X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30848
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomującego się

Jestem nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie. W 2004 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku historia specjalność nauczycielska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Gdy zgodnie z wykształceniem podjęłam pracę w szkole, przez kilka lat nosiłam się z zamiarem podjęcia studiów podyplomowych. W 2009 roku, uwzględniając potrzeby placówki, a także wymogi reformy programowej oraz mając świadomość obowiązku podnoszenia jakości pracy szkoły i jednocześnie potrzebę doskonalenia własnego warsztatu pracy, postanowiłam podjąć studia podyplomowe na kierunku wiedza o społeczeństwie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jestem przekonana, że ukończone przeze mnie studia przede wszystkim wzbogaciły mój warsztat pracy i tym samym umożliwiły realizację zadań mających służyć szkole, w której jestem zatrudniona.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 3 września 2008 roku.
Po wstępnej ocenie własnych umiejętności oraz poznaniu procedur dotyczących awansu zawodowego, analizie przepisów prawa oświatowego złożyłam projekt planu rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły, gdzie zamierzałam odbywać staż. W pierwszym roku mojego stażu nawiązałam współpracę z opiekunem, która, zostawszy dyrektorem gimnazjum, w którym pracuję, wyznaczyła mi nowego opiekuna. Podczas stażu dążyłam do realizacji założonych w planie rozwoju zawodowego celów, a mianowicie: uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły; pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia; podnosiłam efektywność działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań; aktywnie i twórczo uczestniczyłam w życiu szkoły; poszerzałam wiedzę z zakresu prawa oświatowego. Od początku swojej pracy zawodowej zdaję sobie sprawę z konieczności ciągłego ulepszania procesu dydaktyczno – wychowawczego, czemu służyć ma również zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego, a w moim przypadku realizacja zadań umożliwiających spełnienie wymagań na stopień nauczyciela mianowanego, które opisuję w niniejszym sprawozdaniu.
7.2.1 UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY,
DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ,
A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI
I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH;

Od początku pracy w szkole jestem przekonana, że o jakości i efektywności pracy nauczyciela decyduje stopień realizacji stawianych mu wymagań. Poniżej przedstawiam najważniejsze działania związane z umiejętnym organizowaniem i doskonaleniem własnego warsztatu oraz dokonywaniem ewaluacji własnej pracy w tym oceną skuteczności,
i dokonywaniem rzetelnych zmian w ramach tych działań.

1. UDZIAŁ W WARSZTATACH, SZKOLENIACH I KONFERENCJACH
Będąc świadoma odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą praca w szkole, podejmowałam liczne działania związane z doskonaleniem własnego warsztatu pracy. W związku z tym brałam udział w wielu szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Do form doskonalenia zawodowego, które w sposób szczególny pozwoliły mi na zastosowanie efektywniejszych metod oraz unowocześnienie procesu nauczania, należą:
1. Szkolenie Rady Pedagogicznej Media edukują, deprawują i angażują zorganizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki Społecznej, Ruda Śląska 2008.
2. Konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół gimnazjalnych złożona z wykładu Wokół badań nad parlamentaryzmem staropolskim oraz warsztatu Osiągnąć sukces! Jak wykorzystać podręczniki do historii Wydawnictwa WSzPWN w przygotowaniu do egzaminu po gimnazjum, Katowice 2008.
3. Konferencja dla nauczycieli historii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowana przez RODN „WOM” w Katowicach oraz OCDNH w Toruniu, Katowice 2008.
4. Konferencja popularnonaukowa Żydowskie dziedzictwo Gliwic i powiatu gliwickiego, Gliwice 2008.
5. Warsztaty metodyczne zorganizowane przez WSzPWN oraz Edukację i Dialog Edukacja przyszłości. Wyzwania, modele i metody pracy w szkole XXI wieku, Katowice 2009.
6. Warsztat metodyczny dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie Nowy podręcznik Wydawnictwa Szkolnego PWN do wiedzy o społeczeństwie – nowe spojrzenie na nauczanie wos - u w gimnazjum, Katowice 2009.
7. Konferencja metodyczna – reforma programowa 2009 dla nauczycieli historii w gimnazjum złożona z wykładu: Prawa człowieka w świetle nowych podstaw programowych oraz warsztatu Podręczniki WSzPWN do historii dla gimnazjum wobec wyzwań reformy programowej, Katowice 2009.
8. Konferencja zorganizowana przez RODN „WOM” w Katowicach Twórczość uczniów w internetowych projektach edukacyjnych opartych na metodzie WebQuest, Katowice 2008.
9. Szkolenie Edukacja przez teatr zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Katowice 2009.
10. Szkolenie Awans zawodowy – nauczyciel przed mianowaniem zorganizowane przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, Gliwice 2009.
11. Szkolenie rady pedagogicznej w ramach doskonalenia nauczycieli Strategia postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole, Gliwice 2009.
12. Szkolenie rady pedagogicznej w ramach doskonalenia nauczycieli Negocjacje i spór konstruktywny sposobem rozwiązywania konfliktów w szkole, GOM, Gliwice 2009.
13. Szkolenie rady pedagogicznej Zachowania samobójcze/samobójstwa zorganizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska 2010.
14. Warsztaty metodyczne w zakresie Praca metodą projektu w świetle nowej reformy programowej zorganizowane przez RODN „WOM” w Katowicach, Katowice 2010.
15. Szkolenie zorganizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej KOSS Jak uczyć wiedzy o społeczeństwie w warunkach nowej podstawy programowej?, Katowice 2010.
16. Konferencja EUKACJA MEDIALNA – TOMASZ SIANECKI, WSzPWN, Katowice 2010.
17. Konferencja dla nauczycieli zorganizowana przez WSzPWN Edukacyjna r-e-wolucja nowa dydaktyka i nowe technologie w szkole, Katowice 2010.
18. Konferencja dla nauczycieli języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa Rola filmu edukacyjnego w nauczaniu, WSzPWN, Katowice 2010.
19. Warsztat dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Traktat z Lizbony w zreformowanej Unii Europejskiej, WSzPWN, Katowice 2010.
20. Seminarium dla nauczycieli historii Od denara do złotego. Polityczne, propagandowe i kulturowe oblicze pieniądza, czyli jak wykorzystać niedocenione źródło historyczne, zorganizowane przez WSiP, Katowice 2010.
21. Warsztaty zorganizowane prze Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Od diagnozy do sukcesu edukacyjnego. Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Ruda Śląska 2010.
22. Warsztaty dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach gimnazjalnych historia: Venimus, vidimus, Deus Vicit – Śladami Jana III Sobieskiego pod Wiedeń; wos: Gdzie oni są? Kierunki emigracji Polaków na przykładzie mojej gminy/miejscowości. Pomysły na projekty edukacyjne w praktyce szkolnej, WSzPWN, Katowice 2011.
23. Seminarium zorganizowane przez RODN „WOM” w Katowicach Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specyficznych potrzeb ucznia, Katowice 17 i 24 marzec 2011.
24. Szkolenie w zakresie: Projekt edukacyjny na lekcjach wiedzy o społeczeństwie zorganizowane przez RODN „WOM” w Katowicach, Katowice 2011.
25. Szkolenie zorganizowane przez CEO Jak realizować projekty edukacyjne zgodne z wymaganiami MEN na zajęciach wiedzy o społeczeństwie? Katowice 2011.
Powyższe formy doskonalenia zawodowego pozwoliły mi nie tylko na wzbogacenie własnego warsztatu pracy jako nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, ale również poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz prawa oświatowego.

