X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30764
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

mgr Agnieszka Nowak
nauczyciel matematyki, informatyki
oraz przedmiotów zawodowych

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2013 roku
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
§ 8, ust.2, pkt 1

Wstępna analiza własnych umiejętności.
Autorefleksja i wytyczenie celu rozwoju. Wnioski do dalszej pracy. wrzesień 2013 teczka dotychczasowych osiągnięć zawodowych
ankiety uczniów
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty, awansu zawodowego itp. wrzesień 2013 rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. wrzesień 2013 wniosek o rozpoczęcie stażu
Sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego. wrzesień 2013 plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
Założenie teczki „Awans zawodowy”. wrzesień 2013 teczka „Awans zawodowy”.
Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym. cały okres stażu rejestr zmian
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego, uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Cały okres stażu Teczka awansu zawodowego
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (udział w konferencjach, szkoleniach warsztatach metodycznych, kursach itd.) w czasie stażu świadectwa, zaświadczenia, dyplomy
Aktywne uczestnictwo w pracach komisji matematyczno – przyrodniczej. wg planu pracy komisji potwierdzenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz innych formach doskonalenia (kursy, konferencje, szkolenia, warsztaty) adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. w trakcie stażu zaświadczenia
Doskonalenie własnego warsztatu pracy Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii oraz dydaktyki matematyki oraz informatyki
studiowanie literatury fachowej i czasopism o tematyce problemów wychowawczych i dydaktycznych, śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego człowieka. w trakcie stażu
wykaz literatury
Współtworzenie dokumentacji szkolnej: statut szkoły, WSO, zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego, regulaminy, kalendarz imprez itp. W trakcie trwania stażu Notatki, własne sprawozdania, zaświadczenie Dyrektora
Współpraca z doradcą metodycznym bądź odpowiednim nauczycielem konsultantem w celu uzyskiwania niezbędnych informacji lub współorganizowania zajęć dla nauczycieli szkoły w trakcie stażu potwierdzenie
Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora egzaminu maturalnego z matematyki W trakcie stażu (uzależnione od harmonogramu OKE) Zaświadczenie z OKE.
Organizowanie konkursów przedmiotowych Inicjowanie i organizacja konkursów przedmiotowych, pozyskiwanie nagród w trakcie stażu regulaminy i wyniki konkursów, sprawozdania z konkursów, dyplomy

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej §8 ust.2 pkt 2

Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi. Wykorzystywanie komputera do wykonywania pomocy do lekcji okres stażu przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne, ankiety, analizy badawcze wykonane technologią komputerową, scenariusze lekcji
Wykorzystanie programów komputerowych na oraz rzutnika multimedialnego podczas lekcji matematyki, informatyki oraz przedmiotów zawodowych. okres stażu scenariusze zajęć, na których wykorzystywany jest i rzutnik multimedialny, wykaz programów komputerowych
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera. w okresie stażu scenariusze lekcji
Bieżące śledzenie publikacji w Internecie związanych z dydaktyką matematyki i informatyki oraz przedmiotów zawodowych na bieżąco wykaz interesujących adresów internetowych
Opracowywanie różnorodnych materiałów dydaktycznych, testów, sprawdzianów, kart pracy, ankiet, opracowań wyników: diagnoz, egzaminu maturalnego z maturalnego Okres stażu Załączone wzory wybranej dokumentacji
Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem Pisanie sprawozdań, planów pracy, wzory dyplomów itp. okres stażu Załączone wzory wybranej dokumentacji
Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
Prowadzenie zajęć z zastosowaniem programów i prezentacji multimedialnych w okresie stażu Wybrane scenariusze zajęć
Korzystanie z platformy e-nauczanie – tworzenie testów i lekcji dla uczniów W okresie stażu Przykładowe testy i lekcje wydrukowane z platformy e-nauczanie.
Kształtowanie świadomości uczniów w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Ukierunkowanie uczniów na mądre i zgodne z prawem korzystanie z TI,
komunikowanie się z uczniami poprzez pocztę elektroniczną, portale społecznościowe oraz dziennik elektroniczny Librus. na bieżąco scenariusze zajęć
Wykorzystywanie komputera do dodatkowych zadań obejmujących potrzeby Szkoły i nauczycieli. Wykonywanie na komputerze pomocy dydaktycznych, dyplomów, materiałów dla rodziców i uczniów. na bieżąco wydruki materiałów i pomocy dydaktycznych
Pomoc w komputerowym opracowaniu świadectw oraz arkuszy ocen innym nauczycielom, dawanie wskazówek, instruktaż obsługi. w miarę potrzeb potwierdzenia lub oświadczenia nauczycieli.
Umieszczanie informacji na szkolnej stronie internetowej okres stażu Potwierdzenia, notatki, wykaz stron internetowych
Przygotowanie narzędzi i artykułów podnoszących jakość pracy szkoły oraz ułatwiających pracę nauczyciela. okres stażu narzędzia, publikacje na stronach www
Tworzenie identyfikatorów dla uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, a także na uroczystości szkolne i pozaszkolne. W trakcie trwania stażu Notatka o ilości stworzonych identyfikatorów

Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
§8 ust. 2 pkt 3

Dzielenie się wiedzą z innymi. Aktywne i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Cały okres stażu Protokoły
Praca w zespole przedmiotowym matematyczno – przyrodniczym - Dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami z członkami zespołu okres stażu Poświadczenie lidera zespołu przedmiotowego
Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz innych nauczycieli. w okresie stażu konspekty, arkusze obserwacji
Opublikowanie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. Przygotowanie planu i publikacja. październik –listopad 2013 publikacja w Internecie
Współpraca z nauczycielami przy wykorzystaniu programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego.
Indywidualna spotkania z nauczycielami. Pomoc w realizacji zadań i przedsięwzięć na terenie szkoły, a w szczególności pomoc w poprawnym funkcjonowaniu dziennika elektronicznego Librus. w razie potrzeby oświadczenia nauczycieli

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
§8 ust.2 pkt 4 lit. a

Organizacja i przeprowadzenie konkursów szkolnych. Opracowanie zadań konkursowych.
Przeprowadzenie konkursów.
Przygotowanie i opracowanie dokumentacji konkursowej. okres stażu zestawy zadań,
dokumentacja z przeprowadzonych konkursów.
Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z matematyki, informatyki oraz przedmiotów zawodowych Opracowanie wymagań
na poszczególne oceny z matematyki, informatyki oraz przedmiotów zawodowych, czynne wdrażanie systemu oceniania z uwzględnieniem średniej ważonej. okres stażu PSO z matematyki, informatyki oraz przedmiotów zawodowych
Przygotowanie szkoleń i pogadanek dla rodziców Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla rodziców z zakresu dziennika elektronicznego Librus oraz prezentacji na temat w zależności od potrzeby np. dopalacze Według potrzeb Prezentacje, zaświadczenia Dyrektora, ewentualnie poświadczenia rodziców

Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
§8 ust.2 pkt.4 lit. c

Stosowanie w pracy metod aktywizujących. Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy. na bieżąco scenariusze zajęć i inne materiały dydaktyczne
Wspieranie uczniów w procesie nauczania. Prowadzenie konsultacji przedmiotowych z matematyki, informatyki okres stażu potwierdzenie Dyrektora
W ramach swoich zajęć przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowego Prowadzenie zajęć, zajęć dodatkowych oraz konsultacji. W ramach potrzeb potwierdzenie Dyrektora
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Kursy, konferencje, warsztaty, szkoleniowe Rady Pedagogiczne Wg harmonogramu Zaświadczenia
Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem Korzystanie z porad pedagoga i psychologa. Konsultowanie i wspólne zastanawianie się nad rozwiązaniem problemów uczniów. Okres stażu potwierdzenie od pedagoga szkolnego oraz psychologa
Integrowanie zespołu klasowego poprzez organizacje imprez i wycieczek szkolnych. Zorganizowanie wycieczek integracyjnych, wyjść do kina itp.
Na bieżąco plan wycieczki, zdjęcia
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Uczestnictwo i ukończenie kursu kwalifikacyjnego nadających nowe kwalifikacje zawodowe. W trakcie stażu świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego
Poznanie sytuacji
rodzinnej wychowanków. Diagnozowanie
środowiska rodzinnego
uczniów. W trakcie stażu ankieta o sytuacji
rodzinnej i materialnej
uczniów.
Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku Udział w promocji szkoły; Współpraca z innymi nauczycielami oraz uczniami przy organizowaniu uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez szkolnych Według harmonogramu imprez na dany rok, przez cały okres stażu Scenariusze, dokumentacja zamieszczona na stronie internetowej szkoły
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§8 ust.2 pkt. 4 lit. e
Praca w komisjach egzaminacyjnych Pełnienie obowiązków przewodniczącego lub członka komisji egzaminu maturalnego lub pisemnego egzaminu zawodowego okres stażu potwierdzenia
Współpraca z szkolnym Wolontariatem i Samorządem Uczniowskim Pomoc przy organizacji różnego typu akcji (np. akcja honorowego oddawania krwi, zbiórka żywności, nakrętek, płyt kompaktowych itp.) okres stażu potwierdzenia
Realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych nauczyciela – wychowawcy w celu integracji społeczności klasowej, rozwoju i zapobieganie patologiom Imprezy klasowe: Dzień Chłopaka, Wigilia klasowa, Dzień Kobiet, Mikołajki, itp.)
okres stażu Zdjęcia, dziennik lekcyjny notatki własne, ankieta
Rozpoznawanie trudnej sytuacji wychowanków (kontakty z pedagogiem i psychologiem, rodzicami oraz pielęgniarką szkolną)

Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw śródlekcyjnych – informacja zwrotna do wychowawców na temat zaobserwowanych podczas dyżurów problemów uczniów.

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
§8 ust.2 pkt. 4 lit. F

Uzyskanie dodatkowych uprawnień do nauczania przedmiotów zawodowych Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Nauczanie przedmiotów gastronomiczno – hotelarskich” i uzyskanie uprawnień do nauczania przedmiotów zawodowych. czerwiec 2014 dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§8 ust.2 pkt.5

Diagnozowanie potrzeb, definiowanie celów edukacyjnych lub wychowawczych. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Ustalenie metod pracy i zastosowanie środków zaradczych..
Podejmowanie działań umożliwiających realizację zaplanowanych celów, dokonanie analizy efektów podjętych działań. Podsumowanie i wnioski. cały okres stażu zgodnie z zaistniałą sytuacjąi potrzebą. opis i analiza dwóch przypadków,


Niniejszy PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi w trakcie trwania stażu


Opracowała: Zatwierdzam do realizacji:

........................................
(data i podpis Dyrektora Szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.