X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30396
Przesłano:

Wiosenny konkurs matematyczny

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 2015/16

1. Organizatorem konkursu jest Dominika Pośpiech - nauczycielka matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Naczęsławicach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrożnicy.

2. Cele konkursu:

- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką,
- wdrażanie do logicznego myślenia,
- motywowanie uzdolnionych uczniów do pogłębiania
wiedzy,
- budzenie nawyku współzawodnictwa,
- integracja środowiska uczniowskiego,
- stworzenie uczniom sytuacji do sprawdzenia swojej
wiedzy i umiejętności,
- wykorzystanie wiedzy z dziedziny matematyki w życiu
codziennym.

3. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

- klasa IV,
- klasa V,
- klasa VI.

4. W konkursie biorą udział chętni uczniowie z poszczególnych klas.

5. Zakres materiału jaki obowiązuje w konkursie nie wykracza poza treści zawarte w podstawie programowej nauczania matematyki w szkole podstawowej.

6. Zadania mają charakter zamknięty oraz są zróżnicowane pod względem trudności: zadania za 3, 4 i 5 punktów..

7. Termin konkursu:

18.03.2016 godz.: 7: 20

8. Przebieg konkursu:

• konkurs będzie przeprowadzony w formie pisemnej, każdy z uczniów
(odpowiednio do danej klasy) otrzyma zestaw zadań o zróżnicowanym
stopniu trudności (za 3, 4 i 5 punktów). W sumie zestaw składa się z 15
zadań zamkniętych, za które łącznie można otrzymać 60 punktów. Na
rozwiązanie zadań uczniowie mają 60 minut.
Zwycięzcą konkursu zostaje uczeń, który zdobędzie największą liczbę
punktów.
• uczniowie mogą korzystać z materiałów, które otrzymają od organizatora (kartka papieru, test z zadaniami) i własnych przyborów (zakaz używania kalkulatorów).

9. Laureaci konkursu (pierwsze trzy osoby, które zdobędą największą ilość punktów) otrzymają dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.


klasa IV

zadania za 3 punkty

1. Kwadrat o boku długości 16 centymetrów rozcięto na kwadraty o boku długości 4 centymetrów. Ile kwadratów otrzymano z tego rozcięcia ?

a) 15 b) 16 c) 17 d) 18

2. Ile jest miesięcy w roku, które mają mniej niż 31 dni?

a) 4 b) 5 c) 6 d) 7

3. Jeśli 12 dni temu była sobota, to a 12 dni będzie:

a) środa b) sobota c) wtorek d) piątek

4. 90 godzin po północy będzie godzina:

a) 15.00 b) 16.00 c) 17.00 d) 18.00

5. Pierwsza godzina parkowanie kosztuje 2 zł, druga godzina parkowania kosztuje 3 zł, a każda kolejna rozpoczęta godzina kosztuje 4 zł. Ile zapłacono za pięcioipółgodzinne parkowanie?

a) 18 zł b) 21 zł c) 22 zł d) 19 zł

zadania za 4 punkty

6. Ile jest liczb trzycyfrowych:

a) 899 b) 920 c) 900 d) 999

7. Kuba trenuje karate 3 razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki. Ile najwięcej treningów może mieć w ciągu jednego miesiąca ?

a) 12 b) 13 c) 14 d) 15

8. Do sklepu dostarczono 50 kg pomidorów w dwóch rodzajach skrzynek: po 7 kg i po 11 kg. Ile skrzynek dostarczono?

a) 5 b) 7 c) 6 d) 8

9. Ania i jej dwaj bracia mają łącznie 35 lat. Ile lat będą mieli razem za 4 lata?

a) 39 b) 46 c) 47 d) 49

10. Ile jest liczb trzycyfrowych, których suma cyfr jest mniejsza niż 3?

a) 1 b) 3 c) 4 d) więcej niż 4

zadania za 5 punktów

11. Jeśli 1 stycznia pewnego roku wypadnie w sobotę, to ile sobót będzie w tym roku?

a) 51 b) 52 c) 53 d) 54

12. Jeśli wiemy, że do północy zostało jeszcze dwa razy tyle czasu ile minęło od południa, to która jest godzina?

a) 18.00 b) 22.00 c) 16.00 d) 14.00

13. Ile razy cyfra 0 występuje w liczbie pięć miliardów szesnaście milionów osiem tysięcy trzysta?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