2. PEŁNIENIE FUNKCJI WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI ZADAŃ OGÓLNOSZKOLNYCH, EDUKACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH

Szkoła jest pierwszą instytucją, z którą ma styczność młody człowiek - a więc spoczywa na niej odpowiedzialność za kształtowanie postaw, wzorców postępowania, które młodzież przenosi potem w dorosłe życie, by móc w sposób właściwy funkcjonować w społeczeństwie i państwie. Takie zadania ma samorząd szkolny, z którym współpracowałam, podejmując różnorodne zadania związane z wielostronnym rozwojem młodego człowieka. W ramach działalności samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2010/2011 przeprowadziłam wraz z opiekunem samorządu wybory
do samorządu szkolnego w ramach ogólnopolskiego programu MŁODZI GŁOSUJĄ organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Ponadto, wraz z samorządem uczniowskim i chętnymi uczniami przystąpiłam do ogólnopolskiego programu pilotowanego przez CEO MŁODZI AKTYWIŚCI PREZYDENCJI oraz MAPA KULTURY.
Działania samorządu uczniowskiego, w których uczestniczyłam to:
• współudział w przygotowaniu uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości i Święta Konstytucji 3-ego Maja,
• opieka nad organizacją dyskotek szkolnych,
• organizacja audycji z okazji rocznicy mordu katyńskiego.

