X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30739
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Indywidualny program rewalidacyjny dla dziecka z wadą słuchu

INDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACYJNY DZIECKA Z WADĄ SŁUCHU

AUTOR

CELE PROGRAMU

• GŁÓWNY

Wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka z wadą słuchu przez korygowanie, kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji.

• SZCZEGÓŁOWE CELE REWALIDACYJNE

- rozwijanie i doskonalenie percepcji słuchowej
- kształtowanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej,
- wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
- wdrażanie do dbania o higienę słuchu,
- kształcenie i doskonalenie słuchu fonematycznego,
- rozbudzanie wiary we własne siły i możliwości,
- motywowanie do systematycznej pracy

• METODY PRACY

- metoda słuchowa,
- metoda wzrokowa,
- metoda czuciowa,
- metoda uwrażliwiania narządów artykulacyjnych

• ZASADY PRACY

- stosowanie zasady akceptacji, pomocy, indywidualizacji, podmiotowości

• FORMA PRACY

- zajęcia rewalidacyjne,
- praca wielopoziomowa,
- pełna indywidualizacja pracy z dzieckiem

• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

Rodzice, wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciel świetlicy szkolnej


ADRESAT PROGRAMU

Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Nr orzeczenia:
Na okres: do ukończenia szkoły podstawowej

U dziecka rozpoznano niedosłuch typu mieszanego: w uchu prawym średniego stopnia(50db), w uchu lewym lekkiego stopnia( 40 db).
Stwierdzono przeciętny lecz nieharmonijny rozwój umysłowy na niekorzyść skali słownej – co prawdopodobnie spowodowane jest niedosłuchem.

REALIZACJA ZADANIA

1. ĆWICZENIA ODDECHOWE ORAZ USPRAWNIANIE APARATU ARTYKULACYJNEGO

- ćwiczenia oddechowe,
- ćwiczenie przepony,
- usprawnianie języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy,
- wyrabianie wrażliwości miejsc i ruchów w jamie ustnej, istotnych dla prawidłowego wymawiania dźwięków


2. ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PROCESY ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWO- SŁUCHOWEJ

- ćwiczenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi,
- różnicowanie figur geometrycznych,
- odwzorowywanie figur i nieregularnych kształtów,
- rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych,
- układanie figur geometrycznych z części,
- układanie kompozycji geometrycznych według wzoru,
- układanki obrazkowe,
- puzzle i domina,
- zapamiętywanie kolejności eksponowanych przedmiotów,
- rysowanie z pamięci kolejności przedmiotów,
- wyszukiwanie różnic w prezentowanych obrazkach
- rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty z bliskiego otoczenia,
- ćwiczenie intonacji wypowiedzi ( różnicowanie zdań rozkazujących, pytających, oznajmujących),
- odtwarzanie dźwięków i struktur rytmicznych,
- rozpoznawanie dźwięków,
- różnicowanie dźwięków( wysoki- niski, długi- krótki, głośny- cichy),
- lokalizowanie dźwięków,
- ćwiczenie pamięci słuchowej

NA MATERIALE LITEROWYM

- zapamiętywanie eksponowanych liczb, cyfr,
- odtwarzanie ich w odwrotnej kolejności (od końca),
- dopasowywanie liter do obrazka,
- tworzenie wyrazów z rozsypanek literowych,
- tworzenie nowych wyrazów poprzez dodanie lub zabranie litery
- tworzenie sylab otwartych, zamkniętych,
- ćwiczenia w czytaniu,
- tworzenie wyrazów z rozsypanek sylabowych,
- wyszukiwanie w podanych wyrazach innych ukrytych wyrazów(np.serce-ser, hamak-mak)
- uzupełnianie wyrazów brakującymi literami, sylabami ( wyrazy z lukami),
- uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami,
- dobieranie do podanych obrazków właściwych podpisów,
- uzupełnianie luk w podpisach pod obrazkami,
- rozwiązywanie rebusów, zagadek, krzyżówek,
- układanie zdań z rozsypanek wyrazowych,
- segregowanie zdań pod względem kolejności,
- wyszukiwanie w przygotowanym tekście błędów literowych oraz skreślanie wyrazów, niepotrzebnych
- pisanie z pamięci,
- odtwarzanie struktur dźwiękowych wg. wzoru,
- reagowanie na wyraz rozpoczynający się na określoną głoskę,
- różnicowanie słuchowe wyrazów za pomocą rozsypanki obrazkowej-
- różnicowanie wyrazów o podobnym brzmieniu ( różniących się pierwszą literą, środkową i ostatnią ),
- słuchowe odnajdywanie wyrazów ,np. ul, rak, las w innych wyrazach.

3. ĆWICZENIE SŁUCHU FONEMATYCZNEGO

- różnicowanie słów o podobnym brzmieniu,
- powtarzanie par słów opozycyjnych ( bary- pary),
- rozpoznawanie i różnicowanie głosek w wyrazach,
- tworzenie rymowanek,
- tworzenie ciągów wyrazowych,
- odszukiwanie wyrazów dźwiękonaśladowczych,
- rozwiązywanie rebusów fonetycznych,
- ćwiczenie pamięci słuchowej i selekcji słów,
- słuchanie i przetwarzanie fonologiczne wyrazów

4. USPRAWNIANIE MANUALNE I GRAFICZNE

- ćwiczenia ruchowe o charakterze relaksacyjnym i usprawniającym,
- ćwiczenia kształcące precyzyjne ruchy ręki,
- kreślenie linii w określonych kierunkach,
- rysowanie pod dyktando,
- rysowanie konturów,
- wypełnianie kolorem,
- ćwiczenia orientacji przestrzennej

5. ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE MOWĘ I WZBOGACAJĄCE SŁOWNICTWO

- uściślanie rozumienia znaczenia słów przez ich definiowanie,
- układanie zdań, formułowanie pytań,
- analiza obrazka, tekstu, zdarzeń,
- ćwiczenia słowotwórcze( korowód skojarzeń, układanie nowych wyrazów z liter podanego słowa),
- wzbogacanie słownika biernego i czynnego poprzez:
- słuchanie wypowiedzi prowadzącego,
- słuchanie utworów literackich, słuchanie i oglądanie bajek, filmów,
- wyjaśnianie znaczenia nieznanych wyrazów,
- swobodne i kierowane wypowiedzi na dany temat,

6. ROZWIJANIE PROCESÓW MYŚLOWYCH

- ćwiczenia w porównywaniu, różnicowaniu, klasyfikowaniu, szeregowaniu na materiale obrazkowym i słownym,
- wyszukiwanie niedorzeczności na obrazku,
- układanie historyjek obrazkowych,
- dokańczanie zdań i całych opowiadań,
- rozwiązywanie rebusów, zagadek

7. USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH

- ćwiczenia w czytaniu i pisaniu,
- czytanie ze zrozumieniem,
- przepisywanie, pisanie z pamięci zdań i wyrazów,
- ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w pamięci,
- utrwalanie podstawowych wiadomości z gramatyki i ortografii

8. OCENIANIE

Uczennica po każdym wykonanym zadaniu otrzyma informację zwrotną czy wykonała je poprawnie, czy też nie. Stosowana będzie metoda wzmocnienia pozytywnego. Jako elementy wzmocnienia stymulującego zostaną wykorzystane zabawy i określone czynności. Czynnikami wzmacniającymi będą również nagrody symboliczne.


AKCEPTACJA RODZICÓW

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.