X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30661
Przesłano:

Czym różni się zdanie od równoważnika zdania? Poznajemy rolę orzeczenia. Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy piątej

KONSPEKT LEKCJI DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Czas trwania lekcji: 45 min.


TEMAT LEKCJI : Czym różni się zdanie od równoważnika zdania? Poznajemy rolę orzeczenia

CELE LEKCJI uczeń:
* Cel ogólny: Potrafi odróżnić zdanie od równoważnika zdania
* Cele operacyjne:

•Cele poznawcze:
- zna pojęcie wypowiedzenie
- zna podział wypowiedzeń ze względu na cel wypowiedzi oraz obecność
- zna i rozumie pojęcia: zdanie i równoważnik zdania
- rozumie różnice pomiędzy zdaniem, a równoważnikiem zdania

•Cele kształcące:
- potrafił wymienić rodzaje wypowiedzeń podając ich przykłady
- potrafił znaleźć w wypowiedzeniu kluczowy wyraz
- rozpoznawał w wypowiedziach podstawowe części mowy – czasownik
- uważnie słuchał tekst ze zrozumieniem
- rozpoznawał podstawowe funkcje składniowe wyrazów użyte w
wypowiedziach – orzeczenie
- rozpoznawał zdanie i równoważnik zdania w tekście
- potrafił określić rodzaj wypowiedzenia ze względu na obecność orzeczenia
- przekształcał zdanie w równoważnik zdania i odwrotnie (odpowiednio do przyjętego celu)
- poprawnie stosował znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzi

•Cele wychowawcze:
- pobudził swoją spostrzegawczość
- ćwiczył umiejętność logicznego myślenia
- ukształtował nawyk argumentowania i uzasadniania
- brał aktywny udział w lekcji

METODY :
•Metody podające (werbalne)
- elementy wykładu
- elementy pogadanki
•Metody oglądowe:
- praca z tekstem słuchanym
•Metody praktyczne:
- ćwiczenia
- karty pracy
•Metody aktywizujące:
- burza mózgów
- praca z tekstem słuchanym
- okno informacyjne
- notatka schematyczna

FORMY PRACY :
•Praca zbiorowa
•Praca w parach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
•Karta pracy + załącznik do tekstu słuchanego
•Karta pracy – ćwiczenia gramatyczne
•Między nami słuchaczami – Język polski 5 – Płyta CD utwór 2
•Zeszyt ćwiczeń - Język polski 5. „Między nami” – Nauka o języku. Zdanie i równoważnik zdania – str.79-80


PRZEBIEG LEKCJI :

1. Część wprowadzająca:
- Sprawdzenie obecności
- Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji
- Sprawdzenie zadania domowego (odpytanie w formie ustnej)
- Poinformowanie o temacie lekcji oraz celach – zapisanie tematu

2. Część właściwa:
- Jako wprowadzenie do tematu (w ramach przypomnienia wiadomości z wcześniejszych lekcji) uczniowie pracując metodą burzy mózgów podają skojarzenia do hasła WYPOWIEDZENIE
- Następnie n-l prosi uczniów o podanie przykładów wypowiedzeń oznajmujących
- Po zapisaniu wybranego przykładu na tablicy uczniowie poproszeni przez n-la wskazują wyraz, który ich zdaniem jest wyrazem kluczowym
- Na tej podstawie n-l w formie pogadanki z uczniami przypomina wiadomości o czasowniku, a następnie tłumaczy definicję orzeczenia
- W celu podsumowania tej części lekcji uczniowie pracując w parach uzupełniają notatkę o orzeczeniu w formie okna informacyjnego (karta pracy)
- W celu utrwalenia wiadomości o orzeczeniu uczniowie wykonują ćwiczenie z karty pracy
- Na podstawie wysłuchanego tekstu uczniowie mają za zadanie podkreślić orzeczenia
- Po wysłuchaniu tekstu i wykonaniu zadania przez uczniów n-l wraz z nimi sprawdza poprawność ćwiczenia (wybrani uczniowie czytają kolejne przykłady uzasadniając swój wybór)
- Następnie na przykładzie powyższego ćwiczenia n-l prosi uczniów o dostrzeżenie różnicy pomiędzy poszczególnymi wypowiedzeniami – na podstawie wyciągniętych wniosków n-l wyjaśnia uczniom pojęcia: zdanie i równoważnik zdania oraz tłumaczy różnice pomiędzy tymi wypowiedzeniami.
- W dalszej części n-l wspólnie z uczniami tworzy notatkę schematyczną dotyczącą podziału wypowiedzeń ze względu na obecność orzeczenia
- Po wykonaniu notatki w celu uporządkowania wiadomości n-l rozdaje karty pracy zawierające ćwiczenia utrwalające poznane informacje
- określanie rodzaju wypowiedzeń ze względu na obecność orzeczenia(zdanie/równoważnik zdania)
- przekształcanie równoważników zdań na zdania
- przekształcanie zdań na równoważniki zdań
(uczniowie po uprzednim zgłoszeniu się lub wskazaniu przez n-la czytają kolejne przykłady oraz wskazują odpowiedź uzasadniając swój wybór)

3. Część końcowa:
- Podsumowując lekcję n-l wspólnie z uczniami przypomina i raz jeszcze wyjaśnia poznane pojęcia
- N-l zadaje i objaśnia zadanie domowe:
* Zad.dom. ćw.2 str.79
ćw.3 str.80
- N-l ocenia aktywność uczniów
- Pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.