3. PRZYGOTOWYWANIE UCZNIÓW DO KONKURSÓW

Doskonaleniu własnego warsztatu pracy oraz dokonywaniu ewaluacji podjętych działań, a także ocenianiu ich skuteczności sprzyja przygotowywanie do konkursów uczniów, których wiedza i umiejętności wykraczają poza konieczne minimum programowe. Ponadto, różnorodność stosowanych metod oraz form pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych pozwala na odkrywanie uczniowskich pasji, talentów, co niejednokrotnie motywuje do podejmowania wysiłku, np. poprzez udział w konkursach. Do największych sukcesów moich uczniów należą:
• I miejsce Dominiki Kaczmarek w II Konkursie Wiedzy o Karolu Goduli „Zakładam własną firmę”, Ruda Śląska 28.01. 2010 r.
• Wyróżnienie dla uczniów naszego Gimnazjum w I konkursie „Bądź przedsiębiorczy jak Karol Godula”, Ruda Śląska 10. 12. 2008 r.
• Zakwalifikowanie się mojej uczennicy Marty Kot do II etapu konkursu przedmiotowego z historii w 2009 roku.
• Wyróżnienie dla Karoliny Marek w Ogólnopolskim Konkursie „MŁODY EUROPEJCZYK” 2011, 18.03.2011.
• III miejsce uczennic Julii Skowronek i Sandry Zimy w konkursie „Z Rudą po naszymu do Unii Europejskiej”, 18.05.2011 r.
• III miejsce uczennic Marty Kot i Anny Gałązki w konkursie zorganizowanym przez Urząd Miasta Ruda Śląska „Jestem stąd - 90. Rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego”.
• I miejsce Marty Kot w konkursie „90. Rocznica Powstań Śląskich” zorganizowanego w ramach XII Festiwalu małych Ojczyzn Lokalnych.
• I miejsce Artura Weihraucha i Mateusza Hedy, Radosława Sroki i Damiana Gościńczyka w konkursie „Ruda Śląska – dawniej i dziś”. Konkurs został zorganizowany w ramach XII Festiwalu Małych Ojczyzn Lokalnych.
• I miejsce dla Mateusz Hedy i Damiana Gościńczyka w konkursie „Śladami Joanny von Schaffgotsch – Gryzik”.
Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych to ogromne wyzwanie dla mnie jako nauczyciela, który nieustannie poszukuje nowych metod i form pracy z uczniem zdolnym. Praca z uczniami, pragnącymi poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, jest źródłem ogromnej satysfakcji zawodowej, bowiem motywuje do podejmowania licznych działań służących rozwijaniu zainteresowań i pasji, stąd przygotowywałam moich uczniów do różnych konkursów, a mianowicie:
• konkurs przedmiotowy z historii i wiedzy o społeczeństwie (2008, 2009, 2010)
• konkurs zorganizowanego przez Urząd Miasta Ruda Śląska „Ruda Śląska – wczoraj i dziś 2009/2010” (Robert Malczewski kl. 2a)
• konkursy wiedzy o Karolu Goduli organizowane corocznie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej.
• konkurs zorganizowany przez Urząd Miasta Ruda Śląska pod patronatem Pani Prezydent Grażyny Dziedzic pt. „Jestem stąd – 90. rocznica III Powstania Śląskiego” – ilustrowane opowiadanie historyczny (Marta Kot, Anna Gałązka, Natalia Grychtoł, Magdalena Studnik, kl. 3b)
• konkursu zorganizowany przez Gimnazjum nr 2 w Rudzie Śląskiej „Z Rudą po naszymu do Unii Europejskiej” (Sandra Zima kl. 2b i Julia Skowronek kl. 1a)
• cykl konkursów miejskich pod patronatem Pani Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyny Dziedzic i Przewodniczącego Rady Miasta Pana Jarosława Wieszołka organizowanych w ramach XII Festiwalu Małych Ojczyzn Lokalnych w SP 3 w Rudzie Śląskiej.
- „Śladami Joanny von Schaffgotsch - Gryzik” prezentacja multimedialna (Mateusz Heda i Damian Gościńczyk, kl. 2c)
- „Ruda Śląska – dawniej i dziś” – album (Artur Weihrauch, Radosław Sroka, kl.2c)
- „90. rocznica powstań śląskich” – gazetka (Marta Kot, kl.3b)
• konkurs „Ruda Śląska - moje miasto w Europie”, prezentacja multimedialna bądź strona internetowa (Marta Kot, Anna Gałązka, Natalia Grychtoł, Piotr Hulin, Martyna Jabłońska, Paulina Haponiuk, Monika Choroba, Natalia Nowacka)

4. ORGANIZOWANIE KONKURSÓW ORAZ IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH UDZIAŁ W PROGRAMACH EDUKACYJNYCH

Jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, a tym samym członek zespołu humanistycznego organizowałam i współorganizowałam konkursy o charakterze humanistycznym, historycznym bądź regionalnym. Od roku szkolnego 2007/2008 współtworzyłam konkursy humanistyczne przeprowadzane w ramach DNI KULTURY JĘZYKA, które obejmują m.in. Szkolny Konkurs Humanistyczny. Dotychczasowe doświadczenia uświadomiły mi, iż tworzenie tego typu konkursów rozwija zainteresowania uczniów oraz uwrażliwia na otaczającą ich rzeczywistość. Konkurs humanistyczny wzbogacany jest o nowoczesne pomoce naukowe takie jak multimedia, filmy edukacyjne, utwory literackie czy muzyczne, co czyni go bardziej atrakcyjnym.
Niezwykle cennym doświadczeniem oraz bardzo ważnym wydarzeniem w życiu naszej szkoły była uroczystość nadania szkole imienia prof. Jana Karskiego. Przygotowania do tego wydarzenia trwały od roku szkolnego 2007/2008. Jako członek zespołu humanistycznego brałam udział w działaniach zmierzających do właściwego przygotowania tej tak ważnej uroczystości. Wstępne działania zespołu nauczycieli polegały głównie na zapoznaniu młodzieży z biografią patrona oraz przybliżeniu czasów, w których przyszło mu żyć. Wraz z p. Agatą Ociepką przygotowałam scenariusz lekcji historii poświęconej osobie Jana Karskiego. Pogadanki na temat historii Żydów, Holokaustu i osoby Jana Karskiego były przeprowadzane na historii we wszystkich klasach naszego gimnazjum w roku szkolnym 2007/2008. Ponadto, na lekcjach języka polskiego i na lekcjach wychowawczych zorganizowano projekcje filmów: LISTA SCHINDLERA oraz PIANISTA. Przygotowano również ekspozycję na szkolnym korytarzu oraz audycję nadaną przez szkolny radiowęzeł. Jednocześnie spełniono wymogi formalne związane z procedurą nadania imienia – czego efektem była uchwała Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2008 r. o nadaniu naszej szkole imienia prof. Jana Karskiego. W drugim etapie przygotowań, który rozpoczął się z początkiem nowego roku szkolnego, podjęto realizację zadań zmierzających do właściwej organizacji przebiegu uroczystości. Głównym zadaniem zespołu humanistycznego w tej fazie działań było przygotowanie oprawy artystycznej tego tak ważnego wydarzenia. Uroczystość nadania imienia szkole stała się wyjątkowym wydarzeniem nie tylko dla naszej szkoły, ale również całego miasta. Gościem honorowym była Kaya Mirecka – Ploss, spadkobierczyni dorobku Jana Karskiego.
Uroczystość ta niewątpliwie przypomniała całej społeczności szkolnej o wartościach, którym służyło pokolenie naszego patrona.
Dla mnie osobiście było to niezwykle cenne doświadczenie, które niewątpliwie wzbogaciło mój warsztat pracy jako nauczyciela i pedagoga.

