X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30785
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: Elżbieta Konecka
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim

Staż pracy pedagogicznej: 22 lata
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.
Okres odbywania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.


PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. z późniejszymi zmianami.
Karta Nauczyciela art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

POWINNOŚCI NAUCZYCIELA W ZAKRESIE ODBYWANIA STAŻU WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN

§ 8.1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystyczne.

ZADANIA GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. (§ 8 ust. 2 pkt 1)

a. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju:
-wstępna analiza własnych umiejętności;
-zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, Statutem Szkoły, Programem Pracy Szkoły;
-złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
-sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
b. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju:
-założenie teczki „Awans zawodowy”
-gromadzenie dokumentacji
-praca nad uzyskaniem celu jakim
jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
-uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
c. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju:
-przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
-Aktywne uczestnictwo w pracach związanych podniesieniem jakości pracy szkoły:
analiza, współtworzenie dokumentów szkolnych:
Statut Szkoły ,
Wewnątrzszkolny System Oceniania,
Program Wychowawczy Program Profilaktyki
d. Udział w Radach Pedagogicznych
Uczestnictwo w szkoleniowych- WDN, konferencjach,kursach, warsztatach.
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb n-la i placówki.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

e.Zorganizowanie z pedagogiem szkolnym uroczystości dla klas I Pasowanie na Członka Klubu Wiewiórka oraz ratownikiem medycznym, pielęgniarką medycyny szkolnej.
f. Dzień otwarty dla uczniów z innych szkół i przedszkoli.
g. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zgodnych z potrzebami szkoły umożliwiających poszerzenie działań związanych z zadaniami szkoły np:
-Nowoczesne technologie w nadzorze pedagogicznym
Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań :
- Opieka nad Klubem Wiewiórka i MSU. Współpraca integracyjna uczniów - między budynkami naszej szkoły.
- Przygotowanie planu pracy MSU i Klubu Wiewiórka
h. Współpraca z rodzicami:
udział w zebraniach, przeprowadzenie zajęć otwartych i integracyjnych, wycieczek, rozmów indywidualnych.
i. Współorganizacja działań w zakresie:
organizacji imprez, i innych uroczystości szkolnych.
j. Opracowanie wyników Ogólnopolskiego testu umiejętności klas III
-Przeprowadzanie klasowych konkursów oraz matematycznego dla kl .II i III
-Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
k. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii;
-studiowanie literatury fachowej i czasopism o tematyce zawodowej,
-śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego człowieka,
-prelekcja w ramach pedagogizacji rodziców (przygotowanie referatu, nagranie ).
l. Korzystanie z nowych pomocy dydaktycznych w pracowni tablica interaktywna, Platforma(nauczyciel.pl)
-Opracowanie referatu dla rodziców nt. ,,Zdrowo jemy nie tyjemy’’! Życie bez używek.
-Współpraca z Polskim Towarzystwem Dyslekcji. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu-dysleksja, dysortografia.( Ortograffiti z Bratkiem) oraz ewaluacja.


2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§ 8 ust.2 pkt 2)

a. Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej do planowania i gromadzenia informacji.
Prowadzenie kroniki klasowej z wykorzystaniem technik i technologii komputerowej np Corel foto, Microsoft Office..
b. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych w celu zdobywania informacji i materiałów do pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pisanie świadectw z wykorzystaniem programu ,,Świadectwa’’. Wykonywanie podziękowań dla rodziców i dyplomów dla sponsorów oraz pomocy dydaktycznych
c. Umieszczanie materiałów i opracowań dydaktycznych w Internecie na szkolnej stronie, bibliotece szkolnej
d. Wykorzystywanie Internetu:
-przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
-publikowanie opracowań własnych na stronach portali edukacyjnych.
-korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego oraz korzystanie ze stron MEN i ORE
e. Zachęcanie uczniów do korzystania z programów multimedialnych, edukacyjnych dostosowanych do rozwoju i potrzeb uczniów młodszych
f. Udział w Ogólnopolskich konkursach plastycznych dla klas młodszych.


