X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30485
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Beata Feńczak
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
data rozpoczęcia stażu: 02 września 2013
data zakończenia stażu: 01 czerwca 2016
opiekun stażu: ........................................

&7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

L.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Zapoznanie się z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).
Wrzesień 2013
2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad współpracy.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Wstępna ocena własnych umiejętności.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Opracowanie projektu sprawozdania.
Wrzesień 2013Cały okres stażu
Kwiecień - maj 2016
3.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Analiza programów nauczania.
Opracowanie i modyfikacja w razie potrzeb przedmiotowego systemu oceniania z j. angielskiego.
Stosowanie w pracy dydaktycznej aktywizujących metod nauczania.
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie oceniania.
Opracowanie, wykonywanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych (kartkówki, karty gramatyczne, zdjęcia i obrazki jako pomoce w konwersacjach), a także pozyskiwanie pomocy naukowych z zakresu nauczanego przedmiotu (plakaty, filmy DVD, książki).

Cały okres stażu
4.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Terminowe wpisy w dziennikach lekcyjnych.
Prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych.
Cały okres stażu
5.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, konferencjach i warsztatach metodycznych.
Studiowanie literatury, czasopism i artykułów związanych z metodyką nauczania języków obcych.
Cały okres stażu

& 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

L.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1.
Poznanie środowiska uczniów i ich rodziców
Współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym w rozwiązywaniu bieżących spraw i problemów uczniów.
Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków poprzez rozmowy z pedagogiem szkolnym, rodzicami i wychowawcami
Rozmowy z rodzicami w ramach konsultacji i zebrań otwartych.


Cały okres stażu
2.
Praca z uczniem mającym trudności w nauce
Udzielanie pomocy uczniom mającym problemy w uczeniu się.
Cały okres stażu
3.
Praca z uczniem zdolnym
Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich.
Cały okres stażu
4.
Współpraca z pedagogiem szkolnym
Rozwiązywanie problemów emocjonalnych i wychowawczych poprzez konsultacje dotyczące uczniów
Zapoznanie się z opiniami PPP.
Cały okres stażu


&7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1.
Organizowanie warsztatu pracy przy wykorzystaniu komputera
Przygotowanie na bieżąco dokumentacji potrzebnej do realizacji stażu.
Przygotowywanie na bieżąco testów, kartkówek, dokumentacji szkolnej, dyplomów, scenariuszy lekcji.
Wykorzystywanie zasobów Internetu do przygotowania zajęć i konkursów szkolnych.

Cały okres stażu
2.
Wykorzystanie techniki informatycznej na lekcjach
Prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu tablicy interaktywnej.
Wykorzystywanie komputera i Internetu na zajęciach lekcyjnych (strony WWW z ćwiczeniami online, słowniki multimedialne)
Cały okres stażu
3.
Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej
Korzystanie ze stron portali edukacyjnych w celu pozyskiwania dodatkowych materiałów na zajęcia.
Korzystanie ze strony internetowej wydawnictwa w celu dodatkowego kontaktu z uczniami (zadania domowe drogą elektroniczną, korespondencja).
Tworzenie bazy stron WWW z materiałami dydaktycznymi.
Udział w szkoleniach online organizowanych przez wydawnictwa.

Cały okres stażu


& 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

L.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1.
Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych poprzez udział w szkoleniach i warsztatach.
Korzystanie z zasobów bibliotecznych oraz portali internetowych.
Cały okres stażu
2.
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwego okresu rozwoju.
Obserwacja uczniów.
Rozwiązywanie konfliktów w grupie.
Zapobieganie agresji wśród uczniów.
Cały okres stażu


&7 ust. 2. Pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

L.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1.
Analiza przepisów prawa oświatowego
Przeglądanie aktów prawnych MEN, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty.
cały okres stażu
2.
Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem szkoły, dokumentacji prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej.
Udział w radach pedagogicznych i zespołach modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne.
Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły.
Cały okres stażu

Podpis nauczyciela

....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.