5. REALIZACJA PROGRAMU NAPRAWCZEGO ORAZ ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA

Zdając sobie sprawę z konieczności doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach, analizowałam zarówno mocne, jak i słabe strony swojej pracy. Źródłem wiedzy o tym, co wymaga poprawy, są m.in. wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej. Mimo iż rezultaty uzyskiwane przez naszych gimnazjalistów nie wykazują tendencji spadkowej, to jednak są niższe niż przeciętne wyniki uzyskiwane w Rudzie Śląskiej i województwie. W roku szkolnym 2009/2010, tak jak w latach wcześniejszych, zespół humanistyczny realizował program naprawczy polegający na przeprowadzaniu testów kompetencyjnych. Ponadto, na lekcjach historii uczniowie dodatkowo analizowali teksty źródłowe i materiały ilustracyjne, ponieważ efektywna umiejętność pracy z tekstem jest priorytetem egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej. Analiza wyników dokonywana przez zespół humanistyczny potwierdza, iż systematyczna praca przynosi efekty w postaci wzrostu średniej uzyskiwanej przez uczniów w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.
Bardzo ważnym źródłem wiedzy na temat umiejętności gimnazjalistów rozpoczynających naukę w naszej szkole są, prócz wyników sprawdzianu szóstoklasisty, przeprowadzane corocznie we wrześniu testy diagnostyczne. Dwukrotnie, bo w roku szkolnym 2008/2009 oraz 2009/2010 uczestniczyłam w programie Historia. Klasówka po szkole podstawowej. Program ten jest częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego LEPSZA SZKOŁA prowadzonego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Celem tego programu było zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach gimnazjum. W ramach tego programu sprawdziłam stopień przygotowania uczniów do nauki w nowym roku szkolnym, posługując się narzędziami pomiaru dydaktycznego przygotowanymi przez specjalistów GWO. Dokonałam analizy osiągnięć uczniów, porównując je z wynikami pozostałych uczestników programu. Dzięki temu byłam w stanie skutecznie zaplanować pracę na cały rok szkolny. Praktyka ta pozwala mi na wczesne zdiagnozowanie ucznia i właściwe zindywidualizowanie procesu nauczania.
Systematycznie przeprowadzam również testy semestralne z historii, które pozwalają mi zmierzyć przyrost wiedzy i umiejętności moich uczniów. Z mojego doświadczenia wynika, iż taka praktyka pozwala w porę wychwycić ewentualne braki, które mogę szybko uzupełnić na lekcjach historii. Mam bowiem świadomość, iż regularne badanie przyrostu wiedzy i umiejętności oraz ich systematyczne uzupełnianie, będzie w przyszłości przekładało się na wyniki egzaminu gimnazjalnego.
Wszelkie działania, które omówiłam powyżej, pozwalają mi na systematyczne analizowanie efektów własnej pracy oraz wprowadzanie korzystnych zmian w procesie nauczania.

6. PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH ORAZ OBSERWOWANIE ZAJĘĆ OPIEKUNA STAŻU.

Współpraca z opiekunem stażu przyniosła wiele korzyści mojej pracy
dydaktyczno-wychowawczej. Przede wszystkim jako podopieczna uczestniczyłam w zajęciach otwartych prowadzonych przez mojego opiekuna stażu, m.in. Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone (2009), Sztuka patrzenia... „Walka karnawału z postem” (2010), Funkcje formatów słowotwórczych (2011) oraz Dwie postaci – dwie postawy wobec świata czyli o Dedalu i Ikarze (2011).
Ponadto, prowadziłam zajęcia otwarte dla opiekuna, m.in. Przewrót majowy – przyczyny, przebieg, skutki (2008), Upadek państwa polskiego – praca z mapą (2009), Kultura i sztuka starożytnego Rzymu (2010) oraz Geneza reformacji (2011). Jako podopieczna członka zespołu humanistycznego byłam angażowana w liczne działania zespołu, m.in. organizowanie konkursów, uroczystości, imprez okolicznościowych.
Współpraca z opiekunem stażu p. mgr Beatą Hanke nie tylko wzbogaciła mój warsztat pracy, ale także zmobilizowała mnie do wielu działań, które podejmowałam w czasie trwania stażu.
Niezwykle cenne okazały się również coroczne hospitacje dyrektora szkoły, dzięki którym mogłam na bieżąco analizować właściwy przebieg organizowanego przez siebie na lekcjach procesu dydaktyczno-wychowawczego.
7.2.2 UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

1. PROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W RAMACH GIMNAZJALNEGO KLUBU ZAINTERESOWŃ

Niezbędną umiejętnością każdego nauczyciela jest uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów. Kształtowanie owej umiejętności pozwala na jednoczesne doskonalenie własnego warsztatu pracy. W związku z tym, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów, a więc tym samym placówki, w której jestem zatrudniona, prowadziłam KÓŁKO HISTORYCZNO-REGIONALNE.
Od 2005 roku prowadzę szkolne koło historyczno-regionalne. Działania koła uwzględniają przede wszystkim potrzeby uczniów szkoły, w której pracuję oraz problematykę i oczekiwania środowiska lokalnego. Dla mnie jako opiekuna koła bardzo ważne było pobudzanie i rozwijanie zainteresowań historyczno-regionalnych, indywidualnych zdolności oraz twórczej aktywności, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, przygotowanie ucznia do pracy badawczej. Przede wszystkim próbowałam przybliżyć uczestnikom moich zajęć, na czym polega praca historyka. Szczególne zainteresowania tematami historyczno-regionalnymi zauważyłam u uczennicy Marty Kot, która regularnie uczęszczała na moje zajęcia, biorąc aktywny udział we wszystkich konkursach i projektach proponowanych przeze mnie, co zaowocowało licznymi sukcesami Marty w konkursach organizowanych w naszym mieście. Zapoznawałam ją z różnymi sposobami pracy ze źródłem historycznym, próbowałam zasiać w niej pasję odkrywania i poznawania naszej przeszłości. W ramach koła odwiedziłyśmy Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej, gdzie mogłyśmy poczuć ducha historii naszego miasta. Zapoznałyśmy się także z wystawą dotyczącą historii szkolnictwa w Rudzie Śląskiej oraz wystawami poświęconymi życiu codziennemu w naszym regionie. W ramach dodatkowych godzin zajęć edukacyjnych wynikających z Karty Nauczyciela Art. 42 prowadziłam cotygodniowe spotkania z uczniami zdolnymi, w czasie których przygotowywaliśmy się do konkursów z historii i wiedzy o społeczeństwie. Ponadto, w ramach tych zajęć pracowałam z wszystkimi chętnymi uczniami, którzy potrzebowali pomocy w nauce. Pomagałam uczniom w przyswajaniu trudnych dla nich zagadnień oraz pojęć oraz w nadrabianiu zaległości. Współpracowałam z Barbarą Kiwic, która zarówno w klasie I jak i II potrzebowała pomocy w nauce historii.

2. POSZERZANIE WIEDZY NA TEMAT ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO I LOKALNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZESNYCH POTRZEB CYWILIZACYJNYCH I SPOŁECZNYCH

Do pełnego rozwoju osobowości dziecka, zwłaszcza we współczesnym społeczeństwie, oprócz kształcenia obejmującego wszelkie planowe i systematyczne oddziaływania dydaktyczno - wychowawcze, zapewniające mu wykształcenie ogólne, konieczne jest takie skoordynowanie działań, by młody człowiek miał poczucie współodpowiedzialności za sprawy codzienne, przyszłość swoją, społeczeństwa, państwa. Zatem proces kształcenia odbywa się zarówno w szkole, jak i poza nią, a więc w środowisku rówieśniczym, rodzinie, organizacjach dziecięcych i młodzieżowych, domach kultury, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, muzeach itd.
W związku z powyższym w swojej pracy zwracałam szczególną uwagę na wszechstronny rozwój uczniów i współpracowałam z innymi placówkami oraz instytucjami kulturalnymi. Najważniejsze podjęte przeze mnie w tym zakresie działania to:
a) współpraca z innymi instytucjami kulturalnymi
Jako historyk mam świadomość, iż niezbędnym narzędziem w procesie kształcenia współczesnej młodzieży jest obcowanie ze światem kultury i sztuki. W związku z tym w roku szkolnym 2010/2011 zorganizowałam wyjazd klas III do obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, co niewątpliwie pomogło moim uczniom w uświadomieniu sobie, jak wielką zbrodnią była zbrodnia Holokaustu. Mam nadzieję, iż poprzez wyjazdy do miejsc uznanych za pomniki pamięci narodowej, młodzi ludzie będą wrażliwsi na problemy nietolerancji widoczne również i we współczesnym świecie.
Wraz z uczestnikami koła odwiedziłam Miejskie Muzeum, w którym zapoznałyśmy się z prezentowanymi wystawami. W bieżącym roku szkolnym wraz z uczestniczkami koła historyczno-regionalnego odwiedziłyśmy Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Bibliotekę Śląską. Zapoznałyśmy się z wystawami czasowymi, w szczególności z dziewiętnasto i dwudziestowiecznym malarstwem polskim oraz ze zbiorami archeologicznymi. W bibliotece zapoznałam moje uczennice z zasadami korzystania z zasobów księgozbioru oraz z wystawą czasową poświęconą 90-tej rocznicy wybuchu III powstania śląskiego.
b) współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej
Jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywa w rozwijaniu w moich uczniach świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych związanych ze świadomym uczestnictwem w życiu społecznym i politycznym. Dlatego też nawiązałam współpracę z CEO. Wraz z p. Anną Maciugą oraz uczniami naszego gimnazjum przystąpiliśmy do programów realizowanych w ramach CEO.

1. GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY

„(...) Skuteczną metodą kształcenia kompetencji, potrzebnych do pełnienia w przyszłości pożądanych ról osobistych, społecznych i zawodowych jest realizowanie przez zespół uczniów projektu edukacyjnego (...)” – pisze Minister Katarzyna Hall.
Świadoma obowiązku, jaki spoczywa na nauczycielu wiedzy o społeczeństwie w stwarzaniu warunków do pracy twórczej młodego człowieka, uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących realizacji projektów edukacyjnych na lekcjach historii i wos-u w gimnazjum organizowanych przez CEO oraz WSzPWN. (str. 5-6)
Ponadto, przystąpiłam do programu edukacyjnego realizowanego w ramach CEO GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY, gdzie mogłam znaleźć wskazówki dotyczące przeprowadzania i realizacji w szkole projektów edukacyjnych.
Stosując się do zaleceń ministerstwa oświaty w roku szkolnym 2010/2011 na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, rozpoczęłam realizację projektów lekcyjnych. Problematyka projektów związana była z tematami realizowanymi na zajęciach. Ponadto, co ważniejsze, uczniowie naszego gimnazjum w tym roku szkolnym rozpoczęli realizację szkolnych projektów edukacyjnych wynikających z nowej podstawy programowej. Zakres tematyczny poszukiwań naszych wychowanków dotyczył różnorodnych treści nauczania, ale mieszczących się w realizowanej przez szkołę podstawie programowej. Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego jest nie tyle samo działanie uczniowskie, ale przede wszystkim rozwiązanie konkretnego problemu. Stawiany przed uczniami problem powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem. Pamiętać należy, iż takie działanie uczniowskie jest dla ich rozwoju niezwykle cenne, ponieważ nasi wychowankowie, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.
W bieżącym roku szkolnym wraz z p. Anną Maciugą wspierałyśmy badaczy realizujących projekt „Ruda Śląska – historia mojego miasta”. Naszymi podopiecznymi byli następujący uczniowie: Radosław Sroka, Mateusz Heda, Damian Gościńczyk, Artur Weihrauch, Kamil Bończak, Rafał Konieczny, Damian Maras i Grzegorz Jędrzejewski. Młodzi odkrywcy zajmowali się stworzeniem projektu edukacyjnego i strony internetowej, w których zaprezentowali krótką historię miasta Ruda Śląska, ukazali zmiany, jakie zaszły w naszym mieście na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Efekty ich ciężkiej pracy można zobaczyć na stronie internetowej http://www.rsldawniejidzis.hekko.pl/index.html oraz na stronie CEO http://www.edutuba.pl/strona.php?p=1; http://www.edutuba.pl/strona.php?p=16&cbd_dokument_id=14456.

2. MŁODZI GŁOSUJĄ
Celem akcji MŁODZI GŁOSUJĄ było zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez: dostarczenie informacji na temat cech państwa demokratycznego i znaczenia wyborów dla współczesnej demokracji oraz zaangażowanie w działania na rzecz podnoszenia frekwencji wyborczej i udziału w wyborach młodzieżowych. Organizując w szkole młodzieżowe wybory, uczniowie mieli możliwość poznania w praktyce ich zasad, a także podjęcia, często po raz pierwszy, ważnej inicjatywy związanej z aktywnością obywatelską.
Uczniowie w naszej szkole zostali zapoznani z procedurami obowiązującymi podczas przeprowadzania kampanii wyborczej oraz wyborów do samorządu uczniowskiego. Kandydaci do samorządu przeprowadzili samodzielnie akcję promującą swoje kandydatury, tworzyli programy wyborcze oraz prezentowali je przed kamerą szkolnego organizatora programu. Następnie filmiki z odpowiednimi komentarzami umieszczone zostały na stronie internetowej programu MŁODZI GŁOSUJĄ http://mlodziglosuja2010.nq.pl/strona.php?p=1
Zarówno relacje z realizacji projektu, jak i wyniki wyborów zostały przekazane CEO celem stworzenia mapy uczestników programu MŁODZI GŁOSUJĄ.

3. MŁODZI AKTYWIŚCI PREZYDENCJI
1 lipca br. Polska przejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej. W celu przybliżenia gimnazjalistom problemów związanych z polską prezydencją w UE, przystąpiłam wraz z uczniami do projektu realizowanego przez CEO MŁODZI AKTYWIŚCI PREZYDENCJI. Uczniowie brali udział w projektach edukacyjnych dotyczących polskiej obecności w UE oraz sprawowania przez Polskę prezydencji w UE. Uczestnicy programu stworzyli krótkie filmy, w których zaprezentowali wypowiedzi swoich rówieśników na temat korzyści wynikających z obecności Polski w strukturach europejskich. Stworzyli także prezentację multimedialną ukazującą zmiany, jakie zaszły w naszym mieście dzięki funduszom unijnym. Powstała także prezentacja dotycząca funkcjonowania UE oraz korzyści płynących z przewodniczenia Unii Europejskiej. Wszystkie te działania miały na celu promować Europę wśród młodych ludzi oraz uświadamiać im, jak wielka odpowiedzialność spocznie na Polsce w momencie objęcia prezydencji w UE.
Efekty naszej pracy można zobaczyć na stronach internetowych:
• http://www.ceo.org.pl/portal/home;
• http://www.edutuba.pl/strona.php?p=5;
Wstępem do problematyki polskiej prezydencji w UE był udział naszych uczniów w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej MŁODY EUROPEJCZYK, który skierowany był zarówno dla uczniów szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Celem organizatorów projektu była promocja Unii Europejskiej wśród młodych ludzi, pogłębienie wiedzy o polskiej prezydencji w 2011 roku. Jedna z naszych uczennic Karolina Marek z klasy 2b uzyskała 13 miejsce w rankingu ogólnopolskim, uzyskując tym samym pierwszy wynik w szkole.

4. MAPA KULTURY
Centrum Edukacji Obywatelskiej patronuje i promuje program MAPA KULTURY, skierowany do wszystkich pasjonatów historii. Wraz z wybranymi uczniami naszej szkoły w roku szkolnym 2010/2011 tworzyłam mapę ciekawych miejsc i osób naszego regionu. Zamieszczone w niej treści miały ukazywać wielokulturowość oraz różnorodność naszej małej lokalnej ojczyzny. Na portalu zostały zamieszczone informacje o Joannie Schoffgotsch - Gryzik, kopciuszku z Rudy Śląskiej, a także informacje dotyczące historii Rudy Śląskiej. Program MAPA KULTURY stał się doskonałym uzupełnieniem prezentacji projektu uczniowskiego realizowanego w roku szkolnym 2010/2011 przez uczniów klasy 2c: Radosława Srokę, Mateusza Hedę, Damiana Gościńczyka oraz Artur Weihraucha. Nasze wpisy można zobaczyć na stronach internetowych:
• http://mapakultury.pl/art,pl,mapa-kultury,98072.html
• http://mapakultury.pl/art,pl,mapa-kultury,98086.html


