X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30731
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Agnieszka Biała
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Publiczne PRZYJACIELE KUBUSIA
ul. Generała Grochowskiego 7 lok. U1
05-500 Piaseczno
Imię i nazwisko opiekuna stażu: .....................................
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( DZ.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn.zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013., poz.393)
CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
(ustawy i rozporządzenia) -poprawne sporządzenie planu rozwoju zawodowego i
przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrekcji przedszkola Dyrektor przedszkola
Opiekun Stażu wrzesień 2015
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu - zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu (określenie zadań i obowiązków stażysty i opiekuna stażu)
- określenie formy współpracy,
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych. - wnioski z obserwowanych zajęć
- scenariusze zajęć Opiekun stażu wrzesień 2015
i na bieżąco przez okres stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji
przedszkola:
* Statut Przedszkola
* Roczny plan pracy przedszkola – koncepcja pracy przedszkola.
-program wychowawczy przedszkola
-program profilaktyczny przedszkola
- redagowanie scenariusza zajęć
- udział w zebraniach Rady Pedagogicznej -zapis w dokumentacji
przebiegu stażu
-zapisy w dzienniku
-pisanie scenariuszy zajęć Od września do maja
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - zapoznanie się z programem Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - zapis w dokumentacji
przebiegu stażu opiekun stażu wrzesień 2015
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola - analiza regulaminu BHP i
p/poż
-udział w szkoleniu - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- zaświadczenie wrzesień 2015
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji - opracowywanie planów miesięcznych
- opracowywanie scenariuszy zajęć
- wpisy do dziennika zajęć - sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, scenariuszy ,planów miesięcznych. Cały okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zaświadczenia, scenariusze, notatki, itp. Cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu czerwiec 2015

6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Poznanie zasad konstruowania planów pracy - opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej - plan pracy zatwierdzony do realizacji -opiekun stażu Okres stażu
Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć - przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu - zgromadzone scenariusze opiekun stażu Systematycznie przez cały okres stażu
Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, szkoleniach - zaświadczenia o ukończonych kursach Okres stażu
Współorganizowanie imprez przedszkolnych i uroczystości okoliczności Imprezy przedszkolne –przygotowanie dzieci do różnych występów. - zdjęcia z występów
-dyplomy
-potwierdzenie dyrektora -opiekun stażu Cały rok

Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania - czytanie różnych pozycji książkowych,stron internetowych - recenzje przeczytanych książek, artykułów Okres stażu
Uczestnictwo w wewnątrz-przedszkolnych formach doskonalenia - obserwowanie zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych - zeszyt scenariuszy Okres stażu
Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami -publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
- portale internetowe
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu
§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Współpraca z rodzicami - rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami na uroczystościach przedszkolnych - zeszyt do kontaktów indywidualnych z rodzicami Od września do maja
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dziecka - stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka - arkusze obserwacji
- zaświadczenia Okres stażu
Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych - włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu , wycieczkach przedszkolnych. - zdjęcia
- prasa, media Okres stażu
§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora - przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora i opiekuna stażu
- omówienie zajęcia - scenariusze zajęć
- arkusz obserwacji Opiekun stażu Okres stażu
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia - notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji Okres stażu
Samoocena, analiza - rozmowa z opiekunem lub/i dyrektorem - sprawozdanie z realizacji celów Opiekun stażu lub/i dyrektorem Maj 2016
Piaseczno,dn.14.09.2015r.
.....................................
( podpis stażysty)
........................................
( podpis Dyrektora przedszkola)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.