanistycznych (ogólnoludzkich) takich jak piękno, prawa człowieka, poszanowanie tradycji i kultury innych ludzi
b) Uczeń powinien poznać najbardziej charakterystyczne przejawy życia w poszczególnych państwach
c) Uczeń powinien poznać historię, zabytki i tradycje poszczególnych narodów oraz historie UE, w której żyje
d) Obok poznania państw UE, należy kształtować u uczniów własną przynależność narodową, poszerzenia swoich „korzeni”, tradycji i kultury
e) Przybliżając uczniom wiedzę o innych państwach przyczyniamy się do integracji Polski z Unią Europejską
f) Przybliżenie dzieciom w/w tematyki poprzez zabawę i praktyczne działanie

Cele edukacji europejskiej

I. Cele ogólne

Edukacja europejska ma zadanie przez wprowadzenie dziecka w świat współczesny, kształtować człowieka żadnego wiedzy, aktywnego w poznaniu świata, otwartego i tolerancyjnego wobec ludzi innych narodowości.
Mając na uwadze powyższe założenia, cele ogólne można określić następująco:
1. Budzenie przekonania że wartości takie jak dobro, piękno, tolerancja, odgrywają w życiu zasadniczą rolę.
2. Nauczenie poszanowania dla kultury, tradycji, zdobyczy naukowych poszczególnych narodów.
3. Pobudzanie inicjatywy dziecka w samodzielnym podejmowaniu zadań w zdobywaniu wiedzy o innych narodach.
4. Nauczenie umiejętności pracy w zespole.

II. Cele etapowe

Cele wychowawcze:
Wiedza przekazywana powinna być w taki sposób , by jednocześnie kształtowała odpowiednie podstawy życiowe dzieci m.in.:
1. Otwartość i tolerancja wobec innych ludzi
2. Chęć i umiejętność działania w zespole
3. Gotowość do podejmowania zadań indywidualnych lub w grupie
4. Szacunek dla dorobku poszczególnych narodów
5. Zainteresowanie poszczególnymi państwami Europy
6. Duma z własnego pochodzenia
Cele kształcenia:
Nauczyciele powinni starać się w trakcie edukacji europejskiej kształtować określone umiejętności, które umożliwiają uczniowi efektywniejszą i bardziej samodzielną pracę.

Należy dążyć aby uczeń nabrał takich umiejętności jak:
1. Wykorzystanie łatwo dostępnych źródeł do zdobycia określonych informacji
2. Zaprezentowanie np. przed innymi dziećmi informacji w atrakcyjnej formie
3. Korzystanie z atlasów, map, przewodników
4. Tworzenie i prezentacja map zabytków poszczególnych państw
5. Rozpoznanie elementów tradycji państw w życiu współczesnym
6. Wskazywanie zdobyczy kultury polskiej i ciekawych miejsc w swoim kraju

Cele poznawcze:
Nauczyciel powinien starać się zapoznać ucznia z podstawowymi informacjami o państwach UE i o Polsce, ukazując charakterystyczne cechy i fakty
Nauczyciel ma zapoznać ucznia z:
1.Historią i celami UE
2.Istotnymi informacjami o poszczególnych państwach UE
3.Dorobkiem poszczególnych państw (kulturowym, naukowym, historycznym)
4.Dorobkiem Polski
Cele rewalidacyjne:(dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych)
Biorąc pod uwagę niepełnosprawność ,ich ograniczony odbiór otaczającej rzeczywistości nauczyciel powinien umożliwić uczniom:
1. Poznanie tematyki europejskiej na miarę posiadanych przez dzieci możliwości intelektualnej i w możliwie atrakcyjnej formie
2. Nawiązanie kontaktów z dziećmi innych narodowości
3. Uczestnictwo w organizowanych imprezach o tematyce UE
4. Zrozumienie trudnej tematyki poprzez różnorodne metody pracy oraz różne środki dydaktyczne

TREŚCI PROGRAMOWE

Dzieci młodsze

I.Podstawowe wiadomości ogólne o Unii Europejskiej
1.Symbole Unii Europejskiej
• Poznanie flagi Unii
• Siedziby władz UE
2.Nazwy państw członkowskich
- wybranych (największych)

II. Źródła informacji
1.Książki, albumy, prasa i film jako źródło wiedzy i informacji

2.Listy od rówieśników z innych państw
III. Wiadomości ogólne o poszczególnych państwach
1.Poznanie państw, stolic, flagi ,godeł
2. Tworzenie albumów o państwach