c) Współpraca z Miejskim Przedszkolem nr 30 oraz Szkoła Podstawową nr 13 w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom
Problemem współczesnego społeczeństwa jest niski poziom czytelnictwa. Dotyczy to przede wszystkim młodzieży, co stanowi poważny problem nie tylko dla polonistów, ale także dla wszystkich nauczycieli. Dlatego też celem zespołu humanistycznego jest popularyzowanie sięgania po książki. W 2005 roku, z inicjatywy polonistki Weroniki Kuś powstał pomysł zorganizowania akcji inspirowanej kampanią Cała Polska Czyta Dzieciom. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom nasza szkoła nawiązała współpracę z Miejskim Przedszkolem nr 30 oraz Szkołą Podstawową nr 13. Corocznie uczniowie naszej szkoły, w czerwcu w wymienionych placówkach, czytają swoim młodszym kolegom baśnie, bajki, legendy. Inicjatywa ta cieszy się ogromną popularnością wśród naszych uczniów, dając im poczucie odpowiedzialności za swoich młodszych kolegów.
Mam nadzieję, iż dzięki właściwej realizacji omówionych powyżej działań w ramach umiejętnego uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych udało mi się przygotować uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Jestem przekonana, że w przyszłości moi uczniowie będą świadomymi obywatelami działającymi dla dobra Polski i środowiska lokalnego.
d) Działania na rzecz wolontariatu
W czasie trwania stażu współpracowałam ze szkolnym wolontariatem. W roku 2008 brałam udział wraz z uczniami w akcji charytatywnej na rzecz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Dzięki tym działaniom moi podopieczni uczyli się współdziałania, współpracy oraz tak już mało popularnej działalności na rzecz drugiego człowieka.
Mam nadzieję, iż właściwej realizacji omówionych powyżej zadań w ramach umiejętnego uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych udało mi się przygotować uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz kulturalnym.
7.2.3 UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Doskonale zdaję sobie sprawę z faktu, iż współczesny nauczyciel musi w swojej pracy umiejętnie wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Przede wszystkim musi w codziennej pracy dydaktycznej wykorzystywać potencjał uczniów w posługiwaniu się technologią cyfrową, ponieważ współczesny młody człowiek inaczej myśli i przetwarza informacje niż pokolenie epoki przedcyfrowej. Uczestniczyłam również w wielu formach doskonalenia zawodowego na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Szczególnie cenne w ramach odbytych szkoleń okazały się informacje na temat Pokolenia Y, Edutainmentu, czyli łączenia edukacji z rozrywką, Augemented Reality- technologii przyszłości, łączącej świat rzeczywisty z wirtualnym; nowoczesnej dydaktyki wykorzystującej zasoby sieci (technologia Web 2.0, gry edukacyjne, blogi, WebQuesty, I – Search, Rafft, e- learning 2.0).
Stosując technologie informacyjno- komunikacyjne:
• przygotowywałam testy, sprawdziany, karty pracy, scenariusze lekcji i konkursy wykorzystywałam na lekcjach ćwiczenia interaktywne, filmy edukacyjne oraz nagrania audio wydawnictw WSzPWN, GWO, korzystając przy tym ze szkolnej pracowni multimedialnej oraz szkolnego laptopa
• korzystałam z gotowych materiałów interaktywnych umieszczonych na stronie Scholaris
• zachęcałam uczniów do wykorzystania nowoczesnych technologii w związku z przygotowaniem materiałów na zajęcia, do prac konkursowych (prezentacje multimedialne, nagrania audio i video, fotografia cyfrowa), a także do korzystania z zasobów Internetu z ukierunkowaniem na daną stronę zawierającą ciekawe i rzetelne informacje
• korzystałam z zasobów Internetu, co umożliwiło mi znalezienie wielu przydatnych materiałów, darmowych programów do edycji zdjęć, filmów i dźwięku, inspirowało mnie to do kreatywności, pozwoliło na bieżące śledzenie stron poświęconych prawu oświatowemu, edukacji (np. www.men.gov.pl, www.kuratorium.katowice.pl, www.literka.pl, www.womkat.edu.pl, www.ces.edu.pl, www.profesor.pl, www.mzopo.pl, www.ceo.org.pl)
• kontaktowałam się drogą elektroniczną (poczta e-mail) z moimi uczniami, opiekunem stażu oraz z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracowałam (np. CEO, MAP)
• przygotowałam w formie prezentacji multimedialnej Analizę wyników egzaminu gimnazjalnego 2009
• umiejętnie korzystałam z Elektronicznego Systemu Kontroli Frekwencji oraz Postępów w Nauce - nowego narzędzia wspomagającego proces edukacyjny i wychowawczy w naszej szkole (2009/2010 oraz 2010/2011).
Wszystkie wymienione powyżej zadania poszerzały wiedzę moją oraz moich uczniów, rozwijały kompetencje techniczne, komunikacyjne oraz motywowały do kreatywnych działań.
Podsumowując stopień realizacji opisywanego wymagania, mogę jednoznacznie stwierdzić, iż na przestrzeni kilku minionych lat znacznie zwiększyłam swoje kompetencje w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co pozwoliło na usprawnienie moich działań na różnych płaszczyznach działalności zawodowej, a także umożliwiło kreowanie nowoczesnego, innowacyjnego, rozwojowego wizerunku placówki, w której jestem zatrudniona