3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w ty przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(§ 8 ust.2 pkt 3)

a. Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, nauczycieli stażystów, kontraktowych, rodziców.
b. Systematyczne uczestnictwo w szkoleniach WDN. Zwrócenie uwagi na wczesne wspomaganie i wsparcie ucznia zdolnego. Napisanie programu i ewaluacja.
c. Konsultacja z nauczycielami uczącymi w innych szkołach – wymiana poglądów uwag, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem.
d. Podejmowanie nowych przedsięwzięć, organizacja konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi ich pracą, pasją
e. Wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów, testów sprawdzających.
f. Udział w ewaluacji i analiza diagnostyczna podręczników.

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach dla nieletnich
(§ 8 ust.2 pkt 4a)

a. Wdrażanie działań wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczego, planu Klubu Wiewiórka
b. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu profilaktyczno – edukacyjno - zdrowotnego np. ,,Nie jestem uzależniony od słodyczy i chipsów- wolę owoce lub warzywa’’! oraz ,,Bądź bezpieczny na co dzień’’! Współpraca z Policją
c. Opracowanie , wdrożenie i ewaluacja własnych pomysłów dydaktyczno-wychowawczych. Poznaj alfabet inaczej: Na początku a – agresja i asertywność.
d. Opracowanie i ewaluacja klasowego projektu: ,,Dzieci czytają dzieciom’’. Zachęcanie do codziennego czytania.
e. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu przyrodniczo-prozdrowotnego z uwzględnieniem wyjazdu na zieloną szkołę.
f. Przystąpienie do programu Porcja Pozytywnej Energii. Wdrożenie i ewaluacja ( rodzice, uczniowie, nauczyciele).
g. Współpraca z rodzicami rozmowy indywidualne pogadanki (z rodzicami/opiekunami) uczniów na temat problemów wychowawczych, zachowania młodzieży w szkole i poza szkołą,włączenie rodziców w życie szkoły(uroczystości , imprezy szkolne) itd.,


5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(§ 8 ust.2 pkt 4c)

a. Organizowanie imprez integracyjnych środowisko lokalne tj. Dzień Babci i Dziadka dla Seniorów z Klubu Emerytów, Występ uczniów na LLA, Warsztaty Terapii Zajęciowej (wspólne zajęcia plastyczne oraz zabawy i gry integracyjne), Występ w Bibliotece Dziecięcej. Zajęcia z pisarzami, sławnymi postaciami.
b. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od sponsorów celem poprawy bazy klasy oraz nagród za konkursy dla uczniów.
c. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych tj recytatorski, ekologiczny, matematyczny.
d. Organizacja wycieczek dydaktycznych oraz edukacyjnych w sobotnie popołudnia np.( udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Nadleśnictwa Powiatu Lwóweckiego)
e. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:
-współorganizowanie wyjazdów wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju. ( Zielona Szkoła)
6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
(§ 8 ust.2 pkt 4e)
a. Współpraca z Domem Dziecka:
akcja charytatywna - ,,I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem’’ wysłanie zabawek do Cieplic.
b. Współpraca z policją, strażą pożarną, weterynarzem, stomatologiem szkolnym, PCK, Sanepidem, Intermarche, Schroniskiem dla zwierząt, MOPS-em, innymi szkołami, Caritas, Biblioteką Dziecięcą, Urzędem Gminy i Miasta Lwówek Śląski
c. Współpraca z Sądem Rodzinnym, Kuratorem wydziałem dla nieletnich, Poradnią Psychologiczno- Pegadogiczną.
d. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej. Współpraca z psychologiem szkolnym.


7. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
(§8 ust.2pkt 4f)
a. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
(Sukcesy uczniów )

8. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
(§ 8 ust.2 pkt 5)
a. Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych:
b. Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,
c. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
d. Podsumowanie i wnioski.


PLANOWA EWALUACJA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
Podczas realizacji zaplanowanych zadań będę prowadziła dokumentację. Po zakończeniu stażu dokonam analizy i samooceny zrealizowanego planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zgromadzonej dokumentacji. Plan rozwoju może ulec ewaluacji w trakcie odbywania stażu. Sporządzę sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedstawię dyrektorowi szkoły.
Analizy tej dokonam uwzględniając wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, które wynikają z rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw nr 260, poz.2593 z 8 grudnia 2004 r.).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.