IV. Państwa europejskie
1.Poznanie zabytków wybranego państwa
2.Poznanie wielkich ludzi „Europy’- wybranych losowo
- życiorys
- dokonania
-portret

V. Tradycje , obyczaje i kuchnia narodów
1.Poznanie charakterystycznych strojów ludowych bądź narodowych
2.Charakterystyczne potrawy państw UE

VI. Życie we współczesnej Europie
1.Poznanie współczesnych sław europejskich w dziedzinie muzyki, sportu, kinematografii
2.Waluta europejska – poznanie monet, banknotów
3.Poznanie pojęć grzecznościowych w różnych językach
- w formie pisemnej i fonetycznej

TREŚCI PROGRAMOWE

Dzieci starsze

I.Podstawowe wiadomości ogólne o Unii Europejskiej
1.Przyczyny powstania UE
2.Pierwsza UE- podwaliny obecnej UE
3.Symbole UE
•Flaga i jej symbolika
•Siedziba władz UE
•Hymn UE
4.Nazwy państw członkowskich UE(wybranych największych

II. Źródła informacji
1.Książki, albumy, prasa i film jako źródło wiedzy i informacji
2.internet nowoczesna baza danych
3.Opowieści rożnych ciekawych ludzi(relacje z podróży)
4. Ambasady państw w Polsce
5.Listy od dzieci z innych państw

III. Wiadomości ogólne o poszczególnych państwach
1. Nazwy państw i ich stolice, flagi i godła
2. Położenie geograficzne państw, narodowość , bogactwa
3.Historia państw w krótkim zarysie (zabytki)

IV. Państwa europejskie
1.Dzieła sztuki europ.
-malarstwa
- rzeźby
- literatury
2. wynalazki naukowe i ich twórcy

V. Tradycje , obyczaje i kuchnia narodów
1.Stroje narodowe, ludowe i historyczne państw oraz znane tańce
2.Zwyczaje ludowe wybranego regionu danego kraju
3.Charakterystyczne potrawy i napoje poszczególnych państw

VI. Życie we współczesnej Europie
1.Poznanie współczesnych sław europejskich w dziedzinie muzyki, sportu, kinematografii
2.Waluta europejska
- gdzie funkcjonuje
- jak się nazywa
3.Przyłączenie kolejnych państw do UE
-poznanie ich kultury, zwyczajów i tradycji
4.Zmiany w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej
5.Korzyści wynikające z członkostwa w UE

METODY PRACY

•Pogadanka
•Praca pod kierunkiem
•Praktyczne działanie(wykonanie flagi
•Praca z mapą Europy
•Czytanie prasy, książek
•Praca z komputerem
•Spotkanie z ciekawymi ludźmi -podróżnikami
•Nawiązywanie kontaktów listowych
•wycieczki
•Praca z encyklopedią i książką
•Praca w grupach pod kontrolą
•Wystawa prac uczniowskich
•Opracowanie mapy turystycznej państw
•Praca z książkami w grupach
•Prezentacja w formie pantomimy, rysunku, stroju, albumu na forum swoich dokonań- galeria „Wielkich Polaków”
•Działanie praktyczne
- wykonanie stroju
- prezentacja tańca

•Praca z przepisem kulinarnym
- prezentacja potraw
-degustacja
•praca z dostępnymi źródłami
•scenki pantomimiczne
•wspólne spotkania z prezentacją dokonań grup lub klas

•Praca z dostępnymi źródłami
•Prezentacja występu na konkursie
”Eurowizji- pantomima
•Wykonanie albumów o znanych ludziach
•Praca z mapą
•Wykonanie przewodników po nowych państwach UE
•Przeprowadzenie „Zgaduj zgaduli”
•Wykonanie makiety, eksponatów
•Apele szkolne
•Wystawa prac
•Praca w grupach
•Prezentacja w formie humorystycznych scenek

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

1.
Mapa Europy,
Flaga
Ilustracje
Widokówki
Zdjęcia
Płyty DVD
Książki, albumy, filmy, zdjęcia
Komputer z Internetem
Listy, pamiętniki
Mapy, wizerunki godeł, flagi państwowe, zdjęcia, encyklopedia, książki gazety
Książki
Przewodniki
Encyklopedia
Internet
Ilustracje
Zdjęcia
Ilustracje , zdjęcia , produkty spożywcze, materiały na stroje,
kasety z muzyka
Materiały na stroje
Kasety z nagraniami
Eksponaty waluty Europy
Zdjęcia
Mapa encyklopedia
Zadania do zgaduj –zgaduli
Karty pracy
Prasa informacje z TV

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.