7.2.4 UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

Pogłębieniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki służyła lektura literatury fachowej, m. in. szczególnie pomocne w mojej pracy okazały się następujące publikacje: GWP; Petlak J., Komora J. (2006) Nauczanie w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”; Kupisiewicz Cz. (2006) Podstawy dydaktyki, Warszawa, WSiP. Ponadto, moją stałą lekturę stanowiły: Biuletyn Nauczyciela - Pomagamy uczyć, Forum Nauczycieli - kwartalnik wydawany przez RODN „WOM” w Katowicach, biuletyn Uczyć Łatwiej - Wydawnictwa Szkolnego PWN oraz czasopismo Pomagamy uczyć, WSiP. W ramach doskonalenia umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki uczestniczyłam w wielu kursach i warsztatach.
Od momentu podjęcia pracy w gimnazjum współpracowałam zarówno ze szkolnym pedagogiem, jak i przede wszystkim z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów, z którymi prowadziłam systematyczne konsultacje szkolne. Dodatkową możliwość kontaktu przyniosło wdrożenie w 2009 roku Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce, dzięki któremu mogłam drogą elektroniczną na bieżąco konsultować z rodzicami postępy w nauce oraz ewentualne problemy wychowawcze moich uczniów.

7.2.5 UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANI W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ.

Od początku swojej pracy na stanowisku nauczyciela doskonale zdaję sobie sprawę z konieczności umiejętnego posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty. Dlatego złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu poprzedziłam wnikliwą analizę przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. W trakcie stażu analizowałam następujące akty prawne:
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U z 2002r. Nr 51, poz. 458)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
• Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopad 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopad 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst pierwotny: Dz. U. 1982 r. Nr 3 poz. 19), (tekst jednolity: Dz. U. 1997 r. Nr 56 poz. 357), (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 118 poz. 1112), (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674) z uwzględnieniem Rozdziału 3a Awans zawodowy nauczycieli
• Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ((Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)
• Rozporządzenie MEN z 21 grudnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia dzieci obywateli polskich czasowa przebywających za granicą. (Dz. U. 2004 r.)
• Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. (Dz. U. 2004 r.)
• Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy szkoleniu Awans zawodowy – nauczyciel przed mianowaniem psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2004 r.)
• Pozostałe akty prawne umieszczane na stronie internetowej MEN.
Ponadto, uczestniczyłam w szkoleniu Awans zawodowy – nauczyciel przed mianowaniem zorganizowanym przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny (Gliwice, 29.04.2009).
Analizowałam również dokumentację szkoły, w której pracuję:
• Statut Szkoły
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
• Regulamin Rady Rodziców
• Plan wychowawczy oraz profilaktyczny szkoły
• Regulamin Samorządu Szkolnego
Znajomość prawnych podstaw funkcjonowania szkoły oraz aktów prawnych dotyczących systemu oświaty umożliwiło mi stworzenie Przedmiotowych Systemów Oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie. Ponadto, aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
• regularnie uczestniczyłam w konferencjach Rady Pedagogicznej: klasyfikacyjnych, plenarnych, szkoleniowych
• pełniłam funkcje członka komisji egzaminacyjnych w części matematyczno- przyrodniczej (2009-2010)
• pełniłam funkcję członka komisji egzaminacyjnej w części język obcy nowożytny egzaminu gimnazjalnego (2010 i 2011)
• pracowałam w zespole ds. ewaluacji 2010/2011
Realizacja powyższych działań niewątpliwie pozwoliła mi na usprawnienie mojej pracy jako nauczyciela i pedagoga.

PODSUMOWANIE

Tworzenie niniejszego sprawozdania z realizacji działań podejmowanych przeze mnie przez okres stażu stanowiło okazję do refleksji nad różnymi aspektami pracy w zawodzie nauczyciela. Przygotowując owo sprawozdanie, skupiłam się przede wszystkim na działaniach, które potwierdzają spełnienie wymagań na stopień nauczyciela mianowanego. Mam również nadzieję, że różnorodność realizowanych zadań odzwierciedla moje zaangażowanie w pracę szkoły. Prowadzone w ramach powierzanych mi funkcji zajęcia, organizowanie i współorganizowanie konkursów, w tym przedsięwzięcia o zasięgu miejskim, osiągane przez moich uczniów wyniki oraz jakość wypracowanych przeze mnie materiałów potwierdzają, iż jestem osobą podejmującą wyzwania, kreatywną, dbającą o należyty rozwój uczniów, a tym samym placówki, w której pracuję od 7 lat. Raz w okresie stażu otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły (2009). Fakt, iż wykonywane przeze mnie obowiązki dydaktyczno – wychowawcze uznano za wyróżniające, bardzo mnie cieszy, ale jednocześnie zobowiązuje do ciągłego kształcenia się i podnoszenia jakości pracy szkoły. Ponadto, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, iż współczesny nauczyciel, by mógł efektywnie pracować z młodzieżą należącą do pokolenia określanego dziś przez socjologów i dydaktyków mianem Pokolenia Y, koniecznie musi stale poszerzać swoją wiedzę, rozwijać umiejętności. Niewątpliwie dotychczasowe działania umożliwiły mi stanie się nauczycielem nowoczesnym, spełniającym wymogi „edukacji przyszłości”. Okres stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy, a związane z tym efekty przynosiły mi ogromną satysfakcję oraz motywowały do podejmowania dalszych działań i jednocześnie służyły placówce, w której jestem zatrudniona.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.