14. Za 2 gazety zapłacono 3,30 zł. Jedna z gazet była o 30 gr. droższa od drugiej. Jakie były ceny tych gazet?

a) 2,30 zł i 2 zł b) 1,50 zł i 1,80 zł c) 1, 60 zł i 1,90 zł d) 1,30 zł i 2 zł

15. Cyfrą jedności iloczynu 11∙23∙37∙49 jest:

a) 8 b) 9 c) 2 d) 5

klasa V

zadania za 3 punkty

1. W ciągu tygodnia temperatura każdego dnia spadała o 2 stopnie. Jeśli we wtorek było 13 oC, to w poniedziałek było:

a) 3oC b) 1oC c) 0oC d) poniżej 0oC


2. 40 cukierków dzielimy między Olę i jej 4 koleżanki. Ile cukierków otrzyma każda z nich?

a) 5 b) 6 c) 8 d) 10


13. Ile razy cyfra 0 występuje w liczbie pięć miliardów szesnaście milionów osiem tysięcy trzysta?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

4. Za 2 gazety zapłacono 3,30 zł. Jedna z gazet była o 30 gr. droższa od drugiej. Jakie były ceny tych gazet?

a) 2,30 zł i 2 zł b) 1,50 zł i 1,80 zł c) 1, 60 zł i 1,90 zł d) 1,30 zł i 2 zł

5. Przy ul. Pięknej stoi 12 domów, których numery są kolejnymi liczbami nieparzystymi. Jeśli pierwszy dom nosi numer 3, to jaki numer ma ostatni z tych domów:

a) 27 b) 29 c) 25 d) 33

zadania za 4 punkty


6. Cyfrą jedności iloczynu 11∙23∙37∙49 jest:

a) 8 b) 9 c) 2 d) 5

7. Ile jest takich stron w dwustustronnicowej książce, w których numerze występuje cyfra 7

a) 19 b) 20 c) 21 d) 22

8. Dwaj chłopcy przez 2 minuty zjadają 2 pączki. Ile pączków zje 6 chłopców przez 6 minut?

a) 12 b) 16 c) 18 d) 24

9. Mamy 30 - osobową grupę dzieci. Gdyby z tej grupy odeszło 5 chłopców i 1 dziewczynka, wtedy ilość dziewcząt i chłopców w tej grupie byłaby równa. Ilość dziewcząt w tej grupie to:


a) 11 b) 12 c) 13 d) 14

10. Marek jest starszy od Edka o ćwierć swojego życia. Edek ma teraz 12 lat. Wiek Marka to:

a) 13 b) 15 c) 16 d) 17


zadania za 5 punktów

11. Puste akwarium waży 5 kg, a akwarium napełnione po brzegi wodą waży 40 kg. Ile waży akwarium napełnione wodą do połowy?

a) 20,5 kg b) 22,5 kg c) 30 kg d) 18,5 kg

12. Było 7 patyków, ale niektóre z nich połamano na 3 części i teraz jest 17 patyków. Ile patyków połamano?

a) 4 b) 5 c) 6 d) 7

13. Mateusz i Dawid mają razem 18 lat, Dawid i Paweł 23 lata, a Mateusz i Paweł 19 lat. Ile lat ma każdy z chłopców?

a) M 7, D 11, P 12 b) M 6, D10,P12 c) M 8, D 12, P 11

14. 3 kilogramy landrynek kosztują tyle co 2 kilogramy krówek. 3 kilogramy krówek kosztują 36 zł. 2 kilogramy landrynek kosztują:


a) 16 b) 18 c) 20 d) 22

15. W urnie znajduje się 9 kul czarnych, 6 białych, 4 zielone, losujemy kule. Ile co najmniej kul trzeba wylosować z urny, aby mieć pewność, że wśród wylosowanych kul są 2 białe:


a) 4 b) 6 c) 9 d) 15


klasa VI

zadania za 3 punkty

1. Dodając ilość ścian do ilości wierzchołków sześcianu i odejmując ilość krawędzi otrzymujemy liczbę:

a) 1 b) 2 c) 6 d) -2

2. Cztery osoby podzieliły pewną liczbę cukierków w ten sposób, że pierwsza wzięła 1/3 całości, druga wzięła 1/3 tego, co zostało, trzecia połowę reszty. Ostatniej osobie zostało 8 cukierków. Ile cukierków było na początku:

a) 27 b) 33 c) 36 d) 64

3. Ile liczb trzycyfrowych podzielnych przez 6 można ułożyć z cyfr 2,3,4:

a) 3 b) 4 c) 6 d) inna liczba

4. Mężczyzna zjada przeciętnie na obiad 200 g ziemniaków. Kobieta zjada o 30% ziemniaków mniej. W grupie 100 osób kobiet było o 20 więcej niż mężczyzn. Ile trzeba przygotować ziemniaków dla tej grupy ludzi:

a) 14,6 kg b) 16,4 kg c) 164 kg d) 15,2 kg

5. Ile jest dwucyfrowych liczb, w których cyfra dziesiątek jest 2 razy większa od cyfry jedności:

a) 2 b) 3 c) 4 d) więcej niż 4

zadania za 4 punkty

6 W urnie znajduje się 9 kul czarnych, 6 białych, 4 zielone, losujemy kule. Ile co najmniej kul trzeba wylosować z urny, aby mieć pewność, że wśród wylosowanych kul są 2 białe:


a) 4 b) 6 c) 9 d) 15

7. Jaki kąt tworzą wskazówki zegarka (minutowa i godzinowa) o godzinie 9.30 ?

a) 90° b) 95° c) 105° d) 110°

8. Dwa ślimaki ścigają się dookoła rabatki z kwiatami. Oba ślimaki wystartowały równocześnie z tego samego miejsca. Pierwszy okrąża rabatkę w ciągu 32 min., a drugi w ciągu 36 min. Po jakim czasie spotkają się ponownie w miejscu startu?

a) ok. 3 godz. b) ok. 4 godz. c) ok. 5 godz. d) ok. 6 godz.

9. W pewnym trójkącie ostrokątnym równoramiennym jeden z kątów ma miarę 4 razy większą niż drugi kąt. Jaka jest miara najmniejszego kąta tego trójkąta?

a) 20° b) 30° c) 45° d) 60°

10. Tysiąc godzin to w przybliżeniu:

a) tydzień b) miesiąc c) 3 miesiące d) pół roku

zadania za 5 punktów

11.Tata rozdzielił między swoje dzieci 18 cukierków tak, że każde dziecko otrzymało dokładnie tyle cukierków, ilu miało braci. Ile dzieci jest w tej rodzinie, jeśli wiadomo, że jest w niej więcej niż dwóch chłopców?

a) 7 b) 4 c) 5 d) 6

12. Jaka jest najmniejsza kwota, której nie da się wypłacić przy użyciu mniej niż 6 monet?

a) 99 gr b) 89 gr c) 98 gr d) 3 zł 66 gr

13. Na mapie o skali 1 : 50000 zaznaczono kwadrat o polu 4 cm2. Jakie jest pole zaznaczonej działki w rzeczywistości?

a) 1 km2 b) 10 km2 c) 1000 m2 d) 10000 m2

14. Pociąg o długości 300 m jadący z prędkością 90 km/h wjechał do tunelu o długości 150 m. Ile czasu pociąg będzie jechał przez tunel, tzn. ile czasu upłynie od momentu wjechania do tunelu lokomotywy, do momentu opuszczenia tunelu przez ostatni wagon?

a) 10 s b) 12 s c) 15 s d) 18 s

15. Jacek jadąc rowerem z prędkością 12 km/h dojeżdża do szkoły w ciągu 15 min. O ile szybciej musiałby jechać, by dojechać do szkoły o 5 minut szybciej?

a) 4 km/h b) 5 km/h c) 6 km/h d) 8 km/h

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.